Laatste wijziging: 28-12-2013

Genealogie van Jan de Jonge.

I Jan de Jonge, zijn zoon bij een onbekende vrouw:
 1. Cornelis Janse de Jonge (Coelbier) (gereformeerd), volgt onder II.

II Cornelis Janse de Jonge (Coelbier), landbouwer (gereformeerd), overleden na 1686, zoon van Jan de Jonge (I).

RAZE 2799, transportreg. Heinkenszand, fol. 78, 29.5.1659: Cooper Cornelis Janse Jonge een hoefje met sijn gevolgh gestaen aen de Slaeckwegh op eenige roeden eigen erve soo 't in sijn heijninge is besloten voor pond 72.10.0, nu pond 63.11.13, verder jaarlijks pond 5. Borgen zijn Leijn Jansz, des coopers broeder en Cornelis Mar.
Lidmatenreg. Heinkenszand: 26.12.1659: huwelijk van Cornelis Jansz. met ...(onleesbaar).
Idem 17.4.1661: Cornelis Jansz. absent Heilig Avondmaal.
RAZE 2809, reg. van plechten Heinkenszand, 1.3.1664: Cornelis Jansz. Coelbier (onsen ingesetene) schuldig aan secr. Johan Nissepadt wegens Jan Bastiaens pond 21 over koop van "een swart merrypaerd". Onderpand zijn hoefje staande "teinden de Slaeckwegh". Borgen zijn zijn zwagers Jan Heinrix Touw te 's-Heer Arendskerke en Cornelis Peuije te Wissekerke.
Idem, 5.1.1665: Cornelis Janse Coelbier (onse ingesetene) schuldig aan Joos van der Noot te Goes pond 30 voor 25 jaar jegens de penn. 16 per jaar. Onderpand zijn huis en schuur in het Oosterland.
Constitorieboek Heinkenszand: Constitorie gehouden de 16.9.1668: is gehoort dat de meulenaer Thomas ende Cornelis Coelbier niet alleen in hevige woorden tegen malkanderen hebben uitgevaeren maer oock handgemeen sijn geworden ende gevochten, derhalve sal naer deselve worden ondersocht.
Lidmatenreg. Heinkenszand 16.9.1668: Cornelis Coelbier en huisvrou absent Heilig Avondmaal. Idem 10.10.1671.
RAZE 2840, weeskamer Heinkenszand, fol. 121, 13.11.1671: Cornelis Koelbier heeft aangenomen en bezworen de rechtevoogdij van zijn weeskind geprocreerd bij Maria Pieterse, genaamd Jan Corn. Koelbier en Mels Pieterse de wedervoogdij. Hij zal zijn kind onderhouden enz. en als hij "tot somge sieckte ofte met accidenten comende, mach tot sijn vaderlijck thuijs komen de tijt van twee maenden, sonder ijt voor de kost te betalen ende belooft hij vader aen sijn soon als die sal gecomen sijn tot sijn 24 jaren noch te geven de sa. van 50 gulden sonder meer".
RAZE 3348, reg. van leveringen Nisse, 6.2.1672: Cornelis Jansz. Coelbier levert aan Willem Guillaams zijn huis en schuur aan de Zuidweg op 100 roeden eigen erf met 1g 34r wei voor pond 70, nu pond 6 en jaarlijks pond 6.
RAZE 2799, fol. 172, transportreg. Heinkenszand 15.9.1673: Verkoper Cornelis Jansz. Koelbier, koper Antoni Antonisz. Herder seker huijsken staende teijnden de Slaeckweg voor pond 15; koper neemt tot zijn last het kapitaal van pond 13 aankomende Joos van der Noot.
Kerkrekeningen Baarsdorp: Cornelis Coelbier baent in Verlijdenshoeck 1g weije om 21 schell. 4 gr.: afslaensgelt blijft vrij ao 1672 met de state penn. pond 0.19.4, in 1673 pond 1.0.0., in 1674 pond 1.0.4.
RAZE 3348, transporten en plechten Nisse, 17.3.1674: Cornelis Janse Coelbier bekent getransporteerd te hebben aan Jacob Adriaens en Geerart Laureijs ijder voor de helft seker schepenenpaeijbrief van 6.2.1672, van de hypotheek op zijn hoefje aan de Zuidweg van pond 70.
Lidmatenreg. Heinkenszand, 12.1.1676: Cornelis Coelbier absent Heilig Avondmaal.
Not. W. Hoogkamer, Goes, 5.5.1676: Huw. voorwaarden van Gillis Jansz. Kleermaker, wed. te Heunkenszand en Maria Ingels, jongedochter te Baersdorp. Hij bezit land in de Noordzak te Heinkenszand. Getuige is haar stiefvader, Cornelis Jansz. Koelbier.
Lidmatenreg. Heinkenszand, 12.7.1676: Cornelis Coelbier absent Heilig Avondmaal.
RAZE 2800, transportreg. Heinkenszand, 22.4.1678: Verkoper Cornelis Symonsz. van Liere, koper Cornelis Jansz. Koelbier een huis op het zuiden van het dorp op Ambachtsheerendijk voor pond 400, nu pond 4, jaarlijks pond 3
RAZE 2840, weeskamer Heinkenszand, 12.4.1680: Cornelis Jansz. Coelbier heeft aangenomen de rechtevoogdij van zijn kind geprocreerd bij Wiltemijntje Gillis, genaamd Gillis Cornelis. Het moederlijk erfdeel was non habus non dobis.
RAZE 2800, transportreg. Heinkenszand, fol. 43v, 29.1.1683: Cooper Cornelis Jansz. Koelbier een huis staande op het noordeinde van het dorp op Ambachtsheerendijk voor pond 14, Goesemarkt 1683 pond 2.10, verder iedere Goesmarkt pond 2.10. Jan Colbier is borg.
RAZE 2840, weeskamer Heinkenszand, 26.2.2684: Cornelis Jansz. Coelbier heeft aangenomen de rechtevoogdij van zijn weeskind geprocr. bij Tanneke Gillis, genaamd Jannes Cornelisse; Gillis Roelant de rechtewedervoogdij; "ende als wanneer sijn kint tot sijne mondige jaeren sal gecomen sijn tot een gedagtenisse van sijn moederlijck goet sal geven eens de somma van pond 0.16.0, doch soo het kint minderjaerich komt te sterven, soo sal den vaeder den beloofden ducaton gebruijcken om 't selve te begraven".
RAZE 2738, reg. van weesakten 's-Heer Arendskerke, 7.4.1685: Arentje Adriaens wede. van Adriaen Isacks, geaccordeert met Schout en Schepenen in forme van een generalen uijtcoop, dat sij wede. sal hebben ende behouden alle baten ende lasten hunnen boedel rakende mits haren soon geprocreert bij de voorsz. Adrn. IJsaeckse genaemt Jacob oud 12 jaren te onderhouden van cost ende kleeren, sieck, gesont 's winters te laten schoolgaen de tijt van 3 jaren ingaande dato deses ende daerenboven hem noch te geven tot een gedachtenisse van sijn vaderlijck goet pond 0.4.6. sonder meer ende ingevalle sij wede. al voorens quam te sterven sal Corn. Jansse de Jonge als des wede. bruijdegom ilico dan ontslaghen sijn van het voorsz. onderhoudt ende alleen geven de 10 schell 6 st. sonder meer, aldus gedaen met de wede. als rechtevoogdesse ... als wedervoocht, die oock verder de voorsz. weese hebben belooft te regeren ter meeste profijte op hunne manne ende vrouwe waerheijt in plaets van Eede, aldus gedaen present dhr Schout Joan de Hamer, Claes Jacobse Nijs ende Adrn. Verstelle als Schepenen.
RAZE 2800, transportreg. Heinkenszand, fol. 62v, 29.1.1686: Verkoper Cornelis Jansz. Coelbier, koper Arent Mertens Vleugel een huis naar het noorden van het dorp op Ambachtsheerendijk voor pond 7.16.8.
Doopboek 's-Heer Arendskerke: Cornelis Coelbier en Janneken Jans zijn getuigen bij de doop van Jacob, de zoon van Jan Corn. Ouddorp en Magdaleentje Jacobs op 10.11.1686. (Magdaleentje Jacobs is waarschijnlijk een stiefdochter van Cornelis, n.l. de dochter van Engel Jacobs en Willemijntje Gillis).
RAZE 2720, Transportreg. 's-Heer Arendskerke, fol. 120, 30.3.1697: Johan de Hamer uijt naem van de gemene erfgenamen van zijn vader, schout Joh. de Hamer levert aan Jac. de Hamer enige roeden erve, beplant met esschen en olmen plantsoenbomem zijnde Amb. Hr. vrone daer het huisje van Cornelis Coelbier op heeft gestaan, liggende beoosten den dorpe onderaan den dijck. BDG O de armen alhier, Z Adriaan Maertens Onderdijck, W coopers plantsoen, N de Grooten Dijck voor pond 9 den hoop.

Hij was gehuwd (1) met Maria Pieterse, overleden te Heinkenszand (Zeeland) voor 13 november 1671. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Jonge.

Hij is ondertrouwd te Nisse op 26 december 1671 voor de kerk (2) met Willemijntje Gillis, geboren te Nisse, overleden te Heinkenszand (Zeeland) rond 1680, dochter van Gillis Leijns (landbouwer) en Lydia Willems.

Lidmatenreg. Nisse: 16.7.1650: Willemijntie Gillis, jonge dochter.
Lidmatenreg. Heinkenszand: 2.3.1672 Willemijntje Gillis met attestatie van Nisse.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Nisse op 29 maart 1653, getrouwd aldaar op 27 april 1653 voor de kerk met Engel Jacobs. Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Nisse op 4 februari 1666, getrouwd aldaar op 9 februari 1666 voor de kerk met Zacharias Janssen.) Uit dit huwelijk:
 1. Gillis de Jonge (Coelbier), geboren te Heinkenszand (Zeeland) voor 1680 (gereformeerd), volgt onder III.

Hij was gehuwd (3) met Tanneke Gillis, overleden te Heinkenszand (Zeeland) voor 26 januari 1684. Uit dit huwelijk:

 1. Jannes de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) tussen 12 april 1680 en 26 januari 1684, overleden aldaar voor 3 oktober 1742, hoogstens 62 jaar oud.
  RAZE 2831, test. H'zand 23.10.1722: Testament Jannes Corn. de Jonge en Maria Pieters van de Laree.
  RAZE 2835, coll. succ. Heinkenszand, 3.10.1742: Maria van de Laare heeft staat en inv. overgebracht van Janis de Jonge; baten pond 10, den lande pond 0.10.0.
  Hij was gehuwd met Maria Pieterse van de Laree, overleden te Heinkenszand (Zeeland) voor 26 september 1760.
  RAZE 2835, coll. succ. Heinkenszand, 26.9.1760: Engel Reijnhout heeft staat en inv. overgebracht van Maria de Laree waarvan de lasten meer waren dan de baten.
  (Zij is later in ondertrouw gegaan te Heinkenszand (Zeeland) op 15 december 1742 en getrouwd aldaar op 1 januari 1743 met Engel Reijnout, arbeider, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden voor 1743. (Hij was weduwnaar van Levina Jans.))

Hij is ondertrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1685 voor de kerk (4) met Arentien Adriaens.
(Zij is daarnaast ondertrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1669 en getrouwd aldaar op 7 mei 1669 voor de kerk (1) met Adriaan Isaks, geboren te Heinkenszand (Zeeland), overleden te 's-Heer Arendskerke voor 7 april 1685.)

III Gillis de Jonge (Coelbier), landbouwer en schepen van Heinkenszand van 1704-1713, geboren te Heinkenszand (Zeeland) voor 1680 (gereformeerd), overleden aldaar, zoon van Cornelis Janse de Jonge (Coelbier) (II) en Willemijntje Gillis.

Kohieren van het familiegeld: in 1695 vermeld in Heinkenszand: Wed. Mrs. Oudelande, in 1705, 1710 en 1715 Gillis Corn. de Jonge; in 1720 niet meer.
RAZE 2720, transportreg. 's-Heer Arendskerke, 26.1.1696: Jacob Geersse voor zichzelf, Adriaan Westplate getr. met Cornelia Geerts, Gillis Corn. de Jonge getr. met Janneke Geers, Wilhem Scheper getr. met Adriaentje Geers, ieder voor een kwart kinderen van Lijsebeth Spruijt en erfgenamen van Maeijken Abrams leveren aan Marinus Jobse 1g 208 r zaailand in de Oude Craaijert voor pond 15.10.0 per gemet.
RAZE 2800, fol. 170, transportreg. Heinkenszand, 26.1.1696: Verkoper de kinderen van Elisabeth Spruijts, koper Gillis Cornelisse Koelbier een stuk zaailand in Westerguite 1g 31r "sijnde boonstoppelens" voor pond 11.0.0 per gemet.
Idem, fol. 171, 27.1.1696: Verkoper de voogden van Willemijnken Simons, koper Gillis Coelbier een wei in het Oudeland 5g 34r voor pond 26.15 per gemet.
Idem, fol. 173v, 10.2.1696: Verkoper de weduwe van Geeraert Bastiaan, koper Gillis Corn. d'Jonge een stuk zaailand in Westerguite 1g 150r voor pond 16.
Idem, fol. 185v, 11.10.1697: verkoper Claas Sukerbuck, koper Gillis Coelbier 2g 209r in Oostplate voor pond 13.
Aktaboek Gereformeerde Kerk Heinkenszand: 29 maer 1698, Gillis de Jonge belijdenis.
RAZE 2847, 27.8.1708: Rekening van Gillis Jansse wees genaamd Maeijken Gillis: Rekening, bewijs en reliqua die doende is Jacob de Vriese met de voogden van de wees van Gillis Janssen Kleermaker genaamd Maeijken Gillis nu getr. met Jacob de Jager, de voogd Gillis de Jonge van moeders zijde en Marinus Pieter de Jonge van vaders zijde. Volgt een lijst van bedragen die Gillis de Jonge of zijn vrouw ontvangen hebben voor het onderhoud van de wees, zowel van kleding als "mondcost."
RAZE 2801, Transportreg. Heinkenszand, 9.2.1720: verkoper Gillis Corn. de Jonge levert aan Pieter van de Vaerde een hoefken met 3g 223r hof en boomgaard gelegen in het Oosterland nog in het Oosterland 2g 20r zaailand, nog 4g 150r zaailand, nog 5g 34r wei, nog in Westerguijte 3g 56r wei samen 19g 91r voor pond 200 totaal.
Inv. 82-83 Goes, overlopers Heinkenszand omtrent Bamisse 1680: 't Oosterland, bewesten de groote Slaecke, van noorden inne, tot aen den Kerkpat: Marn. Corn. Oudelande 2g 157r, idem Hoffstede 1g 66r.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) tussen 1695 en 1701 voor de kerk, op minstens 15-jarige leeftijd met Jannetie Geers (43 jaar tot 49 jaar oud), gedoopt te Driewegen op 28 april 1652 (doopgetuige was Matie Jacobs), overleden te Heinkenszand (Zeeland) rond 1719, ongeveer 67 jaar oud, dochter van Geert Adriaans en Elisabeth Jacobs Spruijt.

RAZE 2126, Not. Drijwege, 4.1.1707: Testament Janneke Geers, huisvrouw van Gillis Corn. de Jonge wonende binnen de heerlijkheid van Heinkenszand legateert aan de armen van Heinkenszand pond 0.10.6; zij benoemt tot haar erfgenamen haar kinderen Cornelis en Cornelia Marinusse Oudelande en de 2 kinderen nagelaten door haar dochter Elisabeth Marinusse Oudelande en het kind geprocreerd bij haar tegenwoordige man Gillis Cornelisse de Jonge met name Willem. Ieder staaksgewijs ¨ deel, op voorwaarde dat de kinderen van haar dochter Elisabeth de goederen niet mogen "vercoeioneren, vercoopen ofte belasten" tot hun meerderjarigheid. Gillis Corn. de Jonge zal zijn leven lang blijven in het bezit van het hoefje in het Oosterland waar zij op woont en na haar overlijden hun "gemeen kind uit het hoefje zal betalen pond 5"; haar dochter de kleding en lijnwaad, haar 2 zoons alle ongemaakte lijnwaad en haar man en dochter Cornelia samen het gemaakte lijnwaad.
RAZE 2780, fol. 196, gerecht Heinkenszand, 23.10.1719: Gillis de Jonge en Cornelis Oudelande vertonen het testament van Jannetie Geraerts gemaakt op 4.1.1707 voor Not. Joh. Drijwege. De erfgenamen verklaren in persoon en handschrift dat zij de boedel van Jannetje Geers hebben gegeven aan Gillis de Jonge, zowel baten als lasten, en dat hij daarmee mag doen als met zijn eigen goed en dat zij voor event. schulden nooit aansprakelijk zullen zijn.
(Zij was weduwe van Cornelis Marinusse Oudelande, schepen van Heinkenszand en landbouwer.) Uit dit huwelijk:
 1. Willem de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1700 (gereformeerd), volgt onder IV.

IV Willem de Jonge, winkelier en lid van het Kramersgilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1700 (gereformeerd), begraven te Goes (kerkhof) in maart 1746, ongeveer 46 jaar oud, zoon van Gillis de Jonge (Coelbier) (III) en Jannetie Geers.

RAZE 1767, transportreg. Goes, fol. 18, eind 1723: Jan Petitpas als redderaar in de boedel van Cornelis van de Lerse en Cornelia van Coegelenberg, kort na elkaar overleden, levert aan Wilhem de Jonge een woonhuis in de hr Henrickskinderen straat voor pond 107.10.0.
RAZE 1768, transportreg. Goes, 21.10.1743: Willem de Jonge levert aan Marinus Mar. Visser een woonhuis in de 's Hr. Henrixkinderenstraat voor pond 100, inclusief "kleerstokken, gordijnroen, kribbe en bedstede, boorden in de wijnkel, de glaese ramen, de schouw, planken en de spinboorden, booren in de kelder en potten, bankboorden."
Idem, David Blaubeen getr. met Maria Munne levert aan Willem de Jonge een woonhuis op de hoek van de 's H. Henrixkinderen straate (dit is op de hoek van de Stoofstraat) voor pond 183.6.8. contant met "Kleerstokken, bedplanken, spindeboorden, wijnkelboorden, schouwplanken en gordijnroeden, de toog, sistede, kribbe, glaze ramen".
Voorlopig inv. nr. 16w, weeskamerarchief Goes, fol 178: Marinus Rijkaart, eigen broer van 's moeders zijde heeft aangenomen de voogdij over de 3 minderjarige kinderen nagelaten door Willem de Jonge met naam Thomas (dit moet zijn Tobias) oud 19 jaren, Johanna 16 en Gerard oud 14 jaren, waar moeder van is Johanna Rijkaart. Zij belooft aan elk kind uit te keren 4 Zeeuwse rijksdaalders, accesserend van de een op de ander.
Gildeboek Goes: Namen van de Gildebroeders behorende tot het Sint Nicolaas of Kramersgilde in den jare 1747: Wilhem de Jonge Obiit.(Lid geworden in 1728).

Hij is ondertrouwd te Goes op 8 augustus 1722 en getrouwd aldaar op 28 augustus 1722 voor de kerk, op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met Johanna Wagenaars (30 jaar oud), geboren te Goes, gedoopt aldaar op 12 september 1691, begraven aldaar op 11 januari 1726, 34 jaar oud, dochter van Hubrecht Janse Wagenaar en Helena Stoffels. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Jonge, gedoopt te Goes op 30 april 1723 (doopgetuigen waren Joras van de Donk en Helena Duiveland), begraven te Goes in het jaar 1778, 55 jaar oud.
 2. Helena de Jonge, gedoopt te Goes op 28 juni 1724 (doopgetuige was Cornelia Oudelande).
 3. Helena de Jonge, gedoopt te Goes op 11 november 1725 (doopgetuige was Maatje Boors).

Hij is ondertrouwd te Goes op 16 oktober 1728 en getrouwd aldaar op 5 november 1728 voor de kerk, op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met Janna Rijckaert (25 jaar oud), gedoopt te Goes op 23 september 1703 (doopgetuigen waren Mahuy Rijckard en Helen Marinus), begraven te Goes (kerkhof) in april 1766, 62 jaar oud, dochter van Tobias Rijckardts en Geertruida Marinus.

Vermeld bij haar begraven: klok geluid een half uur.
RAZE 2311, nr. 114, Not. Leijn Dijkwel, 14.2.1766: Testament van Janna Rijkaards, weduwe van Willem de Jonge. Haar kinderen Tobias, handschoenmakersbaas, Geeraard de Jonge, glasemakersbaas en Janna de Jonge, huisvrouw van Frans van Balen, metselaarsbaas erven ieder 1/3 gedeelte; het staat Gerard vrij het huis waar testatrice in woont tot zijn eigendom te maken in aftrek van zijn erfportie voor f 1000. Klederen, huisraad, goud en zilver dienen in 3 gelijke delen verdeeld te worden.
Uit dit huwelijk:
 1. Tobias de Jonge, gedoopt te Goes op 24 augustus 1729 (doopgetuigen waren Marijnus Rijkard en Maatje Rijkard), volgt onder V-a.
 2. Janna de Jonge, gedoopt te Goes op 29 augustus 1731 (doopgetuigen waren Tobias Rijkard en Sara Koevel), volgt onder V-b.
 3. Geeraardt de Jonge, geboren te Goes op 11 juni 1733, gedoopt aldaar op 12 juni 1733 (doopgetuigen waren Mahjeuwe Rijckaerts en Stoffelina Cornelis), volgt onder V-c.
 4. Kornelis de Jonge, gedoopt te Goes op 12 oktober 1740 (doopgetuigen waren Kornelis Oudelande en Dirkje Oudelande), begraven te Goes in het jaar 1740.

V-a Tobias de Jonge, handschoenmakersbaas, gedoopt te Goes op 24 augustus 1729, begraven aldaar in juni 1776, 46 jaar oud, zoon van Willem de Jonge (IV) en Janna Rijckaert.

RAZE 1769, fol. 142, fol. 153v, fol. 163, fol. 187v: Tobias de Jonge koopt landerijen in de Goese Polder en huizen in de 's Heer Hendrikskinderen straat en aan het bolwerk van de windkorenmolen.
Weesboek Goes, fol. 69v, 9.8.1776: Tobias de Jonge is overleden, moeder is Pieternella van Dalen. Zij verklaart dat in de boedel van haar man meer schulden zijn dan baten. Zij belooft haar kind behoorlijk te alimenteren. Kind Janna, 14 jaar. Aanwezig de moeder en Jan Cadewij, oom en voogd.

Hij is getrouwd te Goes op 11 mei 1759, op 29-jarige leeftijd met Pieternella van Dalen, geboren te Kruiningen (Zeeland), overleden te Goes na 1804. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Jonge, gedoopt te Goes op 10 juni 1762, volgt onder VI-a.

V-b Janna de Jonge, gedoopt te Goes op 29 augustus 1731, begraven aldaar in april 1803, 71 jaar oud, dochter van Willem de Jonge (IV) en Janna Rijckaert.

RAZE 1770, transportreg. Goes, 1.3.1789: Marinus van Baalen Pz. levert aan Francois van Baalen namens en ten profijte van Johanna de Jonge een woonhuis en erve staande aan de Noordzijde van de Pappegaaistraat voor pond 58.6.8.

Zij is getrouwd te Goes op 7 mei 1756, op 24-jarige leeftijd met François van Balen (22 jaar oud), metselaarsbaas, gedoopt te Goes op 2 augustus 1733 (doopgetuige was Jannetje Pijke), begraven te Goes op 27 maart 1810, 76 jaar oud, zoon van Pieter van Balen en Tannetje van Es.

Woonde bij zijn overlijden B 208, nalatende 6 kinderen
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella van Balen, geboren te Goes op 19 september 1757, gedoopt aldaar op 23 september 1757, volgt onder VI-b.
 2. Willemina van Balen, gedoopt te Goes op 25 december 1758 (doopgetuige was Johanna Rijkaard), overleden te Goes rond mei 1759, ongeveer 5 maanden oud.
 3. Pieter van Balen, gedoopt te Goes op 16 maart 1760, overleden aldaar rond september 1761, 1 jaar oud.
 4. Wilhelmina van Balen, gedoopt te Goes op 24 mei 1761 (doopgetuige was Johanna Rijkaart), overleden te Goes op 17 september 1833, 72 jaar oud.
 5. Katharina van Balen, gedoopt te Goes op 6 juni 1762, volgt onder VI-c.
 6. Geertruijd van Balen, gedoopt te Goes op 2 oktober 1763, overleden aldaar op 27 juli 1831, 67 jaar oud.
 7. Johanna van Balen, gedoopt te Goes op 18 november 1764 (doopgetuige was Johanna Rijkhaard).
 8. Pieter van Balen, gedoopt te Goes op 23 februari 1766, overleden aldaar rond april 1766, ongeveer 2 maanden oud.
 9. Pieter van Balen, gedoopt te Goes op 17 maart 1767, overleden aldaar rond juni 1767, ongeveer 3 maanden oud.
 10. Pieter Willem van Balen, metselaar, gedoopt te Goes op 19 juni 1768, overleden aldaar op 8 januari 1829, 60 jaar oud.
 11. Willem Pieter van Balen, gedoopt te Goes op 10 juni 1770, volgt onder VI-d.
 12. Jannetje van Balen, koperslageres, gedoopt te Goes op 15 december 1772, wonende te 's-Heer Abtskerke. Zij is getrouwd te Goes in het jaar 1795, op 23-jarige leeftijd (1) met Cornelis Dupersij (60 jaar oud), koperslager, geboren in het jaar 1735, wonende te Goes, overleden na oktober 1797, minstens 62 jaar oud.
  Adres: B 105, 's-Heer Hendrikskinderenstraat. Datum oktober 1797.
  Zij is getrouwd te Goes op 17 maart 1803, op 30-jarige leeftijd (2) met Jan van den Berge, overleden voor 1832.
 13. Maria van Balen, gedoopt te Goes op 12 maart 1775, overleden aldaar rond juli 1775, ongeveer 4 maanden oud.

V-c Geeraardt de Jonge, meester glazenmaker en winkelier, geboren te Goes op 11 juni 1733, gedoopt aldaar op 12 juni 1733, wonende te Goes ('s-Heer Hendrikskinderenstraat), overleden te Goes op 27 juni 1799, begraven te Goes (kerkhof) in juli 1799, 66 jaar oud, zoon van Willem de Jonge (IV) en Janna Rijckaert.

In de Statenbijbel van Johannes, zijn zoon staat vermeld: Goes in het jaar 1733 den 11 Juni geboren Geerardus de Jonge Willemszoon getrouwd den 13 Dec. 1766 met Adriana Ribbe gebooren den 23 Nov. 1742 (volgens het doopboek 1741) en: In het jaar 1799 op den 27 Juni is overleden vader Geerardus de Jonge Wz. des namiddags te 4 uuren.
RAZE 1769, fol. 75, transportreg. Goes, 5.6.1762: Geerard de Jonge koopt een huis en erve in de 's Heer Hendrikskinderenstraat voor pond 71.
RAZE 1836, transportreg. Goes, 24.11.1766: Tobias de Jonge en Francois van Balen getrouwd met Janna de Jonge leveren aan Geerard de Jonge 2/3 deel in een woonhuis op de hoek van de 's Heer Hendrikskinderenstraat en de Stoofstraat voor 2/3 deel is pond 111.2.3.
Idem, dezelfden leveren aan Gerard de Jonge 2/3 deel in een schuur in de Stoofstraat voor pond 20.
RAZE 1708, ontvangboek smedengilde: Geraard de Jonge glasemaker in het gilde sedert 1756, vermeld als deken in 1795.
RAZE 2311, nr. 140, Not. Leijn Deijkwel, 31.12.1767: Testament van Geeraard de Jonge, glasemakersbaas en winkelier en Adriana Ribbe, echtelieden, mutueel testament.
RAZE 1655, Kramersgilde Goes: Gerard de Jonge wordt het eerst vermeld als lid van het Kramersgilde in 1770: Lijst van lieden die als Gilde Broeders en als Gilde Zusters in Kramers Gilde zijn die Potten en Pannen alsmede die Delfts Engels Keuls aardewerk besems pijpen etc. verkoopen en die de vrijheid hebben om op belegde behoorlijke omlagen door de knapen van het kramersgilde hier ter Steeden kunnen koopen. Lijst van lieden die als gilde broeders en als gilde zusters in kramers gilde zijn die kruideniers waarde korte kraamerijen soutevis haring gort meel grutten kaas bezems etc. verkoopen, en die vrijheid hebben om op belegde behoorlijke omlaagen door de knaape van kramers gilde hier ter Steede die goederen kunnen koopen.
Kohieren van belastingen: van nov. 1789 tot okt. 1790 betaalde Geerard de Jonge karos- wagen en chaisegeld, in 1800 zijn weduwe. Dienstbodegeld: in 1795 een bode voor pond 0.10.0, in 1805 de weduwe van Geerard de Jonge. Familiegeld in 1765 tot 1790. Zoutgeld in 1791 en 1796.
Vermeld bij begraven: op het kerkhof voor pond 2.6.2. Een half uur klok geluid voor pond 1.3.4.

Hij is ondertrouwd te Goes op 29 november 1766 en getrouwd aldaar op 19 december 1766 voor de kerk, op 33-jarige leeftijd met Adriana Ribbe (25 jaar oud), geboren te Goes op 28 november 1741, gedoopt aldaar op 3 december 1741, overleden aldaar op 9 juni 1812, 70 jaar oud, dochter van Adriaan Ribbe ("keetgevrochte") en Hendika de Pree.

Rekeningen kerkmeesters Goes: in 1769: in de kerk stoel uitgegeven aan Adriana Ribbe van Geerd de Jonge pond.-.12.-.
Raadsnotulen van de Gemeente Goes, inv. 159, fol. 127, 11.8.1804: Verzoek van Adriana Ribbe weduwe van Gerard de Jonge om een gedeelte van de 100e penning van een stal in de Stoofstraat op nr. 691 op naam van Johannes Verwest over te brengen op haar huis daarnaast, zijnde nr. 756 ('s Heer Hendrikskinderenstraat).
Idem 18.8.1804: De Raad geeft toestemming voor bovenstaande.
In de Statenbijbel van haar zoon Johannis staat vermeld: In het Jaar 1812 op den 9 Junij is overleden mijn moeder Adriana Ribbe in den ouderdom van 69 jaar 6 maanden en 12 dagen des Dinsdagsmiddags om alf twaalf uuren.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem de Jonge, geboren te Goes op 28 september 1767, gedoopt aldaar op 2 oktober 1767 (doopgetuigen waren Tobias de Jonge en Pietronella van Dalen), overleden te Goes op 23 november 1767, 56 dagen oud.
  Uit de Statenbijbel van Johannes: In het jaar 1767 op den 28 Sept. is geboren Willem en gestorven 23 Nov. 1767.
 2. Willem de Jonge, geboren te Goes op 28 november 1768, gedoopt aldaar op 2 december 1768 (gereformeerd), volgt onder VI-e.
 3. Adriaan de Jonge, geboren te Goes op 6 maart 1771, gedoopt aldaar op 15 maart 1771 (gereformeerd) (doopgetuige was Hendrik de Pree), volgt onder VI-f.
 4. Johannis de Jonge, geboren te Goes op 25 december 1773, gedoopt aldaar op 29 december 1773 (doopgetuigen waren Tobias de Jonge en Pietronella van Dalen), volgt onder VI-g.
 5. Hendrik de Jonge, geboren te Goes op 12 november 1775, gedoopt aldaar op 19 november 1775 (gereformeerd), volgt onder VI-h.

VI-a Johanna de Jonge, gedoopt te Goes op 10 juni 1762, begraven aldaar op 20 december 1806, 44 jaar oud, dochter van Tobias de Jonge (V-a) en Pieternella van Dalen.

Vermeld bij haar begraven: laatst weduwe van P. Proos, oud 44 jaar, wijk C nr. 15, nalatende 5 kinderen uit een eerder huwelijk met Cornelis Barbier.

Zij is ondertrouwd te Goes op 19 september 1788 en getrouwd aldaar op 2 oktober 1788 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd (1) met Cornelis Janszn. Barbier (26 jaar oud), opzichter van de stadswerken, geboren te Borssele in het jaar 1762, begraven te Goes (Nederkerk) in oktober 1800, 38 jaar oud.

Vermeld bij hun huwelijk: JM van Borsselen en JD van Goes, beiden wonende alhier. Na het beeindigen van den godsdienst getrout in eene beslote kerk. Adres: C 15, Lange Kerkstraat.
Cornelis den Barbier
Bruidegom trouwgeld op woensdag 10 september 1788 Goes
Bruidegom : Cornelis den Barbier, timmermansknecht
Bruid : Johanna de Jongh
Datum betaling trouwgeld : 10-09-1788
Plaats : Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Katolina Barbier, geboren te Goes in het jaar 1790, volgt onder VII-a.
 2. Willem Barbier, geboren te Goes op 28 februari 1791, volgt onder VII-b.
 3. Jan Barbier, geboren te Goes in het jaar 1793, volgt onder VII-c.
 4. Hendrika Klazina Barbier, geboren te Goes in het jaar 1797, volgt onder VII-d.
 5. Marinus Cornelis Barbier, geboren te Goes op 2 maart 1800, volgt onder VII-e.

Zij is ondertrouwd te Goes op 5 september 1804 en getrouwd aldaar op 27 september 1804 voor de kerk, op 42-jarige leeftijd (2) met Pieter Proos (46 jaar oud), timmerman en stadsarchitect, geboren in het jaar 1758, overleden te Goes op 16 maart 1821, 63 jaar oud, zoon van Gijsbregt Proos en Tannetje Vervenne.
(Hij is eerder getrouwd voor 1784, op hoogstens 26-jarige leeftijd met Maatje Poelman.)

VI-b Pieternella van Balen, winkelierster, geboren te Goes op 19 september 1757, gedoopt aldaar op 23 september 1757, overleden aldaar op 31 juli 1831, 73 jaar oud, dochter van François van Balen (metselaarsbaas) en Janna de Jonge (V-b). Zij is getrouwd te Goes op 12 maart 1779, op 21-jarige leeftijd met Frederik Goossen (27 jaar oud), schilder, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 30 januari 1752, overleden te Goes op 22 juli 1822, 70 jaar oud, zoon van Marinus Goossen en Anna de Goeverneur.
(Hij is eerder getrouwd te Goes op 10 mei 1775, op 23-jarige leeftijd met Geertruij de Maher (20 jaar oud), geboren te Kleverskerke in het jaar 1755, overleden in oktober 1778, 23 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Goossen, geboren te Goes op 1 mei 1782 (doopgetuigen waren Francois van Balen en Johanna de Jonge), volgt onder VII-f.
 2. Francois Goossen, geboren te Goes op 12 maart 1784, volgt onder VII-g.
 3. Anna Johanna Goossen, geboren te Goes op 3 maart 1786, ongehuwd overleden aldaar op 12 november 1839, 53 jaar oud.
 4. Johannes Goossen, geboren te Goes op 30 januari 1788, volgt onder VII-h.
 5. Magdalena Josina Goossen, geboren te Goes op 24 februari 1790, overleden aldaar op 25 september 1863, 73 jaar oud.
 6. Pieter Goossen, geboren te Goes op 2 november 1791, overleden aldaar op 29 april 1857, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 7 mei 1829, op 37-jarige leeftijd met Henrica Ulrica Kuper (40 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1789, overleden voor 29 april 1857, hoogstens 68 jaar oud, dochter van Jacob Kuper en Johanna van Bogart.
 7. Willemina Goossen, geboren te Goes op 31 oktober 1792, ongehuwd overleden aldaar op 4 juni 1858, 65 jaar oud.
 8. Gerhardus Goossen, geboren te Goes op 25 maart 1795, volgt onder VII-i.

VI-c Katharina van Balen, gedoopt te Goes op 6 juni 1762, overleden aldaar op 24 november 1827, 65 jaar oud, dochter van François van Balen (metselaarsbaas) en Janna de Jonge (V-b). Zij is getrouwd te Goes op 13 april 1790, op 27-jarige leeftijd met Adrianus de Jongh, belastingontvanger, gedoopt te Goes. Uit dit huwelijk:

 1. Blazina Maria de Jongh, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1793, volgt onder VII-j.
 2. Jacobus Willem de Jongh, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1795, ongehuwd overleden te Goes op 7 januari 1874, 79 jaar oud.

VI-d Willem Pieter van Balen, metselaar, gedoopt te Goes op 10 juni 1770, overleden aldaar op 28 januari 1823, 52 jaar oud, zoon van François van Balen (metselaarsbaas) en Janna de Jonge (V-b). Hij is getrouwd te Goes op 13 april 1808, op 37-jarige leeftijd met Maatje Walraven (26 jaar oud), geboren te Strijensas in het jaar 1782, overleden te Goes op 19 januari 1854, 72 jaar oud, dochter van Willem Walraven en Henderientje de Ruiter. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Francina van Balen, gedoopt te Goes op 10 september 1808 (doopgetuigen waren Francois van Balen en Willemina van Balen), volgt onder VII-k.
 2. Francois Willem van Balen, schoenmaker en schutter in 1830, geboren te Goes op 25 januari 1811, overleden voor november 1876, hoogstens 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 1 mei 1834, op 23-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Angenieta van Es Woordthouder (33 jaar oud), geboren te Hulst op 28 april 1801, overleden te Rotterdam op 25 juli 1849, 48 jaar oud, dochter van Pieter van Es Woordthouder en Anna Maria Hoog. Hij is getrouwd te Rotterdam op 7 augustus 1850, op 39-jarige leeftijd (2) met Cornelia de Gelder (54 jaar oud), geboren te Nijmegen in het jaar 1796, overleden te Rotterdam op 14 november 1876, 80 jaar oud, dochter van Pieter de Gelder en Alida Schott.

VI-e Willem de Jonge, timmerman, geboren te Goes op 28 november 1768, gedoopt aldaar op 2 december 1768 (gereformeerd), overleden aldaar op 9 januari 1819, 50 jaar oud, zoon van Geeraardt de Jonge (V-c) en Adriana Ribbe.

RAZE 1839, 1.5.1797: Willem de Jonge koopt een woonhuis en erf in de Korte Kerkstraat voor pond 350. Inv.nr. 666, Not. H. Wagenaar, 8.2.1804: Mut. testament van Willem de Jonge, timmermansbaas en Klara de Kok, echtelieden. Inv.nr. 1241, nr.1050, Not. H. Wagenaar, febr. 1819: Adriaan de Jonge Gerardszoon, glazenmaker voogd over Adriana de Jonge, 20 jaar, Barbara, 19 jaar, Gerard, 14 jaar, Klara 11 jaar, kinderen van Willem de Jonge en Klara de Kok, overleden en over Jacobus de Jonge, 8 jaar, kind van Willem de Jonge en Pieternella Bouterse, overleden. Hij woonde A 196, thans Korte Kerkstraat 2. Uit de Statenbijbel van zijn broer Johannis: in het Jaar 1768 op den 28 Nov. is gebooren een tweede Willem; in het Jaar 1819 op den 9 Januarij is overleden broeder Willem de Jonge op Saturdagmorgen om 6 uuren in den ouderdom van 50 Jaar 1 maand 12 dagen.

Hij is ondertrouwd te Goes op 30 september 1798 en getrouwd aldaar op 18 oktober 1798 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd (1) met Clara de Kok (24 jaar oud), gedoopt te Goes op 4 februari 1774, overleden aldaar op 29 maart 1807, begraven aldaar op 31 maart 1807, 33 jaar oud, dochter van Rokus de Kok en Barbara Louwaar. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Jonge, geboren te Goes op 4 september 1798, gedoopt aldaar op 19 september 1798 (doopgetuigen waren Gerardus de Jonge en Adriana Ribbe), volgt onder VII-l.
 2. Barbara de Jonge, gedoopt te Goes op 1 december 1799, volgt onder VII-m.
 3. Geertruij de Jonge, gedoopt te Goes op 8 februari 1801 (doopgetuige was Adriana Ribbe weduwe van Gerard de Jonge.), overleden te Goes in maart 1803, 2 jaar oud.
 4. Marinus de Jonge, gedoopt te Goes op 6 februari 1803, overleden aldaar in juli 1803, 5 maanden oud.
 5. Geeraardt de Jonge, geboren te Goes op 17 februari 1804, gedoopt aldaar op 4 maart 1804 (doopgetuige was Adriana Ribbe), volgt onder VII-n.
 6. Clara de Jonge, geboren te Goes op 14 maart 1807, gedoopt aldaar op 12 april 1807 (doopgetuige was Jacoba de Kok), overleden te Goes op 24 augustus 1820, 13 jaar oud.

Hij is ondertrouwd te Goes op 18 juli 1807 en getrouwd aldaar op 5 augustus 1807 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd (2) met Pieternella Bouterse (26 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 23 februari 1781, gedoopt aldaar op 25 februari 1781 (doopgetuigen waren Cornelis Bouterse en Pieternel van de Vrede), wonende te Goes, overleden aldaar op 29 november 1811, 30 jaar oud, dochter van Jacobus Bouterse en Pieternella Christina Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Jonge, geboren te Goes op 18 juli 1808, gedoopt aldaar op 3 augustus 1808, overleden aldaar op 24 augustus 1815, 7 jaar oud.
 2. Jacobus de Jonge, geboren te Goes op 19 februari 1810, gedoopt aldaar op 4 maart 1810, volgt onder VII-o.

VI-f Adriaan de Jonge, meester glazenmaker, geboren te Goes op 6 maart 1771, gedoopt aldaar op 15 maart 1771 (gereformeerd), overleden aldaar op 22 maart 1854, 83 jaar oud, zoon van Geeraardt de Jonge (V-c) en Adriana Ribbe.

Hij woonde op de Turfkade (thans nr.7) te Goes. Vermeld bij eerste huwelijk: in een gesloten kerk. Notaris Wagenaar, nr. 240, 25.1.1813: Testament Adriaan de Jonge Gz. Idem, nr. 241: Testament Johanna Lem, huisvrouw van Adriaan de Jonge. Idem nr. 1077, 15.10.1819: Huwelijkscontract Adriaan de Jonge, gehuwd met Maria Soetebier. RAZE 1708, ontvangboek Smedengilde: 1795-1805 Gildebroeders: Adriaan de Jonge, glazenmaker in het gilde in 1795. Betaald wegens het opnemen van zijn proef als glazenmaker in 1795: pond 6.5.0. Uit de Statenbijbel van zijn broer Johannes: In het Jaar 1771 op den 6 maart is gebooren Adriaan; Op den 22 Maart 1854 is overleden broeder Adriaan de Jonge Woensdagmorgen alf elf uuren in den ouderdom van 83 Jaaren en 16 dagen.

Hij is ondertrouwd op 5 oktober 1799 en getrouwd te Goes op 14 oktober 1799 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd (1) met Johanna Lem (21 jaar oud), gedoopt te Goes op 29 april 1778, overleden aldaar op 22 januari 1814, 35 jaar oud, dochter van Gillis Lem en Francina van Oosterhof.

Johanna Lem
Bruid trouwgeld op zaterdag 5 oktober 1799 Goes
Bruid : Johanna Lem
Bruidegom : Adriaan de Jonge Gzn
Datum betaling trouwgeld : 5-10-1799
Plaats : Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana de Jonge, geboren te Goes op 1 november 1802, gedoopt aldaar op 10 november 1802 (doopgetuige was Adriana Ribbe), overleden te Goes op 5 april 1894, 91 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 11 oktober 1855, op 52-jarige leeftijd met Johannes de Graag (49 jaar oud), koekbakker en peperkoekbakker, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 9 september 1806 (doopgetuigen waren Gerrit van Hout, Jacomina van Stokkum, Johannis Frouw en Angenita Reuze), overleden te Goes op 1 september 1870, 63 jaar oud, zoon van Samuel de Graag (heelmeester en verloskundige) en Johanna Pieternella van der Hout (dienstmeid).
  (Hij is eerder getrouwd te Goes op 17 april 1834, op 27-jarige leeftijd met Francina de Jonge, geboren te Goes op 17 mei 1805, gedoopt aldaar op 22 mei 1805 (nederlands hervormd) (doopgetuige was Francina van Oosten), volgt onder VII-p.)
 2. Francois de Jonge, gedoopt te Goes op 9 januari 1803 (doopgetuige was Francina van Oosten), overleden te Goes in september 1804, 1 jaar oud.
 3. Francina de Jonge, geboren te Goes op 17 mei 1805, gedoopt aldaar op 22 mei 1805 (nederlands hervormd), volgt onder VII-p.
 4. Geraardt de Jonge, geboren te Goes op 1 oktober 1806, gedoopt aldaar op 8 oktober 1806 (doopgetuige was Adriana Ribbe), volgt onder VII-q.
 5. Johanna de Jonge, geboren te Goes op 23 mei 1808, gedoopt aldaar op 29 mei 1808 (doopgetuige was Adriana Ribbe), overleden te Goes op 29 mei 1808, 6 dagen oud.
 6. Johanna de Jonge, geboren te Goes op 10 oktober 1811, volgt onder VII-r.

Hij is getrouwd te Goes op 19 april 1815, op 44-jarige leeftijd (2) met Johanna Harinck (40 jaar oud), gedoopt te Goes op 21 december 1774, overleden aldaar op 10 december 1817, 42 jaar oud, dochter van Johannes Harinck en Maria Zuidweg.
(Zij was weduwe van Adriaan Rapholm.) Hij is getrouwd te Goes op 18 april 1819, op 48-jarige leeftijd (3) met Maria Soetebier (47 jaar oud), gedoopt te Goes op 2 oktober 1771 (doopgetuigen waren Hendrik Vervoort en Geertruijd Vervoort), overleden te Goes op 21 juni 1852, 80 jaar oud, dochter van Cornelis Soetebier en Jilliske Jacoba Vervoort.

VI-g Johannis de Jonge, meester koperslager, geboren te Goes op 25 december 1773, gedoopt aldaar op 29 december 1773, overleden aldaar op 14 november 1854, 80 jaar oud, zoon van Geeraardt de Jonge (V-c) en Adriana Ribbe.

Hij woonde 's-Heer Hendrikskinderenstraat, thans nr. 2, waar hij ook zijn werkplaats had. Hij speelde een belangrijke rol in de Afscheiding in Goes in 1836; hij bleef tot zijn dood aktief in de kerkeraad, bij afwezigheid van een dominee hield hij vaak leesbeurten in de Chr. Afgescheiden Kerk. Uit H.J. Buddingh, Leven en Arbeid, door J.H. Gunning: De oude Johannis de Jonge was in Goes een algemeen geacht koperslager, een vroom man, die van de aanvang af trouw de zaak der verachte en gehate Afgescheidenen omhelds had en als leerend ouderling het kleine kuddeke dat zich met de Hervormde kerk niet kon verenigen, stichtte en leidde. Toen er een georganiseerde gemeente gevormd was, trad hij dadelijk als ouderling op de voorgrond en bleef haar trouw, tot hij in 1858 door een droevig ongeval om het leven kwam. Hij is in zijn eigen tuin uitgegleden en verdronken. De deelneming in Goes was algemeen en onder plechtig gelui der grote kerkklok is hij begraven. RAZE 1839, Transportreg. Goes, 17.2.1800: Cornelis van de Volkeren levert aan Johannes de Jonge GZ. een woonhuis en erf aan de April van de 's Heer Hendrikskinderenstraat voor pond 344.16.
Inv.nr. 1323, Not. Leonard Lankhorst, nr. 492, 5.3.1812: Johannes de Jonge Geerardszoon, koperslagersbaas, wonende aam de Kaaij op de Aprel, zich thans bevindende ten huize van zijns vrouws vader Pieter Fabreij, smidsbaas, enz.
Enige, universele erfgename: Margarethe Fabreij.
Inv.nr. 1410, Not. Leonard de Fouw, nr. 2876, 6.3.1821: Johannes de Jonge, koperslagersbaas voor zichzelf en namens de erfgenamen van zijn overleden vrouw Margaretha Fabreij en Eva Cornelia Fabreij, meerderjarige dochter te Kloetinge geven te kennen dat Pieter Fabreij, hoefsmid is overleden op 13.3.1812 en dat diens vrouw Adriana van Dien heeft benoemd tot haar universele erfgename Margrietha Fabreij. Uit deze nalatenschap ontvangt Johannes f 4690,08.
Inv.nr. 1454, Not. Leonard de Fouw, 10.2.1836: Cornelis van der Swan, winkelier te Goes verkoopt aan Johannes de Jonge koperslager een woonhuis en erf in 's Heer Arendskerke voor f 236.
Archief Hervormde Kerk Goes, 30.9.1836: Ondergetekende (Johannes de Jonge) scheidt zich af van het Hervormd Kerkgenoodschap.
Archief Gereformeerde Kerk Goes, 31.1.1838: Johannes de Jonge wordt met 5 anderen gelast op 15.2.1838 te verschijnen voor de Rechtbank te Goes om een verklaring af te leggen over ongeoorloofde Godsdienstige vergaderingen.
Idem, 2.3.1838: Johannes de Jonge wordt met 6 anderen beboet tot een bedrag van f 100 per persoon wegens ongeoorloofde godsdienstoefening.
Archief Fabery de Jonge, 6.11.1854: Laatste wil van Johannes de Jonge. Hij legateert zijn huis en tuin aan zijn jongste zoon Adriaan de Jonge met alle materialen en gereedschappen. Deze moeten door deskundigen worden getaxeerd.
Toevoeging: Als Adriaan niet verkiest dit te aanvaarden, dan dit aanbod te doen aan zijn kleinzoon Johannes de Jonge GZ.
Mem. van succ, kanton Goes, nr. 355, 1854: Adriana de Jonge, vrouw van Foort Ferdinandusse, landmeter wonende aan het Sas, gem. Kattendijke, Johannes de Jonge, broodbakker, Pieter Fabery de Jonge, koopman in gouden en zilveren uurwerken, Willem de Jonge, timmerman, Adriaan de Jonge, koperslager, kinderen en Johannes de Jonge GZ, koperslager en Foort de Jonge, wagenmaker te Goes, kleinkinderen van de overledenen, ten kantore van Mr. J.H. de Laat de Kanter te Goes verklaren dat op 14.11.1854 te Goes is overleden Johannes de Jonge GZ, koperslager alhier. Onroerende goederen: 3 huizen in Goes, 1 in 's-Heer Arendskerke.
In het familiearchief van de familie Fabery de Jonge bevindt zich een Statenbijbel, waarin hij alle geboorten, huwelijken en overlijdens noteerde.
Van hem is een fraaie tekening bewaard gebleven, gemaakt een half jaar voor zijn dood. In zijn Statenbijbel is in een afwijkend handschrift vermeld: Den 14 November 1854 des Avonds Dinsdag is overleden mijn Geliefde Vaader J. de Jonge GZ in de ouderdom van tachtig Jaaren 11 Maanden en 11 daagen.
Uit de aantekeningen van zijn zoon Adriaan: Op den Dinsdag 14 November 1854 omstreeks half 6 uur in den avond is onzen veel geliefden vader Johannis de Jonge GZ. overleden des avonds kerkeraad zijnde om 6 uur was vader gewoon dezelve te bezoeken nog even in de tuin gaande om een natuurlijke behoefte te doen had het ongeluk in de vijver te schuiven door duister of duisternis in het hoofd althans smorgens hebben wij vader levenloos her uitgehaald men kon duidelijk zien de plaats waar vader zich gezet had en hetgeen hij afgeweest was als ook de plaats waar hij in de vijver geschoven was, en begraven op Zaterdag den 18 dito des voormiddags om 11 uur.

Hij is ondertrouwd te Goes op 5 oktober 1799 en getrouwd aldaar op 16 oktober 1799 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Margarita Faberij (22 jaar oud), geboren te Goes op 25 februari 1777, gedoopt aldaar op 28 februari 1777 (nederlands hervormd) (doopgetuige was Jozina Wiekaas), overleden te Goes op 23 augustus 1817, 40 jaar oud, dochter van Pieter Fabery (smid) en Maria Eva Kwaaken (Quaken).

Vermeld in de Statenbijbel van haar man Johannis: mijn huijsvrouw Margrieta is gebooren 25 Febr. 1777; in het Jaar 1817 op den 23 Aug. de Saturdags middag om 3 uuren is overleden mijn geliefde huijsvrouw Margarieta Faberij in den ouderdom van 40 Jaaren 5 maanden en 29 dagen.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerhardus de Jonge, geboren te Goes op 22 september 1800, gedoopt aldaar op 28 september 1800 (nederlands hervormd) (doopgetuige was Adriana Ribbe), volgt onder VII-s.
 2. Pieter de Jonge, geboren te Goes op 4 februari 1802, gedoopt aldaar op 14 februari 1802 (doopgetuigen waren Pieter Faberij en Adriana van Strien), overleden te Goes op 26 september 1808, 6 jaar oud.
  Uit de Statenbijbel van zijn vader: in het Jaar 1802 op den 4 Febr. donderdagmorgen om 7 uur is ons een zoon gebooren genaamd Pieter; doopgetuigen vader Pieter Faberij en diens tweede huijsvrouw Adriana van Dien. in het Jaar 1808 op den 26 Sept. des namiddags om vier uuren is overleden onze zoon Pieter in den ouderdom van 6 Jaar 7 maanden en 22 dagen.
 3. Adriana de Jonge, geboren te Goes op 4 september 1803, gedoopt aldaar op 18 september 1803, volgt onder VII-t.
 4. Hendrik de Jonge, apotheker, geboren te Goes op 29 december 1804, gedoopt aldaar op 13 januari 1805 (doopgetuigen waren Hendrik Fabery en Neeltje Jorisse de Roo), overleden te Goes op 24 september 1844, 39 jaar oud.
  Uit de Statenbijbel van zijn vader: in het Jaar 1804 op den 29 Dec. Saturdagavond om alf tien is ons een zoon gebooren genaamd Hendrik doopgetuigen zijn Hendrik Faberij en zijn huisvrouw Neeltje Jorisse de Roo; op den 24 Sept. 1844 des avonds kwartier over negen is overleden mijn zoon Hendrik in den ouderdom van 39 Jaaren negen maanden en sesentwintig dagen.
 5. Maria Eva de Jonge, geboren te Goes op 5 augustus 1806, gedoopt aldaar op 21 augustus 1806, overleden aldaar op 11 oktober 1807, begraven aldaar op 14 oktober 1807, 1 jaar oud.
  Uit de Statenbijbel van haar vader: in het Jaar 1806 op den 5 Aug Dinsdagsmiddags om alf een is ons een dogter gebooren genaamd Maria Eva; in het jaar 1807 op den 11 okt. Sondagmorgen alf vier is overleden Maria Eva de Jonge in den ouderdom van Een Jaar twee maanden en 6 dagen.
 6. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 3 augustus 1808 (oud-gereformeerd, vrij evangelisch), volgt onder VII-u.
 7. Pieter Faberij de Jonge, geboren te Goes op 31 juli 1810, gedoopt aldaar op 19 augustus 1810 (nederlands hervormd, afgescheiden), volgt onder VII-v.
 8. Willem de Jonge, geboren te Goes op 24 juli 1813 (christelijk afgescheiden), volgt onder VII-w.
 9. Adriaan de Jonge, geboren te Goes op 14 oktober 1815 (nederlands hervormd, afgescheiden), volgt onder VII-x.

VI-h Hendrik de Jonge, broodbakker, geboren te Goes op 12 november 1775, gedoopt aldaar op 19 november 1775 (gereformeerd), overleden aldaar op 24 augustus 1828, 52 jaar oud, zoon van Geeraardt de Jonge (V-c) en Adriana Ribbe.

Hij woonde in de Lange Kerkstraat (thans nr.6). Uit de Statenbijbel van zijn broer Johannes: In het Jaar 1775 op den 12 Nov. is gebooren Hendrik. In het Jaar 1828 op den 24 Augustus is overleden broeder Hendrik de Jonge op Sondagavond om seven uuren in den ouderdom van 52 Jaar negen maanden en twaalf dagen.

Hij is getrouwd te Goes op 8 juli 1810 voor de kerk, op 34-jarige leeftijd met Susanna van Wijck (18 jaar oud), geboren te Terneuzen op 17 juli 1791, overleden te Goes op 28 april 1858, 66 jaar oud, dochter van Pieter van Wijk en Jacomina van der Wege. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Hendrikszoon de Jonge, geboren te Goes op 15 oktober 1811, volgt onder VII-y.
 2. Pieternella Jacomina de Jonge, geboren te Goes op 26 november 1812, overleden aldaar op 13 augustus 1815, 2 jaar oud.
 3. Adriaan de Jonge, bakkersknecht, geboren te Goes op 7 augustus 1814, overleden aldaar op 30 maart 1837, 22 jaar oud.
 4. Pieternella Jacomina de Jonge, geboren te Goes op 23 juli 1816, overleden aldaar op 14 september 1819, 3 jaar oud.
 5. Hendrik de Jonge, geboren te Goes op 23 april 1818 (christelijk afgescheiden), volgt onder VII-z.
 6. Susanna de Jonge, geboren te Goes op 9 juli 1819, overleden aldaar op 7 december 1825, 6 jaar oud.
 7. Adriana de Jonge, geboren te Goes op 19 april 1821, volgt onder VII-aa.

VII-a Katolina Barbier, geboren te Goes in het jaar 1790, overleden te Vlieland op 6 augustus 1831 overleden aan longtering, 41 jaar oud, dochter van Cornelis Janszn. Barbier (opzichter van de stadswerken) en Johanna de Jonge (VI-a). Zij is getrouwd te Goes op 24 juli 1811, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Hendrik Harinck (21 jaar oud), apotheker, geboren te Sint Anna ter Muiden op 9 februari 1790, overleden te Vlieland op 22 juni 1845, 55 jaar oud, zoon van Cornelis Hendrik Harinck en Agneta van den Heuvel.
(Hij is later getrouwd te Vlieland op 16 april 1832, op 42-jarige leeftijd met Caroliuna Dorothea van Hardenberg (44 jaar oud), geboren te Vlieland in het jaar 1788, overleden aldaar op 1 mei 1869, 81 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Harinck, geboren te Goes op 29 augustus 1814, overleden te Terschelling op 25 februari 1891, 76 jaar oud. Zij was gehuwd met Jacobus Wouters, predikant, geboren te den Haag op 6 juli 1808.
 2. Cornelis Hendrik Harinck, geboren te Middelburg op 21 oktober 1815, overleden aldaar op 25 oktober 1815, 4 dagen oud.
 3. Alida Harinck, geboren te Middelburg op 29 mei 1817.
 4. Henrica Klazina Harinck, geboren te Middelburg op 9 februari 1819, overleden aldaar op 5 oktober 1820, 1 jaar oud.
 5. Cornelis Abraham Harinck, geboren te Middelburg op 4 november 1820.

VII-b Willem Barbier, garcon ofrevre, winkelier en vischkooper, geboren te Goes op 28 februari 1791, zoon van Cornelis Janszn. Barbier (opzichter van de stadswerken) en Johanna de Jonge (VI-a).

Willem Barbier Provinciaal Werkhuis op vrijdag 4 oktober 1822 Veere
Willem Barbier
Leeftijd : 31 jaar
Geboorteplaats : Goes
Laatste woonplaats : Goes
Geloof : Protestants
Datum binnenkomst : 04-10-1822
Datum vertrek : 06-05-1826
Opmerking : Ontslagen

Cornelis Barbier
Vader inwoner in 1813 Goes
Gemeente : Goes
Willem Barbier
Geboortedatum : 28-02-1791
Geboorteplaats : Goes
Beroep : Winkelier
Vader : Cornelis Barbier
Moeder : Johanna de Jonge
Opmerking : Voorziet in zijn levensonderhoud.

Hij is getrouwd te Goes op 17 februari 1813, op 21-jarige leeftijd met Kaatje Janse Suvereijn (22 jaar oud), geboren te Katwijk in het jaar 1791, dochter van Jan Souverein en Neeltje Dubbelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Barbier, geboren te Goes op 13 mei 1813, overleden aldaar op 16 maart 1819, 5 jaar oud.
 2. Jan Barbier, geboren te Goes op 17 juni 1814, overleden aldaar op 14 oktober 1814, 119 dagen oud.
 3. Johannes Barbier, geboren te Goes op 18 juni 1815, overleden aldaar op 16 augustus 1815, 59 dagen oud.
 4. Johannes Barbier, geboren te Goes op 28 juni 1816, overleden aldaar op 24 juni 1819, 2 jaar oud.
 5. Dirk Barbier, geboren te Goes op 17 september 1818, overleden aldaar op 23 december 1818, 97 dagen oud.
 6. Jan Barbier, geboren te Goes op 30 oktober 1819, overleden aldaar op 30 oktober 1819.

VII-c Jan Barbier, timmerman, geboren te Goes in het jaar 1793, overleden aldaar op 1 januari 1847, 54 jaar oud, zoon van Cornelis Janszn. Barbier (opzichter van de stadswerken) en Johanna de Jonge (VI-a). Hij is getrouwd te Goes op 5 mei 1825, op 32-jarige leeftijd met Pauwelina Maria Geelhoed (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Middelburg in het jaar 1800, overleden te Goes op 7 augustus 1862, 62 jaar oud, dochter van Krijna Goedbloed (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Barbier, geboren te Goes op 15 juli 1825, volgt onder VIII-a.
 2. Hendrik Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 15 augustus 1826, volgt onder VIII-b.

VII-d Hendrika Klazina Barbier, geboren te Goes in het jaar 1797, overleden aldaar op 16 december 1841, 44 jaar oud, dochter van Cornelis Janszn. Barbier (opzichter van de stadswerken) en Johanna de Jonge (VI-a). Zij is getrouwd te Goes op 28 december 1820, op 23-jarige leeftijd met Gerrit de Joode (21 jaar oud), chirugijnsleerling en logementshouder, geboren te Goes in het jaar 1799, overleden aldaar op 25 mei 1872, 73 jaar oud, zoon van Jan de Joode en Heijltje de Keijzer (logementshouder).
(Hij is later getrouwd te Goes op 17 februari 1842, op 43-jarige leeftijd met Jacomina Polderman (34 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1808, overleden aldaar op 23 december 1895, 87 jaar oud, dochter van Willem Polderman en Jacoba de Broekert (winkelierster).) Uit dit huwelijk:

 1. Heijltje de Joode, geboren te Goes op 23 september 1821.
 2. Jan Cornelis de Joode, geboren te Goes op 2 april 1823, overleden aldaar op 11 september 1823, 162 dagen oud.
 3. Jan Cornelis de Joode, geboren te Goes op 5 oktober 1824, overleden aldaar op 12 december 1824, 68 dagen oud.
 4. Johanna Cornelia de Joode, geboren te Goes op 28 april 1827, overleden aldaar op 25 november 1827, 211 dagen oud.
 5. Johanna Cornelia de Joode, geboren te Goes op 17 mei 1828, overleden aldaar op 3 juli 1828, 47 dagen oud.
 6. Gerrit de Joode, geboren te Goes op 14 mei 1830, overleden aldaar op 14 mei 1830.

VII-e Marinus Cornelis Barbier, commies en rijksambtenaar, geboren te Goes op 2 maart 1800, overleden te Veere op 3 juli 1846, 46 jaar oud, zoon van Cornelis Janszn. Barbier (opzichter van de stadswerken) en Johanna de Jonge (VI-a). Hij is getrouwd te Middelburg op 26 februari 1824, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria de Bruijn (39 jaar oud), winkelierster, geboren te Middelburg in het jaar 1785, overleden aldaar op 12 februari 1837, 52 jaar oud, dochter van Bastiaan de Bruijn en Elena van Gijn.
(Zij was weduwe van Johannes Sallť, overleden voor 26 februari 1824.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Barbier, geboren te Middelburg op 23 maart 1824, overleden aldaar op 23 maart 1824.
 2. Levenloos Johanna Cornelia Barbier, geboren te Middelburg op 23 maart 1824, overleden aldaar op 23 maart 1824.
 3. Johannes Cornelis Barbier, geboren te Middelburg op 12 oktober 1826, volgt onder VIII-c.
 4. Marinus Cornelis Barbier, geboren te Middelburg op 8 juni 1829, ongehuwd overleden aldaar op 13 oktober 1905, 76 jaar oud.

Hij is getrouwd te Middelburg op 3 augustus 1838, op 38-jarige leeftijd (2) met Margretha van Kempen (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Nieuwland op 3 juli 1811, dochter van Willem Kempe (schoenmaker) en Adriana Stouthamer. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wilhelmina Barbier, geboren te Middelburg op 26 december 1839, volgt onder VIII-d.
 2. Willem Barbier, geboren te 's-Heerenhoek op 7 oktober 1842.
 3. Katelina Hendrica Barbier, geboren te Middelburg op 17 oktober 1843, overleden aldaar op 13 juni 1844, 240 dagen oud.
 4. Johannes Barbier, geboren te Veere op 16 juni 1846.

VII-f Marinus Goossen, stadsarchitect, geboren te Goes op 1 mei 1782, overleden aldaar op 29 november 1828, 46 jaar oud, zoon van Frederik Goossen (schilder) en Pieternella van Balen (VI-b). Hij is getrouwd te Goes op 5 mei 1813, op 31-jarige leeftijd met Tannetje Proos (29 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1784, overleden aldaar op 17 november 1853, 69 jaar oud, dochter van Pieter Proos (timmerman en stadsarchitect) en Maatje Poelman. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Frederica Goossen, geboren te Goes op 19 mei 1814, volgt onder VIII-e.
 2. Pieter Goossen, geboren te Goes op 28 april 1815, overleden aldaar op 24 april 1888, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 23 mei 1839, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Maria Lubin (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Kattendijke in het jaar 1814, overleden te Goes op 6 januari 1897, 83 jaar oud, dochter van Pieter Lubin (bakker) en Maria Harinck.
 3. Francois Goossen, geboren te Goes op 22 augustus 1816, ongehuwd overleden aldaar op 27 september 1892, 76 jaar oud.
 4. Gijsbrecht Goossen, geboren te Goes op 4 juni 1818, volgt onder VIII-f.
 5. Willem Goossen, geboren te Goes op 31 augustus 1819, volgt onder VIII-g.
 6. Maatje Poelman Goossen, geboren te Goes op 10 juli 1821, volgt onder VIII-h.
 7. Johanna Goossen, geboren te Goes op 11 november 1822, ongehuwd overleden aldaar op 16 september 1851, 28 jaar oud.
 8. Tannetje Marina Goossen, geboren te Goes op 26 mei 1824, volgt onder VIII-i.
 9. Johannes Goossen, geboren te Goes op 8 november 1825, volgt onder VIII-j.
 10. Magdalena Josina Goossen, geboren te Goes op 30 januari 1827, overleden aldaar op 28 september 1828, 1 jaar oud.

VII-g Francois Goossen, schilder, geboren te Goes op 12 maart 1784, overleden aldaar op 26 september 1840, 56 jaar oud, zoon van Frederik Goossen (schilder) en Pieternella van Balen (VI-b). Hij is getrouwd te Brussel (BelgiŽ) op 8 juli 1815, op 31-jarige leeftijd met Maria Louisa Everard (24 jaar oud), winkelierster, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 12 november 1790, overleden te Goes op 29 april 1847, 56 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Elisabeth Goossen, geboren op 23 augustus 1815, volgt onder VIII-k.
 2. Jan Francois Joseph Frederik Goossen, geboren te Goes op 22 juli 1817, volgt onder VIII-l.
 3. Francois Lodewijk Goossen, geboren op 15 oktober 1818, overleden te Goes op 23 augustus 1819, 312 dagen oud.
 4. Francois Lodewijk Goossen, geboren te Goes op 18 augustus 1820, volgt onder VIII-m.
 5. Frederika Louisa Francina Goossen, geboren te Goes op 17 februari 1822, volgt onder VIII-n.
 6. Marinus Goossen, geboren te Goes op 19 november 1823, volgt onder VIII-o.
 7. Willem Catharinus Goossen, geboren te Goes op 22 februari 1826, volgt onder VIII-p.
 8. Abigael Johanna Goossen, geboren in december 1829, overleden te Goes op 12 april 1830, 4 maanden oud.

VII-h Johannes Goossen, timmerman, geboren te Goes op 30 januari 1788, overleden aldaar op 13 mei 1864, 76 jaar oud, zoon van Frederik Goossen (schilder) en Pieternella van Balen (VI-b). Hij is getrouwd te Goes op 10 april 1817, op 29-jarige leeftijd met AbigaŽl den Boer (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1796, overleden aldaar op 4 november 1848, 52 jaar oud, dochter van Servaas Johannes den Boer en Willemina Soutendam. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Frederika Goossen, geboren te Goes op 15 november 1818, overleden aldaar op 9 januari 1819, 55 dagen oud.
 2. Frederik Willem Goossen, geboren te Goes op 19 februari 1821, volgt onder VIII-q.
 3. Servaas Johannes Goossen, geboren op 17 oktober 1824.
 4. Pieternella Willemina Goossen, geboren te Goes op 19 februari 1829, volgt onder VIII-r.
 5. Willem Goossen, geboren te Goes op 19 april 1835, volgt onder VIII-s.
 6. Marinus Anthonius Goossen, geboren te Goes op 12 november 1839, overleden aldaar op 6 februari 1840, 86 dagen oud.

VII-i Gerhardus Goossen, geboren te Goes op 25 maart 1795, overleden aldaar op 6 maart 1833, 37 jaar oud, zoon van Frederik Goossen (schilder) en Pieternella van Balen (VI-b). Hij is getrouwd te Goes op 17 januari 1822 Gerardus Arends erkend bij huwelijk, op 26-jarige leeftijd met Geertruij Arends (15 jaar oud), naaister, geboren te Middelburg in het jaar 1807, dochter van Hendrik Arends en Anna Catharina Wiegandt.
(Zij is later getrouwd te Goes op 8 september 1847 Erkend kind: 1837 Goes, op 40-jarige leeftijd met Francois Pieter van Neste (46 jaar oud), gepensioneerd marinier, geboren te Kortrijk (BelgiŽ) in het jaar 1801, zoon van Ivers van Neste en Isabella Rosseeuw.) Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Arends, geboren te Goes op 28 december 1821.
 2. Hendrik Frederik Goossen, geboren te Goes op 10 oktober 1828.
 3. Marinus Goossen, metselaar, geboren te Goes op 30 juli 1830. Hij is getrouwd te Goes op 9 februari 1854, op 23-jarige leeftijd met Aaltje Jacoba van der Sluijs (37 jaar oud), naaister, geboren te Brielle in het jaar 1817, overleden te Goes op 28 februari 1862, 45 jaar oud, dochter van Jan van der Sluijs en Maartje Soet.
  (Zij was weduwe van Henricus Rudolphus de Vries van Heijst.)

VII-j Blazina Maria de Jongh, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1793, overleden te Goes op 15 mei 1857, 64 jaar oud, dochter van Adrianus de Jongh (belastingontvanger) en Katharina van Balen (VI-c). Zij is getrouwd te Goes op 23 november 1812, op 19-jarige leeftijd met Joost Anthonizoon Swemer (21 jaar oud), rijksontvanger, geboren te Colijnsplaat in het jaar 1791, wonende te Goes, overleden aldaar op 21 februari 1878, 87 jaar oud, zoon van Anthonij Swemer en Anna Maria Hellbach. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Maria Swemer, geboren te Goes op 8 oktober 1815, volgt onder VIII-t.
 2. Antoinetta Adriana Swemer, geboren te Colijnsplaat op 16 december 1817, volgt onder VIII-u.
 3. Pieternella Jacoba Willemina Maria Swemer, geboren te Colijnsplaat op 28 januari 1820, volgt onder VIII-v.
 4. Adrianus Jacobus Willem de Jongh Swemer, geboren te Colijnsplaat op 10 september 1822.
 5. Antonij Jan Pieter Danker Swemer, geboren te Colijnsplaat op 10 januari 1824.
 6. Gerrit Jacob Swemer, geboren te Goes na juni 1826, overleden aldaar op 28 september 1826, hoogstens 3 maanden oud.
 7. Johan Gerrit Swemer, geboren te Goes in september 1828, overleden aldaar op 4 januari 1830, 1 jaar oud.
 8. Levenloos Louis Swemer, geboren te Goes op 21 mei 1830, overleden aldaar op 21 mei 1830.

VII-k Johanna Francina van Balen, naaister, gedoopt te Goes op 10 september 1808, overleden aldaar op 19 januari 1893, 84 jaar oud, dochter van Willem Pieter van Balen (VI-d) en Maatje Walraven. Zij is getrouwd te Goes op 21 augustus 1834, op 25-jarige leeftijd met Kasper Bartholomeus Knieriem (27 jaar oud), boekbinder en kastelein, geboren te Goes in het jaar 1807, overleden aldaar op 2 juli 1848, 41 jaar oud, zoon van Bartholomeus Knieriem (bode der breede watering) en Aartje Kooijman.

Caspar Bartholomeus Knieriem. Beklaagde in strafzaak op dinsdag 20 december 1836 Middelburg. Rechtbank: Hof van Assisen in Zeeland te Middelburg. Datum vonnis: 20 dec. 1836. Woonplaats: Goes. Beroep: kastelein. Beschuldiging: medeplichtig aan bankbreuk.
Uit dit huwelijk:
 1. Bartholomeus Knieriem, koffiehuishouder, geboren te Goes op 8 februari 1835, ongehuwd overleden aldaar op 19 juni 1876, 41 jaar oud.
 2. Maatje Knieriem, geboren te Goes op 18 februari 1836, volgt onder VIII-w.
 3. Philippus Andreas Knieriem, geboren te Goes op 12 oktober 1837, overleden aldaar op 23 november 1837, 42 dagen oud.
 4. Wilhelmina Piternella Knieriem, geboren te Goes op 1 december 1840.
 5. Aartje Knieriem, geboren te Goes op 2 september 1844, overleden aldaar op 1 januari 1847, 2 jaar oud.

VII-l Adriana de Jonge, geboren te Goes op 4 september 1798, gedoopt aldaar op 19 september 1798, overleden aldaar op 25 mei 1870, 71 jaar oud, dochter van Willem de Jonge (VI-e) en Clara de Kok. Zij is getrouwd te Goes op 26 oktober 1820, op 22-jarige leeftijd met Johannis Cornelis de Beste (25 jaar oud), timmerman, gedoopt te Goes op 11 februari 1795, zoon van Adriaan de Beste en Susanna Maria Germans.

Johannis Cornelis de Beste, kadastraal eigenaar in 1832 Goes
Kadastrale gemeente : Goes
Kadastrale aanduiding : D 871
Eigenaar : Johannis Cornelis de Beste
Woonplaats : Goes
Beroep : timmerman
Eigendom : huis en erf
Oppervlakte : 0,0223 hectare
Klasse ongebouwd : 1
Klasse gebouwd : 12
Belastbaar inkomen ongebouwd : 1,25 gulden
Belastbaar inkomen gebouwd : 114 gulden
Totaal belastbaar : 0 gulden.
Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Adriaan de Beste, geboren te Goes op 5 september 1821, overleden aldaar op 5 september 1821.
 2. Levenloos Clara de Beste, geboren te Goes op 3 november 1822, overleden aldaar op 3 november 1822.
 3. Willem de Beste, geboren te Goes op 10 december 1825, volgt onder VIII-x.
 4. Susanna Maria de Beste, geboren te Goes in het jaar 1826, volgt onder VIII-y.
 5. Adriaan de Beste, geboren te Goes op 13 januari 1828, volgt onder VIII-z.
 6. Levenloos Gerard de Beste, geboren te Goes op 19 mei 1830, overleden aldaar op 19 mei 1830.
 7. Clara Jacoba de Beste, geboren te Goes op 28 maart 1832, ongehuwd overleden aldaar op 7 juni 1855, 23 jaar oud.
 8. Levenloos Barbara de Beste, geboren te Goes op 14 februari 1835, overleden aldaar op 14 februari 1835.
 9. Levenloos Maria Elisabeth de Beste, geboren te Goes op 10 mei 1836, overleden aldaar op 10 mei 1836.
 10. Levenloos Jacobus Marinus de Beste, geboren te Goes op 24 mei 1837, overleden aldaar op 24 mei 1837.
 11. Levenloos de Beste, geboren te Goes op 2 juni 1839, overleden aldaar op 2 juni 1839.

VII-m Barbara de Jonge, gedoopt te Goes op 1 december 1799, overleden aldaar op 14 augustus 1825, 25 jaar oud, dochter van Willem de Jonge (VI-e) en Clara de Kok. Zij is getrouwd te Goes op 9 september 1824, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Marinus Potvliet (24 jaar oud), metselaar, gedoopt te Goes op 16 april 1800, overleden aldaar op 26 januari 1834, 33 jaar oud, zoon van Jacob Potvliet en Cornelia Jasperse.

Cornelis Marinus Potvliet
Dienstplichtige ZMS in 1834 Goes
Functie : schutter
Geboortedatum : 12-4-1800
Geboorteplaats : Goes
In dienst vanaf : 1834.
(Hij is later getrouwd te Goes op 13 april 1826, op 25-jarige leeftijd met Catharina Coenraads (29 jaar oud), winkelierster en breimatres, geboren te Goes in het jaar 1797, overleden aldaar op 23 januari 1844, 47 jaar oud, dochter van Jan Coenraads en Antje Gun.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Potvliet, geboren te Goes op 13 augustus 1828, overleden aldaar op 13 augustus 1828.

VII-n Geeraardt de Jonge, broodbakker, geboren te Goes op 17 februari 1804, gedoopt aldaar op 4 maart 1804, overleden aldaar op 8 december 1873, 69 jaar oud, zoon van Willem de Jonge (VI-e) en Clara de Kok.

Zij woonden in de Lange Kerkstraat D44, thans nr. 17.

Hij is getrouwd te Goes op 1 februari 1844, op 39-jarige leeftijd met Elisabeth Pieternella Romijn (28 jaar oud), broodbakster, geboren te Goes op 3 mei 1815, overleden aldaar op 12 februari 1875, 59 jaar oud, dochter van Adriaan Romijn en Catharina Vervenne. Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jonge, geboren te Goes op 23 november 1844, volgt onder VIII-aa.
 2. Catharina de Jonge, geboren te Goes op 13 augustus 1846. Zij is getrouwd te Goes op 20 augustus 1874, op 28-jarige leeftijd met Johannes de Jonge (31 jaar oud), koopman, geboren in het jaar 1843, zoon van Jan de Jonge (kleermaker) en Henriette Stighthart.
  (Hij was weduwnaar van Cornelia Snoep.)
 3. Adriaan de Jonge, goudsmid, geboren te Goes op 22 november 1848, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 26 maart 1875, 26 jaar oud.
 4. Klara de Jonge, geboren te Goes op 17 februari 1851, volgt onder VIII-ab.
 5. Nicolaas de Jonge, geboren te Goes op 13 mei 1854, overleden aldaar op 4 september 1856, 2 jaar oud.
 6. Adriana de Jonge, geboren te Goes op 9 januari 1858, overleden aldaar op 9 februari 1915, 57 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 10 april 1879, op 21-jarige leeftijd met Bartel Christiaan van Driel (35 jaar oud), onderwijzer, geboren te Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland) op 24 maart 1844, overleden te Goes op 13 april 1910, 66 jaar oud, zoon van Johannis van Driel en Maatje Wursten.
  (Hij is eerder getrouwd te Goes op 9 april 1874, op 30-jarige leeftijd met Adriana de Jonge, geboren te Goes op 22 april 1845, volgt onder VIII-ai.)

VII-o Jacobus de Jonge, broodbakker, geboren te Goes op 19 februari 1810, gedoopt aldaar op 4 maart 1810, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 22 januari 1871, 60 jaar oud, zoon van Willem de Jonge (VI-e) en Pieternella Bouterse. Hij is getrouwd te Middelburg op 5 mei 1837, op 27-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Schuering (23 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1814, overleden aldaar op 10 mei 1875, 61 jaar oud, dochter van Hendrik Schuering en Bernadina Maria Doujeere. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Jonge, geboren te Middelburg op 10 februari 1838, overleden aldaar op 14 juni 1901, 63 jaar oud. Zij is getrouwd te Middelburg op 4 mei 1864, op 26-jarige leeftijd met Francois Nicolaas Grim (27 jaar oud), koopman en wasbaas, geboren te Middelburg op 5 november 1836, zoon van Pieter Grims en Pieternella van Pellekom.
  (Hij was weduwnaar van Maria Minderhout.)
 2. Willem Hendrik de Jonge, geboren te Middelburg op 7 maart 1841, overleden aldaar op 21 oktober 1865, 24 jaar oud.
 3. Berradina Cornelia de Jonge, geboren te Middelburg op 2 augustus 1842, volgt onder VIII-ac.
 4. Cornelia Hendrika de Jonge, geboren te Middelburg op 3 september 1844.
 5. Sijntje Adriana de Jonge, geboren te Middelburg op 25 juni 1847, overleden aldaar op 14 maart 1868, 20 jaar oud.

VII-p Francina de Jonge, geboren te Goes op 17 mei 1805, gedoopt aldaar op 22 mei 1805 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 27 maart 1854, 48 jaar oud, dochter van Adriaan de Jonge (VI-f) en Johanna Lem. Zij is getrouwd te Goes op 17 april 1834, op 28-jarige leeftijd met Johannes de Graag (27 jaar oud), koekbakker en peperkoekbakker, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 9 september 1806, overleden te Goes op 1 september 1870, 63 jaar oud, zoon van Samuel de Graag (heelmeester en verloskundige) en Johanna Pieternella van der Hout (dienstmeid).
(Hij is later getrouwd te Goes op 11 oktober 1855, op 49-jarige leeftijd met zijn schoonzus Adriana de Jonge (52 jaar oud), geboren te Goes op 1 november 1802, gedoopt aldaar op 10 november 1802, overleden aldaar op 5 april 1894, 91 jaar oud, dochter van Adriaan de Jonge (VI-f) en Johanna Lem.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Pieternella de Graag, geboren te Goes op 26 februari 1835, overleden aldaar op 14 februari 1886, 50 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 26 juli 1877, op 42-jarige leeftijd met Kornelis Theodorus de Jongh (36 jaar oud), letterzetter, geboren te Goes in het jaar 1841, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1927, 86 jaar oud, zoon van Adrianus de Jongh en Lena van der Zwan.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1890, op 49-jarige leeftijd met Anna Müller (27 jaar oud), verloskundige en vroedvrouw, geboren te Goes op 9 januari 1863, dochter van Johan Pieter Muller (wagenmaker, timmerman, molenmaker en opzichter) en Johanna Wilhelmina Huberdina Kogge.)
 2. Adriaan de Graag, geboren te Goes op 23 november 1836, overleden aldaar op 29 oktober 1911, 74 jaar oud.
 3. SamuŽl de Graag, geboren te Goes op 25 december 1837, overleden aldaar op 12 februari 1838, 49 dagen oud.
 4. Johannes de Graag, geboren te Goes op 16 december 1839, volgt onder VIII-ad.
 5. Maria Jacomina de Graag, geboren te Goes op 10 november 1841, overleden aldaar op 24 mei 1847, 5 jaar oud.
 6. SamuŽl de Graag, geboren te Goes op 10 augustus 1843.
 7. Gerrit Johannes de Graag, geboren te Goes op 24 april 1846, overleden aldaar op 13 augustus 1846, 111 dagen oud.

VII-q Geraardt de Jonge, meester schilder en glazenmaker, geboren te Goes op 1 oktober 1806, gedoopt aldaar op 8 oktober 1806, wonende te Goes (Turfkade 7), overleden te Goes op 16 oktober 1885, 79 jaar oud, zoon van Adriaan de Jonge (VI-f) en Johanna Lem. Hij is getrouwd te Goes op 11 juli 1832, op 25-jarige leeftijd (1) met Pieternella Marculina Harinck (22 jaar oud), geboren te Goes op 10 november 1809, gedoopt aldaar op 19 november 1809 (doopgetuigen waren Marcus Boddingius en Pieternella Harinck), overleden te Goes op 12 juni 1847, 37 jaar oud, dochter van Cornelis Harinck (koekbakker) en Catharina Rapholm. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Jonge, geboren te Goes op 16 oktober 1832, volgt onder VIII-ae.
 2. Kornelis de Jonge, geboren te Goes op 2 maart 1834, overleden aldaar op 15 oktober 1835, 1 jaar oud.
 3. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 16 februari 1836, overleden aldaar op 19 februari 1837, 1 jaar oud.
 4. Katharina de Jonge, geboren te Goes op 25 augustus 1837, volgt onder VIII-af.
 5. Johanna de Jonge, hulp onderwijzeres, geboren te Goes op 28 april 1839. Zij is getrouwd te Goes op 16 maart 1871, op 31-jarige leeftijd met Karel Zuidweg (33 jaar oud), kleermaker, geboren te Goes op 19 februari 1838, zoon van Adriaan Zuidweg (kleermaker) en Johanna Mulder (dienstbode).
 6. Kornelia de Jonge, geboren te Goes op 21 augustus 1840, volgt onder VIII-ag.
 7. Maria de Jonge, geboren te Goes op 10 januari 1842, volgt onder VIII-ah.
 8. Adriana de Jonge, geboren te Goes op 22 april 1845, volgt onder VIII-ai.

Hij is getrouwd te Goes op 4 augustus 1853, op 46-jarige leeftijd (2) met Leonarda Alberdina de Jonge (47 jaar oud), geboren te Goes op 2 februari 1806, overleden aldaar op 23 februari 1872, 66 jaar oud, dochter van Pieter de Jonge en Jacoba Sluijters. Hij is getrouwd te Goes op 6 februari 1879, op 72-jarige leeftijd (3) met Johanna Geertruida van Driel (47 jaar oud), geboren te Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland) op 1 november 1831, dochter van Johannis van Driel en Maatje Wursten.

VII-r Johanna de Jonge, geboren te Goes op 10 oktober 1811, overleden te 's-Heerenhoek op 30 januari 1892, 80 jaar oud, dochter van Adriaan de Jonge (VI-f) en Johanna Lem. Zij is getrouwd te Goes op 12 december 1833 (getuigen waren Gerrit de Graag, Hendrik le Cointre, Johannes de Jonge en Geerart de Jonge), op 22-jarige leeftijd met Pieter Adriaan de Graag (25 jaar oud), hoofdonderwijzer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 september 1808 (doopgetuigen waren Pieter van der Hout en Adriana Elstje van der Hout), overleden te 's-Heerenhoek op 4 november 1894, 86 jaar oud, zoon van Samuel de Graag (heelmeester en verloskundige) en Johanna Pieternella van der Hout (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Pieternella de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 10 november 1834, volgt onder VIII-aj.
 2. Adriaan de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 19 maart 1836, volgt onder VIII-ak.
 3. Jacomina Hendrika de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 13 april 1837, ongehuwd overleden aldaar op 5 februari 1892, 54 jaar oud.
 4. Johannes de Graag, broodbakker, geboren te 's-Heerenhoek op 1 maart 1838, overleden te Goes op 5 januari 1918, 79 jaar oud. Hij is getrouwd op 5 oktober 1865, op 27-jarige leeftijd met Tannetje van de Perel (51 jaar oud), winkelierster, geboren te 's-Gravenpolder op 29 juni 1814, overleden voor 5 januari 1918, hoogstens 103 jaar oud, dochter van Marinus van de Perel en Kaatje de Broekert (arbeidster).
  (Zij was weduwe van Pieter Snoek, overleden te 's-Gravenpolder op 3 september 1846.)
 5. Samuel de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 26 september 1840.
 6. Gerrit Johannes de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 14 december 1842, volgt onder VIII-al.
 7. Pieter Adriaan de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 27 september 1844, volgt onder VIII-am.
 8. Maria de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 4 augustus 1851, ongehuwd overleden aldaar op 6 augustus 1874, 23 jaar oud.

VII-s Gerhardus de Jonge, koperslagersknecht, geboren te Goes op 22 september 1800, gedoopt aldaar op 28 september 1800 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 24 juni 1829, 28 jaar oud, zoon van Johannis de Jonge (VI-g) en Margarita Faberij.

Hij woonde in de Bocht van Guinee. Uit de Statenbijbel van zijn vader: in het Jaar 1800 op den 22 Sept. des maandagsmorgens om 7 uur is ons een zoon gebooren genaamd Geerhardus waarvan doopgetuige moeder Adriana Ribbe. Op den 24 Junij 1829 is overleden mijn zoon Geerhardus op Woensdag na de middag 2 en een half uuren in den ouderdom van 28 Jaaren 10 maanden en 2 dagen.

Hij is getrouwd te Goes op 31 oktober 1822, op 22-jarige leeftijd met Willemina Pigwille (27 jaar oud), geboren te Veere op 27 juni 1795, overleden te Goes op 1 november 1865, 70 jaar oud, dochter van Jan Pigwille en Catharina van Zilegem. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 27 februari 1823, volgt onder VIII-an.
 2. Karel Jan de Jonge, geboren te Goes op 7 mei 1824, overleden aldaar op 2 april 1826, 1 jaar oud.
 3. Carel Jan de Jonge, geboren te Goes op 2 mei 1827, overleden aldaar op 26 maart 1829, 1 jaar oud.
 4. Foort Adriaan de Jonge, wagenmaker, geboren te Goes op 19 juni 1829, overleden aldaar op 23 september 1855, 26 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 16 mei 1855, op 25-jarige leeftijd met Krina Johanna Clement (27 jaar oud), geboren te Goes op 21 november 1827, overleden aldaar op 21 mei 1919, 91 jaar oud, dochter van Andries Clement en Francina Wagenaar.
  (Zij is later getrouwd te Goes op 28 juli 1858, op 30-jarige leeftijd met Antonij den Hollander (25 jaar oud), letterzetter en slijter, geboren te Goes in het jaar 1833, overleden aldaar op 12 februari 1912, 79 jaar oud, zoon van Johan Pieter den Hollander en Adriana de Jongh.)

VII-t Adriana de Jonge, geboren te Goes op 4 september 1803, gedoopt aldaar op 18 september 1803, overleden aldaar op 14 juli 1869, 65 jaar oud, dochter van Johannis de Jonge (VI-g) en Margarita Faberij.

Uit de Statenbijbel van haar vader: in het Jaar 1803 op den 4 Sept. Sondagmiddag om 4 uuren is ons een dogter gebooren genaamd Adriana. Familiearchief Fabery-de Jonge: Van Adriaana de Jonge Johs Dogter Ontvangen pond 0.17.0 voor Transport-Geld van een stoel in de Kerk te Goes nr. 35: Noord z. waarvan het Jaarlijks Zit-Geld bedraagt pond 0.6.8. met de verhoging. Geregistreerd den October 1812.

Zij is getrouwd te Kattendijke op 15 juni 1826, op 22-jarige leeftijd met Foort Ferdinandusse (24 jaar oud), landmeter, geboren te Kapelle (Zeeland) op 31 juli 1801, gedoopt aldaar op 2 augustus 1801 (nederlands hervormd, afgescheiden), overleden te Goes op 29 september 1873, 72 jaar oud, zoon van Willem Ferdinandusse (geŽmployeerde bij Waterstaat) en Adriana Foort van der Vliet. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Ferdinandusse, geboren te Kattendijke op 29 oktober 1826, overleden aldaar op 6 april 1827, 159 dagen oud.

VII-u Johannes de Jonge, broodbakker (de hemelse bakker) en winkelier, geboren te Goes op 3 augustus 1808 (oud-gereformeerd, vrij evangelisch), overleden aldaar op 21 maart 1872, 63 jaar oud, zoon van Johannis de Jonge (VI-g) en Margarita Faberij.

Uit de Statenbijbel van zijn vader: in den Jare 1808 op den 3 Aug. des morgens om twee uuren zijnde woensdag is ons een zoon gebooren genaamd Johannis.
Uit de kerkeraadsverslagen der Chr. Afgesch. Gem. te Goes: Volgens besluit des Kerkenraads uit hoofde van het verlaten van zijn bediening en zig te onttrekken van het bijwonen van vergaderingen word hij met vrouw en kinderen niet meer als leden dezer gemeente erkend. Deze bekendmaking is geschied op den 17 aug. 1840. Op den 15 okt. 1844 is Janna Visser wederom als Lidmaat der gemeente aangenomen.
Over Johannes, die een bijzondere rol heeft gespeeld tijdens de Afscheiding in Goes in 1836 is in allerlei artikelen het een en ander bewaard gebleven.
Hij woonde Lange Vorststraat 19, Witte Paardstraat 1 en Lange Vorststraat 94. Hij was oorspronkelijk Hervormd, maar scheidde zich af op 4.2.1837. Tot aan zijn dood was hij een trouw volgeling van Ds. Budding.
Zie A.M. Wessels: God ons een schild, Goes 1936; Dr. C. Dekker, Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in Zeeland, Goes 1986 en Gereformeerd en Evangelisch, 1992; Dr. J.H. Gunning JHzn, H.J. Budding, Leven en Arbeid.
Memorie van successie, kanton Goes, 3/2885, 1872: memorie van aangifte van de nalatenschap van Johannes de Jonge; De ondergetekenden Janna Visser, weduwe van Johannes de Jonge particuliere wonende te Goes in prive en als moeder en wettige voogdesse van Jacoba Hubertha de Jonge, Marinus Dignus Dekker timmerman aldaar als getr. met Johanna de Jonge, Andries de Jonge, koperslager, Johannes de Jonge, landbouwer te Wemeldinge, Nicolaas de Jonge, predikant bij de Hervormde Gemeente te Lexmond, Pieter de Jonge, timmerman te Goes, Margaretha de Jonge, weduwe van Willem Francois Sandijck, particuliere en Catharina de Jonge, particuliere verklaren dat op 21 maart 1872 is overleden Johannes de Jonge winkelier te Goes, enz. Onroerende goederen: woonhuis, erf en tuin, huis en erf, en een bijzondere school.
Uit Gereformeerd en Evangelisch, nr. 320, blz. 668: ned. herv. lidmaat Goes, afgescheiden 8.10.1836; Chr. Afg.: aangesloten gem. Goes okt. 1836, diaken 22.8.1837, afgesneden op grond van verlating 17.8.1840; oud-ger/vrij ev.: volgt Buddingh in 1839, wrsch. gem Kapelle, overgegaan naar Goes 1842, 12 maal gevonnist wegens ongeoorloofde kerkdiensten, gegijzeld 10.3.1842 tot 27.7.1842 en 14.3.1843 tot 20.9.1844, verbonden 24.2.1852, diaken 9.4.1852, ouderling 5.9.1858, afgevallen 17.2.1865.

Hij is getrouwd te Goes op 13 mei 1830, op 21-jarige leeftijd met Janna Visser (19 jaar oud), geboren te Goes op 20 februari 1811, overleden aldaar op 4 februari 1892, 80 jaar oud, dochter van Andries Visser (metselaar) en Johanna Vervenne.

(G&E): ned. herv.: lidmaat Goes, afgescheiden 8.10.1836; chr.afg: aangesloten 1836, afgesneden 17.8.1840; oud-ger: volgt Buddingh in 1839, afgegaan 1844; chr. afg: weer aangesloten Goes 15.10.1844, afgegaan 13.7.1852; oud-ger/vrij ev: verbonden gem Goes 17.9.1852, afgesneden 25.10.1863. Zij schreef op 73-jarige leeftijd het boekje: "Bladzijden uit het leven van Mejuffrouw J. Visser als kind en jonge dochter en als Huisvrouw en Weduwe van wijlen Johannes de Jonge getrouw volgeling en ouderling van Ds. H.J. Budding", Goes 1884.

In 1836 zien Budding weer in Zeeland, waar hij vooral in het "land ter Goes" en ook op Schouwen verschillende Gemeenten stichtte. Hij preekte daar in boerenschuren en gewoon buiten op het veld. Een bakker in Goes, bakker de Jonge, stelde zijn voorraadschuur in de stad ter beschikking. Deze bakker met zijn vrouw Janna werden Budding's trouwste volgelingen. Hij zou later de "hemelse bakker" worden genoemd. De overheid kon de samenkomsten, waar ook, niet gedogen en de voorgangers werden keer op keer beboet, zo erg dat Budding en de Jonge verschillende keren vele maanden in de gevangenis moesten doorbrengen. Budding en de zijnen werden uitgescholden voor "Cocksianen, Knikkerianen" en zijn Gemeenten kwamen onder grote druk te staan. Men kon "vrijheid" aanvragen -de koning had daartoe besloten- en zo als "vrije" Gemeente verder gaan, maar dan moest men wel een knieval doen en zich voegen naar de reglementen van de Kerk. Aanvankelijk voelde Budding daar niets voor, maar nadat hij lange tijd in Nijmegen gevangen zat, besloot hij dit toch maar te gaan doen; dit tot groot verdriet van bakker de Jonge, die gelijktijdig in Middelburg gevangen zat.
We zien hierna Budding als predikant van de vrije Gemeente in Groningen, voor slechts korte tijd, want hij had "licht" ontvangen om naar Amerika te gaan en daar een Gemeente te stichten. Toen dit niet zo lukte en Budding ook als boer geen succes had, kwam hij plotsklaps terug in zijn oude trouwe stad Goes. Hij werd de drukst bezochte predikant van Zeeland! Van heinde en ver kwam men om hem te horen. Hij was een man van tegenstellingen, erg sociaal maar ook erg autoritair. Groot was zijn gezag, van hoog tot laag. Op 16 nov. 1870 werd hij begraven in Goes en de pastoor liep voorop!
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna de Jonge, geboren te Goes op 21 oktober 1832, volgt onder VIII-ao.
 2. Adriana de Jonge, geboren te Goes op 19 februari 1835, overleden aldaar op 2 oktober 1842, 7 jaar oud.
 3. Margaretha de Jonge, geboren te Goes op 21 augustus 1837, gedoopt op 10 september 1837 (afgescheiden), volgt onder VIII-ap.
 4. Andries de Jonge, geboren te Goes op 28 november 1838 (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-aq.
 5. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 12 januari 1840 (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-ar.
 6. Jans de Jonge, geboren te Goes op 8 juli 1841, overleden aldaar op 4 oktober 1841, 88 dagen oud.
 7. Cornelia de Jonge, geboren te Goes op 14 september 1842, gedoopt aldaar op 6 november 1842 (oud-gereformeerd), overleden aldaar op 6 oktober 1843, 1 jaar oud.
 8. Nicolaas de Jonge, geboren te Goes op 17 augustus 1845, gedoopt aldaar op 8 december 1846 (oud-gereformeerd), volgt onder VIII-as.
 9. Pieter de Jonge, geboren te Goes op 7 april 1847, gedoopt aldaar op 27 februari 1848 (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-at.
 10. Catharina de Jonge, geboren te Goes op 26 november 1848, gedoopt aldaar op 16 juli 1849 (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-au.
 11. Adriana de Jonge, geboren te Goes op 14 mei 1850, gedoopt aldaar op 2 juni 1850 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 31 oktober 1850, 170 dagen oud.
 12. Jacoba Hubertha de Jonge, geboren te Goes op 6 juli 1852, volgt onder VIII-av.

VII-v Pieter Faberij de Jonge, goud- en zilversmid, geboren te Goes op 31 juli 1810, gedoopt aldaar op 19 augustus 1810 (nederlands hervormd, afgescheiden), overleden aldaar op 30 december 1870, 60 jaar oud, zoon van Johannis de Jonge (VI-g) en Margarita Faberij.

Uit de Statenbijbel van zijn vader: in het Jaar 1810 op den 31 Julij is ons een zoon gebooren genaamd Pieter Faberij op Dinsdagavond om alf elf uuren doopgetuige vader Pieter Faberij.
Hij kocht op 6.12.1833 een huis en winkel in de Lange Kerkstraat, thans nr. 40 en later, in 1849, de winkel op nr. 30, waar nu nog steeds de winkel "Fabery de Jonge" gevestigd is. (Dit huis heette in 1542 (RAZE 1746, fol. 73v) Middelburch.)

Hij is getrouwd te Goes op 26 september 1833, op 23-jarige leeftijd met Cornelia den Boer (22 jaar oud), winkelierster, geboren te Goes op 11 januari 1811, overleden aldaar op 2 april 1879, 68 jaar oud, dochter van Benjamin den Boer en Tanna de Haas. Uit dit huwelijk:

 1. Benjamin Faberij de Jonge, geboren te Goes op 19 augustus 1835 (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-aw.
 2. Margaretha Faberij de Jonge, geboren te Goes op 3 februari 1837, gedoopt op 20 augustus 1837 (christelijk afgescheiden), overleden te Goes op 23 december 1913, 76 jaar oud.
  Gedoopt door Ds. Budding ten huize van Jan Brouwer op de Kaai, "moeder onafgescheiden." Zij woonde voor haar huwelijk in de Lange Kerkstraat 25, tegenover de winkel van haar vader. Na haar huwelijk is zij daar blijven wonen.
  Zij is getrouwd te Goes op 28 december 1882, op 45-jarige leeftijd met Hendrik Poolmeijer (52 jaar oud), schoolhoofd van de afgescheiden school te Goes, geboren te Amsterdam op 22 oktober 1830, overleden te Goes op 8 juli 1899, 68 jaar oud, zoon van Johannes Henricus Poolmeijer en Catharina Elisabeth Robijn.
  Datum: 1888
  Rol: Gefailleerde
  Plaats: Goes
  Beroep: Privaat-onderwijzer
  Opmerking: Staat van kennelijk onvermogen.
  (Hij was weduwnaar van Helena Heijster. Hij was weduwnaar van Trijntje Aukes, geboren te Wousend in het jaar 1827, overleden te Goes op 3 juni 1875, 48 jaar oud, dochter van Gerben Jans Aukes Aukes en Popkjen Hijlkes Tromp.)
 3. Johannes Faberij de Jonge, geboren te Goes op 27 juli 1838, gedoopt op 24 oktober 1839 (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-ax.
 4. Pieter Faberij de Jonge, manufacturier, geboren te Goes op 28 april 1842, gedoopt aldaar op 16 mei 1842 door dominee C. van der Meulen. (christelijk afgescheiden), overleden te Leeuwarden op 22 februari 1896, 53 jaar oud. Hij is getrouwd te Menaldum op 17 juli 1871, op 29-jarige leeftijd met Geertje van Aisma (22 jaar oud), geboren te Beetgum op 18 november 1848, overleden te Leeuwarden op 21 april 1924, 75 jaar oud, dochter van Johannes Everts van Aisma en IJltje Hartmans.
 5. Tannetje Faberij de Jonge, geboren te Goes op 6 februari 1846, gedoopt aldaar op 8 maart 1846 door dominee C van der Meulen. (christelijk afgescheiden), overleden te Wirdum op 10 augustus 1878, 32 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 29 januari 1875, op 28-jarige leeftijd met Abraham Loois (27 jaar oud), predikant te Wirdum en Pernis, geboren te Vlissingen op 23 oktober 1847, overleden aldaar op 24 augustus 1907, 59 jaar oud, zoon van Pieter Loois (broodbakker) en Elisabeth de Wolff.
 6. Adriana Ferdinanda Faberij de Jonge, geboren te Goes op 12 maart 1848, gedoopt aldaar op 23 april 1848 door dominee de Waal. (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 16 oktober 1866, 18 jaar oud.

VII-w Willem de Jonge, aannemer en winkelier, geboren te Goes op 24 juli 1813 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 5 mei 1886, 72 jaar oud, zoon van Johannis de Jonge (VI-g) en Margarita Faberij.

Uit de Statenbijbel van zijn vader: in het Jaar 1813 op den 24 Julij des Saturdags om negen uuren is ons een zoon gebooren genaamd Willem, doopgetuigen broeder Willem de Jonge. Willem was timmerman en winkelier, vermoedelijk "stond" zijn vrouw in de winkel van "kruidenierswaren en koloniale waren." Zij woonden 's-Heer Hendrikskinderenstraat 5 (later nr. 70), een dubbel woonhuis, gekocht in 1842, afgebroken in 1968. In dit huis woonden achtereenvolgens 3 generaties de Jonge. Willem scheidde zich af van de Hervormde Kerk te Goes op 15.4.1845. Zijn kinderen werden allen gedoopt in de Afgescheiden Kerk, de oudste bij Ds. van der Meulen. Willem had de bijnaam "de houte", vermoedelijk om hem te onderscheiden van zijn broers Pieter en Adriaan die de "goude" en de "kopere" genoemd werden, naar hun beroep.
Archief Gereformeerde Kerk te Goes, 18.3.1841: Verklaring van Huijbregt Zwieter naar aanleiding van het ingebruik nemen van de "Predikstoel in de Christelijke Afgescheijden Gemeente te Goes in de Maand Maart des jaars 1841 door de Timmermans Willem de Jonge en Huijbrecht Zwieter".
Archief Faberij de Jonge, 1.4.1843: schuldbekentenis van Willem de Jonge die f 1400 geleend heeft van zijn vader Johannis de Jonge tegen 4 % per jaar.
Idem, 20.4.1853: Nog ontvangen f 200 tegen dezelfde voorwaarden.
Not. A. Smallegange, nr. 2221, Goes, In het logement de Groote Zoutkeet bij veiling koopt Willem de Jonge van Pieternella, Jacobus, Leendert, Maria en Krina Allemekinders een woonhuis en winkel in de 's-Heer Hendrikskinderenstraat voor f 1475. Dit huis werd voor deze koop in gedeelten verhuurd aan 4 gezinnen.
In 1854 bouwde Willem de Jonge een school voor de Christelijk Afgescheidenen in de Wijngaardstraat voor f 2667, inclusief inventaris op de plaats waar de handboogschutterij "St. Adriaan" had gestaan.
Mem. van succ., kanton Goes, nr.4, 7930, 17.12.1886: Maatje Laurusse, wed. van Willem de Jonge Johanniszoon, Winkelierster, Jacob van der Weele, touwslager als gehuwd met Margaretha de Jonge, Marinus Buitendijk, metselaar, gehuwd met Johanna de Jonge, Janus den Herder, bakker, gehuwd met Aagje de Jonge, Johannes de Jonge, timmerman, allen wonende te Goes, verklaren dat op 5 mei 1886 is overleden Willem de Jonge Johanniszoon, testament voor Not. Gallis Meruis op 10.3.1886. Onroerende goederen: 12 woonhuizen, werkplaats, bergplaats, grond, aandelen, enz. Batig saldo: f 16502,24.

Hij is getrouwd te Goes op 27 juni 1844, op 30-jarige leeftijd met Maatje Laurusse (22 jaar oud), geboren te Goes op 18 september 1821 (nederlands hervormd, afgescheiden), overleden aldaar op 10 november 1892, 71 jaar oud, dochter van Laurus Laurusse (stalhouder) en Aagje Zeger.

Zij deed belijdenis op 15.7.1842 bij Ds. C. v.d. Meulen.
Mem. van succ., kanton Goes, nr.5/4439, 7.1893: Jacob van der Weele, touwslager, getr. met Margaretha de Jonge, Marinus Buitendijk, metselaar, getr. met Johanna de Jonge, Janus den Herder, broodbakker, getr. met Aagje de Jonge en Johannes de Jonge, timmerman te Goes, verklaren dat op 10.11.1892 is overleden Maatje Laurusse, weduwe van Willem de Jonge Johanneszoon. Batig saldo: f 8102,58.
Uit dit huwelijk:
 1. Margrieta de Jonge, geboren te Goes op 28 december 1844, gedoopt aldaar op 28 april 1845 gedoopt door dominee van der Meulen (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-ay.
 2. Aagtje de Jonge, geboren te Goes op 13 oktober 1846, gedoopt aldaar op 1 november 1846 gedoopt door dominee van der Meulen (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 10 februari 1847, 120 dagen oud.
 3. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 14 april 1848, gedoopt aldaar op 21 mei 1848 gedoopt door dominee Wildebeest (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 27 augustus 1848, 135 dagen oud.
 4. Johanna de Jonge, geboren te Goes op 10 oktober 1850, gedoopt aldaar op 10 november 1850 (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-az.
 5. Laurus de Jonge, geboren te Goes op 30 maart 1853, gedoopt aldaar op 17 april 1853 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 9 juli 1853, 101 dagen oud.
 6. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 17 maart 1855, gedoopt aldaar op 6 mei 1855 (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-ba.
 7. Aagtje de Jonge, geboren te Goes op 23 november 1856, gedoopt aldaar op 4 januari 1857 (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-bb.
 8. Adriana de Jonge, geboren te Goes op 24 juli 1858, gedoopt aldaar op 15 augustus 1858 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 16 september 1858, 54 dagen oud.
 9. Jacoba Huberta de Jonge, geboren te Goes op 12 april 1860, gedoopt aldaar op 20 mei 1860 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 4 november 1860, 206 dagen oud.
 10. Pieter Cornelia de Jonge, onderwijzer, geboren te Goes op 10 februari 1862, overleden aldaar op 25 oktober 1884, 22 jaar oud.
  Hij was in 1882/83 als onderwijzer in pension bij een metselaar aan de Schelpendijk in Oud-Beijerland.

VII-x Adriaan de Jonge, koperslager, geboren te Goes op 14 oktober 1815 (nederlands hervormd, afgescheiden), overleden aldaar op 7 augustus 1883, 67 jaar oud, zoon van Johannis de Jonge (VI-g) en Margarita Faberij.

Uit de Statenbijbel van zijn vader: in het Jaar 1815 op den 14 October des Saturdagsavonds om alf negen uuren is ons een zoon gebooren genaamd Adriaan; doopgetuigen zijn Adriaan de Jonge en zijn tweede huijsvrouw Johanna Haaring. Hij scheidde zich af van de Herv. Kerk op 24.6.1837. Hij woonde eerst Wijngaardstraat 12, na het overlijden van zijn vader in diens huis, 's-Heer Hendrikskinderenstraat 2. In 1838 maakte hij een reis naar Rotterdam, Delft, den Haag, Leiden, Amsterdam en Utrecht. (Gegevens, mij welwillend afgestaan door Prof. Dr. D.TH. Kuiper, die een afstammeling van hem is).

Hij is getrouwd te Goes op 14 december 1844, op 29-jarige leeftijd met Catharina Wilhelmina van den Bosch (19 jaar oud), geboren te Goes op 4 februari 1825, overleden aldaar op 15 april 1880, begraven aldaar op 17 april 1880, 55 jaar oud, dochter van Willem van den Bosch en Elisabeth Wilhelmina Logier.

Uit de aantekeningen van haar man Adriaan: Op Woensdag den 29 Maart 1863 des namiddags om 12 uur en cirka 7 minuten is mijne zeer geliefde huisvrouw C.W. van den Bosch in den ouderdom van 55 jaar 4 maanden en 10 dagen overleden na eene genoegelijke egtvereeniging van 31 jaar en 4 maanden begraven Zaterdag de 17 April des morgens om 11 uur.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes de Jonge, koperslager, geboren te Goes op 25 oktober 1849, gedoopt aldaar op 18 november 1849 (gereformeerd), overleden aldaar op 30 januari 1913, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 27 oktober 1870, op 21-jarige leeftijd met Adriana Nonnekes (22 jaar oud), geboren te Goes op 20 mei 1848, overleden aldaar op 27 januari 1922, 73 jaar oud, dochter van Dirk Nonnekes (smid) en Jacoba Pieternella Vroegop.
 2. Elisabeth Wilhelmina de Jonge, geboren te Goes op 25 juni 1852 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-bc.
 3. Hendrik de Jonge, geboren te Goes op 2 november 1854, gedoopt aldaar op 10 december 1854 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 27 januari 1856, 1 jaar oud.

VII-y Gerardus Hendrikszoon de Jonge, broodbakker, geboren te Goes op 15 oktober 1811, overleden aldaar op 6 maart 1862, 50 jaar oud, zoon van Hendrik de Jonge (VI-h) en Susanna van Wijck.

Hij woonde Lange Kerkstraat 6.

Hij is getrouwd te Goes op 27 augustus 1840, op 28-jarige leeftijd (1) met Sara Dekker (19 jaar oud), geboren te Goes op 31 augustus 1820, overleden aldaar op 25 juni 1844, 23 jaar oud, dochter van Marinus Dekker (timmerman) en Dingena Proos. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik de Jonge, kruideniersbediende, geboren te Goes op 25 december 1841, overleden te Amsterdam op 22 mei 1866, 24 jaar oud.
 2. Marinus de Jonge, geboren te Goes op 12 maart 1843 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-bd.
 3. Susanna de Jonge, geboren te Goes op 14 juni 1844, overleden aldaar op 24 april 1847, 2 jaar oud.
 4. Sara de Jonge, geboren te Goes op 14 juni 1844, overleden aldaar op 19 februari 1846, 1 jaar oud.

Hij was gehuwd (2) met Gerarda Johanna Musquitier, geboren te Leerdam in het jaar 1811, wonende te Goes, overleden te Middelburg op 19 mei 1855, 44 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Susanna de Jonge, geboren te Goes op 6 juni 1849, overleden aldaar op 13 juni 1849, 7 dagen oud.

Hij is getrouwd te Goes op 28 november 1861, op 50-jarige leeftijd (3) met Grietje Pondman, geboren te Westzaan (doopsgezind), overleden te Amsterdam op 30 mei 1891, dochter van Klaas Pondman en Zusanna van Wijk.
(Zij was weduwe van Tijs Noomen. Zij was later gehuwd met Willem Stapelkamp, geboren te Haarlem op 22 september 1816.)

VII-z Hendrik de Jonge, bakker, geboren te Goes op 23 april 1818 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 6 maart 1875, 56 jaar oud, zoon van Hendrik de Jonge (VI-h) en Susanna van Wijck.

Hij deed belijdenis op 12.3.1841 (22j) bij Ds. v.d. Meulen. Hij woonde Lange Vorststraat 89.

Hij is in ondertrouw gegaan te Goes op 3 maart 1854 en getrouwd aldaar op 16 maart 1854, op 35-jarige leeftijd met Elisabeth Brouwer (23 jaar oud), bakker, geboren te Goes op 22 april 1830, overleden aldaar op 12 januari 1913, 82 jaar oud, dochter van Jan Brouwer en Gozijna Wolven. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hendrik de Jonge, bakker, geboren te Goes op 25 juli 1854, overleden aldaar op 6 september 1877, 23 jaar oud.
 2. Suzanna de Jonge, geboren te Goes op 12 september 1856, volgt onder VIII-be.
 3. Hendrik Gerard de Jonge, bakker, geboren te Goes op 10 november 1858, gedoopt aldaar op 26 december 1858 (christelijk afgescheiden), ongehuwd overleden aldaar op 6 februari 1951, 92 jaar oud.
  Ongehuwd, woonde Lange Vorststraat 89.
 4. Adriaan de Jonge, geboren te Goes op 3 maart 1860, gedoopt aldaar op 15 april 1860 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 5 juli 1860, 124 dagen oud.
 5. Gosina Florentina de Jonge, geboren te Goes op 3 februari 1862, overleden aldaar op 20 mei 1863, 1 jaar oud.
 6. Gosina Florentina de Jonge, geboren te Goes op 19 november 1863, volgt onder VIII-bf.
 7. Maria Adriana de Jonge, geboren te Goes op 12 juni 1865, overleden aldaar op 13 juni 1865, 1 dag oud.
 8. Adriaan Hendrik de Jonge, geboren te Goes op 26 december 1866, overleden aldaar op 11 juni 1867, 167 dagen oud.
 9. Elisabeth Maria Wilhelmina de Jonge, geboren te Goes op 24 mei 1868, gedoopt aldaar op 24 juni 1868 (christelijk afgescheiden), volgt onder VIII-bg.
 10. Adriaan de Jonge, geboren te Goes op 3 april 1870, gedoopt aldaar op 26 juni 1870 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 9 oktober 1870, 189 dagen oud.
 11. Maria de Jonge, geboren te Goes op 7 juli 1872, overleden aldaar op 18 april 1954, 81 jaar oud.

VII-aa Adriana de Jonge, geboren te Goes op 19 april 1821, overleden te Ellewoutsdijk op 9 april 1859, 37 jaar oud, dochter van Hendrik de Jonge (VI-h) en Susanna van Wijck. Zij is getrouwd te Goes op 31 oktober 1844, op 23-jarige leeftijd (1) met Cornelis Jacob Pols (26 jaar oud), broodbakker en landmansknecht, geboren te Colijnsplaat op 19 juli 1818, overleden aldaar op 23 mei 1849, 30 jaar oud, zoon van Pieter Pols (landbouwer) en Lydia van Gilst. Uit dit huwelijk:

 1. Lijdia Pols, landbouwster, geboren te Goes in het jaar 1846, overleden te Baarland op 22 oktober 1871, 25 jaar oud. Zij is getrouwd te Dreischor op 21 juli 1871, op 25-jarige leeftijd met Marinus de Fouw (22 jaar oud), herbergier en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 13 oktober 1848, overleden te Yerseke op 15 februari 1922, 73 jaar oud, zoon van Abraham de Fouw (ploeger, vrachtenaar en landman) en Maatje Mieras (vrachtenaarster en arbeidster).
  (Hij was later gehuwd met Martha Meulenberg, geboren te Colijnsplaat in het jaar 1834, overleden te Yerseke op 22 mei 1901, 67 jaar oud, dochter van Marcus Meulenberg en Levina Jasperina Israel. (Zij was weduwe van Salomon Goeman.))
 2. Hendrik Pols, geboren te Colijnsplaat op 23 december 1847, overleden aldaar op 25 januari 1848, 33 dagen oud.

Zij is getrouwd te Goes op 24 april 1854, op 33-jarige leeftijd (2) met Pieter Johannes de Kruif (24 jaar oud), bakker, geboren te Domburg op 20 juni 1829, zoon van Andries de Kruif en Christina Gerdes.

VIII-a Johanna Catharina Barbier, arbeidster, geboren te Goes op 15 juli 1825, overleden aldaar op 27 maart 1904, 78 jaar oud, dochter van Jan Barbier (VII-c) en Pauwelina Maria Geelhoed. Zij is getrouwd te Goes op 10 november 1855, op 30-jarige leeftijd (1) met Barend Hendrik Kracht (40 jaar oud), arbeider, geboren te Colijnsplaat in het jaar 1815, overleden te Goes op 23 september 1863, 48 jaar oud, zoon van Christiaan Kracht en Petronella van den Berge.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 oktober 1849, op 34-jarige leeftijd met Neeltje Rijkse (33 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1816, overleden te Goes op 1 augustus 1855, 39 jaar oud, dochter van Willem Rijkse en Johanna Looij.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Kracht, geboren te Goes op 17 november 1856, overleden aldaar op 17 november 1856.
 2. Paulina Kracht, geboren te Goes op 12 januari 1857, overleden aldaar op 12 januari 1857.

Zij is getrouwd te Goes op 29 december 1870, op 45-jarige leeftijd (2) met Johannes Franciscus de Koning (46 jaar oud), arbeider, geboren te Sluis in het jaar 1824, overleden te Goes op 25 januari 1909, 85 jaar oud, zoon van Franciscus de Koning en Adriana Ferrier.
(Hij was weduwnaar van Rosalia Cornu, overleden voor 29 december 1870.)

VIII-b Hendrik Barbier, kuiper en schilder, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 15 augustus 1826, overleden op 16 april 1907, 80 jaar oud, zoon van Jan Barbier (VII-c) en Pauwelina Maria Geelhoed. Hij is getrouwd te Goes op 3 november 1853, op 27-jarige leeftijd (1) met Cornelia de Visser (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Vrouwenpolder in het jaar 1825, overleden te Goes op 23 december 1857, 32 jaar oud, dochter van Jacobus de Visser en Maria Dijkwel. Hij is getrouwd te Goes op 4 februari 1858, op 31-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Johanna Meulstee (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Sint Maartensdijk in het jaar 1834, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 17 september 1875, 41 jaar oud, dochter van Marinus Meulstee en Maria Hage. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Barbier, geboren te Goes op 23 september 1858, volgt onder IX-a.
 2. Jan Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 17 juni 1861, overleden aldaar op 13 november 1876, 15 jaar oud.
 3. Johanna Paulina Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 16 september 1863, volgt onder IX-b.
 4. Marinus Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 5 november 1865, ongehuwd overleden aldaar op 15 september 1956, 90 jaar oud.
 5. Hendrika Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 26 augustus 1867, volgt onder IX-c.
 6. Eduard Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 18 oktober 1869, overleden aldaar op 7 december 1871, 2 jaar oud.
 7. Hendrik Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 2 oktober 1871, overleden aldaar op 8 mei 1873, 1 jaar oud.
 8. Margaretha Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 16 december 1873, ongehuwd overleden aldaar op 9 juni 1956, 82 jaar oud.
 9. Levenloos Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 23 juli 1875, overleden aldaar op 23 juli 1875.

VIII-c Johannes Cornelis Barbier, wever en koopman, geboren te Middelburg op 12 oktober 1826, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 maart 1910, 83 jaar oud, zoon van Marinus Cornelis Barbier (VII-e) en Maria de Bruijn. Hij is getrouwd te Middelburg op 7 mei 1851, op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelia Harkmanse (31 jaar oud), werkster, geboren te Middelburg op 10 april 1820, overleden aldaar op 2 oktober 1887, 67 jaar oud, dochter van Catharina Harlemanse. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Barbier, geboren te Middelburg op 20 mei 1853, volgt onder IX-d.
 2. Catharina Cornelia Barbier, geboren te Middelburg op 22 november 1854, overleden aldaar op 19 februari 1855, 89 dagen oud.
 3. Marinus Cornelis Barbier, geboren te Middelburg op 29 mei 1857, volgt onder IX-e.
 4. Catharina Cornelia Barbier, geboren te Middelburg op 14 april 1862, volgt onder IX-f.
 5. Johanna Cornelia Barbier, geboren te Middelburg op 4 maart 1865, overleden aldaar op 31 december 1867, 2 jaar oud.

Hij is getrouwd te Middelburg op 24 juli 1891, op 64-jarige leeftijd (2) met Toona de Bruijne (57 jaar oud), werkvrouw, geboren te Veere in het jaar 1834, overleden te Middelburg op 1 november 1918, 84 jaar oud, dochter van Johannes de Bruijne en Adriana Henderika de Loose.
(Zij was de gescheiden echtgenote van Jan Marinus de Nooijer.)

VIII-d Johanna Wilhelmina Barbier, geboren te Middelburg op 26 december 1839, overleden aldaar op 22 mei 1904, 64 jaar oud, dochter van Marinus Cornelis Barbier (VII-e) en Margretha van Kempen. Zij is getrouwd te Middelburg op 22 februari 1865, op 25-jarige leeftijd met Pieter Bosschaart (27 jaar oud), tuiniersknecht, tuinman, karoter en leurder, geboren te Oost- en West-Souburg op 4 maart 1837, overleden te Middelburg op 28 november 1912, 75 jaar oud, zoon van Levinus Bosschaart (bouwknecht) en Elizabeth Bertijn (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Levinus Pieter Bosschaart, geboren te Oostkapelle op 5 februari 1866, volgt onder IX-g.
 2. Margrietha Bosschaart, geboren te Oostkapelle op 28 oktober 1867, ongehuwd overleden te Middelburg op 1 april 1884, 16 jaar oud.
 3. Pieter Bosschaart, geboren te Oostkapelle op 1 mei 1869.
 4. Jan Cornelis Bosschaart, tuinman, geboren te Oostkapelle op 1 oktober 1870, ongehuwd overleden te Middelburg op 9 juni 1904, 33 jaar oud.
 5. Pieter Marinus Bosschaart, geboren te Middelburg in het jaar 1870, overleden aldaar op 12 maart 1876, 6 jaar oud.
 6. Elisabeth Johanna Bosschaart, geboren te Middelburg op 13 augustus 1872, volgt onder IX-h.
 7. Harmina Petronella Bosschaart, geboren te Middelburg op 26 november 1875, overleden aldaar op 21 januari 1876, 56 dagen oud.
 8. Harmina Petronella Bosschaart, geboren te Middelburg op 2 september 1877, volgt onder IX-i.

VIII-e Pieternella Frederica Goossen, naaister, geboren te Goes op 19 mei 1814, overleden aldaar op 29 januari 1892, 77 jaar oud, dochter van Marinus Goossen (VII-f) en Tannetje Proos. Zij is getrouwd te Goes op 9 september 1847, op 33-jarige leeftijd met Marinus Hendricus Doornebos (26 jaar oud), winkelknecht, koekbakkersknecht en koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 december 1820, overleden te Goes op 18 maart 1911, 90 jaar oud, zoon van Kasper Doornebos en Jacoba Ouwendijk (huisbewaarster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Tannetje Doornebos, geboren te Goes op 22 januari 1849, volgt onder IX-j.
 2. Marinus Doornebos, geboren te Goes op 13 maart 1850, overleden aldaar op 4 september 1850, 175 dagen oud.
 3. Johanna Doornebos, geboren te Goes op 2 oktober 1852, overleden aldaar op 25 juni 1854, 1 jaar oud.
 4. Marinus Doornebos, geboren te Goes in het jaar 1852, volgt onder IX-k.
 5. Jacob Doornebos, geboren te Goes op 13 juli 1854, volgt onder IX-l.
 6. Johannes Doornebos, geboren te Goes op 11 april 1856, volgt onder IX-m.

VIII-f Gijsbrecht Goossen, timmerman, geboren te Goes op 4 juni 1818, overleden aldaar op 15 november 1894, 76 jaar oud, zoon van Marinus Goossen (VII-f) en Tannetje Proos. Hij is getrouwd te Kortgene op 28 augustus 1845, op 27-jarige leeftijd (1) met Adriana de Vos (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Kortgene op 23 augustus 1822, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 1 april 1854, 31 jaar oud, dochter van Marinus de Vos (timmerman) en Margrietha Pieternella Grijspaard. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Margritha Goossen, geboren te Kortgene op 14 februari 1846, overleden aldaar op 27 september 1846, 225 dagen oud.
 2. Pieternella Margaretha Goossen, geboren te Kortgene op 13 juli 1847, overleden te Goes op 14 februari 1923, 75 jaar oud.
 3. Marinus Goossen, geboren te Kortgene op 19 september 1848, volgt onder IX-n.
 4. Pieter Goossen, schilder, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 10 april 1853. Hij is getrouwd te Goes op 28 februari 1878, op 24-jarige leeftijd met Margaretha Adriana Zwigtman (31 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 1 maart 1846, dochter van Marinus Zwigtman (schilder) en Catharina Hoelands.
 5. Levenloos Goossen, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 1 april 1854, overleden aldaar op 1 april 1854.

Hij is getrouwd te Kortgene op 2 maart 1855, op 36-jarige leeftijd (2) met Catharina Hoelands (32 jaar oud), geboren te Kortgene op 8 november 1822, overleden te Goes op 29 april 1905, 82 jaar oud, dochter van Jan Hoelands en Margrieta Schrier.
(Zij is eerder getrouwd te Kortgene op 20 december 1844, op 22-jarige leeftijd met Marinus Zwigtman (26 jaar oud), schilder, geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1818, overleden voor 2 maart 1855, hoogstens 37 jaar oud, zoon van Cornelis Zwigtman (schilder) en Adriana de Vos.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Goossen, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 4 november 1855, volgt onder IX-o.
 2. Jan Goossen, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 22 december 1856, volgt onder IX-p.
 3. Maatje Poelman Goossen, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 27 januari 1858, volgt onder IX-q.
 4. Willemina Goossen, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 3 januari 1859, overleden aldaar op 5 augustus 1859, 214 dagen oud.
 5. Willemina Goossen, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 25 februari 1860. Zij is getrouwd te Goes op 27 november 1884, op 24-jarige leeftijd met Hedde van Erkelens (23 jaar oud), leerling machinist, geboren te Groningen in het jaar 1861, zoon van Wilhelmus Fredericus Georgius van Erkelens en Grietje van Straten.
 6. Pieternella Goossen, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 13 maart 1861, overleden aldaar op 28 augustus 1861, 168 dagen oud.
 7. Johannes Goossen, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 14 juli 1862, volgt onder IX-r.
 8. Gijsbregt Goossen, geboren te Goes op 7 mei 1865, overleden aldaar op 27 oktober 1865, 173 dagen oud.
 9. Gijsbregt Goossen, geboren te Goes op 25 november 1867, overleden aldaar op 4 september 1868, 284 dagen oud.

VIII-g Willem Goossen, winkelbediende en slager, geboren te Goes op 31 augustus 1819, overleden op 3 september 1890, 71 jaar oud, zoon van Marinus Goossen (VII-f) en Tannetje Proos. Hij is getrouwd te Goes op 18 oktober 1849, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Reijnhout (25 jaar oud), geboren te Goes op 24 september 1824, overleden aldaar op 4 september 1889, 64 jaar oud, dochter van Marinus Reijnhout (arbeider en hovenier) en Lourina Kosten (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Goossen, letterzetter, geboren te Goes op 26 februari 1855. Hij is getrouwd te Goes op 6 november 1879, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Amelina Rijke (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes op 10 september 1856, dochter van Pieter Rijke (arbeider) en Magdalena van der Horst.
 2. Maatje Goossen, geboren te Goes op 25 oktober 1857, overleden aldaar op 3 juni 1865, 7 jaar oud.
 3. Johannes Goossen, metselaar, geboren te Goes op 20 augustus 1861. Hij is getrouwd te Goes op 3 november 1887, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Kousemaker (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes op 4 oktober 1863, dochter van Pieter Kousemaker (kruideniersbediende) en Matthija Christina van Fraassen.
 4. Johanna Laurina Goossen, geboren te Goes op 24 mei 1864, overleden aldaar op 7 november 1880, 16 jaar oud.
 5. Pieternella Maria Goossen, geboren te Goes op 17 december 1867.
 6. Maatje Goossen, geboren te Goes op 6 maart 1872, overleden aldaar op 24 maart 1872, 18 dagen oud.

VIII-h Maatje Poelman Goossen, naaister en winkelierster, geboren te Goes op 10 juli 1821, overleden aldaar op 27 september 1895, 74 jaar oud, dochter van Marinus Goossen (VII-f) en Tannetje Proos. Zij is getrouwd te Goes op 8 november 1849, op 28-jarige leeftijd (1) met Cornelis Vreeke (25 jaar oud), winkelier, geboren te Goes op 25 november 1823, overleden aldaar op 27 november 1854, 31 jaar oud, zoon van Geerhard Vreeke en Cornelia Tavenier. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Geertruida Vreeke, geboren te Goes op 27 juli 1850, overleden aldaar op 13 december 1850, 139 dagen oud.
 2. Geerhaard Vreeke, geboren te Goes op 24 november 1851, overleden aldaar op 26 november 1853, 2 jaar oud.
 3. Tannetje Vreeke, geboren te Goes op 11 december 1852, overleden aldaar op 21 januari 1853, 41 dagen oud.

Zij is getrouwd te Goes op 10 juli 1862, op 41-jarige leeftijd (2) met Jan Pieter van der Does (39 jaar oud), goudsmid, geboren te Goes op 2 juli 1823, overleden aldaar op 12 november 1887, 64 jaar oud, zoon van Leendert van der Does en Barbara van der Velde. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Barbera van der Does, geboren te Goes op 29 maart 1863, volgt onder IX-s.
 2. Barbera Pieternella van der Does, geboren te Goes op 3 augustus 1864, overleden aldaar op 28 januari 1891, 26 jaar oud.
 3. Leendert Marinus van der Does, geboren te Goes op 6 januari 1866, overleden aldaar op 10 september 1866, 247 dagen oud.
 4. Leendert Marinus van der Does, geboren te Goes op 21 september 1867, overleden aldaar op 20 december 1867, 90 dagen oud.

VIII-i Tannetje Marina Goossen, dienstbode, geboren te Goes op 26 mei 1824, overleden aldaar op 30 december 1901, 77 jaar oud, dochter van Marinus Goossen (VII-f) en Tannetje Proos. Zij is getrouwd te Goes op 4 maart 1848, op 23-jarige leeftijd met Marijn Bakker (25 jaar oud), schippersknecht en schipper, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1823, overleden te Goes op 14 juli 1866, 43 jaar oud, zoon van Janus Bakker en Jannetje de Boot. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bakker, geboren te Goes op 22 november 1848, volgt onder IX-t.
 2. Marinus Bakker, geboren te Baarland op 22 juni 1851, volgt onder IX-u.
 3. Pieter Bakker, geboren te Goes op 5 november 1852, overleden aldaar op 1 januari 1878, 25 jaar oud.
 4. Johanna Bakker, geboren te Goes op 31 oktober 1854, overleden aldaar op 8 december 1855, 1 jaar oud.
 5. Francois Bakker, geboren te Goes op 24 februari 1857, volgt onder IX-v.
 6. Hubrecht Bakker, geboren te Goes op 30 januari 1859, overleden aldaar op 21 mei 1859, 111 dagen oud.
 7. Huibrecht Bakker, geboren te Goes op 8 juli 1860, overleden aldaar op 10 december 1860, 155 dagen oud.
 8. Hubrecht Bakker, geboren te Goes op 14 december 1862, overleden aldaar op 2 januari 1863, 19 dagen oud.
 9. Cornelis Bakker, geboren te Goes op 3 november 1864, overleden aldaar op 9 september 1865, 310 dagen oud.

VIII-j Johannes Goossen, timmerman, geboren te Goes op 8 november 1825, overleden aldaar op 18 januari 1906, 80 jaar oud, zoon van Marinus Goossen (VII-f) en Tannetje Proos. Hij is getrouwd te Goes op 15 juli 1869, op 43-jarige leeftijd met Jacomijntje de Nooijer (37 jaar oud), winkelierster, geboren te Goes op 31 juli 1831, dochter van Klaas de Nooijer en Laurina Maranus.
(Zij is eerder getrouwd te Goes op 17 januari 1858, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Proos (34 jaar oud), timmerman, geboren te Goes in het jaar 1824, overleden aldaar op 7 december 1863, 39 jaar oud, zoon van Marinus Proos (timmerman) en Cornelia Katsman.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Goossen, geboren te Goes op 3 april 1870.
  Marinus Goossen
  Emigrant in 1889 Goes
  Leeftijd: 19
  Beroep: arbeider
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
  Jaar vertrek: 1889
  Plaats van vertrek: Goes
  Reden van vertrek: Zucht naar bestaansverbetering
  Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
 2. Laurina Goossen, geboren te Goes op 30 september 1873, overleden aldaar op 1 oktober 1873, 1 dag oud.
 3. Tannetje Marina Goossen, geboren te Goes op 11 oktober 1874, overleden te Kloetinge op 9 december 1951, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 24 januari 1895, op 20-jarige leeftijd met Pieter Jakobus de Wijs (21 jaar oud), bakker, geboren te Kloetinge in het jaar 1874, overleden aldaar op 3 juli 1955, 81 jaar oud, zoon van Johannes de Wijs en Jannetje Poortvliet (winkelierster).

VIII-k Pieternella Elisabeth Goossen, dienstbode, geboren op 23 augustus 1815, overleden te Goes op 11 november 1858, 43 jaar oud, dochter van Francois Goossen (VII-g) en Maria Louisa Everard. Zij is getrouwd op 8 november 1839, op 24-jarige leeftijd met Johan Pieter Muller (25 jaar oud), wagenmaker, timmerman, molenmaker en opzichter, geboren te Goes op 29 september 1814, zoon van Hendrik Orgert Muller (molenmaker en timmerman) en Johanna Seijbel.
(Hij is later getrouwd te Goes op 3 maart 1859, op 44-jarige leeftijd met Johanna Wilhelmina Huberdina Kogge (30 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1829, dochter van Jan Cornelis Rogge en Anna Schoenmakers (uitdraagster).) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Muller, geboren te Goes op 31 mei 1840, overleden in het jaar 1921, 81 jaar oud.
 2. Hendrik Orgert Muller, geboren te Goes op 20 juli 1841, volgt onder IX-w.
 3. Maria Louisa Muller, geboren te Goes op 2 mei 1849, overleden aldaar op 13 juni 1849, 42 dagen oud.
 4. Maria Elisabeth Muller, geboren te Goes op 20 augustus 1851, overleden in het jaar 1931, 80 jaar oud.

VIII-l Jan Francois Joseph Frederik Goossen, schilder, geboren te Goes op 22 juli 1817, zoon van Francois Goossen (VII-g) en Maria Louisa Everard.

Jan Francois Joseph Frederik Goossen. Emigrant in 1854 Goes. Leeftijd: 37. Beroep: schilder. Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd. Jaar vertrek: 1854. Plaats van vertrek: Goes. Vertrekt met zijn vrouw. Aantal kinderen: 1. Reden van vertrek: Verbetering van bestaan. Bestemming: Noord-Amerika Chicago.

Hij is getrouwd te Goes op 24 januari 1839, op 21-jarige leeftijd met Adriaantje Scheele (22 jaar oud), geboren in het jaar 1817, dochter van Jan Scheele en Neeltje de Visser (koffiehuishoudster). Uit dit huwelijk:

 1. Francois Goossen, geboren te Goes op 23 juli 1839, overleden aldaar op 8 oktober 1839, 77 dagen oud.
 2. Francois Goossen, geboren te Goes op 7 augustus 1840, overleden aldaar op 22 januari 1845, 4 jaar oud.
 3. Jan Goossen, geboren te Goes op 4 maart 1844, overleden aldaar op 23 november 1844, 264 dagen oud.
 4. Louisa Maria Goossen, geboren te Goes op 22 oktober 1845.
 5. Anthonie Goossen, geboren te Goes op 28 juni 1849, overleden aldaar op 28 oktober 1849, 122 dagen oud.
 6. Anthonie Goossen, geboren te Goes op 26 mei 1851, overleden aldaar op 22 september 1851, 119 dagen oud.

VIII-m Francois Lodewijk Goossen, koopman en kleermaker, geboren te Goes op 18 augustus 1820, overleden aldaar op 20 september 1892, 72 jaar oud, zoon van Francois Goossen (VII-g) en Maria Louisa Everard. Hij is getrouwd te Goes op 11 mei 1843, op 22-jarige leeftijd met Pieternella Adriana Dekker (20 jaar oud), geboren in het jaar 1823, overleden te Goes op 20 december 1894, 71 jaar oud, dochter van Johannes Dekker en Lena Tona van Zoom (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Francois Lodewijk Goossen, geboren in het jaar 1843, overleden in het jaar 1846, 3 jaar oud.
 2. Johannes Goossen, geboren te Goes op 29 september 1844, overleden aldaar op 27 september 1846, 1 jaar oud.
 3. Adriaan Goossen, geboren op 1 november 1845, overleden op 29 mei 1847, 1 jaar oud.
 4. Johannes Goossen, geboren te Goes op 17 december 1846, volgt onder IX-x.
 5. Maria Louisa Goossen, geboren te Goes op 24 december 1847, volgt onder IX-y.
 6. Cornelis Goossen, geboren te Goes op 23 mei 1849.
 7. Levenloos Goossen, geboren te Goes op 28 november 1850, overleden aldaar op 28 november 1850.
 8. Levenloos Goossen, geboren te Goes op 19 oktober 1851, overleden aldaar op 19 oktober 1851.
 9. Levenloos Goossen, geboren te Goes op 21 oktober 1852, overleden aldaar op 21 oktober 1852.
 10. Levenloos Goossen, geboren te Goes op 8 augustus 1853, overleden aldaar op 8 augustus 1853.
 11. Levenloos Goossen, geboren te Goes op 31 juli 1854, overleden aldaar op 31 juli 1854.
 12. Lena Tona Goossen, geboren te Goes op 26 september 1855, volgt onder IX-z.
 13. Jan Goossen, geboren te Goes op 8 december 1856, overleden aldaar op 1 oktober 1857, 297 dagen oud.
 14. Cornelia Goossen, geboren te Goes op 17 januari 1858, volgt onder IX-aa.
 15. Adriana Goossen, geboren op 12 februari 1859, overleden te Goes op 6 september 1859, 206 dagen oud.
 16. Levenloos Goossen, geboren te Goes op 5 december 1860, overleden aldaar op 5 december 1860.
 17. Adriana Goossen, geboren te Goes op 22 juni 1862.
 18. Abigael Johanna Goossen, geboren te Goes op 18 november 1863, overleden aldaar op 24 november 1863, 6 dagen oud.
 19. Levenloos Goossen, geboren te Goes op 16 juni 1865, overleden aldaar op 16 juni 1865.
 20. Levenloos Goossen, geboren te Goes op 11 april 1867, overleden aldaar op 11 april 1867.

VIII-n Frederika Louisa Francina Goossen, dienstbode, geboren te Goes op 17 februari 1822, overleden aldaar op 30 november 1918, 96 jaar oud, dochter van Francois Goossen (VII-g) en Maria Louisa Everard. Zij is getrouwd te Goes op 24 juli 1851, op 29-jarige leeftijd met Wouter Wolfers (31 jaar oud), koetsier en agent van politie, geboren te Kerkwijk in het jaar 1820, overleden te Goes op 21 maart 1887, 67 jaar oud, zoon van Cornelis Wolfers en Anna Versteeg. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Wolfers, geboren te Goes op 12 mei 1851 erkend door Wouter Wolfers en Frederika Louisa Francina Goossen bij huwelijksvoltrekking te Goes d.d. 24-07-1851, overleden aldaar op 2 februari 1944, 92 jaar oud.
 2. Francois Wolfers, geboren te Goes op 28 juni 1855.
 3. Cornelis Wolfers, geboren te Goes op 20 december 1857, volgt onder IX-ab.
 4. Louisa Maria Wolfers, huishoudster, geboren te Goes in het jaar 1859, overleden aldaar op 17 januari 1942, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 22 september 1904, op 45-jarige leeftijd met Marinus Abram Quist (55 jaar oud), kruideniersknecht, geboren te Goes in het jaar 1849, overleden op 18 maart 1938, 89 jaar oud, zoon van Marinus Quist en Tannetje Limburg.
  (Hij was weduwnaar van Anna Buijs, overleden voor 22 september 1904.)
 5. Jan Frederik Wolfers, geboren te Goes op 7 juni 1861, volgt onder IX-ac.
 6. AbigaŽl Johanna Wolfers, geboren te Goes op 22 september 1864, ongehuwd overleden aldaar op 7 oktober 1958, 94 jaar oud.

VIII-o Marinus Goossen, broodbakker en schilder, geboren te Goes op 19 november 1823, overleden op 4 september 1897, 73 jaar oud, zoon van Francois Goossen (VII-g) en Maria Louisa Everard. Hij is getrouwd te Goes op 2 mei 1850, op 26-jarige leeftijd met Johanna Anna van Riet (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1827, overleden aldaar op 14 december 1911, 84 jaar oud, dochter van Gerrit van Riet (timmerman en molenaarsknecht) en Cornelia Potter (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Louisa Cornelia Goossen, geboren te Goes op 12 april 1851, volgt onder IX-ad.
 2. Cornelia Johanna Goossen, geboren te Goes op 18 januari 1855, overleden aldaar op 15 januari 1870, 14 jaar oud.
 3. Francois Goossen, geboren te Goes op 29 augustus 1857, overleden aldaar op 22 april 1864, 6 jaar oud.
 4. Maria Pieternella Elisabeth Goossen, geboren te Goes op 1 oktober 1861, overleden aldaar op 30 maart 1873, 11 jaar oud.
 5. Frederica Louisa Francina Goossen, geboren op 7 november 1863, volgt onder IX-ae.
 6. Francois Goossen, geboren te Goes op 18 mei 1867, overleden aldaar op 23 juni 1867, 36 dagen oud.

VIII-p Willem Catharinus Goossen, geboren te Goes op 22 februari 1826, overleden te Chicago (U.S.A.) voor 1889, hoogstens 63 jaar oud, zoon van Francois Goossen (VII-g) en Maria Louisa Everard.

Willem Catharinus Goossen
Emigrant in 1848 Goes
Leeftijd: 22
Beroep: schilder
Kerkgenootschap: Christelijk Afgescheiden
Plaats van vertrek: Goes
Reden van vertrek: Godsdienstige gevoelens
Bestemming: Noord-Amerika.
Hij emigreerde in 1848 naar Chigaco, Illinois, volgens Swieringa boeken, te vinden in de nationaal archief in den Haag, leeftijd 22, reden voor emigratie geloofsovertuiging. Latere lijsten (1882) vermelden John F. en William Goossen als zijn zonen. Huwelijk vermeld in de census van 1860 van Chicago, Cook Co, Illinois.

Hij is getrouwd te South Holland Cook (USA) in het jaar 1850, op 24-jarige leeftijd met Wilhemina Sophia Killewinger (25 jaar oud), geboren te Sleeuwijk op 3 januari 1825, overleden te Chicago (U.S.A.) op 9 september 1889, begraven te Thornton Illinois (USA) op 11 september 1889, 64 jaar oud, dochter van Jan Killewinger en Marigje van der Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Mary Goossen, geboren te Chicago (U.S.A.) rond 1851.
 2. Louisa Goossen, geboren te Chicago (U.S.A.) in het jaar 1852.
 3. Alice Natalia Goossen, geboren te Chicago (U.S.A.) op 20 februari 1856, volgt onder IX-af.
 4. Willem Goossen, geboren te Chicago (U.S.A.) in het jaar 1859, volgt onder IX-ag.
 5. John-F. Goossen, geboren te Chicago (U.S.A.) in het jaar 1865, volgt onder IX-ah.

VIII-q Frederik Willem Goossen, koopman en winkelier, geboren te Goes op 19 februari 1821, overleden aldaar op 1 juni 1866, 45 jaar oud, zoon van Johannes Goossen (VII-h) en AbigaŽl den Boer. Hij is getrouwd te Goes op 22 april 1847, op 26-jarige leeftijd met Catharina de Waard (27 jaar oud), winkelierster, geboren te Goes op 15 mei 1819, overleden aldaar op 2 juni 1887, 68 jaar oud, dochter van Jan de Waard en Anna Catharina Visser. Uit dit huwelijk:

 1. Abigael Anna Catharina Goossen, geboren te Goes op 12 januari 1848, overleden aldaar op 28 februari 1852, 4 jaar oud.
 2. Anna Catharina Goossen, geboren te Goes op 10 september 1849, overleden aldaar op 1 maart 1855, 5 jaar oud.
 3. Johanna Goossen, geboren te Goes op 7 februari 1851, overleden aldaar op 23 december 1851, 319 dagen oud.
 4. Johannes Jan Goossen, geboren te Goes op 24 november 1853, overleden aldaar op 13 september 1854, 293 dagen oud.
 5. Abigael Anna Catharina Goossen, geboren te Goes op 5 januari 1855, volgt onder IX-ai.
 6. Jan Johannes Goossen, geboren te Goes op 21 december 1856, overleden aldaar op 4 maart 1857, 73 dagen oud.

VIII-r Pieternella Willemina Goossen, geboren te Goes op 19 februari 1829, dochter van Johannes Goossen (VII-h) en AbigaŽl den Boer. Zij is getrouwd te Goes op 8 januari 1852, op 22-jarige leeftijd (1) met Hendrik Abraham Dagevos (24 jaar oud), winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1827, overleden voor 11 juni 1863, hoogstens 36 jaar oud, zoon van Jacobus Dagevos (predikant) en Jannetje Buijzert. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje AbigaŽl Dagevos, geboren te Vlissingen op 18 januari 1852, overleden aldaar op 27 juni 1852, 161 dagen oud.
 2. Levenloos Dagevos, geboren te Vlissingen op 7 december 1852, overleden aldaar op 7 december 1852.

Zij is getrouwd te Goes op 11 juni 1863, op 34-jarige leeftijd (2) met Johannis Kromeijk (30 jaar oud), koopman, geboren te Breskens op 9 juni 1833, overleden te Goes op 6 december 1889, 56 jaar oud, zoon van Johannes Kromeijk en Elisabeth Geraards.

VIII-s Willem Goossen, scheepsdokter en genees- heel- en verloskundige, geboren te Goes op 19 april 1835, overleden te Sint Annaland op 6 maart 1885, 49 jaar oud, zoon van Johannes Goossen (VII-h) en AbigaŽl den Boer. Hij is getrouwd te Vlissingen op 23 september 1863, op 28-jarige leeftijd met Fietoia Helena Siegers, Titia (26 jaar oud), geboren te Vlissingen op 3 mei 1837, overleden aldaar op 17 november 1885, 48 jaar oud, dochter van Pieter Siegers (havenmeester) en Frouwke Oosterman. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Goossen, geboren te Vlissingen op 24 mei 1864.
 2. Pieter Harm Idzo Goossen, geboren te Vlissingen op 25 november 1866.
 3. Willem Frederik Goossen, geboren te Vlissingen op 12 mei 1868.
 4. Frouke Goossen, geboren te Sint Annaland op 27 januari 1872, overleden aldaar op 10 maart 1873, 1 jaar oud.
 5. Frouke Goossen, geboren te Sint Annaland op 4 juni 1873, overleden aldaar op 7 juni 1873, 3 dagen oud.
 6. Frederik Willem Goossen, geboren te Sint Annaland op 4 juni 1873, overleden aldaar op 5 juni 1873, 1 dag oud.
 7. Frederik Willem Goossen, geboren te Sint Annaland op 8 april 1874, overleden aldaar op 11 april 1874, 3 dagen oud.
 8. Frouke Abigael Goossen, geboren te Sint Annaland op 19 mei 1875.
 9. Willem Goossen, geboren te Sint Annaland op 21 september 1877.
 10. Jan Hendrik Goossen, geboren te Hoek op 10 september 1879, overleden aldaar op 17 september 1879, 7 dagen oud.

VIII-t Catharina Maria Swemer, geboren te Goes op 8 oktober 1815, dochter van Joost Anthonizoon Swemer (rijksontvanger) en Blazina Maria de Jongh (VII-j). Zij is getrouwd te Goes op 26 mei 1837, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Hendrik Lodewijk Vader (27 jaar oud), dijkgraaf en burgemeester, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 27 januari 1810, zoon van Willem Lodewijk Vader (rijksontvanger) en Johanna Elisabeth van Voorst.

Jacobus Hendrik Lodewijk Vader dienstplichtige ZMS in 1831 Wissenkerke
Functie : 2e luitenant
Geboortedatum : 27-01-1810
Geboorteplaats : Wissenkerke
In dienst vanaf : 1831.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Johannes Vader, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 11 augustus 1839.
 2. Josephine Maria Vader, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 15 oktober 1841, ongehuwd overleden aldaar op 8 oktober 1859, 17 jaar oud.

VIII-u Antoinetta Adriana Swemer, geboren te Colijnsplaat op 16 december 1817, dochter van Joost Anthonizoon Swemer (rijksontvanger) en Blazina Maria de Jongh (VII-j). Zij is getrouwd te Goes op 16 mei 1839, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Johannes van Deinse (31 jaar oud), substituut officier rechtbank, raadsman provinciaal gerechtshof en meester in de rechten, geboren te Zaandijk in het jaar 1808, overleden te Middelburg op 1 juli 1867, 59 jaar oud, zoon van Adriaan van Deinse (predikant en emiritus predikant in Ostende) en Anna Johanna Tengbergen.

Raadsheer in het Prov. Gerechtshof van Zeeland. Lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Joost van Deinse, geboren te Goes op 26 februari 1840.
  Mr Adriaan Joost van Deinse
  Eedsaflegging op woensdag 16 april 1873 Middelburg
  Functie : Procureur
  Standplaats : Middelburg
  Datum benoeming : 23-03-1873
  Aangesteld door : Zijne Majesteit (KB nr 7)
  Datum beŽdiging : 16-04-1873.
 2. Maria Anna van Deinse, geboren te Goes op 13 december 1841.
 3. Anna Johanna Adriana van Deinse, geboren te Goes op 27 februari 1844, overleden aldaar op 20 november 1845, 1 jaar oud.
 4. Anna Jacoba Isabelle van Deinse, geboren te Goes op 12 september 1845, overleden te Oostkapelle op 18 februari 1941, 95 jaar oud.
 5. Jacobus Hendrik Lodewijk van Deinse, inspecteur van den arbeid, geboren te Middelburg op 17 november 1847.
  Jacobus Hendrik Lodewijk van Deinse
  Zeeuws Genootschap in 1906
  Beroep / functie : Inspecteur van den Arbeid te Amsterdam
  Lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
  Jaar benoeming : 1906.
  Hij is getrouwd te Middelburg op 2 oktober 1901, op 53-jarige leeftijd met Anna Christina Abresch (38 jaar oud), geboren te Middelburg op 20 februari 1863, dochter van Jeremias Frederik Lodewijk Abresch en Anna Elisabeth Coster.
 6. Justina Johanna van Deinse, geboren te Middelburg op 7 november 1853, overleden aldaar op 28 november 1858, 5 jaar oud.

VIII-v Pieternella Jacoba Willemina Maria Swemer, geboren te Colijnsplaat op 28 januari 1820, overleden te Goes op 22 september 1887, 67 jaar oud, dochter van Joost Anthonizoon Swemer (rijksontvanger) en Blazina Maria de Jongh (VII-j). Zij is getrouwd te Goes op 10 juni 1852, op 32-jarige leeftijd met Jan Cornelis Baerts (32 jaar oud), rijksontvanger, geboren te Middelburg op 8 december 1819, zoon van Jan Renier Baerts (oud inspecteur en directeur van Rijksbelastingen) en Maria Back. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Blazina Baerts, geboren te Oude Tonge in het jaar 1854, ongehuwd overleden te Goes op 23 mei 1876, 22 jaar oud.

VIII-w Maatje Knieriem, dienstbode, geboren te Goes op 18 februari 1836, dochter van Kasper Bartholomeus Knieriem (boekbinder en kastelein) en Johanna Francina van Balen (VII-k).

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Casper Knieriem, geboren te Goes op 15 oktober 1862, overleden aldaar op 1 december 1862, 47 dagen oud.

VIII-x Willem de Beste, timmerman, geboren te Goes op 10 december 1825, overleden aldaar op 5 april 1893, 67 jaar oud, zoon van Johannis Cornelis de Beste (timmerman) en Adriana de Jonge (VII-l). Hij is getrouwd te Goes op 19 mei 1853, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Barbera van den Does (24 jaar oud), geboren te Goes op 27 oktober 1828, overleden voor 5 april 1893, hoogstens 64 jaar oud, dochter van Leendert van der Does en Barbara van der Velde. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis de Beste, geboren te Goes op 31 maart 1854, volgt onder IX-aj.
 2. Leendert de Beste, geboren te Goes op 25 april 1857, volgt onder IX-ak.
 3. Adriaan Jan Pieter de Beste, geboren te Goes op 2 april 1861, volgt onder IX-al.

VIII-y Susanna Maria de Beste, naaister, geboren te Goes in het jaar 1826, overleden aldaar op 15 mei 1902, 76 jaar oud, dochter van Johannis Cornelis de Beste (timmerman) en Adriana de Jonge (VII-l). Zij is getrouwd te Goes op 30 januari 1851, op 25-jarige leeftijd met Willem Jan van de Weert (27 jaar oud), timmerman, geboren in het jaar 1824, overleden voor 15 mei 1902, hoogstens 78 jaar oud, zoon van Jan Willem van de Weert (politie dienaar) en Adriana Huisson. Uit dit huwelijk:

 1. Suzanna Maria van de Weert, geboren te Goes in het jaar 1858, ongehuwd overleden aldaar op 20 januari 1931, 73 jaar oud.

VIII-z Adriaan de Beste, timmerman, geboren te Goes op 13 januari 1828, overleden aldaar op 25 november 1901, 73 jaar oud, zoon van Johannis Cornelis de Beste (timmerman) en Adriana de Jonge (VII-l). Hij is getrouwd te Goes op 10 augustus 1848, op 20-jarige leeftijd met Adriana Maatje van den Brandhof (21 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1827, overleden aldaar op 8 februari 1887, 60 jaar oud, dochter van Cornelis van den Brandhof (marechausseť) en Maatje Zuidweg. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Beste, geboren te Goes op 7 november 1848, overleden aldaar op 5 september 1853, 4 jaar oud.
 2. Cornelis Nicolaas de Beste, geboren te Goes op 25 juni 1850, volgt onder IX-am.
 3. Adriaan de Beste, geboren te Goes op 3 november 1852, volgt onder IX-an.

VIII-aa Willem de Jonge, broodbakker, geboren te Goes op 23 november 1844, overleden aldaar op 6 april 1933, 88 jaar oud, zoon van Geeraardt de Jonge (VII-n) en Elisabeth Pieternella Romijn.

Hij woonde 's-Heer Hendrikskinderenstraat 12, Vlasmarkt 8, Korte Kerkstraat 12. Eerst Nederl. Herv, na 1895 Ger. Gemeente. Als beroep staat ook vermeld vergulder.

Hij is getrouwd te Goes op 26 augustus 1880, op 35-jarige leeftijd (1) met Tannetje Meijler (31 jaar oud), geboren te Goes op 5 april 1849, overleden aldaar op 8 juli 1895, 46 jaar oud, dochter van Pieter Johannes Meijler en Elisabeth van Blitterswijk. Uit dit huwelijk:

 1. Geraardt de Jonge, geboren te Goes op 18 januari 1882 (gereformeerd), volgt onder IX-ao.
 2. Pieter Johannes de Jonge, geboren te Goes op 6 augustus 1883, volgt onder IX-ap.
 3. Elisabeth Pieternella de Jonge, geboren te Goes op 3 december 1884 (gereformeerd), ongehuwd overleden aldaar op 25 oktober 1960, 75 jaar oud.
 4. Hermina Catharina de Jonge, geboren te Goes op 3 juli 1888 (gereformeerd), overleden aldaar op 21 maart 1907, 18 jaar oud.
 5. Adriana Josina de Jonge, geboren te Goes op 22 augustus 1890 (gereformeerd), overleden te Middelburg op 10 september 1954, 64 jaar oud.

Hij is getrouwd te Goes op 8 april 1897, op 52-jarige leeftijd (2) met Maria Kramer (30 jaar oud), geboren te Goes op 20 maart 1867, overleden aldaar op 16 mei 1920, 53 jaar oud, dochter van Pieter Kramer en Pieternella Verhulst.
(Zij was weduwe van Jacob van Paassen.) Uit dit huwelijk:

 1. Willem Pieter de Jonge, geboren te Goes op 8 maart 1898 (gereformeerd), volgt onder IX-aq.
 2. Adriaan de Jonge, geboren te Goes op 30 december 1899 (gereformeerd), volgt onder IX-ar.
 3. Iman de Jonge, technisch opzichter Rijkswaterstaat, geboren te Goes op 7 april 1901 (gereformeerd), overleden te Apeldoorn op 28 mei 1972, 71 jaar oud.
  Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau.
  Hij is getrouwd te 's-Gravendeel op 4 februari 1932, op 30-jarige leeftijd met Maria Magdalena Sluijter (30 jaar oud), geboren te Steenwijk op 22 mei 1901.
 4. Piernella Klasina de Jonge, geboren te Goes op 19 april 1902 (gereformeerd), overleden aldaar op 11 november 1986, begraven aldaar op 15 november 1986, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 30 november 1933, op 31-jarige leeftijd (1) met Johannes Kruijsse (40 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 10 maart 1893, overleden aldaar op 1 oktober 1938, 45 jaar oud, zoon van Anthonie Johannis Kruijsse en Helena Butijn. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 9 mei 1945, op 43-jarige leeftijd (2) met Abraham Verwijs (43 jaar oud), winkelier, geboren te Sint Philipsland op 15 maart 1902, overleden te Goes op 27 januari 1993, begraven aldaar op 30 januari 1993, 90 jaar oud, zoon van Cornelis Verwijs en Jannetje Quist.
 5. Marinus de Jonge, geboren te Goes op 14 september 1903.
 6. Catharina de Jonge, winkelierster, geboren te Goes op 10 april 1905 (gereformeerd), ongehuwd overleden aldaar op 3 maart 1995, begraven aldaar op 7 maart 1995, 89 jaar oud.
 7. Maria de Jonge, geboren te Goes op 8 augustus 1906 (gereformeerd).
 8. Jacobus de Jonge, goud- en zilversmid en zilversmid (het "Gouddoppertje"), geboren te Goes op 3 juni 1909 (gereformeerd), overleden aldaar op 29 februari 1992, begraven aldaar op 4 maart 1992, 82 jaar oud.

VIII-ab Klara de Jonge, geboren te Goes op 17 februari 1851, overleden aldaar op 1 maart 1898, 47 jaar oud, dochter van Geeraardt de Jonge (VII-n) en Elisabeth Pieternella Romijn. Zij is getrouwd te Goes op 6 november 1884, op 33-jarige leeftijd (1) met Marinus Bolluit (28 jaar oud), horlogemaker, geboren te Dirksland op 11 juni 1856, overleden te Goes op 1 september 1887, 31 jaar oud, zoon van Cornelis Bolluit en Elisabeth Struik. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Bolluit, geboren te Goes op 27 oktober 1885, overleden aldaar op 10 november 1885, 14 dagen oud.
 2. Elisabeth Pieternella Bolluit, geboren te Goes op 25 maart 1887.

Zij is getrouwd te Goes op 5 september 1889, op 38-jarige leeftijd (2) met Izaak Karels (34 jaar oud), kleermaker, geboren te Goes op 21 oktober 1854, overleden aldaar op 16 januari 1899, 44 jaar oud, zoon van Johannes Karels en Elisabeth Suzanna Risseeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Catharina Karels, geboren te Goes op 4 juni 1892, overleden aldaar op 29 april 1902, 9 jaar oud.

VIII-ac Berradina Cornelia de Jonge, geboren te Middelburg op 2 augustus 1842, overleden aldaar op 27 augustus 1906, 64 jaar oud, dochter van Jacobus de Jonge (VII-o) en Maria Elisabeth Schuering. Zij is getrouwd te Middelburg op 7 juli 1871, op 28-jarige leeftijd met Anthonij Willem Jansen (47 jaar oud), behanger, kamerbehanger en stoffeerder, geboren te Hulst op 18 mei 1824, zoon van Willem Jansen en Elisabet Jacoba Tamsen. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Jansen, apothekersbediende, geboren te Middelburg op 3 december 1873. Hij is getrouwd te Middelburg op 5 maart 1897, op 23-jarige leeftijd met Johanna Pieternella Beckers (24 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 6 juni 1872, dochter van Johannes Pieter Beckers (brugwachter) en Maria Humburg.
 2. Jacobus Jansen, bankwerker, geboren te Middelburg in het jaar 1874. Hij is getrouwd te Middelburg op 23 september 1904, op 30-jarige leeftijd met Jenneke Pieternella Adriaansen (25 jaar oud), geboren te Middelburg op 1 maart 1879, dochter van Lodewijk Leendert Adriaansen (schippersknecht en schipper) en Jenneke Geervliet.
 3. Elisabeth Jacoba Jansen, geboren te Middelburg op 6 mei 1875, volgt onder IX-as.
 4. Levenloos Jansen, geboren te Middelburg op 25 juli 1876, overleden aldaar op 25 juli 1876.

VIII-ad Johannes de Graag, bakker, geboren te Goes op 16 december 1839, overleden aldaar op 26 december 1893, 54 jaar oud, zoon van Johannes de Graag (koekbakker en peperkoekbakker) en Francina de Jonge (VII-p). Hij is getrouwd te Goes op 27 september 1877, op 37-jarige leeftijd met Cornelia Fuijkschot (22 jaar oud), geboren te Hoge en Lage Zwaluwe op 6 december 1854, overleden te Deventer op 13 december 1894, 40 jaar oud, dochter van Johannes Fuijkschot en Pieternella van Eijgens. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Graag, geboren te Goes op 5 februari 1885, overleden aldaar op 7 april 1885, 61 dagen oud.
 2. Johannes de Graag, geboren te Goes op 26 oktober 1887, overleden aldaar op 18 december 1893, 6 jaar oud.

VIII-ae Adriaan de Jonge, schilder, geboren te Goes op 16 oktober 1832, overleden aldaar op 28 oktober 1880, 48 jaar oud, zoon van Geraardt de Jonge (VII-q) en Pieternella Marculina Harinck.

Hij woonde in de Ossenhoofdstraat.

Hij is getrouwd te Kattendijke op 13 april 1860, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Ossewaarde (20 jaar oud), geboren te Wilhelminadorp op 19 november 1839, dochter van Marinus Ossewaarde (schipper) en Magdalena Adriana Catharina Roelofse. Uit dit huwelijk:

 1. Geraardt de Jonge, geboren te Goes op 8 augustus 1860, overleden aldaar op 21 december 1860, 135 dagen oud.
 2. Marinus de Jonge, geboren te Goes op 30 december 1861, volgt onder IX-at.
 3. Pieternella Marculina de Jonge, geboren te Goes op 6 november 1863, overleden aldaar op 27 oktober 1877, 13 jaar oud.
 4. Geraardt de Jonge, geboren op 6 november 1867, overleden te Goes op 6 december 1871, 4 jaar oud.
 5. Janus de Jonge, geboren te Goes op 16 november 1869.
 6. Geraardt de Jonge, geboren te Goes op 6 oktober 1871, volgt onder IX-au.
 7. Magdalena Adriana Catharina de Jonge, geboren te Goes op 19 maart 1873, overleden aldaar op 27 juli 1873, 130 dagen oud.
 8. Pieter de Jonge, geboren te Goes op 1 juli 1874.
  Werkte volgens de familie bij de posterijen in Frankrijk.
 9. Magdalena Adriana Catharina de Jonge, geboren te Goes op 26 mei 1876, overleden aldaar op 19 augustus 1876, 85 dagen oud.
 10. Karel de Jonge, geboren te Goes op 2 december 1877, overleden aldaar op 3 maart 1878, 91 dagen oud.

VIII-af Katharina de Jonge, winkelierster, geboren te Goes op 25 augustus 1837, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 9 maart 1875, 37 jaar oud, dochter van Geraardt de Jonge (VII-q) en Pieternella Marculina Harinck. Zij is in ondertrouw gegaan te Goes op 27 mei 1863 en getrouwd aldaar op 11 juni 1863 (getuigen waren Adriaan de Jonge, Johannes de Graag, Pierre Johanisse en Frederik Sterk), op 25-jarige leeftijd (1) met Pieter Boddingius (26 jaar oud), horlogemaker, geboren te Goes op 4 september 1836, wonende te Kattendijke, overleden aldaar op 1 april 1867, 30 jaar oud, zoon van Adriaan Boddingius (goud- en zilversmid) en Johanna Cornelia Snoep. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Boddingius, geboren te Kattendijke op 17 juni 1865, overleden te Goes op 19 december 1891, 26 jaar oud.

Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 5 maart 1868, op 30-jarige leeftijd (2) met haar neef Pieter Adriaan de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 27 september 1844, zie VIII-am. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Graag, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 21 november 1868, overleden aldaar op 12 januari 1874, 5 jaar oud.
 2. Levenloos de Graag, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 6 februari 1873, overleden aldaar op 6 februari 1873.
 3. Levenloos de Graag, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 maart 1874, overleden aldaar op 27 maart 1874.
 4. Geerard de Graag, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 25 februari 1875, overleden aldaar op 7 maart 1875, 10 dagen oud.

VIII-ag Kornelia de Jonge, dienstbode en winkelierster, geboren te Goes op 21 augustus 1840, overleden aldaar op 15 april 1930, 89 jaar oud, dochter van Geraardt de Jonge (VII-q) en Pieternella Marculina Harinck. Zij is getrouwd te Goes op 29 juni 1865, op 24-jarige leeftijd met Kornelis Jacobus Pieter Somer (23 jaar oud), schilder, geboren te Goes op 5 april 1842, overleden aldaar op 20 augustus 1878, 36 jaar oud, zoon van Pieter Izack Somer (wijnkoper) en Francina van Kleijnputte (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Izack Somer, bakker, geboren te Goes op 16 mei 1866, overleden te Kloetinge op 30 september 1928, 62 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 2 mei 1895, op 28-jarige leeftijd met Kornelia Daane (29 jaar oud), dienstbode, geboren te Westkapelle op 11 januari 1866, overleden te Middelburg op 29 december 1940, 74 jaar oud, dochter van Kornelis Daana (arbeider) en Adriana Huibregtse.
 2. Gerard Somer, geboren te Goes op 2 februari 1868, overleden aldaar op 3 mei 1876, 8 jaar oud.
 3. Francina Somer, geboren te Goes op 19 december 1869, volgt onder IX-av.
 4. Adriaan Auke Somer, geboren te Goes op 3 november 1871, volgt onder IX-aw.
 5. Hendricus Hermanus Somer, vertegenwoordiger, geboren te Goes op 10 augustus 1873, overleden te Middelburg op 4 september 1958, 85 jaar oud. Hij was gehuwd met Leintje Francina Jongbloed, geboren te Leeuwarden in het jaar 1871, overleden te Goes op 18 september 1941, 70 jaar oud, dochter van Auke Jongbloed en Helena Cornelia Somer.
 6. Pieternella Marculina Somer, geboren te Goes op 15 september 1875, overleden aldaar op 7 december 1937, 62 jaar oud.
 7. Katharina Adriana Somer, geboren te Goes op 3 augustus 1877.

VIII-ah Maria de Jonge, geboren te Goes op 10 januari 1842, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 1 juni 1885, 43 jaar oud, dochter van Geraardt de Jonge (VII-q) en Pieternella Marculina Harinck. Zij is getrouwd te Goes op 1 april 1869, op 27-jarige leeftijd met Maarten Andries Francoijs (24 jaar oud), wagenmaker, geboren te Middelburg op 31 maart 1845, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 29 april 1927, 82 jaar oud, zoon van Jacobus Francois (gemeenteveldwachter) en Johanna Schouwenaar van As.

Not. A.G. Merens te Kapelle, 9.2.1886: Maarten Andries Francois, wagenmaker te Kruiningen als vader en voogd van Johanna Pieternella, Pieternella Marculina, Jacoba Gerardina, Jacobus Johannes, Gerard-Elibertus, Jacobus en Adriaan Francoijs geboren uit zijn huwelijk met Maria de Jonge. Johannes Jac. Francoijs kleermaker te Kruiningen toeziend voogd. Inventaris.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Pieternella Francoijs, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 21 februari 1870, ongehuwd overleden aldaar op 24 december 1887, 17 jaar oud.
 2. Pieternella Marcalina Francoijs, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 31 augustus 1871. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 21 augustus 1902, op 30-jarige leeftijd met Jan Antonie Blok (30 jaar oud), waterbouwkundige, geboren te Waarde in het jaar 1872, wonende te Papendrecht, zoon van Jokubus Stephanuszoon Blok (waterbouwkundig ambtenaar) en Huiberdina Johanna van Dalsen.
 3. Jacoba Gerdina Francoijs, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 22 oktober 1873.
 4. Gerardina Francoijs, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 11 oktober 1875. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 6 mei 1897, op 21-jarige leeftijd met Adriaan van Noorden (28 jaar oud), agent van politie, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 19 juli 1868, zoon van Jacobus van Noorden en Geertruid Holland.
 5. Jacobus Johannes Francoijs, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 27 augustus 1877, volgt onder IX-ax.
 6. Gerard Francoijs, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 26 oktober 1879. Hij is getrouwd te Colijnsplaat op 5 augustus 1909, op 29-jarige leeftijd met Janna Adriana Riemens (27 jaar oud), geboren te Colijnsplaat in het jaar 1882, dochter van Marinus Gerardus Riemens (herbergier) en Agatha Schipper.
 7. Elibertus Jacobus Francoijs, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 5 januari 1882.
 8. Adriaan Francoijs, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 2 maart 1885, overleden aldaar op 9 februari 1888, 2 jaar oud.

VIII-ai Adriana de Jonge, geboren te Goes op 22 april 1845, overleden aldaar op 18 juni 1876, 31 jaar oud, dochter van Geraardt de Jonge (VII-q) en Pieternella Marculina Harinck. Zij is getrouwd te Goes op 9 april 1874, op 28-jarige leeftijd met Bartel Christiaan van Driel (30 jaar oud), onderwijzer, geboren te Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland) op 24 maart 1844, overleden te Goes op 13 april 1910, 66 jaar oud, zoon van Johannis van Driel en Maatje Wursten.
(Hij is later getrouwd te Goes op 10 april 1879, op 35-jarige leeftijd met Adriana de Jonge (21 jaar oud), geboren te Goes op 9 januari 1858, overleden aldaar op 9 februari 1915, 57 jaar oud, dochter van Geeraardt de Jonge (VII-n) en Elisabeth Pieternella Romijn.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Driel, geboren te Goes op 9 juli 1876, overleden aldaar op 10 september 1876, 63 dagen oud.

VIII-aj Johanna Pieternella de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 10 november 1834, overleden te Middelburg op 28 februari 1911, 76 jaar oud, dochter van Pieter Adriaan de Graag (hoofdonderwijzer) en Johanna de Jonge (VII-r). Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 november 1858, op 24-jarige leeftijd met Willem van Aartsen (38 jaar oud), broodbakker, geboren te Middelburg op 21 april 1820, overleden aldaar op 9 augustus 1900, 80 jaar oud, zoon van Reinier van Aartsen en Johanna Ledrach.

Willem van Aartsen
Gefailleerde in 1868 Middelburg
Plaats : Middelburg
Beroep : Broodbakker en winkelier
Jaar : 1868.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 september 1849, op 29-jarige leeftijd met Anna Barbera van der Voorde (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Cats in het jaar 1824, overleden te 's-Heerenhoek op 15 juli 1855, 31 jaar oud, dochter van Pieter van der Voorde en Johanna Helena Snoodijk.) Uit dit huwelijk:
 1. Willem Pieter van Aartsen, geboren te Middelburg op 22 oktober 1859, volgt onder IX-ay.
 2. Johanna van Aartsen, geboren te Middelburg op 19 september 1861, overleden aldaar op 20 maart 1867, 5 jaar oud.
 3. Adriaan van Aartsen, geboren te Middelburg op 21 januari 1863.
 4. Jacomina Hendrika van Aartsen, geboren te Middelburg op 28 mei 1866, volgt onder IX-az.
 5. Johanna van Aartsen, geboren te Middelburg op 6 april 1875, volgt onder IX-ba.

VIII-ak Adriaan de Graag, winkelier, commissionair en koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 19 maart 1836, overleden te Middelburg op 20 november 1900, 64 jaar oud, zoon van Pieter Adriaan de Graag (hoofdonderwijzer) en Johanna de Jonge (VII-r). Hij is getrouwd te Middelburg op 4 mei 1859, op 23-jarige leeftijd met Christina Arnoldina Ingelse (26 jaar oud), geboren te Middelburg op 2 augustus 1832, overleden aldaar op 17 oktober 1893, 61 jaar oud, dochter van Aarnout Willem Ingelse (schoenmaker) en Crina Johanna Zwemer. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Graag, geboren te Middelburg op 9 maart 1860, volgt onder IX-bb.
 2. Crina Johanna de Graag, geboren te Middelburg op 2 juni 1861, overleden te den Haag op 19 oktober 1943, 82 jaar oud.
 3. Pieternella Johanna de Graag, geboren te Middelburg op 20 juni 1862, overleden aldaar op 12 juli 1862, 22 dagen oud.
 4. Aarnout Willem de Graag, geboren te Middelburg op 15 augustus 1863, overleden te den Haag op 9 oktober 1943, 80 jaar oud.
 5. Christina Arnoldina de Graag, geboren te Middelburg op 26 februari 1865.
 6. Apolonia Johanna de Graag, geboren te Middelburg op 4 augustus 1866, overleden aldaar op 26 augustus 1866, 22 dagen oud.
 7. Jacomina Hendrica de Graag, geboren te Middelburg op 1 mei 1868, overleden aldaar op 28 februari 1869, 303 dagen oud.

VIII-al Gerrit Johannes de Graag, koopman en winkelier, geboren te 's-Heerenhoek op 14 december 1842, overleden aldaar op 9 februari 1895, 52 jaar oud, zoon van Pieter Adriaan de Graag (hoofdonderwijzer) en Johanna de Jonge (VII-r). Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 maart 1871 (getuigen waren Jan van 't Westeinde, Pieter Slaakweg, Johannes Ludekruize en Laurus Wirtz), op 28-jarige leeftijd (1) met Laurina Lous (22 jaar oud), geboren te Borssele op 11 april 1848, overleden te 's-Heerenhoek op 31 oktober 1886, 38 jaar oud, dochter van Laurus Lourusse Lous en Anna Mol (vleeshouweresse). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Adriaan de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 21 augustus 1871, volgt onder IX-bc.
 2. Laurus de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 21 november 1872, volgt onder IX-bd.
 3. Johanna de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 22 augustus 1874, volgt onder IX-be.
 4. Jacob de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 24 september 1876, overleden aldaar op 13 november 1890, 14 jaar oud.
 5. Anna de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 14 februari 1878, overleden aldaar op 1 maart 1878, 15 dagen oud.
 6. Anna de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1879, volgt onder IX-bf.
 7. Adriaan de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juli 1881, volgt onder IX-bg.
 8. Johanna Pieternella de Graag, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1883, overleden te Goes op 19 augustus 1969, begraven te 's-Gravenpolder op 22 augustus 1969, 86 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 25 mei 1906, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Bakker (24 jaar oud), slager, geboren te 's-Gravenpolder op 26 december 1881, overleden op 12 januari 1960, 78 jaar oud, zoon van Krijn Bakker en Geertruid op 't Hoff.
 9. Johannes de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 21 augustus 1885, volgt onder IX-bh.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 september 1887, op 44-jarige leeftijd (2) met Agatha Kieboom (31 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1856, overleden te Vlissingen op 7 februari 1935, 78 jaar oud, dochter van Adriaan Kieboom (hoofdonderwijzer) en Catrina Modderkreke (herbergierster).
(Zij is eerder getrouwd te Borssele op 8 maart 1883, op 26-jarige leeftijd met Reinier de Krijger (40 jaar oud), lichtwachter, geboren in het jaar 1843, zoon van Cornelis de Krijger en Pieternella Leunis. (Hij was weduwnaar van Jacoba de Regt, overleden voor 8 maart 1883.) Zij is later getrouwd te Borssele op 2 juni 1898, op 42-jarige leeftijd met Johannis van Sabben (28 jaar oud), winkelier, geboren te Borssele in het jaar 1870, overleden te Vlissingen op 9 april 1935, 65 jaar oud, zoon van Jan van Sabben en Catharina Bras.) Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Cornelis de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 17 juli 1888, overleden aldaar op 28 september 1890, 2 jaar oud.
 2. Jacomina Hendrika de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 30 juli 1889.
 3. Catharina Hendrika de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1890. Zij is getrouwd te Vlissingen op 24 mei 1912, op 22-jarige leeftijd met Bastiaan Pieter Naerebout (20 jaar oud), ijzerwerker, geboren te Vlissingen op 5 november 1891, zoon van Frans Naerebout (schoenmaker) en Cornelia Hendrika Sophia Moet.
 4. Maria de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 21 december 1891, overleden aldaar op 8 maart 1892, 78 dagen oud.
 5. Maria de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 8 juni 1893, overleden aldaar op 7 juli 1893, 29 dagen oud.
 6. Sara de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 18 januari 1895, overleden aldaar op 26 januari 1895, 8 dagen oud.
 7. Maria de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 18 januari 1895, overleden aldaar op 10 februari 1895, 23 dagen oud.
  Aangegeven door Pieter Adriaan de Graag, broer der overledene, 23 jaar, bakkermeester te Middelburg.

VIII-am Pieter Adriaan de Graag, winkelier en horlogemaker, geboren te 's-Heerenhoek op 27 september 1844, overleden te Dordrecht op 21 juni 1921, 76 jaar oud, zoon van Pieter Adriaan de Graag (hoofdonderwijzer) en Johanna de Jonge (VII-r). Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 5 maart 1868, op 23-jarige leeftijd (1) met zijn nicht Katharina de Jonge, geboren te Goes op 25 augustus 1837, zie VIII-af. Uit dit huwelijk:

 1. 1-4 : Zie onder VIII-af.

Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 8 juli 1875, op 30-jarige leeftijd (2) met Adriana Catharina Hoogvliet (23 jaar oud), geboren te Ossendrecht in het jaar 1852, overleden te Waspik (NB) op 27 januari 1915, 63 jaar oud, dochter van Johan Cornelis Hoogvliet en Apolonia Engelse. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Adriaan de Graag, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 9 juni 1876, volgt onder IX-bi.
 2. Johan Cornelis de Graag, geboren te Sint Annaland op 17 juli 1877, volgt onder IX-bj.
 3. Johanna Apolonia Adriana Pieternella de Graag, geboren te Tholen op 8 februari 1879. Zij is getrouwd te Waspik (NB) op 24 januari 1907, op 27-jarige leeftijd met Hendricus Cornelis Kratz (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Leiden rond 1880, zoon van Jan Kratz en Apolonia van Veen.
 4. Apolonia Cornelia de Graag, geboren te Tholen op 4 november 1880. Zij is getrouwd te Waspik (NB) op 18 mei 1905, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Embregts (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Princenhage (NB) rond 1881, zoon van Lambertus Embregts en Johanna van Gurp.
 5. Adriaan de Graag, scheepsschilder, geboren te Waspik (NB) op 21 oktober 1884. Hij is getrouwd te Dordrecht op 17 april 1919, op 34-jarige leeftijd met Anna Pieternella Bos (29 jaar oud), geboren te Dordrecht op 29 augustus 1889, dochter van Cornelis Bos en Deliana van Riemsdijk.
 6. Hendrika de Graag, geboren te Waspik (NB) op 9 november 1886, overleden aldaar op 14 juni 1910, 23 jaar oud.
 7. Denia Martina de Graag, dienstbode, geboren te Waspik (NB) op 5 juni 1889, wonende te Dordrecht. Zij is getrouwd te Dordrecht op 3 juni 1920, op 30-jarige leeftijd met Jan Hendrik Vermaas, zoon van Herbert Jan Vermaas en Arendje van der Sluis.
 8. Adriana Catharina de Graag, dagdienstbode, geboren te Waspik (NB) op 10 februari 1891, overleden na 1938, minstens 47 jaar oud.
 9. Jan de Graag, controleur en sigarenmaker, geboren te Waspik (NB) op 18 maart 1893. Hij is getrouwd te Dordrecht op 25 augustus 1921, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Burggraaff (27 jaar oud), geboren te Dordrecht op 21 juni 1894, dochter van Hendrik Burggraaff en Adriaantje Paardekoper.
 10. Gerardus Johannes de Graag, chauffeur, geboren te Waspik (NB) op 21 oktober 1897. Hij is getrouwd te Dordrecht op 13 november 1924, op 27-jarige leeftijd met Adrina Tilgenkamp (29 jaar oud), geboren te Dordrecht op 3 oktober 1895, dochter van Antonie Tilgenkamp (stoelenmaker) en Maartje Oosterwijk.

VIII-an Johannes de Jonge, koperslager, geboren te Goes op 27 februari 1823, zoon van Gerhardus de Jonge (VII-s) en Willemina Pigwille.

Hij deed belijdenis in de Chr. Afgesch. Gem. op 15.7.1842 bij Ds. v.d. Meulen.
Not. arch. nr. 702, Johannes kocht op 1.7.1844 een huis in de St. Adriaanstraat te Goes voor f 575 van Gijsbrecht van den Ende, kleermaker.
Dit gezin verhuisde in mei 1855 naar Terneuzen en op 12 mei 1857 emigreerden zij naar Noord-Amerika.
Not. 3065, 11.11.1859 Pieter Faberij de Jonge als gemachtigde van Johannes de Jonge, koperslager, nu in Noord America, verkoopt een huis en erve in Goes aan Gerard de Jonge Hendrikszoon broodbakker te Goes voor f 600. Dit huis stond op de hoek van de Wijngaardstraat en de St. Adriaanstraat (kad. D 760).
Ik heb verschillende pogingen gedaan het gezin op te sporen in de USA, maar alleen Prof. Dr. R.P. Swieringa van de Kent State University stuurde mij op 28.6.1987 een brief waarin hij mij meldde dat het gezin "sailed to the United States from Antwerp to New York on the ship Belgique, arriving on 20 June 1857. The travelled in steerage. The microfilm containing this ship manifest in the National Archives is Series M-237, Reel 175. Johannes was a brazier by occupation. In the 1860 federal population census the family was living in the First Ward of the city of Albany, New York. Johannes was a painter by occupation and the value of his personal property was 70 dollar. He owned no real estate. The dwelling sequence number in the census scedule is 149 and the household sequence number is 312. Unfortunately, the family was not recorded in the 1870 census and I do not know if and when they moved. You could search in the 1880 census of Albany and also in the city directories".

Hij is getrouwd te Goes op 20 juni 1844, op 21-jarige leeftijd met Neeltje Pieternella de Jonge (25 jaar oud), geboren te Goes op 5 maart 1819, dochter van Cornelis Willem de Jonge en Francina Verdonck.

Zij deed op 15.7.1842 belijdenis bij Ds. v.d. Meulen.
Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Francina de Jonge, geboren te Goes op 20 februari 1845, gedoopt aldaar op 23 maart 1845 door Ds van der Meulen. (christelijk afgescheiden).
 2. Francina de Jonge, geboren te Goes op 20 november 1846, gedoopt aldaar op 6 december 1846 gedoopt door Ds. van der Meulen. (christelijk afgescheiden).
 3. Geerhardus de Jonge, geboren te Goes op 7 december 1848, gedoopt aldaar op 25 december 1848 (christelijk afgescheiden).
 4. Cornelis Willem de Jonge, geboren te Goes op 12 mei 1851, gedoopt aldaar op 6 juli 1851 (christelijk afgescheiden).
 5. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 23 januari 1854.

VIII-ao Johanna de Jonge, geboren te Goes op 21 oktober 1832, overleden aldaar op 1 januari 1909, 76 jaar oud, dochter van Johannes de Jonge (VII-u) en Janna Visser. Zij is getrouwd te Goes op 4 juli 1856, op 23-jarige leeftijd met Marinus Dignus Dekker (27 jaar oud), timmerman, geboren te Goes op 20 januari 1829, wonende te Goes (Lange Vorststraat), overleden te Goes op 22 februari 1913, 84 jaar oud, zoon van Marinus Dekker (timmerman) en Dingena Proos.

(G&E): oud-ger./vrij ev.: belijdenis 29.12.1862, afgeweken 17.2.1865, ned. herv. na 18.1.1866, lidmaat 1868.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Dekker, geboren te Goes op 31 juli 1858, gedoopt aldaar op 22 augustus 1858 (vrij evangelisch), overleden aldaar op 31 december 1864, 6 jaar oud.
 2. Johannes Dekker, geboren te Goes op 15 februari 1860, gedoopt aldaar op 25 maart 1860 (vrij evangelisch), overleden aldaar op 25 januari 1861, 345 dagen oud.
 3. Dingenis Dekker, geboren te Goes op 30 mei 1861, gedoopt aldaar op 28 juli 1861 (vrij evangelisch), overleden aldaar op 18 maart 1947, 85 jaar oud.
 4. Janna Dekker, geboren te Goes op 29 september 1863, gedoopt aldaar op 1 november 1863 (vrij evangelisch), overleden aldaar op 29 maart 1864, 182 dagen oud.
 5. Janna Dekker, geboren te Goes op 9 oktober 1865, overleden aldaar op 5 juli 1940, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 13 april 1905, op 39-jarige leeftijd met Willem de Groene (32 jaar oud), pakhuisknecht, geboren te Kattendijke op 2 maart 1873, overleden te Goes op 26 juli 1951, 78 jaar oud, zoon van Jacob de Groene en Magdalena Staal.
 6. Sara Pieternella Dekker, geboren te Goes op 24 juli 1867, volgt onder IX-bk.
 7. Margaretha Dekker, geboren te Goes op 4 juli 1868, overleden aldaar op 19 juli 1868, 15 dagen oud.
 8. Marinus Dingenus Dekker, boekhandelaar, geboren te Goes op 18 september 1872, overleden aldaar op 9 mei 1903, 30 jaar oud.

VIII-ap Margaretha de Jonge, water- en vuurverkoopster, geboren te Goes op 21 augustus 1837, gedoopt op 10 september 1837 (afgescheiden), overleden te Vrouwenpolder op 5 november 1880, 43 jaar oud, dochter van Johannes de Jonge (VII-u) en Janna Visser.

Gedoopt ten huize van Johannes de Jonge Jz. in de Lange Kerkstraat door Ds. Budding. Zij deed belijdenis oud-ger./vrij.ev op 30.1.1860, afgeweken 17.2.1865; lidmaat ned. herv. 5.7.1873 (G&E). Na de dood van haar man werd zij vermeld als leurster (bev. reg. Goes).

Zij is getrouwd te Goes op 28 oktober 1860, getrouwd aldaar op 28 oktober 1860 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd (1) met Willem Franciscus Sandijck (21 jaar oud), smid, geboren te Goes op 11 juni 1839, overleden aldaar op 19 augustus 1872, 33 jaar oud, zoon van Marinus Johannes Sandijck en Martina Dekker.

Aangesloten bij de Vrij Ev. Gem.: 8.9.1862, afgeweken 17.2.1865.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Johannes Sandijck, geboren te Goes op 1 september 1861, gedoopt aldaar op 22 september 1861 (vrij evangelisch).
 2. Johannes Sandijck, geboren te Goes op 28 maart 1863, gedoopt aldaar op 19 april 1863 (vrij evangelisch).
 3. Martinus Sandijck, geboren te Goes op 5 juli 1864, gedoopt aldaar op 14 augustus 1864 (vrij evangelisch).
 4. Janna Sandijck, geboren te Goes op 18 januari 1866.
 5. Levenloos Sandijck, geboren op 11 februari 1868, overleden op 11 februari 1868.
 6. Andries Sandijck, geboren te Goes op 8 september 1869, gedoopt aldaar op 24 oktober 1869 (vrij evangelisch), overleden aldaar op 9 oktober 1871, 2 jaar oud.
 7. Klasina Maria Sandijck, geboren te Goes op 13 mei 1872, overleden aldaar op 2 april 1875, 2 jaar oud.

Zij is getrouwd te Vrouwenpolder op 4 juli 1877, op 39-jarige leeftijd (2) met Andries Verhage (43 jaar oud), gemeenteveldwachter, geboren te Westkapelle in het jaar 1834, overleden in het jaar 1895, 61 jaar oud, zoon van Jacob Pieterse Verhage en Helena Wilhelmina Barendsen.
(Hij was daarnaast gehuwd (1) met Johanna Minderhoud, overleden voor 30 september 1878.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Verhage, ziekenverpleger, geboren te Vrouwenpolder op 30 september 1878, overleden te Samarinda (Koetei) op 8 maart 1902, 23 jaar oud.
  Volgens uittreksel uit het register van overlijden van Samarinde (Koetei) is Pieter Verhage overleden aan boord van H.M. opnemingsvaartuig "Macassar"en was ziekenverpleger bij de Kon.Ned.Marine.
 2. Levenloos Verhage, geboren te Vrouwenpolder op 5 november 1880, overleden aldaar op 5 november 1880.

VIII-aq Andries de Jonge, koperslager, winkelier, geboren te Goes op 28 november 1838 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 26 oktober 1900, 61 jaar oud, zoon van Johannes de Jonge (VII-u) en Janna Visser. Hij is getrouwd te Goes op 3 juli 1863, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Snoep (24 jaar oud), geboren te Goes op 7 december 1838, gedoopt aldaar op 30 september 1841 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 9 januari 1920, 81 jaar oud, dochter van Huijbrecht Snoep en Catharina Wilhelmina Temperman. Uit dit huwelijk:

 1. Janna Catharina Wilhelmina de Jonge, geboren te Goes op 22 april 1865, overleden aldaar op 13 juni 1865, 52 dagen oud.
 2. Janna Catharina Wilhelmina de Jonge, geboren te Goes op 1 januari 1867, volgt onder IX-bl.
 3. Hubrecht Maria de Jonge, geboren te Goes op 15 juli 1871 (vrij evangelisch), volgt onder IX-bm.
 4. Catharina Wilhelmina de Jonge, geboren te Goes op 19 juli 1873, ongehuwd overleden aldaar op 24 januari 1930, 56 jaar oud.
 5. Jacoba Hubertha de Jonge, vroedvrouw, geboren te Goes op 20 juni 1875, gedoopt aldaar op 25 juli 1875 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 25 juni 1946, 71 jaar oud.
 6. Johannes Nicolaas Pieter de Jonge, geboren te Goes op 1 juli 1877, gedoopt aldaar op 5 augustus 1877 (christelijk afgescheiden), volgt onder IX-bn.
 7. Anna Cornelia Margaretha de Jonge, verloskundige, geboren te Goes op 5 mei 1880, gedoopt aldaar op 27 juni 1880 (christelijk afgescheiden), overleden te Hilversum in oktober 1946, 66 jaar oud.

VIII-ar Johannes de Jonge, arbeider, landbouwer, molenaar, geboren te Goes op 12 januari 1840 (christelijk afgescheiden), wonende te Wemeldinge (Zeeland), zoon van Johannes de Jonge (VII-u) en Janna Visser.

Hij deed belijdenis in de oud-ger./vrij ev. Kerk op 17.2.1862, afgeweken 17.2.1865, weer opgenomen 1866, overgegaan naar Wemeldinge 21.3.1879, diaken 21.3.1879. Het gezin verhuisde op 1.5.1885 naar Yerseke. Na het overlijden van Jannetje emigreerde het gezin op 22.5.1889 naar New. Yersey, USA. Als reden daarvoor werd opgegeven: hoop op lotsverbetering.

Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 22 januari 1863, op 23-jarige leeftijd met Jannetje de Schipper (19 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 7 mei 1843 (christelijk afgescheiden), overleden te Yerseke op 12 januari 1889, 45 jaar oud, dochter van Jacobus de Schipper (landbouwer en wethouder) en Aagtje Hoebeke.

Oud-ger./vrij ev. gemeente: zij werd ingeschreven als gedoopt kind gem. Goes 25.3.1853 en deed belijdenis 11.11.1862, overgegaan naar Wemeldinge 21.3.1879.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 27 oktober 1863, gedoopt aldaar op 27 december 1863, overleden aldaar op 3 april 1867, 3 jaar oud.
 2. Aegtje de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 15 augustus 1865, gedoopt aldaar op 20 december 1866.
 3. Johannis de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 23 februari 1867, gedoopt aldaar op 8 mei 1867, overleden aldaar op 28 juni 1875, 8 jaar oud.
 4. Janna de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 12 januari 1869, gedoopt aldaar op 7 februari 1869.
 5. Jacobus de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 13 april 1870, gedoopt aldaar op 3 juli 1870.
 6. Andries de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 14 juli 1872, gedoopt aldaar op 30 maart 1873.
 7. Johanna Jolijna de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 19 januari 1874, gedoopt aldaar op 22 februari 1874.
 8. Cornelia Margrietha de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 20 oktober 1875, gedoopt aldaar op 21 november 1875.
 9. Johannes de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 22 augustus 1877, gedoopt aldaar op 30 september 1877.
 10. Jan de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 23 juni 1879.
 11. Jannetje de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 5 november 1880.
 12. Nicolaas de Jonge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 1 mei 1883.

VIII-as Nicolaas de Jonge, Nederlands Hervormd predikant, geboren te Goes op 17 augustus 1845, gedoopt aldaar op 8 december 1846 (oud-gereformeerd), overleden te Utrecht op 24 januari 1898, 52 jaar oud, zoon van Johannes de Jonge (VII-u) en Janna Visser.

Eind 19e eeuw wordt ds. Nicolaas de Jonge predikant te Brussel. Geboren te Goes in 1845 wordt hij in 1874 in Brussel predikant en hij zal dat blijven tot 1886. In dat jaar ziet hij af van het predikantswerk om zich geheel te wijden aan zijn missionaire arbeid. Hij heeft dan inmiddels een Opleidingsschool voor evangelisten opgericht. Op de school worden evangelisten opgeleid voor Vlaanderen, want ds. de Jonge heeft als stelregel: Vlaanderen te laten evangeliseren door Vlamingen. De beroemdste leerling van die school is Vincent van Gogh, die vol vurig enthousiasme in Petit- Wasmes in de Borinage evangeliseerde maar steeds minder toehoorders kreeg. Vincent heeft overigens de school niet afgemaakt! Ds. de Jonge wist veel Hollanders te interesseren voor zijn werk, dat hij onderbracht in de Stichting Stads en Landsevangelisatie Silo.(1880) Rond de Nationale tentoonstelling te Brussel kreeg hij veel aandacht voor dit zendingswerk. Ettelijke Vlamingen werden bekeerd. Zij deden graag de Hollanders na in hun gewoontes. Zij gingen theedrinken en kregen zo de naam "theepot protestanten". Ds. de Jonge overleed in 1898 te Utrecht en zijn werk werd voortgezet door o.a.ds. Jozef Chrispeels.

Nicolaas de Jonge werd in 1845 te Goes in Zeeland geboren. Zijn religieuze vorming ontving hij voornamelijk van H.J. Buddingh, predikant van een groeiende Vrij- Evangelische gemeente. Buddingh was een sociaal bewogen man met een hart voor de minder gegoede klasse en genoot vooral bij het eenvoudige volk een groot gezag. Zijn behulpzame aard bracht hem er zelfs toe een christelijke school te openen. Tegenover deze achtergrond moet de biografie van De Jonge gesitueerd worden. Na het afronden van zijn theologische studies in Leiden en Utrecht, vertrekt hij in 1874 naar Brussel. In zijn evangelisatieijver werkt hij een plan uit voor een interkerkelijke Vlaamse opleidingsschool die in 1876 functioneel werd. Er ontstonden posten in Etterbeek (1880), Laken (1883) en Anderlecht (1885). In 1887 legt hij het predikantschap neer om zich als directeur enkel toe te leggen op de Stadsevangelisatie. In functie van zijn zendingswerk in Vlaanderen gaf De Jonge in 1883 zijn Vlaamse vertaling van het Lukas-evangelie uit, gevolgd door een volledig nieuwe testament in 1890. De maturiteit daartoe zou hij, naar eigen zeggen, te danken hebben gehad aan zijn Leidse leraar, professor Cobeth. Mettertijd zag de bestuursraad zich genoodzaakt de opleidingsschool op te heffen wegens gebrek aan leerlingen. Tien jaar later werd echter een nieuw opleidingsprogramma opgezet naar het model zoals De Jonge destijds begonnen was. Wegens zijn overlijden in 1898 mocht hij deze gebeurtenis niet meer meemaken.

(G&E): oud-ger/vrij ev: belijdenis 11.11.1862, helpt Buddingh bij evangelisatiewerk 1863-1865, afgeweken 17.2.1865. ned. herv.: lidmaat Zetten . 1865, student theologie Leiden 1866, Utrecht 1867, predikant Lexmond 18.12.1870, pred. ned. evang. kerk Brussel 10.5.1874, nog in Brussel 31.12.1880, later in Utrecht.
Zie voor zijn levensbeschrijving: Dr. J.J.P. Valeton Jr.: "Nicolaas de Jonge, in zijn leven en werken"; Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, 2e deel; Biografisch Woordenboek van Protestantse Godgeleerden in Nederland, 4e deel.

Hij is getrouwd te Goes op 2 november 1872, op 27-jarige leeftijd met zijn nicht Johanna Maria Laurentia van Asperen Vervenne (24 jaar oud), geboren te Goes op 11 mei 1848, overleden te Apeldoorn op 2 april 1931, 82 jaar oud, dochter van Bastiaan van Asperen Vervenne (apotheker) en Sara Anthonia Visser.

(G&E): belijdenis vrij ev. mrt 1863, afgeweken 17.2.1865; ned. herv. lidmaat Goes 1866.
Uit dit huwelijk:
 1. Sara Anthonia de Jonge, geboren te Lexmond op 7 oktober 1872, overleden te Voorburg op 4 maart 1942, 69 jaar oud. Zij is getrouwd te Brussel (BelgiŽ) op 27 juli 1892, op 19-jarige leeftijd met Arend Ludolf Wichers, geboren te Groningen.
 2. Jeanne de Jonge, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 14 juli 1874, wonende te Oudega (1931), overleden te Amsterdam op 7 april 1955, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te Utrecht op 17 juli 1902, op 28-jarige leeftijd met Lubbert Boersma (34 jaar oud), predikant, geboren te Achtkarspelen op 2 april 1868, overleden te Nieuwer Amstel op 31 juli 1946, 78 jaar oud.
 3. Gertrude Elisabeth de Jonge, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 22 januari 1876, overleden te Nijmegen op 4 december 1907, 31 jaar oud. Zij is getrouwd op 3 juli 1901, op 25-jarige leeftijd met Hermanus Cornelis Valeton (26 jaar oud), bloemist, geboren te Varik op 23 januari 1875.
 4. Nicoline Jeanne Maria de Jonge, verpleegkundige, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 17 februari 1877, wonende te Loenen (Veluwe), overleden te Rheden op 29 oktober 1958, 81 jaar oud.
 5. Bastien de Jonge, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 19 juni 1879, wonende te Brighton (Canada).
  In de overlijdensadvertentie van zijn moeder (in 1931) staat als zijn woonplaats vermeld Brighton (Canada).
  Hij was gehuwd met B Grey.
 6. Johannes de Jonge, geboren te Laeken (BelgiŽ) op 6 april 1881.
  In de overlijdensadvertentie van zijn moeder staat hij vermeld als wonende te Londen.
  Hij was gehuwd met Anna Sehloff, geboren te Amstelveen op 6 juni 1884.
 7. Nicolas de Jonge, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 9 februari 1887, wonende te Loenen (Veluwe), overleden te Rheden op 28 juni 1951, 64 jaar oud.
 8. Marguerite de Jonge, geboren te Laeken (BelgiŽ) op 11 september 1888. Zij is getrouwd te den Haag op 8 mei 1917, op 28-jarige leeftijd met Leendert Jean Eekman (29 jaar oud), geboren te Brussel (BelgiŽ) op 30 mei 1887.
  Woonde in 1931 in den Haag (bij het overlijden van haar moeder). Het gezin emigreerde op 25.2.1950 vanuit Velp naar Zuid-Afrika,

VIII-at Pieter de Jonge, manufacturier, geboren te Goes op 7 april 1847, gedoopt aldaar op 27 februari 1848 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 30 juni 1876, 29 jaar oud, zoon van Johannes de Jonge (VII-u) en Janna Visser.

Gedoopt door Ds. Kleijn. Zij woonden Lange Vorststraat 94.

Hij is getrouwd te Goes op 25 april 1872, op 25-jarige leeftijd met Maria Heijkam (25 jaar oud), winkelierster, geboren te Hoedekenskerke op 30 augustus 1846, overleden te Goes op 24 april 1886, 39 jaar oud, dochter van Johannes Gillis Heijkam en Paulien Pikkaart. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 15 maart 1873 (christelijk afgescheiden).
 2. Paulina Johanna de Jonge, geboren te Goes op 5 maart 1874, overleden aldaar op 27 augustus 1874, 175 dagen oud.
 3. Paulina Johanna de Jonge, winkelierster, geboren te Goes op 24 augustus 1875, overleden aldaar op 26 februari 1944, 68 jaar oud.
 4. Levenloos de Jonge, geboren te Goes op 10 december 1876, overleden aldaar op 10 december 1876.

VIII-au Catharina de Jonge, geboren te Goes op 26 november 1848, gedoopt aldaar op 16 juli 1849 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 14 augustus 1926, 77 jaar oud, dochter van Johannes de Jonge (VII-u) en Janna Visser. Zij is getrouwd te Goes op 9 februari 1876, op 27-jarige leeftijd met Pieter Adriaan Hubregtse (24 jaar oud), schoolhoofd te Burgh en hulp onderwijzer, geboren te Biervliet (Zeeland) op 25 februari 1851, overleden te Goes op 3 oktober 1921, 70 jaar oud, zoon van Adriaan Hubregtse (hoofdonderwijzer) en Maria Verdouw. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Hubregtse, geboren te Goes op 18 september 1876, overleden te Burgh op 24 februari 1900, 23 jaar oud.
 2. Johannes Adriaan Hubregtse, geboren te Scherpenisse op 22 maart 1878, ongehuwd overleden te Noordgouwe op 11 juli 1940, 62 jaar oud.
 3. Antoinetta Johanna Hubregtse, geboren te Burgh op 9 mei 1879.
 4. Pieter Adriaan Hubregtse, commies rijks dir. belastingen, geboren te Burgh-Haamstede op 27 april 1880, overleden te den Haag op 27 september 1976, 96 jaar oud. Hij is getrouwd te Zuidzande op 28 januari 1911, op 30-jarige leeftijd met Janna Elizabeth Dierx (24 jaar oud), geboren te Zuidzande op 23 mei 1886, dochter van Cornelis Dierx (slager) en Suzanna Maria Verhage.
 5. Andries Adriaan Hubregtse, geboren te Burgh op 18 oktober 1886, ongehuwd overleden te Goes op 23 maart 1960, 73 jaar oud.

VIII-av Jacoba Hubertha de Jonge, geboren te Goes op 6 juli 1852, overleden te Bussum op 27 november 1930, 78 jaar oud, dochter van Johannes de Jonge (VII-u) en Janna Visser. Zij is getrouwd te Brussel (BelgiŽ) op 9 oktober 1877, op 25-jarige leeftijd met Dirk Rochus Bokma (46 jaar oud), directeur van Evangelisatie-school in Brussel, geboren te Vrouwenparochie (Het Bildt Friesland) op 2 maart 1831, overleden te Brussel (BelgiŽ) op 20 december 1911, 80 jaar oud, zoon van Rochus Alberts Bokma (potschipper en werkman) en Sytske Martens van der Plaats.

Hij was o.a. directeur-onderwijzer van de Evangelisatieschool te Brussel, die gesticht werd door Nicolaas, zijn schoonvader.
(Hij is eerder getrouwd te Franeker op 5 juli 1863, op 32-jarige leeftijd met Frouwkje Rommelts Polsma (42 jaar oud), geboren te Franeker op 2 februari 1821, overleden te Brussel (BelgiŽ) op 23 november 1873, 52 jaar oud, dochter van Rommelt Jans Polsma en Johanna Giel. (Zij is eerder getrouwd te Franeker op 25 februari 1849, op 28-jarige leeftijd met Taeke Thijses Ferwerda (35 jaar oud), geboren te Franeker op 29 juni 1813, overleden aldaar op 7 september 1862, 49 jaar oud. (Hij is eerder getrouwd op 17 mei 1835, op 21-jarige leeftijd met Jopke Kacobs van Lankum (22 jaar oud), geboren te Franeker op 25 april 1813, overleden aldaar op 20 september 1847, 34 jaar oud.))) Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Rochus Bokma, boekhouder, onderwijzer en secretaris Nederlands consulaat, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 3 september 1878, overleden te Nijmegen op 4 januari 1922, 43 jaar oud. Hij is getrouwd te Kleve (Duitsland) op 28 juni 1907, op 28-jarige leeftijd met Egberta van Dracht (22 jaar oud), geboren te Zutphen op 12 februari 1885, overleden te Nijmegen op 14 maart 1962, 77 jaar oud, dochter van Roelof van Dracht (wijnkopersknecht, apothekersknecht en kuiper) en Johanna Post.
  (Zij was later gehuwd met Johannes Gerardus Nahuisen, hoofd van school, geboren te Utrecht op 4 december 1896, overleden te Zeist op 25 januari 1965, 68 jaar oud, zoon van Hendrik Willem Nahuisen en Hendrica van Ginkel.)
 2. Johanna Bokma, onderwijzeres, geboren te St. Jans Molenbeek (BelgiŽ) op 10 juli 1881, overleden te Bussum op 18 oktober 1961, 80 jaar oud.
 3. Sytske Bokma, onderwijzer, geboren te Etterbeek Brussel (BelgiŽ) op 4 december 1882, overleden te Bussum op 29 augustus 1971, 88 jaar oud.
 4. Margaretha Bokma, geboren te Etterbeek Brussel (BelgiŽ) op 21 maart 1884, overleden te Bussum op 23 mei 1949, 65 jaar oud.
 5. Ernestine Bokma, geboren te Burgwerd (Friesland) op 26 februari 1887. Zij was gehuwd met G.A. Goldschmidt, wonende te Nijkerkerveen en te Arnhem.
 6. Maria Bokma, kinderjuffrouw, geboren te Dordrecht op 15 juni 1890, wonende te Nijmegen, overleden na 29 augustus 1949, minstens 59 jaar oud.

VIII-aw Benjamin Faberij de Jonge, winkelier in "GalanterieŽn en ParfumerieŽn", geboren te Goes op 19 augustus 1835 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 26 mei 1874, 38 jaar oud, zoon van Pieter Faberij de Jonge (VII-v) en Cornelia den Boer.

Hij bouwde een winkel in de Lange Kerkstraat, thans nr.26. Volgens een advertentie in de Leeuwarder Courant overleed hij op 25.5.1874.

Hij is getrouwd te Goes op 18 maart 1863, op 27-jarige leeftijd met Elisabeth Meijler (20 jaar oud), winkelierster, geboren te Goes op 27 juli 1842 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 8 januari 1891, 48 jaar oud, dochter van Jacobus Meijler (kruideniersknecht, winkelier en textielhandelaar) en Theuna Breas. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Pieternella Faberij de Jonge, geboren te Goes op 9 augustus 1864, volgt onder IX-bo.
 2. Jacobus Jasper Faberij de Jonge, geboren te Goes op 13 juni 1866, gedoopt aldaar op 24 mei 1868 (christelijk afgescheiden), overleden te Albany (USA) op 18 januari 1893, 26 jaar oud.
  Reden van vertrek: zucht naar bestaansverbetering. Emigrant in 1889 Goes naar Noord-Amerika.
 3. Pieter Faberij de Jonge, geboren te Goes op 28 maart 1868, volgt onder IX-bp.
 4. Theunis Faberij de Jonge, geboren te Goes op 21 december 1869.
  Hij emigreerde op 28.9.1899 vanuit Rotterdam naar Noord-Amerika.
 5. Benjamin Faberij de Jonge, winkelier in "GalanterieŽn en ParfumerieŽn", geboren te Goes op 11 juni 1874, gedoopt aldaar op 9 augustus 1874 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 14 november 1947, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 12 augustus 1914, op 40-jarige leeftijd met Jentiene de Vries (28 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1886, overleden aldaar op 19 augustus 1929, 43 jaar oud, dochter van Reinier de Vries en Johanna Louissen.

VIII-ax Johannes Faberij de Jonge, goud- en zilversmid, geboren te Goes op 27 juli 1838, gedoopt op 24 oktober 1839 (christelijk afgescheiden), overleden te Goes op 30 maart 1905, 66 jaar oud, zoon van Pieter Faberij de Jonge (VII-v) en Cornelia den Boer.

Gedoopt door Ds. Scholten ten huize van ouderling P. Geense. Getuige Johannes de Jonge Gz. Johannes nam actief deel aan het kerkelijk leven van de Christelijk Afgescheiden gemeente o.a. als diaken en ouderling. Hij was ook lid van de gemeenteraad van Goes. Op 3 maart 1896 kreeg hij van koningin Emma toestemming om "bij zijn naam de naam van Faberij de Jonge te voegen", omdat de naam Faberij anders zou uitsterven.

Hij is getrouwd te Goes op 15 oktober 1866, op 28-jarige leeftijd met Tannetje Meijler (26 jaar oud), geboren te Goes op 15 juni 1840, overleden aldaar op 17 november 1910, 70 jaar oud, dochter van Jacobus Meijler (kruideniersknecht, winkelier en textielhandelaar) en Theuna Breas. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Faberij de Jonge, geboren te Goes op 19 februari 1867, volgt onder IX-bq.
 2. Jacobus Faberij de Jonge, geboren te Goes op 8 juli 1869, gedoopt aldaar op 25 augustus 1869 (gereformeerd), volgt onder IX-br.
 3. Benjamin Faberij de Jonge, geboren te Goes op 18 december 1871, gedoopt aldaar op 28 januari 1872 (gereformeerd), volgt onder IX-bs.
 4. Teunis Faberij de Jonge, juwelier en horlogier en goudsmid, geboren te Goes op 12 maart 1874, gedoopt aldaar op 12 april 1874 (gereformeerd), overleden aldaar op 4 april 1949, 75 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 21 augustus 1902, op 28-jarige leeftijd met Johanna Maria Herdink (26 jaar oud), geboren te Kloetinge op 4 oktober 1875, overleden te Goes op 21 april 1967, 91 jaar oud, dochter van Arend Johannis Herdink (molenaar) en Lena Staal.
 5. Cornelis Pieter Faberij de Jonge, horlogemaker, geboren te Goes op 19 februari 1877, gedoopt aldaar op 11 maart 1877 (gereformeerd), overleden te Noord-Amerika in het jaar 1955, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Wadenooijen op 21 mei 1920, op 43-jarige leeftijd met Christina P. van Deventer (37 jaar oud), geboren te Tiel op 28 juni 1882, overleden te Noord-Amerika in het jaar 1957, 75 jaar oud, dochter van Andries N van Deventer en Willemina S Brenkman.
 6. Cornelia Elisabeth Faberij de Jonge, geboren te Goes op 11 juli 1880, gedoopt aldaar op 1 augustus 1880 (gereformeerd), overleden te Apeldoorn op 4 april 1964, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 26 mei 1905, op 24-jarige leeftijd met Johannes Franciscus van Hulstein (26 jaar oud), predikant, geboren te Tiel in het jaar 1879, overleden te Apeldoorn op 18 september 1962, 83 jaar oud, zoon van Johannes F. van Hulstein en Everdina de Jongh.

VIII-ay Margrieta de Jonge, geboren te Goes op 28 december 1844, gedoopt aldaar op 28 april 1845 gedoopt door dominee van der Meulen (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 21 april 1905, 60 jaar oud, dochter van Willem de Jonge (VII-w) en Maatje Laurusse. Zij is getrouwd te Goes op 7 december 1871, op 26-jarige leeftijd met Jacob van der Weele (24 jaar oud), touwslager en fruithandelaar, geboren te Tholen op 1 december 1847, overleden te Goes op 13 april 1927, 79 jaar oud, zoon van Jacob van de Weele en Paulien Sorber.
(Hij is later getrouwd te Sint Philipsland op 22 maart 1906, op 58-jarige leeftijd met Pieternella Vermeulen (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1883, overleden te Goes op 1 maart 1938, 55 jaar oud, dochter van Marinus Vermeulen (veldarbeider) en Pieternella Pikkaart.) Uit dit huwelijk:

 1. Paulina van der Weele, geboren te Goes op 27 december 1872, overleden aldaar op 30 december 1873, 1 jaar oud.
 2. Willem van der Weele, touwslager, geboren te Goes op 12 maart 1874, overleden te Bergen op Zoom op 7 oktober 1954, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 1 augustus 1901, op 27-jarige leeftijd met Janna Serier (24 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 14 december 1876, overleden te Goes op 30 september 1945, 68 jaar oud, dochter van Johannes Serier (kleermaker) en Neeltje van den Berge.
 3. Jacob van der Weele, geboren te Goes op 11 augustus 1875, volgt onder IX-bt.
 4. Maatje van der Weele, geboren te Goes op 25 december 1876, volgt onder IX-bu.
 5. Paulina van der Weele, geboren te Goes op 15 maart 1878, volgt onder IX-bv.
 6. Johanna van der Weele, geboren te Goes op 20 november 1879, overleden aldaar op 26 maart 1920 overleden aan de Spaanse griep, 40 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 13 februari 1908, op 28-jarige leeftijd met Geraardt de Jonge, geboren te Goes op 18 januari 1882 (gereformeerd), volgt onder IX-ao.
 7. Johannes van der Weele, geboren te Goes op 3 maart 1881, volgt onder IX-bw.
 8. Pieter Cornelis van der Weele, geboren te Goes op 31 januari 1884, overleden aldaar op 19 maart 1884, 48 dagen oud.
 9. Adriaan van der Weele, geboren te Goes op 9 april 1886, overleden aldaar op 15 juni 1886, 67 dagen oud.
 10. Adriana van der Weele, geboren te Goes op 5 juli 1887, overleden aldaar op 27 januari 1892, 4 jaar oud.

VIII-az Johanna de Jonge, geboren te Goes op 10 oktober 1850, gedoopt aldaar op 10 november 1850 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 8 september 1911, 60 jaar oud, dochter van Willem de Jonge (VII-w) en Maatje Laurusse. Zij is getrouwd te Goes op 20 april 1871, op 20-jarige leeftijd met Marinus Buitendijk (22 jaar oud), metselaar en aannemer, geboren te Goes op 7 augustus 1848, overleden aldaar op 19 maart 1932, 83 jaar oud, zoon van Pieter Buitendijk (metselaar en aannemer) en Lena Schrijver (naaister).

Hun graf is op de Goesse Begraafplaats 2e afd. nr. 45.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Leendert Buitendijk, geboren te Goes op 20 april 1871, volgt onder IX-bx.
 2. Willem Buitendijk, geboren te Goes op 6 augustus 1872, overleden aldaar op 28 september 1872, 53 dagen oud.
 3. Willem Buitendijk, geboren te Goes op 15 september 1873, overleden aldaar op 26 juli 1874, 314 dagen oud.
 4. Leendert Marinus Buitendijk, geboren te Goes op 3 december 1874, volgt onder IX-by.
 5. Willem Buitendijk, geboren te Goes op 6 januari 1876, overleden aldaar op 14 oktober 1877, 1 jaar oud.
 6. Johannes Jacobus Buitendijk, geboren te Goes op 13 maart 1877, overleden aldaar op 27 oktober 1877, 228 dagen oud.
 7. Johannes Jacobus Buitendijk, timmerman, geboren te Goes op 15 april 1878, overleden aldaar op 24 september 1933, 55 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 20 mei 1931, op 53-jarige leeftijd met Paulina Jacoba van der Bliek (45 jaar oud), geboren te Kattendijke in het jaar 1886, dochter van Adriaan van der Bliek en Francina Bal.
 8. Lena Buitendijk, geboren te Goes op 11 juni 1880, wonende te Middelburg. Zij is getrouwd op 22 augustus 1907, op 27-jarige leeftijd met Jan van Loo (26 jaar oud), onderwijzer, geboren te Driewegen op 24 januari 1881, wonende te Middelburg, zoon van Willem van Loo (timmerman) en Jacomina Minderhoud.
 9. Willem Buitendijk, schilder, geboren te Goes op 2 oktober 1881, overleden aldaar op 28 maart 1958, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Kloetinge op 30 augustus 1923, op 41-jarige leeftijd met Elizabeth Suzanna Pieternella Zonnevijlle (29 jaar oud), geboren te Sluis in het jaar 1894, dochter van Abraham Jeremias Zonnevijlle en Suzanna Pieternella Porreij.
 10. Johanna Jacoba Buitendijk, geboren te Goes op 10 maart 1884.
 11. Marinus Buitendijk, geboren te Goes op 2 april 1885, overleden aldaar op 16 november 1885, 228 dagen oud.
 12. Marinus Buitendijk, geboren te Goes op 10 augustus 1886, overleden aldaar op 24 oktober 1886, 75 dagen oud.
 13. Cornelis Pieter Buitendijk, geboren te Goes op 16 september 1887, overleden aldaar op 28 november 1887, 73 dagen oud.
 14. Janus Buitendijk, geboren te Goes op 19 februari 1889, overleden aldaar op 9 mei 1889, 79 dagen oud.
 15. Levenloos Buitendijk, geboren te Goes op 5 januari 1893, overleden aldaar op 5 januari 1893.

VIII-ba Johannes de Jonge, timmerman, aannemer en winkelier, geboren te Goes op 17 maart 1855, gedoopt aldaar op 6 mei 1855 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 30 januari 1925, 69 jaar oud, zoon van Willem de Jonge (VII-w) en Maatje Laurusse.

Datum van ondertrouw vermeld in het "Volksblad" van 23.11.1887. Johannes woonde in het dubbele woonhuis aan de opril van de 's-Heer Hendrikskinderenstraat (nr.70), dat zijn vader in 1842 gekocht had, zijn vrouw Elisabeth dreef er de winkel in kruideniers- en koloniale waren; zijn werkplaats (timmerwinkel) was in de Ossenhoofdstraat; deze was in mijn jeugd (1944) nog in originele staat. Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes, 2e klas, afd.2.

Hij is in ondertrouw gegaan te Goes op 18 november 1887 en getrouwd aldaar op 1 december 1887, op 32-jarige leeftijd met Elisabeth de Windt (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 december 1865 (christelijk afgescheiden, gereformeerd), overleden te Goes op 18 maart 1935, 69 jaar oud, dochter van Jan de Windt (arbeider, boerenknecht en karreman) en Maria van der Plasse (boerenmeid).

Zie voor het geslacht de Windt "de Nederlandsche Leeuw" van mei/juni 1981. Doodsoorzaak: carcinoom ventricule (Dr. J.J. van den Berg).
Uit dit huwelijk:
 1. Willem de Jonge, timmerman, winkelier, geboren te Goes op 8 september 1888, gedoopt aldaar op 20 oktober 1888 (gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 8 mei 1954, begraven aldaar op 12 mei 1954, 65 jaar oud.
  Zij woonden in het huis van zijn vader en grootvader in de 's-Heer Hendrikskinderenstraat 70,(een dubbele woning met winkel) zijn vrouw dreef de winkel (in koloniale waren, enz),later woonden ze in de Rozemarijnstraat 17 tot aan het overlijden van Willem.
  Hij is getrouwd te Goes op 26 februari 1920, op 31-jarige leeftijd met Adriana Helena Mieras (30 jaar oud), geboren te Yerseke op 31 augustus 1889 (gereformeerd), overleden te Goes op 31 januari 1983, begraven aldaar op 2 februari 1983, 93 jaar oud, dochter van Jan Mieras (winkelier, brievenbesteller en huisknecht) en Maria Jacoba van der Putte.
 2. Jan de Jonge, geboren te Goes op 6 december 1889, gedoopt aldaar op 9 februari 1890 (gereformeerd), volgt onder IX-bz.
 3. Pieter Cornelia de Jonge, geboren te Goes op 21 oktober 1891, gedoopt aldaar op 6 december 1891 (gereformeerd), volgt onder IX-ca.
 4. Maria Maatje de Jonge, geboren te Goes op 16 januari 1895, gedoopt aldaar op 10 maart 1895 (gereformeerd), volgt onder IX-cb.

VIII-bb Aagtje de Jonge, geboren te Goes op 23 november 1856, gedoopt aldaar op 4 januari 1857 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 7 juni 1932, 75 jaar oud, dochter van Willem de Jonge (VII-w) en Maatje Laurusse. Zij is getrouwd te Goes op 1 juli 1880, op 23-jarige leeftijd met Janus den Herder (24 jaar oud), bakker, geboren te Wolphaartsdijk op 16 augustus 1855, overleden te Goes op 17 oktober 1920, 65 jaar oud, zoon van Daniel Willem den Herder (landbouwer) en Catharina Thorenaar. Uit dit huwelijk:

 1. Daniel Willem den Herder, geboren te Goes op 31 augustus 1881, volgt onder IX-cc.
 2. Johannes den Herder, geboren te Goes op 26 december 1882, overleden aldaar op 28 december 1882, 2 dagen oud.
 3. Catharina den Herder, geboren te Goes op 14 oktober 1884. Zij is getrouwd te Goes op 28 juli 1909, op 24-jarige leeftijd met Jan Cornelis Lokker (23 jaar oud), ingenieur, geboren te Zierikzee op 30 augustus 1885, zoon van Marinus Lokker en Anna Biesheuvel.
 4. Pieter Cornelis den Herder, geboren te Goes op 7 december 1885.

VIII-bc Elisabeth Wilhelmina de Jonge, geboren te Goes op 25 juni 1852 (nederlands hervormd), overleden te Tilburg op 4 september 1895, 43 jaar oud, dochter van Adriaan de Jonge (VII-x) en Catharina Wilhelmina van den Bosch. Zij is getrouwd te Goes op 18 november 1875, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Johannes de Raad (26 jaar oud), gerechtsdeurwaarder, fabrikant, geboren te Fort Bath op 11 april 1849 (nederlands hervormd), overleden te Tilburg op 18 september 1929, 80 jaar oud, zoon van Jacob de Raad en Anna de Neef. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina de Raad, geboren te Goes op 3 juli 1879 (nederlands hervormd). Zij is getrouwd te Tilburg op 9 mei 1904, op 24-jarige leeftijd met Jacob Hendrik Binnema (28 jaar oud), geboren te Terneuzen op 7 januari 1876, zoon van Harmen Jacobs Binnema en Johanna Kaatje Mulder.
 2. Adriaan Jacob de Raad, geboren te Tilburg op 27 februari 1881 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 20 juli 1881 auangegeven door Cornelis Johannes de Raad, vader, 143 dagen oud.
 3. Adriaan Jacob de Raad, geboren te Tilburg op 3 november 1884 (nederlands hervormd).
 4. Catharina Johanna de Raad, geboren te Tilburg op 7 september 1889 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 7 april 1891 Aangever: vader, Cornelis Johannes de Raad., 1 jaar oud.

VIII-bd Marinus de Jonge, broodbakker, geboren te Goes op 12 maart 1843 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 19 mei 1870, 27 jaar oud, zoon van Gerardus Hendrikszoon de Jonge (VII-y) en Sara Dekker. Hij is getrouwd te Goes op 17 september 1869, op 26-jarige leeftijd met Jacoba van de Weert (19 jaar oud), winkelierster, geboren te Goes op 18 september 1849, dochter van Aarnout van de Weert (smid) en Jannetje de Groot.
(Zij is later getrouwd te Goes op 1 juni 1871, op 21-jarige leeftijd met Johannes Verdonk (33 jaar oud), bakkersknecht, broodbakker en winkelier, geboren te Goes in het jaar 1838.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Gerardus de Jonge, geboren te Goes op 19 mei 1870, volgt onder IX-cd.

VIII-be Suzanna de Jonge, geboren te Goes op 12 september 1856, overleden te Middelburg op 8 juli 1937, 80 jaar oud, dochter van Hendrik de Jonge (VII-z) en Elisabeth Brouwer. Zij is getrouwd te Goes op 12 mei 1881, op 24-jarige leeftijd met Johannes ten Bosch (24 jaar oud), schilder, geboren te Goes op 2 juni 1856, overleden aldaar op 28 november 1900, 44 jaar oud, zoon van Willem Hendrik ten Bosch en Jannetje Du Boo. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Pieter ten Bosch, geboren te Goes op 18 maart 1882.

VIII-bf Gosina Florentina de Jonge, geboren te Goes op 19 november 1863, dochter van Hendrik de Jonge (VII-z) en Elisabeth Brouwer. Zij is getrouwd te Goes op 8 oktober 1896, op 32-jarige leeftijd met Herman Lampen (30 jaar oud), hoofdonderwijzer, geboren te Herwijnen op 16 november 1865 (gereformeerd), zoon van Geert Lampen (predikant) en Hendrika de Vries.

Dit gezin vertrok in 1898 naar Zuid-Afrika, kwam 2.4.1903 terug uit Transvaal in Goes en vertrok 23.9.1903 naar Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Lampen, geboren te Goes op 4 juli 1897.

VIII-bg Elisabeth Maria Wilhelmina de Jonge, geboren te Goes op 24 mei 1868, gedoopt aldaar op 24 juni 1868 (christelijk afgescheiden), overleden te Middelburg op 4 januari 1947, 78 jaar oud, dochter van Hendrik de Jonge (VII-z) en Elisabeth Brouwer. Zij is getrouwd te Goes op 13 juni 1895, op 27-jarige leeftijd met Wijnand van Kuijk (29 jaar oud), bakker, geboren te Zuidzande op 2 oktober 1865, wonende te Middelburg, overleden te Bergen op Zoom op 25 januari 1942, 76 jaar oud, zoon van Andries van Kuijk (timmerman) en Abigael Louws. Uit dit huwelijk:

 1. Abigael van Kuijk, geboren te Middelburg op 26 september 1896, overleden aldaar op 6 april 1897, 192 dagen oud.
 2. Hendrik van Kuijk, geboren te Middelburg op 25 april 1898.
 3. Abigael van Kuijk, geboren te Middelburg op 27 november 1900.

IX-a Maria Barbier, geboren te Goes op 23 september 1858, dochter van Hendrik Barbier (VIII-b) en Elisabeth Johanna Meulstee. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 21 mei 1879, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Griep (28 jaar oud), schippersknecht, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 16 september 1850, zoon van Jacob Griep (schippersknecht) en Maria Sandee (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Griep, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 12 augustus 1879.

IX-b Johanna Paulina Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 16 september 1863, overleden aldaar op 27 mei 1955, 91 jaar oud, dochter van Hendrik Barbier (VIII-b) en Elisabeth Johanna Meulstee. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 16 augustus 1883, op 19-jarige leeftijd met Johannes Griep (20 jaar oud), schippersknecht en schipper, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 15 november 1862, overleden aldaar op 30 april 1940, 77 jaar oud, zoon van Jan Griep (schippersknecht) en Janna Schouwenaar (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Griep, schipper, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 1 mei 1884. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 27 april 1911, op 26-jarige leeftijd met Elizabeth Bruggeman (21 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1890, dochter van Hendrik George Bruggeman (metselaar) en Catharina Smit.
 2. Levenloos Griep, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 16 november 1885, overleden aldaar op 16 november 1885.
 3. Hendrik Griep, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 5 januari 1887, volgt onder X-a.
 4. Jacob Griep, schippersknecht, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 23 augustus 1888. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 7 oktober 1909, op 21-jarige leeftijd met Paulina van de Kreke (23 jaar oud), geboren te Goes (Schore) in het jaar 1886, dochter van Falenteijn van de Kreke en Helena Pikkaart.
 5. Levenloos Griep, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 6 december 1890, overleden aldaar op 6 december 1890.
 6. Marinus Griep, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 18 februari 1892, wonende aldaar, overleden te Goes op 20 augustus 1953, 61 jaar oud. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 21 april 1927, op 35-jarige leeftijd met Janna Cornelia van Poelje (31 jaar oud), geboren in het jaar 1896, dochter van Pieter van Poelje (kleermaker) en Janna Cornelia van der Steen.
 7. Johannes Griep, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 24 februari 1894.
 8. Elizabeth Johanna Griep, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 25 oktober 1895.
 9. Levenloos Griep, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 10 februari 1898, overleden aldaar op 10 februari 1898.
 10. Pieter Jacobus Griep, schipper, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 26 maart 1900. Hij is getrouwd te Goes (Schore) op 17 februari 1921, op 20-jarige leeftijd met Tannetje Cornelia Zoeteweij (22 jaar oud), geboren te Goes (Schore) in het jaar 1899, dochter van Anthonie Zoeteweij (boomkwekersknecht) en Maria van den Berge.

IX-c Hendrika Barbier, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 26 augustus 1867, overleden aldaar op 7 maart 1939, 71 jaar oud, dochter van Hendrik Barbier (VIII-b) en Elisabeth Johanna Meulstee. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 8 juni 1893, op 25-jarige leeftijd met Goduardus du Bois (29 jaar oud), metselaar, geboren te Hontenisse op 16 september 1863, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 25 oktober 1951, 88 jaar oud, zoon van Jacobus de Bois (metselaar) en Rozalia Weesepoel. Uit dit huwelijk:

 1. Rozalia Elisabeth Hendrika du Bois, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 6 augustus 1893, overleden aldaar op 29 september 1906, 13 jaar oud.
 2. Levenloos du Bois, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 23 mei 1894, overleden aldaar op 23 mei 1894.
 3. Elisabeth Rozalia du Bois, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 26 november 1896, ongehuwd overleden aldaar op 30 september 1923, 26 jaar oud.

IX-d Johannes Cornelis Barbier, leurder, werkman en koopman, geboren te Middelburg op 20 mei 1853, overleden aldaar op 24 november 1900, 47 jaar oud, zoon van Johannes Cornelis Barbier (VIII-c) en Cornelia Harkmanse. Hij is getrouwd te Middelburg op 9 april 1879, op 25-jarige leeftijd met Jantje Willemina Landstra (20 jaar oud), geboren te Middelburg op 19 februari 1859, overleden aldaar op 6 juli 1913, 54 jaar oud, dochter van Siebe Landstra (kleermaker) en Willemina Catharina Opperman. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Barbier, geboren te Middelburg op 18 november 1880, overleden aldaar op 18 november 1880.
 2. Pieter Carel Barbier, geboren te Middelburg op 20 juni 1882.
 3. Johannes Cornelis Barbier, geboren te Middelburg op 15 februari 1884, overleden aldaar op 25 juni 1884, 131 dagen oud.
 4. Wilhelmus Cornelis Barbier, geboren te Middelburg op 31 augustus 1885, overleden aldaar op 12 september 1885, 12 dagen oud.
 5. Dientje Cornelia Barbier, geboren te Middelburg op 21 december 1886, overleden aldaar op 7 mei 1887, 137 dagen oud.
 6. Willemina Catharina Barbier, geboren te Middelburg op 25 december 1889, volgt onder X-b.
 7. Anthonia Barbier, geboren te Middelburg op 28 september 1891, overleden aldaar op 7 oktober 1891, 9 dagen oud.

IX-e Marinus Cornelis Barbier, zeeman en sjouwerman, geboren te Middelburg op 29 mei 1857, zoon van Johannes Cornelis Barbier (VIII-c) en Cornelia Harkmanse. Hij is getrouwd te Middelburg op 23 januari 1884, op 26-jarige leeftijd met Jozina de Bruijne (30 jaar oud), geboren te Veere in het jaar 1854, overleden te Middelburg op 27 januari 1935, 81 jaar oud, dochter van Josias de Bruijne en Alida Geldof. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna Barbier, geboren te Middelburg op 25 juli 1884, overleden aldaar op 10 augustus 1899, 15 jaar oud.
 2. Willem Barbier, geboren te Middelburg op 12 november 1885, overleden aldaar op 21 april 1886, 160 dagen oud.
 3. Johannes Cornelis Barbier, geboren te Middelburg op 14 april 1887, overleden aldaar op 1 oktober 1892, 5 jaar oud.
 4. Alida Barbier, geboren te Middelburg op 6 mei 1888, overleden aldaar op 4 september 1888, 121 dagen oud.
 5. Catharina Cornelia Barbier, geboren te Middelburg op 13 december 1889, overleden aldaar op 17 november 1890, 339 dagen oud.
 6. Maria Cornelia Barbier, geboren te Middelburg op 25 februari 1891.
 7. Catharina Cornelia Barbier, geboren te Middelburg op 18 maart 1893, overleden aldaar op 4 juni 1893, 78 dagen oud.

IX-f Catharina Cornelia Barbier, dienstbode, geboren te Middelburg op 14 april 1862, overleden aldaar op 14 februari 1940, 77 jaar oud, dochter van Johannes Cornelis Barbier (VIII-c) en Cornelia Harkmanse. Zij is getrouwd te Middelburg op 19 november 1886, op 24-jarige leeftijd met Piet Grijspaardt (27 jaar oud), tabakskerver, winkelbediende, boekhandelaarsbediende, werkman, oppasser en huisbediende, geboren te Middelburg op 8 juni 1859, overleden te Bergen op Zoom op 14 maart 1917, 57 jaar oud, zoon van Johannes Marinus Grijspaardt (oppasser) en Truida Franze. Uit dit huwelijk:

 1. Prina Cornelia Grijspaardt, geboren te Middelburg op 4 april 1887, volgt onder X-c.
 2. Johanna Cornelia Grijspaardt, geboren te Middelburg op 12 juli 1888.
 3. Adriana Pieternella Grijspaardt, geboren te Middelburg op 7 oktober 1889, overleden voor 7 februari 1975, hoogstens 85 jaar oud. Zij is getrouwd te Middelburg op 30 november 1917, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Romp (24 jaar oud), geboren te Rheden in het jaar 1893, overleden te Middelburg op 7 februari 1975, 82 jaar oud, zoon van Jan Hendrik Romp en Jantje Janssen.
 4. Johannes Marinus Grijspaardt, geboren te Middelburg op 20 oktober 1890, overleden aldaar op 5 januari 1891, 77 dagen oud.
 5. Anthonia Grijspaardt, geboren te Middelburg op 29 februari 1892, ongehuwd overleden te Vlissingen op 25 oktober 1957, 65 jaar oud.
 6. Piet Grijspaardt, fabrieksarbeider, geboren te Middelburg op 14 mei 1893, overleden aldaar op 26 juni 1944, 51 jaar oud. Hij is getrouwd te Aagtekerke op 24 april 1931, op 37-jarige leeftijd met Adriana Adriaanse (28 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1903, dochter van Jan Adriaanse (veldarbeider) en Kartharina Harpe.
 7. Catharina Cornelia Grijspaardt, geboren te Middelburg op 31 januari 1895, overleden aldaar op 27 september 1895, 239 dagen oud.
 8. Cornelia Johanna Grijspaardt, geboren te Middelburg op 26 juni 1896.
 9. Elisabeth Huberdina Grijspaardt, geboren te Middelburg op 31 december 1897, overleden aldaar op 3 december 1898, 337 dagen oud.
 10. Marinus Grijspaardt, geboren te Middelburg op 6 oktober 1899, overleden aldaar op 5 januari 1900, 91 dagen oud.
 11. Catharina Cornelia Grijspaardt, geboren te Middelburg na november 1900, overleden aldaar op 25 februari 1901, hoogstens 3 maanden oud.
 12. Johannes Cornelis Grijspaardt, loodgieter, geboren te Middelburg in het jaar 1902. Hij is getrouwd te Vlissingen op 7 november 1923, op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 23 juni 1948 van) Hendrica Margaretha Langeraar (18 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1905, dochter van Gerrit Langeraar (machineboorder) en Leintje Borstelaar.
 13. Catharina Cornelia Grijspaardt, geboren te Middelburg op 2 juni 1904, overleden aldaar op 30 juli 1904, 58 dagen oud.
 14. Levenloos Grijspaardt, geboren te Middelburg op 2 januari 1906, overleden aldaar op 2 januari 1906.

IX-g Levinus Pieter Bosschaart, horlogemaker, geboren te Oostkapelle op 5 februari 1866, overleden te Vrijenban op 5 augustus 1908, 42 jaar oud, zoon van Pieter Bosschaart (tuiniersknecht, tuinman, karoter en leurder) en Johanna Wilhelmina Barbier (VIII-d). Hij is getrouwd te Middelburg op 18 november 1891, op 25-jarige leeftijd met Janna Verhage (29 jaar oud), geboren te Zoutelande in het jaar 1862, overleden te Vlissingen op 10 februari 1896, 34 jaar oud, dochter van Antheunis Verhage (landbouwer) en Eva Jobse. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bosschaart, geboren te Vlissingen op 28 januari 1893.
 2. Eva Bosschaart, geboren te Vlissingen op 20 januari 1895.

IX-h Elisabeth Johanna Bosschaart, geboren te Middelburg op 13 augustus 1872, overleden aldaar op 5 mei 1920, 47 jaar oud, dochter van Pieter Bosschaart (tuiniersknecht, tuinman, karoter en leurder) en Johanna Wilhelmina Barbier (VIII-d). Zij is getrouwd te Middelburg op 27 november 1901, op 29-jarige leeftijd met Daniel Francois Stoel (24 jaar oud), fabrieksarbeider, houtdraaier en houtzager, geboren te Middelburg in het jaar 1877, overleden aldaar op 8 augustus 1935, 58 jaar oud, zoon van Francois Stoel (houtdraaier) en Leuntje Florusse. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Johannes Stoel, kantoorbediende, geboren te Middelburg op 7 december 1902, overleden aldaar op 5 januari 1920, 17 jaar oud.
 2. Johanna Wilhelmina Stoel, geboren te Middelburg op 20 augustus 1906, overleden aldaar op 21 september 1906, 32 dagen oud.
 3. Johanna Wilhelmina Stoel, geboren te Middelburg op 14 februari 1909.

IX-i Harmina Petronella Bosschaart, geboren te Middelburg op 2 september 1877, dochter van Pieter Bosschaart (tuiniersknecht, tuinman, karoter en leurder) en Johanna Wilhelmina Barbier (VIII-d). Zij is getrouwd te Vlissingen op 31 mei 1901, op 23-jarige leeftijd met Lourens Pieter Wigard (24 jaar oud), timmerman, landbouwer en pianomaker, geboren te Middelburg op 16 januari 1877, overleden aldaar op 20 april 1949, 72 jaar oud, zoon van Hendrik Wigard (korenmeter) en Pieternella Johanna Geijp. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hendrik Wigard, procuratiehouder, geboren te Middelburg op 28 februari 1902. Hij is getrouwd te Middelburg op 28 maart 1928, op 26-jarige leeftijd met Leuntje Maria Pietronella Passenier (26 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1902, dochter van David Passenier en Jozina de Voogd.
 2. Pieter Johannes Wigard, geboren te Middelburg op 23 november 1903.
 3. Pieternella Johanna Wigard, geboren te Middelburg op 11 juni 1909.

IX-j Jacoba Tannetje Doornebos, geboren te Goes op 22 januari 1849, overleden aldaar op 14 april 1909, 60 jaar oud, dochter van Marinus Hendricus Doornebos (winkelknecht, koekbakkersknecht en koopman) en Pieternella Frederica Goossen (VIII-e). Zij is getrouwd te Goes op 19 december 1867, op 18-jarige leeftijd met Abraham van den Boogart (22 jaar oud), arbeider, geboren te Goes in het jaar 1845, overleden aldaar op 13 maart 1887, 42 jaar oud, zoon van Jan van den Boogart (arbeider) en Neeltje Kopmels. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Pieternella van den Boogart, geboren te Goes op 8 februari 1868.
 2. Marinus Hendricus van den Boogart, geboren te Goes op 7 juli 1869, overleden aldaar op 18 december 1871, 2 jaar oud.
 3. Pieternella Frederika van den Boogart, geboren te Goes op 24 maart 1871, overleden aldaar op 20 maart 1872, 362 dagen oud.
 4. Pieternella Frederika van den Boogart, geboren te Goes op 22 november 1873.
 5. Jan Marinus van den Boogart, kruideniersknecht, geboren te Goes op 1 februari 1876. Hij is getrouwd te Goes op 20 juni 1901, op 25-jarige leeftijd met Jacomina Dekker (24 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1877, dochter van Marinus Dekker (arbeider) en Maria Cornelia Geense.
 6. Marina Hendrika van den Boogart, geboren te Goes op 27 februari 1880, overleden aldaar op 5 mei 1880, 68 dagen oud.
 7. Marina Hendrika van den Boogart, geboren te Goes op 24 december 1882, volgt onder X-d.

IX-k Marinus Doornebos, werkman en schipper, geboren te Goes in het jaar 1852, overleden te Middelburg op 14 maart 1939, 87 jaar oud, zoon van Marinus Hendricus Doornebos (winkelknecht, koekbakkersknecht en koopman) en Pieternella Frederica Goossen (VIII-e). Hij is getrouwd te Goes op 7 februari 1878, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Ardon (18 jaar oud), geboren te Goes op 14 januari 1860, overleden te Vlissingen op 1 juli 1913, 53 jaar oud, dochter van Joannes Ardon en Cornelia van Zweeden. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Frederica Doornebos, geboren te Goes op 10 december 1878, overleden te Middelburg op 2 februari 1941, 62 jaar oud. Zij is getrouwd te Vlissingen op 30 april 1909, op 30-jarige leeftijd met Daniel Arie Romeijn (30 jaar oud), bankwerker, geboren te Goes in het jaar 1879, zoon van Marinus Romeijn en Maatje Schuilwerve.
 2. Levenloos Doornebos, geboren te Goes op 10 september 1880, overleden aldaar op 10 september 1880.
 3. Johannes Marinus Doornebos, geboren te Goes op 29 december 1882.
 4. Levenloos Doornebos, geboren te Goes op 17 april 1891, overleden aldaar op 17 april 1891.
 5. Johannes Marinus Doornebos, stoker olieman Kon. Marine, geboren te Goes op 3 juni 1895, overleden te Vlissingen op 12 maart 1939, 43 jaar oud. Hij is getrouwd te Vlissingen op 11 juli 1913, op 18-jarige leeftijd met Sara Alida Visser (19 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1894, dochter van Salomiin Markus de Visser en Janneke Feijs.
  Bruid staat in de akte als "Visser", vader als "de Visser", maar bruid ondertekend met "de Visser".
 6. Levenloos Doornebos, geboren te Goes op 2 februari 1899, overleden aldaar op 2 februari 1899.

IX-l Jacob Doornebos, bakker, geboren te Goes op 13 juli 1854, zoon van Marinus Hendricus Doornebos (winkelknecht, koekbakkersknecht en koopman) en Pieternella Frederica Goossen (VIII-e).

Op 20-7-1907 geemigreerd naar Grand Rapids Michigan Verenigde Staten van Amerika.

Hij is getrouwd te Goes op 29 januari 1891, op 36-jarige leeftijd met Helena Kok (28 jaar oud), geboren in het jaar 1863, dochter van Marinus Kok (telegraafbesteller) en Pieternella Wilhelmina Reijerse. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Doornebos, geboren te Yerseke op 17 november 1894.
 2. Helena Jacoba Doornebos, geboren te Yerseke op 8 juli 1896.
 3. Jacob Johan Hendrik Doornebos, geboren te 's-Heerenhoek op 9 april 1898.
  Jacobus Johannes Hendrik Doornebos. Emigrant op dinsdag 17 september 1907 Goes.
  Geboortedatum: 09-04-1898
  Geboorteplaats: 's-Heerenhoek
  Burgerlijke staat: Ongehuwd
  Datum vertrek: 17-09-1907
  Bestemming: Grand Rapids, Kent County, Michigan.
 4. Elizabeth Jacoba Doornebos, geboren te Yerseke op 20 augustus 1900.

IX-m Johannes Doornebos, smid, geboren te Goes op 11 april 1856, zoon van Marinus Hendricus Doornebos (winkelknecht, koekbakkersknecht en koopman) en Pieternella Frederica Goossen (VIII-e). Hij is getrouwd te Goes op 17 november 1881, op 25-jarige leeftijd met Pieternella Cornelia Okkť (18 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1863, dochter van Pieter Okkť (arbeider) en Neeltje Kwaak. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Hendricus Doornebos, geboren te Goes op 8 januari 1882, overleden aldaar op 16 januari 1882, 8 dagen oud.
 2. Neeltje Pieternella Frederica Doornebos, geboren te Goes op 1 februari 1883.
 3. Marinus Hendricus Doornebos, kleermaker en vertegenwoordiger, geboren te Goes op 4 mei 1884, overleden aldaar op 24 april 1948, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 7 april 1910, op 25-jarige leeftijd met Elisabeth Roose (27 jaar oud), naaister, geboren te Middelburg in het jaar 1883, overleden te Goes op 8 februari 1942, 59 jaar oud, dochter van Goverina Roose.
 4. Pieter Frederik Doornebos, ijzerwerker, geboren te Rotterdam in het jaar 1885. Hij is getrouwd te Vlissingen op 27 december 1912, op 27-jarige leeftijd met Francina van der Welle (24 jaar oud), geboren te Arnemuiden in het jaar 1888, dochter van Cornelis van der Welle (ijzerwerker) en Johanna Blok.
 5. Jacob Doornebos, machinist gemeentelijk electiciteitsbedrijf, geboren te Goes op 26 september 1887. Hij was gehuwd met Maatje Cornelia de Witte, winkeljuffrouw, geboren te Vlissingen in het jaar 1890, dochter van Jacob de Witte en Adriana Pieternella Johanna Mesu.
 6. Arie Doornebos, electromonteur, geboren te Goes op 25 april 1889. Hij is getrouwd te Middelburg op 13 november 1912, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Maria Henriette Stappers (26 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1886, dochter van Hendrik Jacobus Stappers (bierhandelaar) en Elisabeth Maria Klaassen.
 7. Johannes Doornebos, machinist gemeentelijk electriciteitsbedrijf, geboren te Middelburg op 11 november 1890. Hij is getrouwd te Middelburg op 24 april 1914, op 23-jarige leeftijd met Maatje Cornelia de Witte (24 jaar oud), winkeljuffrouw, geboren te Vlissingen in het jaar 1890, dochter van Jacob de Witte (koopman) en Adriana Pieternella Johanna Mesu.
 8. Frederik Pieter Doornebos, geboren te Middelburg op 20 februari 1892.
 9. Jacoba Doornebos, geboren te Middelburg op 12 juni 1893. Zij is getrouwd te Middelburg op 10 september 1920, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Hollebrandse (29 jaar oud), kleermaker, geboren te Middelburg in het jaar 1891, zoon van Adriaan Hollebrandse (arbeider) en Kornelia Jobse.
 10. Pieternella Johanna Doornebos, geboren te Middelburg op 23 november 1894, overleden aldaar op 18 januari 1895, 56 dagen oud.
 11. Johannes Pieter Cornelis Doornebos, geboren te Middelburg op 30 januari 1897, overleden aldaar op 24 september 1897, 237 dagen oud.
 12. Johannes Cornelis Doornebos, electriciŽn, geboren te Middelburg op 6 april 1899. Hij is getrouwd te Middelburg op 29 augustus 1924, op 25-jarige leeftijd met Dina Pieternella Back (25 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1899, dochter van Adriaan Christiaan Back (pakhuisknecht en winkelier) en Adriana Pieternella Scheijbeler.
 13. Johannes Doornebos, geboren te Middelburg op 7 juni 1901.
 14. Hendricus Marinus Doornebos, kapper, geboren te Middelburg in het jaar 1901. Hij is getrouwd te Middelburg op 23 juni 1926, op 25-jarige leeftijd met Catharina Verbeek (32 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1894, dochter van Wilke Adriaan Verbeek (slager) en Johanna Sanderse.

IX-n Marinus Goossen, metselaar, geboren te Kortgene op 19 september 1848, zoon van Gijsbrecht Goossen (VIII-f) en Adriana de Vos. Hij is getrouwd te Goes op 9 mei 1879, op 30-jarige leeftijd met Adriana Smit (27 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1852, dochter van Jacob Smit en Elisabeth Dekker. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbregt Goossen, geboren te Goes op 1 september 1880.
 2. Elisabeth Goossen, geboren te Goes op 14 november 1882.
 3. Jacob Goossen, geboren te Goes op 10 september 1884.
 4. Pieter Goossen, geboren te Goes op 2 juli 1886.
 5. Adriana Catharina Johanna Goossen, geboren te Goes op 30 januari 1888.

IX-o Johanna Goossen, dienstbode, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 4 november 1855, dochter van Gijsbrecht Goossen (VIII-f) en Catharina Hoelands. Zij is getrouwd te Goes op 13 juli 1876, op 20-jarige leeftijd met Pieter Hendrikse (22 jaar oud), gasfitter, geboren te Middelburg in het jaar 1854, zoon van Adriaan Hendrikse (rijksveldwachter) en Tone van der Sluijs. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Gijsbregt Hendrikse, geboren te Goes op 11 augustus 1876.
 2. Gijsbregt Hendrikse, geboren te Goes op 21 februari 1878.
 3. Tonie Hendrikse, geboren te Goes op 11 maart 1879.
 4. Catharina Johanna Hendrikse, geboren te Goes op 30 juni 1880.

IX-p Jan Goossen, timmerman, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 22 december 1856, zoon van Gijsbrecht Goossen (VIII-f) en Catharina Hoelands. Hij is getrouwd te Goes op 2 oktober 1884, op 27-jarige leeftijd met Theodora Catharina Kouwenberg (19 jaar oud), geboren te Goes op 3 oktober 1864, dochter van Dirk Kouwenberg en Pieternella Harinck. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbregt Goossen, geboren te Goes op 17 mei 1885.
 2. Theodorus Dirk Goossen, geboren te Goes op 19 mei 1887.
 3. Pieternella Maria Goossen, geboren op 12 oktober 1891.

IX-q Maatje Poelman Goossen, dienstbode en winkelierster, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 27 januari 1858, dochter van Gijsbrecht Goossen (VIII-f) en Catharina Hoelands. Zij is getrouwd te Goes op 5 augustus 1880, op 22-jarige leeftijd met Johannes Molhoek (23 jaar oud), timmerman, geboren te Goes op 31 december 1856, zoon van Marinus Molhoek (timmerman) en Pieternella Meijler. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Molhoek, geboren te Goes op 19 januari 1881.
 2. Gijsbregt Molhoek, geboren te Goes op 10 december 1882.
 3. Pieternella Adriana Molhoek, geboren te Goes op 18 juli 1885.
 4. Johan Molhoek, geboren te Goes op 22 oktober 1887.

IX-r Johannes Goossen, timmerman, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 14 juli 1862, zoon van Gijsbrecht Goossen (VIII-f) en Catharina Hoelands. Hij is getrouwd te Goes op 5 mei 1887, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Maria Zoutewelle (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes op 6 maart 1864, dochter van Cornelis Zoutewelle (hoedenmaker) en Maria Hertog (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Johanna Goossen, geboren te Goes op 21 maart 1888.
 2. Cornelis Goossen, geboren te Goes op 1 september 1890.

IX-s Tannetje Barbera van der Does, geboren te Goes op 29 maart 1863, overleden te Middelburg op 18 november 1916, 53 jaar oud, dochter van Jan Pieter van der Does (goudsmid) en Maatje Poelman Goossen (VIII-h). Zij is getrouwd te Middelburg op 15 juli 1886, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Pelle (24 jaar oud), commies polder Walcheren, geboren te Middelburg op 29 juli 1861, zoon van Willem Pelle (notarisklerk) en Maria Wilhelmina Bruijnzeel. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Pieter Pelle, geboren te Middelburg op 1 september 1887, overleden aldaar op 21 september 1887, 20 dagen oud.
 2. Willem Jan Pieter Pelle, geboren te Middelburg op 22 juli 1888.
 3. Maatje Barbara Pelle, geboren te Middelburg op 1 mei 1890, ongehuwd overleden aldaar op 15 december 1916, 26 jaar oud.
 4. Cornelis Jacobus Pelle, geboren te Middelburg op 30 juli 1892.
 5. Betsij Pelle, geboren te Middelburg op 19 oktober 1893. Zij is getrouwd te Middelburg op 21 augustus 1916, op 22-jarige leeftijd met Tjepco Broar Egbert Kielstra (28 jaar oud), secretaris landbouwmaatschappij, geboren te Middelburg op 29 januari 1888, zoon van Tjepke Kielstra (arrondisments schoolopzichter en predikant) en Henriette Charlotte Wilhelmina Amalia Eger.

IX-t Johannes Bakker, schipper, geboren te Goes op 22 november 1848, overleden aldaar op 18 september 1931, 82 jaar oud, zoon van Marijn Bakker (schippersknecht en schipper) en Tannetje Marina Goossen (VIII-i). Hij is getrouwd te Goes op 28 mei 1874, op 25-jarige leeftijd met Krina Karreman (27 jaar oud), geboren te Elkerzee op 6 december 1846, overleden te Goes op 23 juni 1930, 83 jaar oud, dochter van Henderik Karreman en Cornelia Gast. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Bakker, geboren te Goes op 22 april 1875, volgt onder X-e.
 2. Hendrik Bakker, schippersknecht, geboren te Goes op 6 juni 1877, overleden aldaar op 29 mei 1956, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 25 april 1907, op 29-jarige leeftijd (1) met Matje Barbara Johanna de Keijzer (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1886, overleden te Middelburg op 18 mei 1920, 34 jaar oud, dochter van Jacobus de Keijzer (schoenmaker) en Jacoba Wilhelmina du Bois. Hij is getrouwd te Goes op 4 maart 1921, op 43-jarige leeftijd (2) met Sijgje de Pee (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Maasdam in het jaar 1896, dochter van Corstiaan de Pee (schilder) en Matje Barbara Johanna de Keijzer.
 3. Tannetje Marina Bakker, geboren te Zierikzee op 31 december 1878, volgt onder X-f.
 4. Levenloos Bakker, geboren te Zierikzee op 23 februari 1881, overleden aldaar op 23 februari 1881.
 5. Pieter Bakker, machinist leerling, geboren te Goes op 31 juli 1883. Hij is getrouwd te Goes op 23 augustus 1906, op 23-jarige leeftijd met Krina de Munck (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1885, dochter van Bastiaan Pieter de Munck (meubelmaker) en Blazina Janse.
 6. Cornelis Bakker, geboren te Goes op 10 augustus 1885, overleden aldaar op 19 november 1886, 1 jaar oud.

IX-u Marinus Bakker, scheepstimmerman en timmerman, geboren te Baarland op 22 juni 1851, overleden te Vlissingen op 13 april 1934, 82 jaar oud, zoon van Marijn Bakker (schippersknecht en schipper) en Tannetje Marina Goossen (VIII-i). Hij is getrouwd te Goes op 3 mei 1877, op 25-jarige leeftijd met Francina Remijn (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1853, overleden te Vlissingen op 20 november 1920, 67 jaar oud, dochter van Pieter Remijn (molenaarsknecht, logementshouder, stedelijk commies en Commies der stadsbelanstingen) en Maria Verijzer (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Bakker, scheepmaker, geboren te Middelburg op 18 oktober 1878. Hij is getrouwd te Vlissingen op 22 mei 1901, op 22-jarige leeftijd met Catharina Embregts (23 jaar oud), geboren te Vlissingen op 29 maart 1878, dochter van Dirk Embregts (loods) en Willemina Catharina Elderviel.
 2. Tannetje Maria Bakker, geboren te Middelburg op 7 mei 1880, volgt onder X-g.
 3. Pieter Bakker, kantoorbediende, geboren te Vlissingen op 8 augustus 1884. Hij is getrouwd te Vlissingen op 17 november 1913, op 29-jarige leeftijd met Maria Adriana Dekker (28 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1885, dochter van Andries Dekker en Maria Albregts.
 4. Elisabeth Bakker, geboren te Vlissingen op 10 maart 1887, overleden aldaar op 3 januari 1917, 29 jaar oud.
 5. Francina Margaretha Bakker, geboren te Vlissingen op 28 augustus 1889, overleden aldaar op 17 juni 1899, 9 jaar oud.
 6. Franciscus Johannes Bakker, geboren te Vlissingen op 20 januari 1892, overleden aldaar op 27 maart 1899, 7 jaar oud.
 7. Jan Hendrik Cornelis Bakker, geboren te Vlissingen op 20 juli 1896, overleden aldaar op 8 oktober 1910, 14 jaar oud.

IX-v Francois Bakker, schipper, geboren te Goes op 24 februari 1857, overleden aldaar op 20 februari 1932, 74 jaar oud, zoon van Marijn Bakker (schippersknecht en schipper) en Tannetje Marina Goossen (VIII-i). Hij is getrouwd te Goes op 29 september 1898, op 41-jarige leeftijd met Mathilde Antoinetta Bogers (33 jaar oud), geboren te Zierikzee op 24 september 1865, overleden te Goes op 27 juni 1908, 42 jaar oud, dochter van Karel Bogers (kleermaker) en Adriana Maria van Campenhout.
(Zij was weduwe van Marinus Jan Schillemans, overleden voor 29 september 1898.) Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Maria Bakker, geboren te Goes op 6 september 1899.

IX-w Hendrik Orgert Muller, timmerman, geboren te Goes op 20 juli 1841, overleden in het jaar 1915, 74 jaar oud, zoon van Johan Pieter Muller (wagenmaker, timmerman, molenmaker en opzichter) en Pieternella Elisabeth Goossen (VIII-k). Hij is getrouwd te Goes op 17 december 1868, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Meijler (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1847, dochter van Adrianus Meijler (wagenmaker) en Maria van der Does. Uit dit huwelijk:

 1. Johan Pieter Orgert Muller, geboren te Goes op 4 mei 1869, overleden aldaar op 6 december 1869, 216 dagen oud.
 2. Francois Berrier Ogert Muller, geboren te Goes op 14 maart 1870.
 3. Jacobus Rudolf Ogert Muller, geboren te Goes op 19 juli 1871.

IX-x Johannes Goossen, timmerman, geboren te Goes op 17 december 1846, overleden te Yerseke op 2 november 1915, 68 jaar oud, zoon van Francois Lodewijk Goossen (VIII-m) en Pieternella Adriana Dekker. Hij is getrouwd te Goes op 8 april 1868, op 21-jarige leeftijd met Sara Cornelia de Bruijne (22 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1846, overleden te Yerseke op 6 juni 1923, 77 jaar oud, dochter van Adriaan de Bruijne (metselaar) en Pieternella Jacoba Dekker. Uit dit huwelijk:

 1. Francois Lodewijk Goossen, oesterkweker, geboren te Goes op 3 maart 1869 (gereformeerd), wonende te Yerseke, overleden te Bergen op Zoom op 31 januari 1940, 70 jaar oud.
  Francois Lodewijk Goossen bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom. Deel: 45-Gestichten IV-Vrederust, folio 23. Verhuizing 1: 07-11-1912 ingekomen uit Yerseke.
 2. Pieternella Jacoba Goossen, geboren te Goes op 12 oktober 1870, overleden aldaar op 12 oktober 1870.
 3. Pieternella Jacoba Goossen, geboren te Goes op 3 november 1871, volgt onder X-h.
 4. Sara Cornelia Goossen, geboren te Yerseke in het jaar 1880, ongehuwd overleden aldaar op 9 december 1934, 54 jaar oud.
 5. Adriaan Goossen, geboren te Yerseke in juni 1883, overleden aldaar op 15 augustus 1883, 2 maanden oud.
 6. Adriaan Goossen, geboren te Yerseke in december 1884, overleden aldaar op 11 mei 1885, 5 maanden oud.

IX-y Maria Louisa Goossen, geboren te Goes op 24 december 1847, dochter van Francois Lodewijk Goossen (VIII-m) en Pieternella Adriana Dekker. Zij is getrouwd te Goes op 20 mei 1869, op 21-jarige leeftijd met Dirk Klemkerk (38 jaar oud), timmerman, geboren te Goes in het jaar 1831, overleden te Koudekerke op 25 mei 1909, 78 jaar oud, zoon van Govert Klemkerk (timmerman) en Apolonia de Geer.
(Hij is eerder getrouwd te Kattendijke op 9 mei 1856, op 25-jarige leeftijd met Tannetje den Boer (22 jaar oud), geboren te Wilhelminadorp in het jaar 1834, overleden te Goes op 9 mei 1862, 28 jaar oud, dochter van Pieter den Boer (molenaar) en Susanna Jacoba Ramont. Hij is eerder getrouwd te Goes op 22 december 1864, op 33-jarige leeftijd met Elisabeth Meerburg Snarenberg (42 jaar oud), geboren te Aagtekerke in het jaar 1822, overleden te Goes op 21 december 1866, 44 jaar oud, dochter van Johannis Meerburg Snarenberg en Johanna Bloemendaal.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Klemkerk, geboren te Goes op 21 juli 1869, overleden aldaar op 21 juli 1869.
 2. Levenloos Klemkerk, geboren te Goes op 8 oktober 1870, overleden aldaar op 8 oktober 1870.
 3. Adriaan Klemkerk, koopman, geboren te Goes op 1 oktober 1871, overleden aldaar op 14 augustus 1940, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Middelburg op 19 januari 1894, op 22-jarige leeftijd (1) met Johanna van Zunderen (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Borssele op 4 juli 1864, overleden te Middelburg op 20 april 1938, 73 jaar oud, dochter van Jacobus van Zunderen (arbeider) en Adriana Kallemijn.
  (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1884, op 19-jarige leeftijd met Marinus Everaard (30 jaar oud), boerenknecht en fabrieksarbeider, geboren te Schore op 9 januari 1854, overleden te Middelburg op 18 februari 1893, 39 jaar oud, zoon van Jan Jacobusse Everaard (boerenknecht en huurkoetsier) en Neeltje Rijk (boerenmeid).) Hij was gehuwd (2) met Hendrika Maria Tweebeeke.
 4. Francois Lodewijk Klemkerk, geboren te Goes op 3 mei 1873.
 5. Johan Klemkerk, geboren te Goes op 19 augustus 1874, volgt onder X-i.
 6. Pieter Adriaan Klemkerk, geboren te Goes op 7 oktober 1875.
 7. Apolonia Klemkerk, geboren te Goes op 30 juni 1877, volgt onder X-j.
 8. Cornelia Klemkerk, geboren te Goes op 30 augustus 1878, volgt onder X-k.
 9. Dirk Klemkerk, geboren te Goes op 23 februari 1880, volgt onder X-l.
 10. Lena Fona Klemkerk, geboren te Goes op 24 maart 1881. Zij is getrouwd te Middelburg op 28 augustus 1901, op 20-jarige leeftijd met Wisse Johannes de Boer (27 jaar oud), kok, geboren te Hoogkerk in het jaar 1874, zoon van Roelof de Boer en Geeske Veenstra.
 11. Johannes Klemkerk, scheepmaker, geboren te Goes op 27 november 1882, ongehuwd overleden te Vlissingen op 9 juli 1901, 18 jaar oud.
 12. Louis Marie Klemkerk, fabrieksbaas, geboren te Goes op 23 juli 1884. Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 januari 1919, op 34-jarige leeftijd met Adriana Leeuwenburg (33 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1886, dochter van Bastiaan Leeuwenburg (fabrieksonderbaas) en Anna de Heces.
  (Zij is eerder getrouwd voor 1919, op hoogstens 33-jarige leeftijd met Laurus Bom, overleden voor 10 januari 1919.)
 13. Cornelis Klemkerk, geboren te Goes op 27 juli 1886.
 14. Neeltje Klemkerk, geboren te Goes op 25 november 1887.
 15. Willem Klemkerk, geboren te Goes op 3 november 1889, overleden aldaar op 14 februari 1892, 2 jaar oud.

IX-z Lena Tona Goossen, geboren te Goes op 26 september 1855, dochter van Francois Lodewijk Goossen (VIII-m) en Pieternella Adriana Dekker. Zij is getrouwd te Goes op 6 januari 1881, op 25-jarige leeftijd met Govert Marinus Klemkerk (23 jaar oud), boekverkoper, geboren te Goes op 16 juni 1857, zoon van Dirk Klemkerk (timmerman) en Tannetje den Boer. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Klemkerk, geboren te Goes op 27 juli 1882.
 2. Pieternella Adriana Klemkerk, geboren te Goes in mei 1884, overleden op 3 september 1884, 4 maanden oud.
 3. Pieternella Adriana Klemkerk, geboren te Goes op 25 september 1885.
 4. Susanna Jacoba Klemkerk, geboren te Goes op 9 juli 1887.
 5. Francois Lodewijk Klemkerk, geboren te Goes op 12 september 1889, overleden aldaar op 21 november 1890, 1 jaar oud.
 6. Govert Marinus Klemkerk, geboren te Goes op 21 september 1894.

IX-aa Cornelia Goossen, geboren te Goes op 17 januari 1858, overleden te Zierikzee op 9 oktober 1927, 69 jaar oud, dochter van Francois Lodewijk Goossen (VIII-m) en Pieternella Adriana Dekker. Zij is getrouwd te Zierikzee op 16 februari 1882, op 24-jarige leeftijd met Arnoldus Timmerman (28 jaar oud), rijks-hoofdopzichter, geboren te Zierikzee in het jaar 1854, overleden aldaar op 6 september 1940, 86 jaar oud, zoon van Christiaan Timmerman (metselaar) en Barendina Telle. Uit dit huwelijk:

 1. Berendina Neeltje Timmerman, geboren te Groningen in het jaar 1883, overleden te Zierikzee op 19 december 1919, 36 jaar oud. Zij is getrouwd te Zierikzee op 8 augustus 1916, op 33-jarige leeftijd met Pieter Hendrik Olthof (28 jaar oud), opzichter tramwegmaatschappij, geboren in het jaar 1888, zoon van Gerrit Olthof (aannemer) en Kristina Hagona Sulman.
 2. Francois Lodewijk Timmerman, koopman, geboren te Zutphen in het jaar 1884, overleden te Zierikzee op 28 oktober 1954, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Oosterland op 17 mei 1912, op 28-jarige leeftijd met Elizabeth Jakoba Pieternella Brouwer (25 jaar oud), geboren te Oosterland in het jaar 1887, dochter van Thomas Brouwer (landbouwer) en Dana Johanna van der Maas.
 3. Pieternella Adriana Timmerman, geboren te Zierikzee op 31 augustus 1886. Zij is getrouwd te Zierikzee op 12 augustus 1913, op 26-jarige leeftijd met Alexander Sizoo (24 jaar oud), leraar aan een gymnasium, geboren te Gorinchem in het jaar 1889, zoon van Alexander Sizoo en Anna Henrietta van Breda.
 4. Maatje Christina Timmerman, geboren te Zierikzee op 6 augustus 1888. Zij is getrouwd te Zierikzee op 24 september 1915, op 27-jarige leeftijd met Pieter Verbeek (25 jaar oud), onderwijzer, geboren te Dreischor in het jaar 1890, zoon van Daniel Verbeek en Jannetje Beije.
 5. Christiaan Cornelis Timmerman, koopman, geboren te Zierikzee op 4 juli 1891. Hij is getrouwd te Zierikzee op 17 oktober 1916, op 25-jarige leeftijd met Neeltje Prientje Potappel (23 jaar oud), geboren te Zierikzee in het jaar 1893, dochter van Gerard Potappel (broodbakker) en Kaatje van der Wekken.

IX-ab Cornelis Wolfers, kleermaker, geboren te Goes op 20 december 1857, overleden aldaar op 17 augustus 1913, 55 jaar oud, zoon van Wouter Wolfers (koetsier en agent van politie) en Frederika Louisa Francina Goossen (VIII-n). Hij is getrouwd te Goes op 14 april 1892, op 34-jarige leeftijd met Anna Pieternella Ossewaarde (30 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1862, overleden te Kortgene op 21 september 1948, 86 jaar oud, dochter van Janis Ossewaarde (kruidenier) en Dirkje de Vreugd. Uit dit huwelijk:

 1. Frederica Louisa Francina Wolfers, geboren te Goes in het jaar 1900. Zij is getrouwd te Yerseke op 24 juni 1920, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden te den Haag op 28 maart 1950 van) Jan Gerardus Adrianus Sauer (24 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1896, zoon van Cornelis Adrianus Eliza Sauer en Janna Bruijnzeel.
 2. Dirkje Willemina Magdalena Wolfers, geboren te Vlissingen op 23 april 1902, overleden aldaar op 4 juni 1902, 42 dagen oud.

IX-ac Jan Frederik Wolfers, wagenmaker en houtdraaier, geboren te Goes op 7 juni 1861, ongehuwd overleden aldaar op 21 februari 1959, 97 jaar oud, zoon van Wouter Wolfers (koetsier en agent van politie) en Frederika Louisa Francina Goossen (VIII-n). Hij is getrouwd te Kattendijke op 29 augustus 1883, op 22-jarige leeftijd (1) met Maatje Hoogesteger (18 jaar oud), geboren in het jaar 1865, overleden op 30 november 1893, 28 jaar oud, dochter van Johannes Hoogesteger (arbeider) en Cornelia Johanna Vermaire. Uit dit huwelijk:

 1. Frederica Louisa Francina Wolfers, geboren te Goes in het jaar 1884, ongehuwd overleden aldaar op 30 december 1921, 37 jaar oud.
 2. Wouter Wolfers, schoenmaker, geboren te Goes in het jaar 1888, overleden aldaar op 6 september 1912, 24 jaar oud.
 3. Cornelis Johannes Wolfers, meubelmaker, geboren te Goes in het jaar 1890, overleden aldaar op 21 januari 1916, 26 jaar oud.
 4. Francois Wolfers, geboren te Goes in augustus 1892, overleden aldaar op 15 april 1893, 8 maanden oud.

Hij is getrouwd te Goes op 24 maart 1898, op 36-jarige leeftijd (2) met Magdalena Adriana Catharina Ossewaarde (46 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1852, overleden aldaar op 30 september 1936, 84 jaar oud, dochter van Janis Ossewaarde (kruidenier) en Dirkje de Vreugd.

IX-ad Louisa Cornelia Goossen, geboren te Goes op 12 april 1851, overleden aldaar op 3 februari 1910, 58 jaar oud, dochter van Marinus Goossen (VIII-o) en Johanna Anna van Riet. Zij is getrouwd te Goes op 9 december 1880, op 29-jarige leeftijd met Jan Mulder (31 jaar oud), koopman, winkelier en drogist, geboren te Goes in het jaar 1849, zoon van Karel Mulder en Rose Melanie Bataille.
(Hij is later getrouwd te Goes op 19 mei 1911, op 62-jarige leeftijd met Digna Helena Meijler (39 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1872, dochter van Leendert Meijler en Pieternella Jacoba Heijblom. (Zij was later gehuwd met Willem Th.B. Lornier, overleden voor 19 mei 1911.)) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Anna Mulder, geboren te Goes in juli 1884, overleden aldaar op 2 oktober 1884, 3 maanden oud.
 2. Melanie Frederika Goossen, geboren te Goes in het jaar 1890, overleden aldaar op 8 april 1906, 16 jaar oud.
 3. Levenloos Mulder, geboren te Goes op 5 mei 1894, overleden aldaar op 5 mei 1894.

IX-ae Frederica Louisa Francina Goossen, geboren op 7 november 1863, overleden te Goes op 25 december 1940, 77 jaar oud, dochter van Marinus Goossen (VIII-o) en Johanna Anna van Riet. Zij is getrouwd te Goes op 8 mei 1886, op 22-jarige leeftijd met Jacob Slager (22 jaar oud), bakker en pakhuisknecht, geboren te Brouwershaven (Zeeland) in het jaar 1864, overleden te Bergen op Zoom op 8 augustus 1922, 58 jaar oud, zoon van Christoffel Slager (slager) en Jannetje van Sluis. Uit dit huwelijk:

 1. Christoffel Slager, monteur, geboren te Goes op 9 februari 1887. Hij is getrouwd te Poortvliet op 20 juni 1912, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Pleune (22 jaar oud), geboren te Poortvliet op 5 maart 1890, dochter van Jan Pleune (kleermaker) en Anna Heijboer.
 2. Levenloos Slager, geboren te Goes op 8 oktober 1888, overleden aldaar op 8 oktober 1888.
 3. Marinus Johan Slager, boekbindersbediende, geboren te Goes op 10 maart 1890, overleden aldaar op 19 maart 1916, 26 jaar oud.
 4. Leendert Slager, geboren te Goes op 12 februari 1895, overleden aldaar op 24 oktober 1903, 8 jaar oud.
 5. Johanna Anna Slager, geboren te Goes op 18 december 1897, overleden aldaar op 24 juli 1898, 218 dagen oud.
 6. Jannetje Johanna Slager, geboren te Goes op 15 april 1900. Zij is getrouwd te Goes op 2 juli 1925, op 25-jarige leeftijd met Jacques Lourens Everse (30 jaar oud), boekbinder, geboren te Kloetinge in het jaar 1895, zoon van Willem Everse (veldarbeider) en Maria Minnaar.
 7. Johan Louis Slager, timmerman, geboren te Goes op 24 april 1905. Hij is getrouwd te Goes op 7 juli 1932, op 27-jarige leeftijd met Maria Remijnse (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk op 22 december 1904, dochter van Abraham Remijnse (boerenknecht en vrachtrijder) en Clazina Catharina Meulenberg.

IX-af Alice Natalia Goossen, geboren te Chicago (U.S.A.) op 20 februari 1856, overleden aldaar op 18 mei 1933, begraven aldaar op 22 mei 1933, 77 jaar oud, dochter van Willem Catharinus Goossen (VIII-p) en Wilhemina Sophia Killewinger. Zij is getrouwd in het jaar 1873, op 17-jarige leeftijd met William Lorenzo Haskin (21 jaar oud), geboren te Crete Will (USA) op 13 augustus 1852, overleden te Chicago (U.S.A.) op 26 november 1931, begraven aldaar op 28 november 1931, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Clarence Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) rond 1874, overleden aldaar voor 1877, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Clara Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) rond 1875, overleden aldaar voor 1877, hoogstens 2 jaar oud.
 3. Robert Elliot Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 26 januari 1877, volgt onder X-m.
 4. William Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) in het jaar 1879.
  Geboorte 1880 federale census; had ruzie met zijn vader, verliet het huis, is nooit meer iets van gehoord.
 5. Mabel-E. Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) in het jaar 1881, volgt onder X-n.
 6. Frank Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) in april 1883, overleden aldaar op 23 juli 1883, 3 maanden oud.
 7. Alice-E. Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) in augustus 1884, volgt onder X-o.
 8. Mulvina Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 17 december 1887, volgt onder X-p.
 9. Daniel John Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 23 maart 1890, volgt onder X-q.
 10. Louis-L. Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 28 juni 1892, volgt onder X-r.
 11. Louella Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) in 1893 of 1894, overleden aldaar op 27 april 1894.
 12. Charles Arthur Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) in het jaar 1895, volgt onder X-s.

IX-ag Willem Goossen, geboren te Chicago (U.S.A.) in het jaar 1859, overleden aldaar op 24 mei 1920, 61 jaar oud, zoon van Willem Catharinus Goossen (VIII-p) en Wilhemina Sophia Killewinger. Hij is getrouwd in het jaar 1890, op 31-jarige leeftijd met Lottie Phillips (23 jaar oud), geboren in het jaar 1867, overleden in het jaar 1892, 25 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Willie Goossen, geboren in het jaar 1892, overleden in het jaar 1892.

IX-ah John-F. Goossen, geboren te Chicago (U.S.A.) in het jaar 1865, zoon van Willem Catharinus Goossen (VIII-p) en Wilhemina Sophia Killewinger. Hij was gehuwd met Frieda Weiss, geboren rond 1869. Uit dit huwelijk:

 1. William Goossen, geboren in het jaar 1889, overleden in het jaar 1889.
 2. Fredericka Sophia Goossen, geboren in het jaar 1890, overleden in het jaar 1891, 1 jaar oud.

IX-ai Abigael Anna Catharina Goossen, geboren te Goes op 5 januari 1855, overleden aldaar op 7 juni 1937, 82 jaar oud, dochter van Frederik Willem Goossen (VIII-q) en Catharina de Waard. Zij is getrouwd te Goes op 24 januari 1877, op 22-jarige leeftijd met Pieter Abraham de Lignij (23 jaar oud), geboren te Aardenburg op 9 april 1853, overleden te Goes op 11 juni 1932, 79 jaar oud, zoon van Jacob de Lignij en Taantje Lombaard. Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Willem Jacob de Lignij, manufacturier, geboren te Goes op 7 maart 1878, overleden aldaar op 10 juni 1953, 75 jaar oud. Hij is getrouwd te Breskens op 16 augustus 1916, op 38-jarige leeftijd met Gabrielle Caroline Marie Corne (24 jaar oud), geboren te Meen (BelgiŽ) in het jaar 1892, dochter van Ivon Corne en Marie Josephine Vanderwijnckele.
 2. Tannetje Catharina de Lignij, geboren te Goes op 29 maart 1879, overleden aldaar op 12 maart 1937, 57 jaar oud.

IX-aj Johannes Cornelis de Beste, timmerman, geboren te Goes op 31 maart 1854, overleden aldaar op 7 april 1927, 73 jaar oud, zoon van Willem de Beste (VIII-x) en Cornelia Barbera van den Does. Hij is getrouwd te Goes op 4 mei 1882, op 28-jarige leeftijd met Jannetje Sinke (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1856, overleden aldaar op 6 februari 1922, 66 jaar oud, dochter van Cornelis Sinke en Maatje Polderman. Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Beste, geboren te Goes op 27 december 1882, overleden aldaar op 28 december 1882, 1 dag oud.
 2. Willem Cornelis de Beste, geboren te Goes op 7 februari 1884.
 3. Cornelis de Beste, timmerman, geboren te Goes op 15 maart 1889. Hij is getrouwd te Goes op 18 augustus 1921, op 32-jarige leeftijd met Maria Kuijper (30 jaar oud), geboren in het jaar 1891, dochter van Adriaan Johannes Kuijper (schoenmaker) en Dina Breas.
 4. Cornelia Barbera de Beste, geboren te Goes op 19 augustus 1892, ongehuwd overleden aldaar op 11 maart 1934, 41 jaar oud.

IX-ak Leendert de Beste, timmerman, geboren te Goes op 25 april 1857, zoon van Willem de Beste (VIII-x) en Cornelia Barbera van den Does. Hij is getrouwd te Goes op 25 januari 1883, op 25-jarige leeftijd met Maria Magielse (24 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1859, overleden aldaar op 27 december 1914, 55 jaar oud, dochter van Johannes Pieter Magielse (hoedenfabrikant) en Elisabeth Schrijver. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Barbera de Beste, geboren te Goes op 12 juni 1884. Zij is getrouwd te Goes op 24 april 1913, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Jan Bom (30 jaar oud), commies der posterijen, geboren te IJerseke in het jaar 1883, zoon van Cornelis Lauwerus Bom (oesterhandelaar) en Dina Reijngoudt.
 2. Elisabeth de Beste, geboren te Goes op 10 april 1886. Zij is getrouwd te Goes op 3 juni 1909, op 23-jarige leeftijd met Jan Vos (31 jaar oud), ambtenaar bij staatsspoorwegen, geboren te Texel in het jaar 1878, zoon van Paulus Vos (koopman) en Trijntje Visser.
 3. Wilhelmina Johanna Pieternella de Beste, geboren te Goes op 16 januari 1888.
 4. Willem de Beste, geboren te Goes op 7 augustus 1891.

IX-al Adriaan Jan Pieter de Beste, onderwijzer, geboren te Goes op 2 april 1861, zoon van Willem de Beste (VIII-x) en Cornelia Barbera van den Does. Hij is getrouwd te Middelburg op 23 december 1885, op 24-jarige leeftijd met Hendrika Johanna Hering (23 jaar oud), geboren te Maastricht in het jaar 1862, dochter van Frederik Willem Hering en Romke Barendsma. Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Beste, geboren te Middelburg op 16 september 1886.

IX-am Cornelis Nicolaas de Beste, hoofdonderwijzer, geboren te Goes op 25 juni 1850, zoon van Adriaan de Beste (VIII-z) en Adriana Maatje van den Brandhof. Hij is getrouwd te Ritthem op 11 juli 1877, op 27-jarige leeftijd met Elizabeth Goedbloed (18 jaar oud), geboren te Ritthem op 4 januari 1859, dochter van Abraham Goedbloed (landbouwer) en Francina Riemens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Abraham Nicolaas de Beste, geboren te Ritthem op 5 juni 1878, overleden aldaar op 26 juli 1878, 51 dagen oud.
 2. Abraham Adriaan Nicolaas de Beste, geboren te Ritthem op 9 december 1879.

IX-an Adriaan de Beste, timmerman en handelsreiziger, geboren te Goes op 3 november 1852, zoon van Adriaan de Beste (VIII-z) en Adriana Maatje van den Brandhof. Hij is getrouwd te Goes op 16 oktober 1879, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Adriana de Lange (28 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1851, dochter van Leendert de Lange (kleermaker) en Elena Jacoba van Ettinger. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Beste, geboren te Goes op 5 januari 1881, volgt onder X-t.
 2. Leendert de Beste, geboren te Goes op 30 november 1883, overleden aldaar op 25 februari 1884, 87 dagen oud.
 3. Adriana Maatje de Beste, geboren te Goes op 19 januari 1888, overleden te Utrecht. Zij is getrouwd te Goes op 10 juni 1920, op 32-jarige leeftijd met Dirk Bezemer (24 jaar oud), leerling telegrafist, geboren te Hof van Delft in het jaar 1896, zoon van Dirk Bezemer (sigarenmaker) en Dirkje Nolman.

IX-ao Geraardt de Jonge, goudsmid, geboren te Goes op 18 januari 1882 (gereformeerd), overleden aldaar op 4 april 1920, 38 jaar oud, zoon van Willem de Jonge (VIII-aa) en Tannetje Meijler.

Hij woonde Mattheus Smallegangebuurt 17. Overleden aan de Spaanse griep. Ook zijn vrouw, Johanna van der Weele overleed aan de Spaanse griep. De kinderen zijn in het weeshuis opgegroeid.

Hij is getrouwd te Goes op 13 februari 1908, op 26-jarige leeftijd met Johanna van der Weele (28 jaar oud), geboren te Goes op 20 november 1879, overleden aldaar op 26 maart 1920 overleden aan de Spaanse griep, 40 jaar oud, dochter van Jacob van der Weele (touwslager en fruithandelaar) en Margrieta de Jonge (VIII-ay). Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jonge, geboren te Goes op 22 december 1908 (gereformeerd), volgt onder X-u.
 2. Margrietha de Jonge, hoofdleidster kleuterschool, geboren te Goes op 3 april 1910 (gereformeerd), overleden aldaar op 17 december 1986, begraven te Lisse op 20 december 1986, 76 jaar oud.
  Weeshuis Goes (Zusterstraat): zij was in het weeshuis van 3.1.1920 tot 1.8.1932, daarna onderwijzeres aan de Christelijke Bewaarschool te Lisse.
 3. Tannetje de Jonge, wijkverpleegster, geboren te Goes op 26 december 1911 (gereformeerd).
  Weeshuis Goes (Zusterstraat): opgenomen in het weeshuis van 3.6.1920 tot 2.3.1933. Daarna naar Oegstgeest als hulp in de huishouding.
 4. Jacobus de Jonge, geboren te Goes op 14 oktober 1913, volgt onder X-v.
 5. Pieter Johannes de Jonge, studerend voor onderwijzer, geboren te Goes op 17 april 1915 (gereformeerd), overleden aldaar op 19 januari 1936, 20 jaar oud.
  Weeshuis Goes (Zusterstraat): opgenomen in het weeshuis op 3.6.1920, in Gasthuis Oostwal opgenomen op 26.6.1935, aldaar overleden op 19.1.1936.
 6. Johannes de Jonge, boekhouder, geboren te Goes op 18 februari 1918 (gereformeerd), wonende te Goes (Zuidvlietstraat 57).

IX-ap Pieter Johannes de Jonge, bankbediende, geboren te Goes op 6 augustus 1883, overleden aldaar op 6 augustus 1948, 65 jaar oud, zoon van Willem de Jonge (VIII-aa) en Tannetje Meijler. Hij is getrouwd te Goes op 20 augustus 1914, op 31-jarige leeftijd met Hendrika ten Voorde (33 jaar oud), geboren te Voorst op 19 november 1880 (gereformeerd), overleden te Goes op 17 oktober 1939, 58 jaar oud, dochter van Brtus ten Voorde en Aaltje Denekamp. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Albartus de Jonge, geboren te Goes op 8 februari 1916, overleden aldaar op 24 februari 1916, 16 dagen oud.
 2. Willem Albartus de Jonge, koopman, geboren te Goes op 31 maart 1917 (gereformeerd), overleden aldaar op 11 oktober 1989, begraven aldaar op 14 oktober 1989, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 23 mei 1951, op 34-jarige leeftijd met Johanna Willempje Quartel (42 jaar oud), geboren te Haarlemmermeer op 30 juni 1908, overleden te Goes op 9 februari 1994, 85 jaar oud, dochter van Jacob Quartel en Marijgje de Geus.
 3. Bartus de Jonge, geboren te Goes op 14 juni 1920 (gereformeerd), volgt onder X-w.
 4. Tannetje Aaltjen de Jonge, geboren te Goes op 24 september 1923.

IX-aq Willem Pieter de Jonge, schoolhoofd, geboren te Goes op 8 maart 1898 (gereformeerd), overleden te Lisse op 18 juni 1970, 72 jaar oud, zoon van Willem de Jonge (VIII-aa) en Maria Kramer. Hij is getrouwd te Yerseke op 27 april 1922, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Scheele (22 jaar oud), geboren te Yerseke op 4 augustus 1899 (gereformeerd), overleden te Lisse op 25 december 1985, 86 jaar oud, dochter van Jacobus Scheele en Margaretha Lucasse. Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jonge, geboren te Lisse op 6 juni 1924 (gereformeerd), volgt onder X-x.
 2. Jacobus de Jonge, geboren te Lisse op 21 juni 1926 (gereformeerd), volgt onder X-y.
 3. Adriaan Cornelis de Jonge, geboren te Lisse op 10 mei 1930 (nederlands hervormd), volgt onder X-z.
 4. Margaretha Maria de Jonge, geboren te Lisse op 26 maart 1939. Zij is getrouwd te Lisse op 12 november 1965, op 26-jarige leeftijd met Floris Hans Nieuwenhuis (25 jaar oud), bloemenexporteur, geboren te Lisse op 9 februari 1940.

IX-ar Adriaan de Jonge, zilversmid (het "Gouddoppertje"), geboren te Goes op 30 december 1899 (gereformeerd), overleden aldaar op 22 augustus 1976, 76 jaar oud, zoon van Willem de Jonge (VIII-aa) en Maria Kramer.

Had een winkel in de Korte Kerkstraat.

Hij is getrouwd te Goes op 6 november 1952, op 52-jarige leeftijd met Adriana de Korte (44 jaar oud), geboren te Goes op 14 april 1908, overleden aldaar op 16 april 1980, 72 jaar oud, dochter van Cornelis de Korte en Adriana Geschiere. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Klasina de Jonge, laborante, geboren te Goes op 1 juni 1954.

IX-as Elisabeth Jacoba Jansen, geboren te Middelburg op 6 mei 1875, overleden aldaar op 6 maart 1959, 83 jaar oud, dochter van Anthonij Willem Jansen (behanger, kamerbehanger en stoffeerder) en Berradina Cornelia de Jonge (VIII-ac). Zij is getrouwd te Middelburg op 2 augustus 1901, op 26-jarige leeftijd met Hendrik Johannes Neugebauer (24 jaar oud), timmerman, geboren te Middelburg op 4 januari 1877, overleden te Koudekerke op 1 juni 1959, 82 jaar oud, zoon van Evert Willem Neugebauer (schilder) en Catharina Pieternella de Vroome. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Pieternella Neugebauer, geboren te Middelburg op 1 juni 1902.
 2. Antonij Willem Neugebauer, geboren te Middelburg op 7 september 1903.
 3. Evertdina Willemina Neugebauer, geboren te Middelburg op 19 augustus 1905.
 4. Berradina Cornelia Neugebauer, geboren te Middelburg op 5 juni 1909.
 5. Hendrik Johannes Neugebauer, geboren te Middelburg op 27 september 1910.

IX-at Marinus de Jonge, boekdrukker, geboren te Goes op 30 december 1861, overleden te Terneuzen op 21 juni 1939, 77 jaar oud, zoon van Adriaan de Jonge (VIII-ae) en Neeltje Ossewaarde. Hij is getrouwd te Terneuzen op 19 juli 1883, op 21-jarige leeftijd met Hendrika Hendrina Vogel (31 jaar oud), dienstmeid, geboren te Cadzand op 31 december 1851, overleden te Terneuzen op 11 februari 1925, 73 jaar oud, dochter van Pieter Vogel en Hendrika van Wijck.
(Zij is eerder getrouwd te Terneuzen op 4 februari 1873, op 21-jarige leeftijd met Jacob de Kubber (29 jaar oud), kleermaker, geboren te Biervliet in het jaar 1844, overleden te Terneuzen op 21 april 1881, 37 jaar oud, zoon van Jzak de Kubber (kleermaker) en Cornelia Grasdorp.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Marculina Neeltje de Jonge, geboren te Terneuzen op 5 maart 1884. Zij is getrouwd te Terneuzen op 30 maart 1904, op 20-jarige leeftijd met Johannis van der Stel (26 jaar oud), tekenaar, geboren te Poortvliet op 7 mei 1877, zoon van Cornelis van der Stel en Maatje de Glopper.
 2. Maria Hendrika Neeltje de Jonge, geboren te Terneuzen op 30 november 1888, overleden aldaar op 3 augustus 1912, 23 jaar oud.

IX-au Geraardt de Jonge, meubelmaker, geboren te Goes op 6 oktober 1871, overleden te Zoeterwoude op 22 februari 1941, 69 jaar oud, zoon van Adriaan de Jonge (VIII-ae) en Neeltje Ossewaarde. Hij is getrouwd te Oud Gastel op 12 juli 1900, op 28-jarige leeftijd met Geertruid Snelleman (21 jaar oud), geboren te Oud Gastel op 19 juli 1878, overleden te Gouda op 17 januari 1939, 60 jaar oud, dochter van Anthonie Snelleman (schipper) en Johanna Fukker. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Anthonie de Jonge, geboren te Oud Gastel op 5 februari 1901, volgt onder X-aa.
 2. Johanna Neeltje de Jonge, geboren te Oud Gastel op 10 februari 1904, overleden te Alphen aan de Rijn op 26 maart 1975, 71 jaar oud.
 3. Neeltje Johanna de Jonge, geboren te Oud Gastel op 29 december 1904, overleden te Bussum op 24 april 1985, 80 jaar oud.
 4. Marinus de Jonge, geboren te Oud Gastel op 30 mei 1908 (nederlands hervormd), volgt onder X-ab.
 5. Pieternella de Jonge, geboren te Oud Gastel op 4 juli 1913, overleden te Kerkrade op 14 september 1983, 70 jaar oud.
 6. Anthonie de Jonge, geboren te Oud Gastel op 8 maart 1915, volgt onder X-ac.

IX-av Francina Somer, modiste, geboren te Goes op 19 december 1869, overleden te Bergen op Zoom op 19 maart 1944, 74 jaar oud, dochter van Kornelis Jacobus Pieter Somer (schilder) en Kornelia de Jonge (VIII-ag). Zij is getrouwd te Goes op 3 juni 1897, op 27-jarige leeftijd met Pieter Izaak Rosier (31 jaar oud), handelsreiziger en winkelier, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 7 augustus 1865, overleden te Goes op 27 juli 1940, 74 jaar oud, zoon van Jannis Rosier en Janna Contant. Uit dit huwelijk:

 1. Jannis Rosier, rijksklerk, geboren te Goes op 10 september 1898. Hij is getrouwd te Goes op 11 januari 1922, op 23-jarige leeftijd met Adriana Pieternella Witte (26 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1896, dochter van Job Witte (winkelier en tuinman) en Maria Cornelia van Dijke.
 2. Cornelis Jacobus Pieter Rosier, geboren te Goes op 8 juli 1901.
 3. Pieter Izaak Rosier, koopman, geboren te Goes op 21 december 1907. Hij is getrouwd te Goes op 5 juli 1934, op 26-jarige leeftijd met Johanna Scheffers (20 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1914, dochter van Marinus Johannes Scheffers (landbouwer) en Catharina Johanna Paauwe.

IX-aw Adriaan Auke Somer, winkelier, geboren te Goes op 3 november 1871, overleden aldaar op 10 november 1957, 86 jaar oud, zoon van Kornelis Jacobus Pieter Somer (schilder) en Kornelia de Jonge (VIII-ag).

Adriaan Auke Somer. Gefailleerde in 1910 Goes. Beroep : Koopman.

Hij is getrouwd te Goes op 14 september 1899, op 27-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Vervoorn (30 jaar oud), geboren te Gorinchem in het jaar 1869, overleden te Goes op 6 juni 1904, 35 jaar oud, dochter van Hendrikus Vervoorn en Anna Maria Fanger. Hij is getrouwd te Middelburg op 19 november 1909, op 38-jarige leeftijd (2) met Anna Adriana van der Weel (40 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1869, overleden te Goes op 29 april 1948, 79 jaar oud, dochter van Pieter Marinus van der Weel en Elizabeth Pieternella Nustelijn. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Elizabeth Pieternella Somer, geboren te Goes op 27 maart 1910.

IX-ax Jacobus Johannes Francoijs, wagenmakersknecht, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 27 augustus 1877, overleden te Koudekerke op 8 juli 1959, 81 jaar oud, zoon van Maarten Andries Francoijs (wagenmaker) en Maria de Jonge (VIII-ah).

Jacobus Johannes Francoijs
Eedsaflegging op woensdag 2 maart 1932 Kruiningen
Functie : Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, onbezoldigd
Standplaats : Kruiningen
Datum benoeming : 12-02-1932
Aangesteld door : Gemeenteraad Kruiningen
Datum beŽdiging : 02-03-1932
Archief Arr.rechtbank Middelburg inv.nr 1037 nr 8.

Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 4 februari 1904, op 26-jarige leeftijd met Jacomina Blok (27 jaar oud), afkomstig uit Kruiningen (Zeeland), geboren in het jaar 1877, dochter van Jan Blok en Janna van de Velde. Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Andries Francoijs, waterstaatsambtenaar, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 7 juli 1904, overleden te Goes op 13 december 1990, 86 jaar oud. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 20 november 1930, op 26-jarige leeftijd met Jannetje de Back (24 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 23 februari 1906, dochter van Willem de Back (timmerman) en Cornelia van Sparrentak.
 2. Jan Francoijs, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 4 september 1905.
 3. Gerard Francoijs, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 15 oktober 1907.

IX-ay Willem Pieter van Aartsen, bakker, geboren te Middelburg op 22 oktober 1859, overleden aldaar op 25 februari 1931, 71 jaar oud, zoon van Willem van Aartsen (broodbakker) en Johanna Pieternella de Graag (VIII-aj). Hij is getrouwd te Middelburg op 19 februari 1886, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Baljeu (23 jaar oud), geboren te Grijpskerke op 27 april 1862, dochter van Abraham Baljeu (tuinman en sjouwer) en Tannetje van Sluijs (sjouwer en tuinman). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Reinier van Aartsen, kantoorbediende, geboren te Middelburg op 2 augustus 1886, overleden aldaar op 17 januari 1954, 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Kloetinge op 9 juni 1914, op 27-jarige leeftijd (1) met Jannetje van Zweden (24 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1890, dochter van Johannes van Zweden (veldarbeider) en Willemina van de Kreke. Hij was gehuwd (2) met Yvonne Alice Pharailde van der Heijden.
 2. Abraham Janus van Aartsen, geboren te Middelburg op 22 april 1888, overleden aldaar op 30 september 1891, 3 jaar oud.
 3. Johannes Pieter van Aartsen, geboren te Middelburg op 20 januari 1895.

IX-az Jacomina Hendrika van Aartsen, geboren te Middelburg op 28 mei 1866, dochter van Willem van Aartsen (broodbakker) en Johanna Pieternella de Graag (VIII-aj). Zij is getrouwd te Middelburg op 13 december 1889, op 23-jarige leeftijd met Pieter Beekman (24 jaar oud), foerier, sergeant majoor en adjudant-onderofficier, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1865, overleden te Middelburg op 27 juni 1920, 55 jaar oud, zoon van Egbertus Wilhelmus Beekman (adjudant-onderofficier) en Geertuida Agatha Schot. Uit dit huwelijk:

 1. Egbertus Wilhelmus Beekman, geboren te Middelburg op 23 december 1890, overleden aldaar op 8 januari 1891, 16 dagen oud.
 2. Willem Pieter Beekman, geboren te Middelburg op 5 maart 1892.
 3. Egbertus Wilhelmus Beekman, winkelbediende, geboren te Middelburg op 9 mei 1893, overleden aldaar op 28 november 1953, 60 jaar oud.
 4. Johanna Pieternella Beekman, geboren te Middelburg op 20 juni 1894.
 5. Gerard Beekman, geboren te Middelburg op 24 december 1895, overleden aldaar op 19 juli 1896, 208 dagen oud.
 6. Gerard Beekman, geboren te Middelburg in januari 1897, overleden aldaar op 19 juli 1897, 6 maanden oud.

IX-ba Johanna van Aartsen, geboren te Middelburg op 6 april 1875, dochter van Willem van Aartsen (broodbakker) en Johanna Pieternella de Graag (VIII-aj). Zij is getrouwd te Middelburg op 1 mei 1896, op 21-jarige leeftijd met Jacob Johannes van der Heijdt (29 jaar oud), schrijnwerker en meubelmaker, geboren te Middelburg op 31 december 1866, overleden te Vlissingen op 5 augustus 1932, 65 jaar oud, zoon van Willem Johannes van der Heijdt (kleermaker) en Janneke Rispalje. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Johannes Herman van der Heijdt, scheepstekenaar, geboren te Middelburg op 28 maart 1899. Hij is getrouwd te Vlissingen op 21 januari 1926, op 26-jarige leeftijd met Leuntje Emma Roest (24 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1902, dochter van Johannes Jacobus Roest en Geertje Sorgedrager.
 2. Johanna van der Heijdt, geboren te Vlissingen op 10 december 1901. Zij is getrouwd te Vlissingen op 24 april 1930, op 28-jarige leeftijd met Arie de Kat (11 jaar oud), werktuigkundig tekemaar, geboren te Vlissingen op 24 april 1919, zoon van Cornelis de Kat en Apolonia Oosthoek.

IX-bb Johanna de Graag, geboren te Middelburg op 9 maart 1860, dochter van Adriaan de Graag (VIII-ak) en Christina Arnoldina Ingelse. Zij is getrouwd te Middelburg op 25 mei 1888, op 28-jarige leeftijd met Petrus Andries Dentz (30 jaar oud), meubelmaker, geboren te Middelburg op 11 maart 1858, zoon van Bartholomeus Dentz (meubelmaker) en Martina Elisabeth Wetjen. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Elisabeth Dentz, geboren te Middelburg op 16 maart 1889.
 2. Christina Arnoldina Dentz, geboren te Middelburg op 8 juli 1891.

IX-bc Pieter Adriaan de Graag, bakker, geboren te 's-Heerenhoek op 21 augustus 1871, overleden te 's-Heer Abtskerke op 1 juni 1955, 83 jaar oud, zoon van Gerrit Johannes de Graag (VIII-al) en Laurina Lous. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 4 maart 1897, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmina van den Boomgaard (23 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 11 januari 1874, overleden te 's-Heer Abtskerke op 19 augustus 1934, 60 jaar oud, dochter van Marinus van den Boomgaard (koopman) en Pieternella van den Berge. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Johannes de Graag, broodbakker, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 september 1897, wonende te Terneuzen. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 16 november 1922, op 25-jarige leeftijd met Agatha Janna Schipper (29 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1893, wonende te Terneuzen, dochter van Dingenis Schipper (landbouwer) en Maria Sela.
 2. Pieternella de Graag, geboren te 's-Heer Abtskerke op 19 februari 1899. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 25 maart 1920, op 21-jarige leeftijd met Willem Minnaard (23 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1897, zoon van Willem Minnaard (landbouwer) en Geertruid de Back (boerenmeid).
 3. Marinus de Graag, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 maart 1900. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 7 juni 1928, op 28-jarige leeftijd met Leuntje Tolhoek (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1902, dochter van Jan Tolhoek (boerenknecht) en Johanna de Jonge.
 4. Laurina de Graag, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 februari 1901. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 8 oktober 1925, op 24-jarige leeftijd met Servaas Cornelis Verbrugge (22 jaar oud), afkomstig uit Wemeldinge (Zeeland), geboren in het jaar 1903, zoon van Jan Verbrugge (tijman) en Cornelia Schipper.
 5. Maria de Graag, geboren te 's-Heer Abtskerke op 13 maart 1902. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 20 september 1928, op 26-jarige leeftijd met Pieter Gunst (25 jaar oud), koopman, geboren te Goes in het jaar 1903, zoon van Hendrik Gunst en Susanna Kriekaard.
 6. Johanna de Graag, geboren te 's-Heer Abtskerke op 13 maart 1903. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 5 augustus 1926, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Braam (37 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1889, zoon van Geerard Braam (wegwerker) en Elizabeth van der Werff.
 7. Antonia Anna de Graag, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 november 1904.
 8. Leuntje Jacoba de Graag, geboren op 13 mei 1906.
 9. Adriaan de Graag, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 april 1909.

IX-bd Laurus de Graag, koopman, goud- en zilver kashouder en arbeider Lips Dordrecht, geboren te 's-Heerenhoek op 21 november 1872, overleden te Dordrecht op 11 augustus 1935, 62 jaar oud, zoon van Gerrit Johannes de Graag (VIII-al) en Laurina Lous. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1899, op 26-jarige leeftijd met Jannetje Ludekuize (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 mei 1873, overleden aldaar op 13 november 1908, 35 jaar oud, dochter van Johannes Ludekuize (smid) en Maria van Oosten (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Johannes de Graag, broodbakker, geboren te 's-Heerenhoek op 28 september 1900. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 4 augustus 1927, op 26-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth Baaijens (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1904, dochter van Adam Baaijens en Jacomina Murre (winkelierster).
 2. Levenloos de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 29 augustus 1901, overleden aldaar op 29 augustus 1901.
 3. Johannes de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 30 november 1906.

IX-be Johanna de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 22 augustus 1874, overleden te Baarland op 13 oktober 1955, 81 jaar oud, dochter van Gerrit Johannes de Graag (VIII-al) en Laurina Lous. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 23 februari 1900, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Mol (23 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Borssele op 7 maart 1876, overleden te Baarland op 22 januari 1947, 70 jaar oud, zoon van Cornelis Mol (landbouwer) en Cathalina van Strien. Uit dit huwelijk:

 1. Cathalina Laurina Mol, geboren te 's-Gravenpolder op 15 mei 1900.

IX-bf Anna de Graag, geboren te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1879, overleden te Goes op 17 november 1959, 80 jaar oud, dochter van Gerrit Johannes de Graag (VIII-al) en Laurina Lous. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 13 augustus 1903, op 23-jarige leeftijd met Daniel Bakker (27 jaar oud), bakker, geboren te 's-Gravenpolder op 17 juli 1876, overleden te Goes op 14 april 1932, 55 jaar oud, zoon van Krijn Bakker en Geertruid op 't Hoff. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Bakker, geboren te Goes in juni 1904, overleden aldaar op 1 september 1904, 3 maanden oud.

IX-bg Adriaan de Graag, bakker, autobusondernemer en koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juli 1881, overleden te Goes op 12 september 1939, 58 jaar oud, zoon van Gerrit Johannes de Graag (VIII-al) en Laurina Lous. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 24 februari 1907, op 25-jarige leeftijd met Cornelia de Jonge (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 19 mei 1884, overleden te Bilthoven op 12 september 1962, 78 jaar oud, dochter van Laurus de Jonge (boerenknecht) en Leuntje Kloosterman. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Johannis de Graag, geboren te Kattendijke op 18 maart 1908.
 2. Leuntje Laurina de Graag, geboren te Kattendijke op 16 april 1909. Zij is getrouwd te Goes op 18 augustus 1932, op 23-jarige leeftijd met Theodoor Adriaan Vogelaar (30 jaar oud), fruitkweker, geboren te Rilland-Bath in het jaar 1902, zoon van Jan Vogelaar en Elizabeth Cornelia Boudeling.
 3. Pieter Adriaan de Graag, geboren te Kattendijke op 12 juli 1910, overleden aldaar op 2 maart 1914, 3 jaar oud.
 4. Laurina de Graag, geboren te Kattendijke op 23 augustus 1911, overleden aldaar op 22 september 1911, 30 dagen oud.
 5. Johanna de Graag, geboren te Kattendijke in het jaar 1917, overleden aldaar op 14 maart 1920, 3 jaar oud.
 6. Cornelia Adriana de Graag, linnennaaister, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1924, overleden te Goes op 27 juli 1949, 25 jaar oud.

IX-bh Johannes de Graag, koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 21 augustus 1885, overleden te Goes op 2 februari 1960, 74 jaar oud, zoon van Gerrit Johannes de Graag (VIII-al) en Laurina Lous. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 18 maart 1909, op 23-jarige leeftijd met Maatje de Jonge (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 augustus 1886, overleden te Goes op 24 januari 1959, 72 jaar oud, dochter van Laurus de Jonge (boerenknecht) en Leuntje Kloosterman. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Johannes de Graag, geboren te 's-Gravenpolder op 21 oktober 1909, volgt onder X-ad.
 2. Leuntje Agatha de Graag, geboren te 's-Gravenpolder op 8 december 1910. Zij is getrouwd te Goes op 21 april 1932, op 21-jarige leeftijd met Engel Jacobus Sinke (25 jaar oud), winkelier, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1907, zoon van Jan Sinke (landbouwer) en Sara Stevense.
 3. Laurina Johanna de Graag, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1913. Zij is getrouwd te Goes op 6 september 1934, op 21-jarige leeftijd met Johannes Adrianus Blokpoel (24 jaar oud), koopman, geboren te Goes in het jaar 1910, zoon van Cornelis Blokpoel en Johanna Elisabeth de Kok.
 4. Johanna Catharina de Graag, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1916.
 5. Laurus Jacob de Graag, geboren te 's-Gravenpolder in mei 1919, overleden aldaar op 1 maart 1920, 10 maanden oud.
 6. Anna Pieternella de Graag, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1921.
 7. Levenloos de Graag, geboren te Goes op 30 december 1927, overleden aldaar op 30 december 1927.

IX-bi Pieter Adriaan de Graag, houtzager, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 9 juni 1876, zoon van Pieter Adriaan de Graag (VIII-am) en Adriana Catharina Hoogvliet. Hij is getrouwd te Waspik (NB) op 18 mei 1905, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Albertina van Dommelen (33 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 31 oktober 1871, dochter van Zacharias van Dommelen en Adriana Ramstijn. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Adriaan de Graag, geboren te Waspik (NB) op 16 maart 1906, overleden aldaar op 2 november 1906, 231 dagen oud.
 2. Pieter Adriaan Zacharias de Graag, geboren te Waspik (NB) op 8 mei 1907.
 3. Zacharias de Graag, geboren te Waspik (NB) op 11 maart 1909.

IX-bj Johan Cornelis de Graag, geboren te Sint Annaland op 17 juli 1877, overleden op 20 september 1936, 59 jaar oud, zoon van Pieter Adriaan de Graag (VIII-am) en Adriana Catharina Hoogvliet. Hij is getrouwd te Waspik (NB) op 15 mei 1902, op 24-jarige leeftijd met Johanna Heijblom (24 jaar oud), geboren te Waspik (NB) in het jaar 1878, dochter van Cornelis Heijblom en Christina van Gijzel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Adriaan de Graag, geboren te Waspik (NB) op 19 januari 1903.
 2. Cornelis de Graag, geboren te Waspik (NB) op 24 maart 1904.
 3. Cornelis de Graag, geboren te Waspik (NB) op 27 april 1905.
 4. Adriaan de Graag, geboren te Waspik (NB) op 5 september 1907.

IX-bk Sara Pieternella Dekker, geboren te Goes op 24 juli 1867, overleden te Middelburg op 13 oktober 1914, 47 jaar oud, dochter van Marinus Dignus Dekker (timmerman) en Johanna de Jonge (VIII-ao). Zij is getrouwd te Goes op 22 mei 1890, op 22-jarige leeftijd met Jan Frederik Palsenbarg (35 jaar oud), onderwijzer, geboren te Vorden in het jaar 1855, overleden te Goes op 19 februari 1939, 84 jaar oud, zoon van Willem Palsenbarg (sjouwer) en Jenneken Lenderik. Uit dit huwelijk:

 1. Willen Dignes Palsenbarg, geboren te Goes op 7 februari 1891.
 2. Johanna Jenneken Palsenbarg, geboren te Goes op 11 januari 1903.

IX-bl Janna Catharina Wilhelmina de Jonge, geboren te Goes op 1 januari 1867, overleden te Terneuzen op 23 oktober 1932, 65 jaar oud, dochter van Andries de Jonge (VIII-aq) en Cornelia Snoep. Zij is getrouwd te Goes op 23 juli 1890, op 23-jarige leeftijd met Dingenis Tolhoek (23 jaar oud), winkelier en adjuntcommies ter secretarie, geboren te Wolphaartsdijk op 16 oktober 1866, overleden te Terneuzen op 4 oktober 1913, 46 jaar oud, zoon van Jacobus Tolhoek (broodbakker) en Susanna Ossewaarde. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Andries Tolhoek, kantoorbediende, geboren te Terneuzen op 1 september 1891. Hij is getrouwd te Terneuzen op 11 oktober 1917, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Maatje Dooms (24 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1893, dochter van Gerrit Dooms (schippersknecht) en Debora van Dixhoorn.
 2. Andries Francois Tolhoek, magazijnmeester, geboren te Terneuzen op 1 april 1895. Hij is getrouwd te Terneuzen op 30 december 1919, op 24-jarige leeftijd met Jacomina Janna Herrebout (24 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1895, dochter van Hendrik Simon Herrebout (spoorwegbeambte) en Adriana den Exter.
 3. Jan Hubrecht Tolhoek, geboren te Terneuzen op 8 juni 1896.
 4. Kornelis Janus Dingenis Tolhoek, notarisklerk, geboren te Terneuzen op 8 september 1899. Hij is getrouwd te Terneuzen op 16 september 1925, op 26-jarige leeftijd met Catelijntje Meertens (23 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1902, dochter van Jacobus Andries Meertens (timmerman) en Catelijntje van Es.
 5. Janus Johannes Tolhoek, timmerman, geboren te Terneuzen op 14 december 1901. Hij is getrouwd te Terneuzen op 4 april 1928 Gehuwd met de handschoen, KB 27-03-1928 nr. 61. Gevolmachtigde is Kornelis Janus Dingenis Tolhoek., op 26-jarige leeftijd met Feijgje Hamelink (22 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1906, dochter van Krijn Hamelink (schipper) en Adriana Susanna Scheele.
 6. Suzanna Tolhoek, geboren te Terneuzen op 26 september 1905. Zij is getrouwd te Vlissingen op 28 maart 1934, op 28-jarige leeftijd met Jacobus de Roo (29 jaar oud), electriciŽn, geboren te Vlissingen in het jaar 1905, zoon van Simon Pieter de Roo en Janna Jozina Herrebout.

IX-bm Hubrecht Maria de Jonge, koperslager, geboren te Goes op 15 juli 1871 (vrij evangelisch), overleden aldaar op 30 april 1912, 40 jaar oud, zoon van Andries de Jonge (VIII-aq) en Cornelia Snoep. Hij is getrouwd te Goes op 15 juli 1897, op 26-jarige leeftijd met Jozina Jacomina Koen (26 jaar oud), winkelierster, geboren te Goes op 1 maart 1871, overleden aldaar op 6 januari 1953, 81 jaar oud, dochter van Willem Jacobus Koen en Jacoba Reijerse. Uit dit huwelijk:

 1. Andries Willem de Jonge, horlogemaker, geboren te Goes op 20 oktober 1899, overleden aldaar op 6 februari 1954, 54 jaar oud.
 2. Willem Jacobus de Jonge, directeur bank van Zeeland, geboren te Goes op 12 juni 1907 (vrij evangelisch), overleden aldaar op 29 april 1972, 64 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 27 juni 1940, op 33-jarige leeftijd met Geertruida Steutel (26 jaar oud), geboren te Goes op 30 maart 1914, dochter van Cornelis Steutel en Huigje de Dreu.
 3. Hubertha Maria de Jonge, geboren te Goes op 21 oktober 1912, overleden aldaar op 17 maart 1973, 60 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 15 februari 1938, op 25-jarige leeftijd met Johannes J. de Graaf.

IX-bn Johannes Nicolaas Pieter de Jonge, drukker in Brussel, geboren te Goes op 1 juli 1877, gedoopt aldaar op 5 augustus 1877 (christelijk afgescheiden), wonende te Brussel (BelgiŽ), overleden te Nijverdal op 9 oktober 1956, 79 jaar oud, zoon van Andries de Jonge (VIII-aq) en Cornelia Snoep.

Johannes Nicolaas Pieter ging volgens het bevolkingsregister van Goes op 20 sept. 1894 als letterzetter naar Brussel, waar zijn oom Nicolaas een Evangelisatiedrukkerij had opgericht. Hij had van 1892 tot 1894 het vak geleerd bij zijn oom Marinus in Terneuzen.

Hij is getrouwd te Goes op 13 juli 1905, op 28-jarige leeftijd met Ida van Leussen (24 jaar oud), onderwijzeres, geboren te Wijhe op 7 maart 1881, overleden te Brussel (BelgiŽ) op 16 oktober 1938, 57 jaar oud, dochter van Gerrit Willem van Leussen (predikant Vrij Evangelische Gemeente) en Christina Margaretha Elisbeth de Lange.

Bev. reg. Goes: Zij werd op 13.7.1905 (haar trouwdag) uitgeschreven gaande naar Schaerbeek (Blg).
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas de Jonge, geboren te Laeken (BelgiŽ) op 22 september 1906, volgt onder X-ae.
 2. Christina Margaretha Elisabeth de Jonge, geboren te Laeken (BelgiŽ) op 27 augustus 1908, overleden te Gent (BelgiŽ) op 4 juni 1975, 66 jaar oud. Zij is getrouwd te Brussel (BelgiŽ) op 29 augustus 1932, op 24-jarige leeftijd met Johannes Mauritius Schaeffer (25 jaar oud), vertegenwoordiger, geboren te Losser op 29 juli 1907, overleden te Gent (BelgiŽ) op 24 juli 1963, 55 jaar oud.
 3. Andries de Jonge, directeur drukkerij, geboren te Laeken (BelgiŽ) op 6 april 1912, overleden te Brussel (BelgiŽ) op 10 juli 1992, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te Hengelo op 6 augustus 1942, op 30-jarige leeftijd met zijn nicht Christina Elisabeth Soer (22 jaar oud), geboren te Meppel op 21 juni 1920, dochter van R Soer en Johanna van Leussen (onderwijzeres).
 4. Cornelia Wilhelmina de Jonge, geboren te Utrecht op 27 april 1917, overleden te Evere Brussel (BelgiŽ) op 11 september 1980, 63 jaar oud. Zij is getrouwd te Sint Lambrechts Woluwe (Brussel) op 16 september 1942, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Ernest van Noppen (34 jaar oud), geboren te Curťgem Brussel (BelgiŽ) op 11 oktober 1907.
 5. Gerarda Wilhelmina de Jonge, geboren te Laeken (BelgiŽ) op 8 februari 1921. Zij is getrouwd te Sint Lambrechts Woluwe (Brussel) op 20 mei 1944, op 23-jarige leeftijd (1) met Fernand Albert Marius Laloy (29 jaar oud), geboren op 20 oktober 1914, overleden op 9 april 1947, 32 jaar oud. Zij is getrouwd te Kraainem op 28 april 1951, op 30-jarige leeftijd (2) met Albert Camille Edmont Guillaume (36 jaar oud), geboren te Elsene op 8 februari 1915, zoon van Pierre Joseph Edmond Guillaume en Jeanne de Blutte.
 6. Jacoba Catharina de Jonge, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 17 maart 1925, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 15 februari 1983, 57 jaar oud. Zij is getrouwd te Hilversum op 21 april 1949, op 24-jarige leeftijd met Samuel Willem Tanja (27 jaar oud), leraar en parlementslid, geboren te Savu op 15 februari 1922.

IX-bo Cornelia Pieternella Faberij de Jonge, geboren te Goes op 9 augustus 1864, overleden te Wageningen in het jaar 1932, 68 jaar oud, dochter van Benjamin Faberij de Jonge (VIII-aw) en Elisabeth Meijler.

Bij K.B. d.d. 15-06-1914, nr. 61 is aan de moeder toegestaan, dat zij in het vervolg de geslachtsnaam "Faberij de Jonge"mag dragen.

Zij is getrouwd te Goes op 22 december 1892, op 28-jarige leeftijd met Jerphaas de Hoogh (28 jaar oud), hoofd van de Gereformeerde School, geboren te Echteld in het jaar 1864, overleden te Wageningen op 12 maart 1916, 52 jaar oud, zoon van Cornelis de Hoogh (landbouwer) en Gerarda Zegerina Antonia de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Hoogh, bouwkundig ingenieur, geboren te Goes op 18 oktober 1893, overleden te Ede op 13 september 1948, 54 jaar oud. Hij was gehuwd met Johanna Maria Stokdijk.
 2. Benjamin de Hoogh, geboren te Goes op 16 maart 1895.
 3. Jerphaas de Hoogh, geboren te Goes op 26 februari 1898.
 4. Elizabeth Gerarda Cornelia de Hoogh, geboren te Goes op 17 februari 1907.

IX-bp Pieter Faberij de Jonge, fotograaf en horlogemaker, geboren te Goes op 28 maart 1868, overleden te Tiel op 11 juni 1917, 49 jaar oud, zoon van Benjamin Faberij de Jonge (VIII-aw) en Elisabeth Meijler. Hij is getrouwd te Groningen op 24 december 1896, op 28-jarige leeftijd met Siebrigje Kuipers (26 jaar oud), geboren te Groningen in het jaar 1870, overleden te den Haag op 19 februari 1945, 75 jaar oud, dochter van Hendrik Kuipers (tuinier) en Pieterdina Glas. Uit dit huwelijk:

 1. Benjamin Faberij de Jonge, geboren in het jaar 1896, overleden te Oosterbeek op 11 maart 1970, 74 jaar oud. Hij was gehuwd (1) met Hendrika van den Berg, geboren in het jaar 1898, overleden te den Haag op 3 augustus 1935, 37 jaar oud. Hij is getrouwd op 22 juli 1936, op 40-jarige leeftijd (2) met H M J Vriendt. Hij is daarnaast getrouwd op 15 juni 1938, op 42-jarige leeftijd (3) met Johanna Brakke (36 jaar oud), geboren in het jaar 1902, overleden op 25 juli 1973, 71 jaar oud.
 2. Antje Pieterdina Faberij de Jonge, geboren in het jaar 1907, overleden te den Haag op 28 april 1947, 40 jaar oud. Zij was gehuwd met Jan Hangelbroek, geboren in het jaar 1902, overleden te den Haag op 6 januari 1973, 71 jaar oud.

IX-bq Pieter Faberij de Jonge, horlogemaker, geboren te Goes op 19 februari 1867, overleden te Noord-Amerika op 28 augustus 1930, 63 jaar oud, zoon van Johannes Faberij de Jonge (VIII-ax) en Tannetje Meijler. Hij is getrouwd te Middelburg op 16 maart 1894, op 27-jarige leeftijd met Maatje Antheunisse (24 jaar oud), geboren te Middelburg op 25 augustus 1869, overleden te Noord-Amerika in het jaar 1958, 89 jaar oud, dochter van Anthonie Antheunisse en Pieternella Heeres. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Faberij de Jonge, geboren te Vlissingen op 26 december 1894.
  Opmerking: Bij KB 03-03-1896 achternaam wordt: Faberij de Jonge.
 2. Tannetje Faberij de Jonge, geboren te Vlissingen op 31 december 1896.

IX-br Jacobus Faberij de Jonge, juwelier en horlogier, geboren te Goes op 8 juli 1869, gedoopt aldaar op 25 augustus 1869 (gereformeerd), wonende te Apeldoorn, overleden aldaar op 29 mei 1943, 73 jaar oud, zoon van Johannes Faberij de Jonge (VIII-ax) en Tannetje Meijler. Hij is getrouwd te Leiden op 9 april 1896, op 26-jarige leeftijd met Jerphia Berendina Donner (24 jaar oud), geboren op 30 mei 1871, overleden te Apeldoorn op 25 april 1958, 86 jaar oud, dochter van Johannes Hendrik Donner (predikant) en Huiberdina Gijsbertha de Hoogh. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 31 januari 1897, wonende te Apeldoorn (Hoofdstraat 133). Zij is in ondertrouw gegaan op 11 juni 1930 en getrouwd te Apeldoorn op 3 juli 1930, op 33-jarige leeftijd met Jerphaas Donner (44 jaar oud), manufacturenhandelaar, geboren te Goes op 26 mei 1886, wonende te Goes (Lange Kerkstraat 28), overleden te Goes op 30 januari 1968, 81 jaar oud, zoon van Jerphaas Donner en Maria Meijler.
 2. Johannes Hendrikus Faberij de Jonge, juwelier, geboren te Apeldoorn op 23 juni 1898, overleden aldaar op 7 november 1956, 58 jaar oud.
 3. Johanna Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 17 mei 1900, overleden aldaar op 15 juli 1968, 68 jaar oud.
 4. Dirk Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 10 december 1902, volgt onder X-af.
 5. Jacobus Johannes Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 31 juli 1906, volgt onder X-ag.
 6. Andreas Mathias Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 22 juni 1908 (gereformeerd), volgt onder X-ah.
 7. Pieter Benjamin Teun Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 15 april 1911, volgt onder X-ai.

IX-bs Benjamin Faberij de Jonge, geboren te Goes op 18 december 1871, gedoopt aldaar op 28 januari 1872 (gereformeerd), overleden te USA in het jaar 1957, 86 jaar oud, zoon van Johannes Faberij de Jonge (VIII-ax) en Tannetje Meijler. Hij is getrouwd te Nijmegen op 25 juli 1912, op 40-jarige leeftijd met Bertha Schuuring (31 jaar oud), geboren te Coevorden op 14 september 1880, overleden te USA in het jaar 1951, 71 jaar oud, dochter van Johannes Evert Schuuring en Trijntje Hemmes. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Young, geboren te Sweeny Texas (USA) op 27 december 1913, volgt onder X-aj.
 2. Benjamin de Young, geboren te Paterson (New Jersey - USA) op 31 maart 1915, volgt onder X-ak.
 3. Teresa de Young, geboren te Passaic (USA) in het jaar 1918.

IX-bt Jacob van der Weele, touwslager, geboren te Goes op 11 augustus 1875, overleden aldaar op 1 februari 1904, 28 jaar oud, zoon van Jacob van der Weele (touwslager en fruithandelaar) en Margrieta de Jonge (VIII-ay). Hij is getrouwd te Goes op 29 mei 1902, op 26-jarige leeftijd met Jakomina Kant (21 jaar oud), geboren te Kloetinge op 29 september 1880, dochter van Adriaan Kant (arbeider) en Maatje Tramper.
(Zij is later getrouwd te Kattendijke op 18 augustus 1905, op 24-jarige leeftijd met Dingenis van de Kreeke (37 jaar oud), geboren in het jaar 1868, zoon van Cornelis van de Kreeke (boerenknecht) en Jacoba Schipper (arbeidster). (Hij was weduwnaar van Jannetje Florijn.)) Uit dit huwelijk:

 1. Margrieta van der Weele, dienstbode, geboren te Goes op 20 februari 1903. Zij is getrouwd te Goes op 16 februari 1922, op 18-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 21 april 1965 van) Jacobus Jan Vermaas (21 jaar oud), kleermaker, geboren te Goes in het jaar 1901, zoon van Marinus Vermaas (grondwerker) en Maria de Dreu.

IX-bu Maatje van der Weele, geboren te Goes op 25 december 1876, dochter van Jacob van der Weele (touwslager en fruithandelaar) en Margrieta de Jonge (VIII-ay). Zij is getrouwd te Goes op 7 september 1899, op 22-jarige leeftijd met Jan Marinus Verburg (25 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Goes op 16 april 1874, overleden aldaar op 21 februari 1957, 82 jaar oud, zoon van Gabriel Verburg (tuinier) en Anna Steketee. Uit dit huwelijk:

 1. Gabriel Jacob Verburg, geboren te Goes op 21 februari 1901.
 2. Amrgrieta Anna Verburg, geboren op 23 augustus 1902.
 3. Jacob Verburg, winkelchef, geboren te Goes op 24 februari 1905. Hij is getrouwd te Yerseke op 26 oktober 1933, op 28-jarige leeftijd met Laurina Catharina Bom (27 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1906, dochter van Philippus Bom (oesterkweker) en Joannetje de Jonge.
 4. Willem Verburg, geboren op 12 juli 1906.
 5. Willem Verburg, winkelchef, geboren in het jaar 1906. Hij is getrouwd te Goes op 31 oktober 1935, op 29-jarige leeftijd met Pieternella de Rooij (25 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1910, dochter van Cornelis Pieter de Rooij en Cornelia van Putten.
 6. Cornelia Cathalina Verburg, geboren te Goes op 6 september 1908.
 7. Johannes Verburg, geboren te Goes op 9 juli 1910.
 8. Paulina Verburg, geboren te Goes in het jaar 1913, overleden aldaar op 6 juli 1916, 3 jaar oud.

IX-bv Paulina van der Weele, geboren te Goes op 15 maart 1878, dochter van Jacob van der Weele (touwslager en fruithandelaar) en Margrieta de Jonge (VIII-ay). Zij is getrouwd te Goes op 20 juni 1907, op 29-jarige leeftijd met Willem Faasse (42 jaar oud), schipper en brandstoffenhandelaar, geboren te Sint Philipsland op 10 februari 1865, overleden te Goes op 29 maart 1958, 93 jaar oud, zoon van Cent Faasse (schipper) en Neeltje Karreman. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Faasse, geboren te Goes op 21 maart 1908.
 2. Margrieta Faasse, geboren te Goes op 23 juli 1909. Zij is getrouwd te Goes op 23 juni 1932, op 22-jarige leeftijd met Anthonie Geluk (24 jaar oud), schipper, geboren te Sint Philipsland in het jaar 1908, zoon van Johannes Jacob Geluk (aannemer) en Maria Laban.

IX-bw Johannes van der Weele, touwslager, pakhuisknecht en kolenhandelaar, geboren te Goes op 3 maart 1881, zoon van Jacob van der Weele (touwslager en fruithandelaar) en Margrieta de Jonge (VIII-ay). Hij is in ondertrouw gegaan te Goes en getrouwd te Sint Philipsland op 17 mei 1906, op 25-jarige leeftijd met Neeltje Maria Faasse (19 jaar oud), geboren te Sint Philipsland op 3 januari 1887, overleden te Goes op 7 december 1971, 84 jaar oud, dochter van Leendert Cornelis Faasse (schipper) en Janneke Marina Geense. Uit dit huwelijk:

 1. Amrgrietha van der Weele, geboren op 4 februari 1907, overleden te Goes.
 2. Leendert Cornelis van der Weele, geboren te Goes op 29 februari 1908, overleden aldaar op 13 juli 1908, 135 dagen oud.
 3. Janneke Maria van der Weele, geboren te Goes op 10 februari 1909. Zij is getrouwd te Goes op 27 april 1933, op 24-jarige leeftijd met Johannis de Jager (24 jaar oud), veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1909, zoon van Gerard de Jager (veldarbeider) en Janna van Gilst.
 4. Jacob van der Weele, loodgieter, geboren te Goes op 16 februari 1910. Hij is getrouwd te Borssele op 1 juli 1932, op 22-jarige leeftijd met Lourina Walhout (20 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1912, dochter van Lourus Walhout (veldarbeider) en Diena de Bue.
 5. Leendert Cornelis van der Weele, geboren te Goes in april 1911, overleden aldaar op 4 juli 1911, 3 maanden oud.
 6. Leendert Cornelis van der Weele, geboren te Goes in het jaar 1913, overleden aldaar op 9 januari 1921, 8 jaar oud.
 7. Centina van der Weele, geboren te Goes in augustus 1915, overleden aldaar op 24 maart 1917, 1 jaar oud.

IX-bx Pieter Leendert Buitendijk, timmerman, geboren te Goes op 20 april 1871, zoon van Marinus Buitendijk (metselaar en aannemer) en Johanna de Jonge (VIII-az). Hij is getrouwd te Goes op 20 juli 1899, op 28-jarige leeftijd met Leuntje Mange (23 jaar oud), geboren te Goes op 5 juli 1876, dochter van Pieter Mange (koopman) en Geertuida Vermaas. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Buitendijk, geboren te Goes op 4 mei 1900, overleden aldaar op 4 mei 1900.
 2. Johanna Buitendijk, geboren te Goes op 18 juni 1901.
 3. Pieter Buitendijk, geboren te Goes op 11 juli 1903.
 4. Marinus Buitendijk, geboren te Goes op 29 maart 1909.

IX-by Leendert Marinus Buitendijk, winkelier, geboren te Goes op 3 december 1874, overleden te Rilland-Bath op 15 december 1977, 103 jaar oud, zoon van Marinus Buitendijk (metselaar en aannemer) en Johanna de Jonge (VIII-az). Hij is getrouwd te Goes op 9 augustus 1900, op 25-jarige leeftijd met Aagtje Boone (21 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1879, dochter van Frans Jan Boone (beddenfabrikant) en Jacoba Sterk. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Buitendijk, geboren te Goes op 23 juni 1902, overleden aldaar op 12 februari 1910, 7 jaar oud.
 2. Adriana Jacoba Johanna Buitendijk, geboren te Goes op 22 september 1905. Zij is getrouwd te Goes op 11 mei 1932, op 26-jarige leeftijd met Karel Julius Zelders (28 jaar oud), technisch beamte, geboren te Heerlen in het jaar 1904, zoon van Karel Nicolaas Wilhelm Alexander Zelders (inspecteur der staatsmijnen) en Wilhelmine Henriette Auguste Minna Siebrecht.
 3. Johanna Buitendijk, geboren te Goes in het jaar 1913. Zij is getrouwd te Goes op 25 april 1934, op 21-jarige leeftijd met Giljam Goetheer (23 jaar oud), banketbakker, geboren te Wolphaartsdijk op 29 juli 1910, zoon van Jacob Laurus Goetheer (bakker) en Pieternella Cornelia Slabbekoorn.

IX-bz Jan de Jonge, ambtenaar PTT en telegraafambtenaar, geboren te Goes op 6 december 1889, gedoopt aldaar op 9 februari 1890 (gereformeerd), overleden aldaar op 3 februari 1966, begraven aldaar op 7 februari 1966, 76 jaar oud, zoon van Johannes de Jonge (VIII-ba) en Elisabeth de Windt.

Zij woonden Matth. Smallegangebuurt, Zwakestraat 1 en 3 en Zaagmolenstraat 49. Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes 2e afd. B 103.

Hij is getrouwd te Goes op 1 juni 1922, op 32-jarige leeftijd met Jozina Pieternella Valkier (30 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 4 juni 1891, gedoopt aldaar op 12 juli 1891, overleden te Goes op 30 augustus 1959, begraven aldaar op 2 september 1959, 68 jaar oud, dochter van Jan Valkier (broodbakker) en Jozina Koeman.

Zie voor het geslacht VALKIER het boekje "Vier eeuwen Valkier"; samensteller J. de Jonge, Bergen op Zoom, 1992.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes de Jonge, Hans, geboren te Goes op 3 mei 1923, gedoopt aldaar op 27 mei 1923 (gereformeerd), volgt onder X-al.
 2. Jan de Jonge, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), volgt onder X-am.

IX-ca Pieter Cornelia de Jonge, directeur Handelsdag- en avondschool, geboren te Goes op 21 oktober 1891, gedoopt aldaar op 6 december 1891 (gereformeerd), wonende te Middelburg en te Amsterdam, overleden te Middelburg op 9 februari 1958, 66 jaar oud, zoon van Johannes de Jonge (VIII-ba) en Elisabeth de Windt. Hij is getrouwd te Sommelsdijk op 5 juni 1924, op 32-jarige leeftijd met Anna Elisabeth Mijs (21 jaar oud), geboren te Middelharnis op 18 februari 1903, wonende te Amsterdam, overleden te den Haag op 27 augustus 1980, begraven op 29 augustus 1980, 77 jaar oud, dochter van Anthonius Anne Mijs en Hermina Emmerentia Kolff. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Jonge, geboren te Amsterdam op 20 juli 1926, volgt onder X-an.
 2. Anthonius Anne de Jonge, geboren te Amsterdam op 11 februari 1928, volgt onder X-ao.
 3. Willem de Jonge, geboren te Aerdenhout op 2 april 1930, volgt onder X-ap.
 4. Jan Benjamin de Jonge, geboren te Middelburg op 28 april 1936, volgt onder X-aq.

IX-cb Maria Maatje de Jonge, geboren te Goes op 16 januari 1895, gedoopt aldaar op 10 maart 1895 (gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 17 oktober 1951, begraven aldaar op 20 oktober 1951, 56 jaar oud, dochter van Johannes de Jonge (VIII-ba) en Elisabeth de Windt. Zij is getrouwd te Goes op 10 november 1932, op 37-jarige leeftijd met Ludovicus Hubertus Weekers (39 jaar oud), ambtenaar belastingen, geboren te Weert op 16 juli 1893, overleden te Goes op 23 oktober 1972, begraven aldaar op 26 oktober 1972, 79 jaar oud.
(Hij was later gehuwd met Maria Johanna Verboven.) Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Hubertus Weekers, geboren te Hulst op 11 april 1934. Hij was gehuwd met A.N. Gee.

IX-cc Daniel Willem den Herder, bakker, geboren te Goes op 31 augustus 1881, overleden aldaar op 7 februari 1958, 76 jaar oud, zoon van Janus den Herder (bakker) en Aagtje de Jonge (VIII-bb).

Woonde Korte Kerkstraat.

Hij is getrouwd te Goes op 22 juli 1915, op 33-jarige leeftijd met Margaretha Gerritje Hoogland (27 jaar oud), geboren te den Helder op 9 juli 1888, dochter van Arie Hoogland en Martina Johanna Janse (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Aagje Martina den Herder, geboren te Goes op 2 december 1916.
 2. Daniel Willem den Herder, geboren te Goes op 6 augustus 1925. Hij is getrouwd op 28 augustus 1946, op 21-jarige leeftijd met van Holthuijzen (minstens 16 jaar oud), geboren voor 1930.

IX-cd Marinus Gerardus de Jonge, bureauchef N.S. en kantoorbediende, geboren te Goes op 19 mei 1870, overleden te Utrecht op 2 mei 1949, 78 jaar oud, zoon van Marinus de Jonge (VIII-bd) en Jacoba van de Weert. Hij is getrouwd te Goes op 2 augustus 1895, op 25-jarige leeftijd met Jannetje Adriana Meijler (25 jaar oud), geboren te Goes op 6 juni 1870, dochter van Leendert Meijler en Pieternella Jacoba Heijblom. Uit dit huwelijk:

 1. Koba Helena Marie de Jonge, geboren te Amsterdam op 28 maart 1898. Zij is getrouwd te Utrecht op 29 juli 1931, op 33-jarige leeftijd met Engelbertus Beereboom.
  Dit echtpaar vertrok op 22.9.1931 naar USA.

X-a Hendrik Griep, schipper en los werkman, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 5 januari 1887, overleden te Hansweert op 30 april 1978, 91 jaar oud, zoon van Johannes Griep (schippersknecht en schipper) en Johanna Paulina Barbier (IX-b). Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 18 maart 1909, op 22-jarige leeftijd met Maria Theresia van de Wege (29 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 1 juli 1879, overleden te Bergen op Zoom op 4 januari 1927, 47 jaar oud, dochter van Vinantius Josephus van de Wege en Petronella van de Rafelaar.
(Zij had van een onbekende man ťťn dochter.) Uit dit huwelijk:

 1. Paulina Johanna Griep, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 21 april 1910. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 19 maart 1931, op 20-jarige leeftijd met Willem van Sint-Annaland (26 jaar oud), schipper, geboren te Oude Tonge in het jaar 1905, zoon van Pieter van Sint-Annaland en Cornelia Wittekoek.
 2. Vinantius Josephus Griep, geboren te Kruiningen (Zeeland) in mei 1911, overleden aldaar op 2 juli 1911, 2 maanden oud.

X-b Willemina Catharina Barbier, geboren te Middelburg op 25 december 1889, dochter van Johannes Cornelis Barbier (IX-d) en Jantje Willemina Landstra.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Caharina Willemina Barbier, geboren in mei 1911, overleden te Middelburg op 17 augustus 1911, 3 maanden oud.

Zij is getrouwd te Middelburg op 16 oktober 1914, op 24-jarige leeftijd (2) met Hendrikus Alexander de Groot (23 jaar oud), werkman en fabrieksarbeider, geboren te Middelburg in het jaar 1891, zoon van Jan de Groot (koopman) en Leintje Moens. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Karel de Groot, geboren te Middelburg in maart 1916, overleden aldaar op 18 mei 1916, 2 maanden oud.
 2. Levenloos de Groot, geboren te Oost- en West-Souburg op 27 september 1921, overleden aldaar op 27 september 1921.
 3. Johannes de Groot, geboren te Oost- en West-Souburg op 12 november 1928, overleden aldaar op 12 december 1928, 30 dagen oud.

X-c Prina Cornelia Grijspaardt, geboren te Middelburg op 4 april 1887, overleden te Vlissingen op 14 april 1953, 66 jaar oud, dochter van Piet Grijspaardt (tabakskerver, winkelbediende, boekhandelaarsbediende, werkman, oppasser en huisbediende) en Catharina Cornelia Barbier (IX-f). Zij is getrouwd te Middelburg op 26 mei 1911, op 24-jarige leeftijd met Frans de Nooijer (23 jaar oud), kopervormer, onderbaas op een fabriek en fabrieksbaas, geboren te Arnemuiden in het jaar 1888, overleden te Vlissingen op 22 februari 1978, 90 jaar oud, zoon van Johannis de Nooijer (fabrieksarbeider) en Maria de Nooijer. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis de Nooijer, slagersknecht, geboren te Oost- en West-Souburg op 20 november 1911. Hij is getrouwd te Vlissingen op 24 april 1935, op 23-jarige leeftijd met Jansje le Mahieu (22 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1913, dochter van Izaak le Mahieu en Jansje Baart.
 2. Catharina Cornelia de Nooijer, geboren te Vlissingen op 15 december 1912. Zij is getrouwd te Vlissingen op 9 september 1936, op 23-jarige leeftijd met (en gescheiden te Dordrecht op 1 maart 1950 van) Albert Molenaar (21 jaar oud), dekknecht, geboren te Noordeloos in het jaar 1915, zoon van Christiaan Molenaar (veldarbeider) en Belia Afina van Es.

X-d Marina Hendrika van den Boogart, geboren te Goes op 24 december 1882, dochter van Abraham van den Boogart (arbeider) en Jacoba Tannetje Doornebos (IX-j). Zij is getrouwd te Goes op 24 augustus 1905, op 22-jarige leeftijd met Albinus Lockefeir (21 jaar oud), werkman, geboren te Vlissingen op 5 augustus 1884, zoon van Daniel Lockefeir (werkman) en Izabella Klara Tierie. Uit dit huwelijk:

 1. Izabella Klara Lockefeir, geboren te Goes op 25 oktober 1905. Zij is getrouwd te Goes op 12 november 1925, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 13 oktober 1941 van) Gerardus Constantinus Jacobus Flips (23 jaar oud), schippersknecht, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1902, zoon van Cornelis Flips (kleermaker) en Maria Louisa Smet.
 2. Jacoba Tannetje Lockefeir, geboren te Goes op 11 november 1906.
 3. Maria Magdalena Lockefeir, geboren te Goes op 26 februari 1908. Zij is getrouwd te Goes op 14 december 1933, op 25-jarige leeftijd met Hendrik Bartholomeus Smits (24 jaar oud), monteur, geboren te Kattendijke in het jaar 1909, zoon van Tobias Smits (veldarbeider en monteur) en Johanna Slabbekoorn.
 4. Abraham Lockefeir, geboren te Goes op 6 december 1909, overleden aldaar op 9 maart 1918, 8 jaar oud.
 5. Jan Marinus Lockefeir, geboren te Goes in mei 1912, overleden aldaar op 14 juni 1913, 1 jaar oud.
 6. Neeltje Lockefeir, geboren te Goes in juni 1913, overleden aldaar op 22 januari 1914, 7 maanden oud.
 7. Pieternella Hendrika Lockefeir, geboren te Goes in het jaar 1917, overleden aldaar op 19 november 1918, 1 jaar oud.
 8. Izabella Klara Lockefeir, geboren te Goes.

X-e Marinus Bakker, schipper, geboren te Goes op 22 april 1875, zoon van Johannes Bakker (IX-t) en Krina Karreman. Hij is getrouwd te Veere op 14 juli 1897, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmina Geertuida Bosman (22 jaar oud), geboren te Sluis op 6 januari 1875, dochter van Marinus Johannes Bosman en Antonetta Verberg.

Wilhelmina Geertruida Bosman
Geboortedatum: 06-01-1875
Geboorteplaats: Sluis
Burgerlijke staat: Gehuwd
Kerkgenootschap: Nederlands Hervormd
Datum vertrek: 13-06-1907
Bestemming: Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Krina Bakker, geboren te Goes op 1 september 1897, overleden aldaar op 6 januari 1898, 127 dagen oud.
 2. Antonetta Bakker, geboren te Goes in december 1898, overleden aldaar op 14 januari 1900, 1 jaar oud.
 3. Johannes Bakker, geboren te Goes op 31 december 1899, overleden aldaar op 1 juni 1900, 152 dagen oud.
 4. Johannes Bakker, geboren te Goes op 8 februari 1902.
 5. Antonetta Bakker, geboren te Goes op 1 maart 1903, overleden aldaar op 9 september 1903, 192 dagen oud.
 6. Krijn Bakker, geboren te Goes op 15 april 1904.

X-f Tannetje Marina Bakker, naaister, geboren te Zierikzee op 31 december 1878, dochter van Johannes Bakker (IX-t) en Krina Karreman. Zij is getrouwd te Goes op 6 juni 1901, op 22-jarige leeftijd met Pieter Bliek (30 jaar oud), handelsreiziger, winkelier en depothouder, geboren te Goes in het jaar 1871, zoon van Pieter Bliek (arbeider) en Blazina Schrijver. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Bliek, geboren te Middelburg op 1 april 1905, overleden te Vlissingen op 1 februari 1906, 306 dagen oud.
 2. Krina Bliek, geboren te Vlissingen op 16 december 1909.
 3. Pieternella Bliek, geboren in juni 1911, overleden te Vlissingen op 10 augustus 1911, 2 maanden oud.

X-g Tannetje Maria Bakker, geboren te Middelburg op 7 mei 1880, dochter van Marinus Bakker (IX-u) en Francina Remijn. Zij is getrouwd te Vlissingen op 10 april 1901, op 20-jarige leeftijd met Willem Laurentius Dommisse (21 jaar oud), kruidenier en winkelier, geboren te Vlissingen op 4 augustus 1879, overleden aldaar op 26 februari 1955, 75 jaar oud, zoon van Ebbe Dommisse (conducteur) en Alberdina Katharina Klazina de Wilde. Uit dit huwelijk:

 1. Ebbe Dommisse, geboren te Vlissingen op 25 februari 1902.
  Opmerking: Bij vonnis Arr. Rechtb. Middelburg 22-06-1964 toe te voegen aan de voornaam: Eduard, dus Eduard Ebbe.

X-h Pieternella Jacoba Goossen, geboren te Goes op 3 november 1871, overleden aldaar op 23 september 1941, 69 jaar oud, dochter van Johannes Goossen (IX-x) en Sara Cornelia de Bruijne. Zij is getrouwd te Yerseke op 29 november 1894, op 23-jarige leeftijd met Jan Brouwer (25 jaar oud), graanhandelaar, geboren te Goes op 29 januari 1869, overleden aldaar op 14 februari 1936, 67 jaar oud, zoon van Jan Brouwer (graanhandelaar) en Maria Cornelia Schouwenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Brouwer, geboren te Goes op 6 september 1900, overleden aldaar op 13 september 1900, 7 dagen oud.
 2. Sara Cornelia Brouwer, geboren te Goes op 1 juli 1908.

X-i Johan Klemkerk, koopman en commissionair, geboren te Goes op 19 augustus 1874, zoon van Dirk Klemkerk (timmerman) en Maria Louisa Goossen (IX-y). Hij is getrouwd te Middelburg op 25 januari 1895, op 20-jarige leeftijd met Kornelia Oosse (20 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk in het jaar 1875, overleden te Middelburg op 3 oktober 1911, 36 jaar oud, dochter van Izaak Oosse (varensgezel en commissionair) en Maatje Zacharina Magdalena Stouthamer. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Louisa Klemkerk, geboren te Middelburg op 30 mei 1898, overleden aldaar op 26 september 1898, 119 dagen oud.
 2. Naatje Zacharina Magdalena Klemkerk, geboren te Middelburg op 30 mei 1898, overleden aldaar op 31 mei 1898, 1 dag oud.

X-j Apolonia Klemkerk, geboren te Goes op 30 juni 1877, dochter van Dirk Klemkerk (timmerman) en Maria Louisa Goossen (IX-y). Zij is getrouwd te Middelburg op 22 november 1895, op 18-jarige leeftijd met (en gescheiden te Amsterdam op 12 december 1919 Betreft echtscheidingsakte. Bij vonnis Arr. rechtb. Amsterdam 03-10-1919. Gehuwd 22-11-1895 te Middelburg. van) Gerhardus Agnesius Tijdeman (27 jaar oud), ambtenaar bij Staatspoorwegen, geboren te Roosendaal in het jaar 1868, zoon van Hendrik Willem Theodorus Tijdeman en Agnes Louise de Meij. Uit dit huwelijk:

 1. Gerhardus Agnesius Tijdeman, geboren te Middelburg op 9 mei 1896.
 2. Agnes Louise Tijdeman, geboren te Middelburg op 11 oktober 1897.
 3. Henrik Willem Theodorus Tijdeman, geboren te Middelburg op 23 november 1899.
 4. Gerhardus Agnesius Tijdeman, geboren te Middelburg op 29 december 1901.

X-k Cornelia Klemkerk, geboren te Goes op 30 augustus 1878, dochter van Dirk Klemkerk (timmerman) en Maria Louisa Goossen (IX-y).

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Maria Louisa Klemkerk, geboren te Middelburg op 13 januari 1903.
  Opmerking: bij akte van erkenning is het kind door de moeder erkend d.d. 29 juni 1909 te Middelburg.

Zij is getrouwd te Koudekerke op 30 oktober 1907, op 29-jarige leeftijd (2) met Johan Hendrik Wijthoff (41 jaar oud), ambtenaar bij Staatspoorwegen en adjunctcommies Staatsspoorwegen, geboren te Amsterdam in het jaar 1866, overleden te Vlissingen op 23 mei 1937, 71 jaar oud, zoon van Pieter George Lodewijk Wijthoff en Elisabeth Enghardt. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Wijthoff, geboren te Vlissingen op 6 september 1908.
 2. Margaretha Wijthoff, muziekonderwijzeres, geboren te Vlissingen op 1 november 1910. Zij is getrouwd te Vlissingen op 16 december 1932, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Amsterdam op 18 september 1952 Huwelijk door echtscheiding ontbonden 18-09-1952 Arr. Rechtbank Amsterdam. van) Johannes Hudson (29 jaar oud), rubberplanter, geboren te Vlissingen in het jaar 1903, zoon van Willem Levinus Hudson en Paulina Jacoba Engels.
 3. Jan Wijthoff, geboren te Vlissingen op 2 mei 1919, overleden aldaar op 4 mei 1919, 2 dagen oud.

X-l Dirk Klemkerk, koopman, geboren te Goes op 23 februari 1880, zoon van Dirk Klemkerk (timmerman) en Maria Louisa Goossen (IX-y). Hij was gehuwd met Jantje Lucsina Anna Groenland. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Louisa Klemkerk, geboren te Middelburg op 2 juni 1905.

X-m Robert Elliot Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 26 januari 1877, overleden aldaar op 17 februari 1958, begraven te Ridgewood Cem (Niles) op 21 februari 1958, 81 jaar oud, zoon van William Lorenzo Haskin en Alice Natalia Goossen (IX-af). Hij is getrouwd in het jaar 1903, op 26-jarige leeftijd met Katherine Braun (26 jaar oud), geboren te Chicago (U.S.A.) op 13 juni 1877, overleden aldaar op 11 november 1957, begraven te Ridgewood Cem (Niles) op 14 november 1957, 80 jaar oud.

Zij was eerst begraven op Montrose Cemetry, verplaatst in febr. 1958 naar Ridgewood, waar haar man was begraven.
Uit dit huwelijk:
 1. Edna Agatha Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 10 december 1903, volgt onder XI-a.
 2. Robert Albert Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 16 juni 1906, volgt onder XI-b.
 3. William-Benedict Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 3 juni 1911, volgt onder XI-c.

X-n Mabel-E. Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) in het jaar 1881, overleden rond 1945, ongeveer 64 jaar oud, dochter van William Lorenzo Haskin en Alice Natalia Goossen (IX-af). Zij was gehuwd met William J. Giff, geboren in het jaar 1879, overleden in het jaar 1967, 88 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Frank Giff.
 2. Mabel Giff, volgt onder XI-d.

X-o Alice-E. Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) in augustus 1884, overleden in het jaar 1958, 74 jaar oud, dochter van William Lorenzo Haskin en Alice Natalia Goossen (IX-af). Zij was gehuwd (1) met Arthus Shively, geboren rond 1882. Uit dit huwelijk:

 1. Allan Shively.
 2. Arthur F. Shively.

Zij was gehuwd (2) met John Hanchett.

X-p Mulvina Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 17 december 1887, dochter van William Lorenzo Haskin en Alice Natalia Goossen (IX-af). Zij is getrouwd in het jaar 1903, op 16-jarige leeftijd (1) met John Bruno (18 jaar oud), geboren in het jaar 1885. Uit dit huwelijk:

 1. Jeannette Bruno, volgt onder XI-e.

Zij was gehuwd (2) met James Colantino, geboren in het jaar 1880, overleden in het jaar 1939, 59 jaar oud.

X-q Daniel John Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 23 maart 1890, overleden in het jaar 1960, 70 jaar oud, zoon van William Lorenzo Haskin en Alice Natalia Goossen (IX-af). Hij was gehuwd met Margaret Marie Jones, geboren in het jaar 1891, overleden in het jaar 1977, 86 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Mabel Marie Haskin, volgt onder XI-f.
 2. Daniel John Haskin, volgt onder XI-g.
 3. Margaret Katherine Haskin, volgt onder XI-h.

X-r Louis-L. Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 28 juni 1892, overleden in het jaar 1969, 77 jaar oud, zoon van William Lorenzo Haskin en Alice Natalia Goossen (IX-af). Hij is getrouwd in het jaar 1910, op 18-jarige leeftijd met Josephine Le Clair (16 jaar oud), geboren in het jaar 1894, overleden in het jaar 1972, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Luella Haskin.
 2. Richard Haskin.
 3. Alice Haskin.
 4. Robert Haskin.

X-s Charles Arthur Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) in het jaar 1895, overleden in het jaar 1927, 32 jaar oud, zoon van William Lorenzo Haskin en Alice Natalia Goossen (IX-af). Hij was gehuwd met Sopie Emma Morris, geboren in het jaar 1896, overleden in het jaar 1974, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Caroline Alice Haskin, volgt onder XI-i.
 2. Charles Arthur Haskin, volgt onder XI-j.

X-t Adriaan de Beste, timmerman, geboren te Goes op 5 januari 1881, zoon van Adriaan de Beste (IX-an) en Cornelia Adriana de Lange. Hij is getrouwd te Goes op 23 mei 1901, op 20-jarige leeftijd met Jannetje Leijs (20 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1881, dochter van Aalbrecht Leijs (landbouwer) en Johanna Vermerris. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis de Beste, reiziger, geboren te Goes op 11 augustus 1901. Hij is getrouwd te Middelburg op 24 mei 1935, op 33-jarige leeftijd met Suzanna Machielse (33 jaar oud), geboren te Zoutelande in het jaar 1902, dochter van Pieter Machielse (landbouwer) en Elizabeth Louwerse.
 2. Leendert de Beste, geboren te Vlissingen op 8 juli 1909, overleden aldaar op 12 december 1909, 157 dagen oud.

X-u Willem de Jonge, kantoorbediende, geboren te Goes op 22 december 1908 (gereformeerd), zoon van Geraardt de Jonge (IX-ao) en Johanna van der Weele.

Weeshuis Goes (Zusterstraat): hij was in het weeshuis van 3.6.1920 tot 1.7.1929.

Hij is getrouwd te Rotterdam op 15 november 1951, op 42-jarige leeftijd met Willempje Witvliet (30 jaar oud), geboren te Rotterdam op 16 november 1920, dochter van Beschier Witvliet en Leuntje van Gelder. Uit dit huwelijk:

 1. Geraardt de Jonge, geboren te Rotterdam op 30 april 1953 (gereformeerd), volgt onder XI-k.
 2. Bert de Jonge, geboren te Goes op 30 april 1954 (gereformeerd), volgt onder XI-l.
 3. Johannes Pieter de Jonge, programmeur, geboren op 21 december 1957 (gereformeerd). Hij is gehuwd met Els Kleppe.
 4. Leonard de Jonge, geboren te Goes op 5 mei 1962 (gereformeerd), volgt onder XI-m.

X-v Jacobus de Jonge, technisch ambtenaar Rijkswaterstaat, geboren te Goes op 14 oktober 1913, wonende te Arnhem, overleden aldaar op 10 juli 1985, 71 jaar oud, zoon van Geraardt de Jonge (IX-ao) en Johanna van der Weele.

Weeshuis Goes (Zusterstraat): hij was in het weeshuis van 3.6.1920 tot mei 1935, daarna naar 's-Gravendeel.

Hij is getrouwd te Arnhem op 6 september 1944, op 30-jarige leeftijd met Else Alwine Reichert (18 jaar oud), geboren te Duitsland op 26 augustus 1926, overleden te Arnhem op 27 september 1982, 56 jaar oud, dochter van Edmund Reichert en Cornelia Hoekmeijer. Uit dit huwelijk:

 1. Edward de Jonge, ambtenaar Rijkswaterstaat, geboren te Arnhem op 24 december 1946.
 2. Renť Marcel de Jonge, geboren te Arnhem op 2 april 1949, volgt onder XI-n.
 3. Marjolijntje de Jonge, geboren te Arnhem op 5 maart 1952. Zij is gehuwd met Johannes Gerardus Jansen, banketbakker, geboren te Arnhem op 27 mei 1951, zoon van Gerrit Jansen en Flora Maria Spies.
 4. Eric de Jonge, geboren te Arnhem op 6 januari 1954, volgt onder XI-o.
 5. Ronald de Jonge, waterbouwkundige, geboren te Arnhem op 13 januari 1966.

X-w Bartus de Jonge, directeur MAVO te Middelburg, geboren te Goes op 14 juni 1920 (gereformeerd), zoon van Pieter Johannes de Jonge (IX-ap) en Hendrika ten Voorde. Hij is getrouwd te Lisse op 12 april 1950, op 29-jarige leeftijd met Marijgje Johanna Kooyman (21 jaar oud), geboren te Lisse op 21 augustus 1928, dochter van Jacob Kooyman en Maria Quartel. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hendrika de Jonge, diŽtiste, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 7 maart 1951 (gereformeerd).
 2. Hendrika Petronella de Jonge, lerares, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 8 maart 1952 (nederlands hervormd). Zij is getrouwd te Gouda op 24 juni 1986, op 34-jarige leeftijd met Gerrit Frederik Walgemoed (28 jaar oud), militair, geboren te Voorst op 9 juni 1958, zoon van Derk Walgemoed en Cornelia van Lunteren.
 3. Pieter Johannes de Jonge, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 2 september 1953 (gereformeerd), volgt onder XI-p.
 4. Johanna Helena de Jonge, onderwijzeres, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 16 februari 1955 (gereformeerd). Zij is getrouwd op 18 april 1984, op 29-jarige leeftijd met Johannes Maljaars (28 jaar oud), geboren te Aagtekerke op 19 mei 1955, zoon van Johannes Maljaars en Jans Wisse.
 5. Jacobina Mathilde de Jonge, onderwijzeres, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 29 oktober 1957 (gereformeerd). Zij is getrouwd te Middelburg op 11 juli 1979, op 21-jarige leeftijd met Berent Coster (23 jaar oud), onderwijzer, geboren te Staphorst op 15 april 1956, zoon van Klaas Coster en Aaltje Huls.
 6. Elisabet Adriana Josina de Jonge, lerares, geboren te Middelburg op 1 september 1959 (nederlands hervormd). Zij is getrouwd te Middelburg op 11 juli 1984, op 24-jarige leeftijd met Piet Hoogendam (24 jaar oud), geboren te den Haag op 22 augustus 1959, zoon van Pieter Hoogendam en Jantje Menger.
 7. Marijke Louise de Jonge, verpleegkundige, geboren te Middelburg op 26 juli 1962 (gereformeerd). Zij is getrouwd te Middelburg op 5 juli 1985, op 22-jarige leeftijd met Dirk Jan van Welie (26 jaar oud), geboren te Rotterdam op 29 juli 1958, zoon van Cornelis van Welie en Adriana Veenman.
 8. Alice Marianne de Jonge, verpleegkundige, geboren te Middelburg op 26 juli 1962 (gereformeerd). Zij is getrouwd te Middelburg op 3 augustus 1983, op 21-jarige leeftijd met Paul Eikelboom (21 jaar oud), psycholoog, geboren te Slikkerveer op 1 mei 1962, zoon van Gerrit Marinus Eikelboom en Maaike van der Linde.
 9. Ruth Christine de Jonge, geboren te Middelburg op 27 juli 1966. Zij is getrouwd te Middelburg op 30 juni 1994, op 27-jarige leeftijd met Samuel de Visser, zoon van Pieter de Visser en Pieternella Wisse.

X-x Willem de Jonge, architect en leraar Lyceum, geboren te Lisse op 6 juni 1924 (gereformeerd), overleden aldaar op 3 oktober 1996, begraven aldaar op 7 oktober 1996, 72 jaar oud, zoon van Willem Pieter de Jonge (IX-aq) en Pieternella Scheele. Hij is getrouwd op 12 mei 1948, op 23-jarige leeftijd met Josina de Koeyer (23 jaar oud), geboren te Yerseke op 26 april 1925, dochter van Jozias de Koeijer en Cornelia Levina van der Velde. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Jonge, geboren te Lisse op 24 mei 1949 (gereformeerd). Zij is getrouwd te Lisse op 13 december 1971, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Veldhuizen (35 jaar oud), kaashandelaar, geboren te Bodegraven op 31 maart 1936, zoon van Cornelis Veldhuizen en Woutke van Schothorst.
 2. Cornelia Levina Josina de Jonge, geboren te Lisse op 14 juni 1951 (gereformeerd). Zij is getrouwd te Ermelo op 25 november 1971, op 20-jarige leeftijd met Abraham Adrianus van der Mooren (23 jaar oud), artsenbezoeker, geboren te Rotterdam op 1 februari 1948.
 3. Willem Pieter de Jonge, natuursteenhouwer, geboren te Lisse op 24 oktober 1953 (nederlands hervormd). Hij is getrouwd op 11 oktober 1978, op 24-jarige leeftijd met Irene Elisabeth Sikkel (19 jaar oud), geboren te Amsterdam op 4 november 1958.
 4. Josias Jacobus Adriaan de Jonge, bouwkundig tekenaar, geboren te Lisse op 9 oktober 1957 (gereformeerd).
 5. Peter de Jonge, loodgieter, geboren te Lisse op 3 februari 1962 (gereformeerd).
 6. Jacqueline Margaretha Maria de Jonge, geboren te Lisse op 8 juli 1967 (gereformeerd).

X-y Jacobus de Jonge, landbouwer, handelaar, geboren te Lisse op 21 juni 1926 (gereformeerd), wonende te Norwich (Canada), zoon van Willem Pieter de Jonge (IX-aq) en Pieternella Scheele.

Zij emigreerden op 1.4.1983 naar Canada, Norwich, Ontario.

Hij is getrouwd te Waarde op 19 oktober 1950, op 24-jarige leeftijd met Paulina Helena van Fraassen (24 jaar oud), geboren te Waarde op 19 juli 1926, dochter van Marinus van Fraassen en Cornelia Maatje van der Velde. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Marinus de Jonge, geboren te Kamperland op 15 maart 1952 (gereformeerd), volgt onder XI-q.
 2. Cornelia Maatje de Jonge, onderwijzeres en zending van de Netherlands Reformed Congregation, geboren te Kamperland op 22 augustus 1953 (gereformeerd).
 3. Pieternella Margaretha de Jonge, geboren te Nagele op 5 april 1960 (nederlands hervormd). Zij is getrouwd te Emmeloord op 16 december 1982, op 22-jarige leeftijd met Johan Rijk van Leeuwen (25 jaar oud), leraar LTS, geboren te Meppel op 25 april 1957.
 4. Marinus Willem de Jonge, landbouwer, geboren te Nagele op 15 augustus 1961 (gereformeerd), wonende te Norwich (Canada). Hij is getrouwd te Norwich (Canada) op 10 mei 1985, op 23-jarige leeftijd met Margrieta Vanden Brink.
 5. Helena Mathilde de Jonge, geboren te Nagele op 7 mei 1963 (gereformeerd). Zij is getrouwd te Urk op 1 juli 1982, op 19-jarige leeftijd met Wilhelmus van Hengel (28 jaar oud), redacteur, geboren te Rotterdam op 26 april 1954, zoon van Antonie van Hengel en Janna Blok.
 6. Adriaan Maarten de Jonge, landbouwer, geboren te Nagele op 30 juli 1964 (gereformeerd).
 7. Paulus Jacobus de Jonge, geboren te Nagele op 1 november 1965 (gereformeerd), volgt onder XI-r.

X-z Adriaan Cornelis de Jonge, officier in de orde van het Legion d'Honneur en op 1.2.1990 gepensioneerd als luitenant-generaal, geboren te Lisse op 10 mei 1930 (nederlands hervormd), wonende te den Haag, zoon van Willem Pieter de Jonge (IX-aq) en Pieternella Scheele.

Hij werd op 1.12.1986 chef-staf van Afcent, het NAVO hoofdkwartier in Brunssum, en in 1990 benoemd tot officier in de orde van het Legion d'Honneur. Dit heeft hij te danken aan "zijn niet aflatende bemoeienis bij het bevorderen van de samenwerking tussen de geallieerde en de Franse strijdkrachten" (A.D. 7.7.1990)

Hij is getrouwd te Waarde op 27 september 1955, op 25-jarige leeftijd met Helena van Fraassen (23 jaar oud), geboren te Waarde op 16 juli 1932, dochter van Marinus van Fraassen en Cornelia Maatje van der Velde. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Pieter de Jonge, geboren te Ermelo op 8 januari 1958, overleden aldaar op 15 juni 1967, 9 jaar oud.
 2. Marinus Laurens Maarten de Jonge, geboren te Ermelo op 16 oktober 1959, volgt onder XI-s.
 3. Eleonora Margareta de Jonge, geboren te Ermelo op 3 april 1965, volgt onder XI-t.
 4. Alexander Peter de Jonge, geboren te St. Germain En Laye (Frankrijk) op 9 december 1969.

X-aa Adriaan Anthonie de Jonge, machinebankwerker, rijwielhandelaar, geboren te Oud Gastel op 5 februari 1901, overleden te Schiedam op 23 mei 1977, 76 jaar oud, zoon van Geraardt de Jonge (IX-au) en Geertruid Snelleman. Hij is getrouwd te Schiedam op 4 februari 1921, op 19-jarige leeftijd met Teuna Smit (20 jaar oud), geboren te Schiedam op 26 januari 1901, overleden aldaar op 1 februari 1980, 79 jaar oud, dochter van Arie Smit en Elisabetha van Oudenaarde. Uit dit huwelijk:

 1. Gerard de Jonge, restaurateur, reclameaquisiteur, geboren te Schiedam op 23 juni 1922. Hij is gehuwd met Anna Wilhelmina Helena Klaverdijk, geboren te Rotterdam op 11 maart 1911, dochter van Simon Klaverdijk en Margaretha Cornelia Nolles.
 2. Belia de Jonge, geboren te Schiedam op 16 maart 1924. Zij is getrouwd te Schiedam op 28 november 1945, op 21-jarige leeftijd met Hendrik Cornelis van Beek (25 jaar oud), opzichter gemeentewerken, geboren te Schiedam op 9 november 1920, zoon van Wilhelm van Beek en Elisabeth Bras.
 3. Geertruida de Jonge, geboren te Schiedam op 16 maart 1926. Zij is getrouwd te Rotterdam op 30 juni 1948, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Geukes Pals (25 jaar oud), herenkapper, geboren te Rotterdam op 11 maart 1923, overleden te Sluis op 30 januari 1975, 51 jaar oud, zoon van Jan Pals en Christina Wilhelmina van den Tempel.
 4. Bertha de Jonge, geboren te Schiedam op 22 februari 1932. Zij is getrouwd te Rotterdam op 17 februari 1955, op 22-jarige leeftijd met Gijsbertus Quadt (29 jaar oud), lasser, geboren te Rotterdam op 12 december 1925, zoon van Frits Quadt en Lena van Dijk.
 5. Marinus de Jonge, geboren te Schiedam op 19 juli 1938, volgt onder XI-u.
 6. Adriaan Anthonie de Jonge, geboren te Schiedam op 10 januari 1940, volgt onder XI-v.

X-ab Marinus de Jonge, melkhandelaar, geboren te Oud Gastel op 30 mei 1908 (nederlands hervormd), overleden te Gouda op 23 september 1986, gecremeerd te Rotterdam op 27 september 1986, 78 jaar oud, zoon van Geraardt de Jonge (IX-au) en Geertruid Snelleman. Hij is getrouwd te Gouda op 7 oktober 1936, op 28-jarige leeftijd met Elfride Aloisia Maria Schick (24 jaar oud), geboren te Wenen (Oostenrijk) op 5 mei 1912. Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Alois de Jonge, geboren te Gouda op 6 maart 1946, volgt onder XI-w.

X-ac Anthonie de Jonge, melkhandelaar, geboren te Oud Gastel op 8 maart 1915, overleden te Alkmaar op 2 februari 1976, 60 jaar oud, zoon van Geraardt de Jonge (IX-au) en Geertruid Snelleman. Hij is getrouwd te Gouda op 20 april 1938, op 23-jarige leeftijd met Marry Pietje van den Berg (20 jaar oud), geboren te Reeuwijk op 15 september 1917, dochter van Cornelis van den Berg en Adriana Heij. Uit dit huwelijk:

 1. Marie de Jonge, geboren te Gouda op 2 augustus 1939. Zij is gehuwd met J. Muis.
 2. Anthonia de Jonge, geboren te Gouda op 5 juni 1941. Zij is getrouwd te Alkmaar op 5 november 1962, op 21-jarige leeftijd met Hendrik Bouwer (22 jaar oud), electriciŽn, geboren te Uithoorn op 27 april 1940, zoon van Herman Bouwer en Trijntje Koolmoes.
 3. Anton de Jonge, taxichauffeur, geboren te Gouda op 5 januari 1946.
 4. Arie de Jonge, taxichauffeur, geboren te Gouda op 30 september 1949. Hij is getrouwd te Alkmaar op 8 mei 1978, op 28-jarige leeftijd met Lidwina Louise Kroon (22 jaar oud), geboren te Amsterdam op 29 december 1955, dochter van Klaas Jan Kobus Kroon en Martha van Hal.
 5. Geertruida Adriana de Jonge, verpleegkundige, geboren te Gouda op 9 september 1953. Zij was gehuwd (1) met Edwin Frölich, overleden in het jaar 1982. Zij is getrouwd te Eckelsheim (Duitsland) op 5 oktober 1985, op 32-jarige leeftijd (2) met Lutz Mann.
 6. Geraardt Cornelis de Jonge, geboren te Amsterdam op 16 december 1956, volgt onder XI-x.

X-ad Gerrit Johannes de Graag, meubelmaker, geboren te 's-Gravenpolder op 21 oktober 1909, overleden te Goes op 29 september 1938, 28 jaar oud, zoon van Johannes de Graag (IX-bh) en Maatje de Jonge. Hij is getrouwd te Goes op 10 augustus 1933, op 23-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Dekker (22 jaar oud), geboren te Kloetinge op 10 december 1910, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 mei 1997, 86 jaar oud, dochter van Pieter Dekker en Francina Verburg. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Francina Jannetje de Graag, geboren te Goes in het jaar 1934.

X-ae Nicolaas de Jonge, geboren te Laeken (BelgiŽ) op 22 september 1906, overleden te Leuven (BelgiŽ) op 17 april 1974, 67 jaar oud, zoon van Johannes Nicolaas Pieter de Jonge (IX-bn) en Ida van Leussen. Hij is getrouwd te Schaerbeek - Brussel (BelgiŽ) op 6 januari 1929, op 22-jarige leeftijd met Maria Jacoba Mendell (20 jaar oud), geboren te Brussel (BelgiŽ) op 2 april 1908 (nederlands hervormd). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Ida de Jonge, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 15 april 1930. Zij is getrouwd te Vilvoorde (BelgiŽ) op 27 september 1954, op 24-jarige leeftijd met Samuel Aard Johannes de Lang (26 jaar oud), lid ambassade, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 27 november 1927, wonende te Parijs (Frankrijk).
 2. Johan Nicolaas de Jonge, predikant, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 5 juni 1931. Hij is getrouwd te Genève (Zwitserland) op 15 juni 1957, op 26-jarige leeftijd (1) met Suzanna Wyss (25 jaar oud), geboren te Genève (Zwitserland) op 4 juni 1932. Hij is daarnaast getrouwd te Genève (Zwitserland) op 18 mei 1974, op 42-jarige leeftijd (2) met Michèle Bougelon (39 jaar oud), geboren te Parijs (Frankrijk) op 31 december 1934.
 3. Emilie Marianne Elisabeth de Jonge, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 2 juni 1932, overleden te Ukkel (BelgiŽ) op 16 november 1969, 37 jaar oud. Zij is getrouwd te Vilvoorde (BelgiŽ) op 3 oktober 1958, op 26-jarige leeftijd met Zadrach Johan Sahusilawane (39 jaar oud), geboren te Saparna (India) op 18 januari 1919.
 4. Jacob Albert Eduard de Jonge, geboren te Sint Agatha-Berchem (Brussel) op 12 april 1937, volgt onder XI-y.
 5. Ida Karina Andrea de Jonge, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 19 oktober 1938. Zij is getrouwd te Mechelen (BelgiŽ) met A J Mirot, geboren op 22 juni 1937.

X-af Dirk Faberij de Jonge, goudsmid, geboren te Apeldoorn op 10 december 1902, wonende te Goes, overleden aldaar op 1 december 1998, begraven aldaar op 5 december 1998, 95 jaar oud, zoon van Jacobus Faberij de Jonge (IX-br) en Jerphia Berendina Donner.

Drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud. Hij woonde in "De Schakel" flat 327 te Goes.

Hij is getrouwd te Apeldoorn op 18 juli 1929, op 26-jarige leeftijd met Hillegonda Goris (26 jaar oud), geboren te Overschie (ZH) op 23 september 1902, overleden te Goes op 5 juni 1989, 86 jaar oud, dochter van Gerhardus Lambertus Goris en Hendrika Veldhuis Kroese. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Faberij de Jonge, geboren te Goes op 14 december 1930, volgt onder XI-z.
 2. Hendrika Faberij de Jonge, analiste, geboren te Goes op 16 september 1932, wonende te Utrecht. Zij is gehuwd met P. Hoogenraad.
 3. Levenloos Faberij de Jonge, geboren te Goes op 8 december 1934, overleden aldaar op 8 december 1934.
 4. Jerphia Berendina Faberij de Jonge, geboren te Goes op 23 juli 1939. Zij is getrouwd te Goes op 3 mei 1961, op 21-jarige leeftijd met Jan Anthonie Buijse (23 jaar oud), adjunct-directeur, geboren te Padang Sumatra (Nederlands Oost IndiŽ) op 16 november 1937, wonende te Goes, zoon van Anthonie Buijse en Janna Sophia Rothuizen.

X-ag Jacobus Johannes Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 31 juli 1906, zoon van Jacobus Faberij de Jonge (IX-br) en Jerphia Berendina Donner. Hij is getrouwd te Apeldoorn op 2 juli 1936, op 29-jarige leeftijd met Johanna Christina Bouwmeester (30 jaar oud), geboren te Apeldoorn op 3 augustus 1905, dochter van Aart Bouwmeester en Johanna Conradine Dorothea Hollander. Uit dit huwelijk:

 1. Jerphia Berendina Faberij de Jonge, drs. psychologie, geboren te Apeldoorn op 24 juni 1937.
 2. Aart Erich Faberij de Jonge, leraar M.O., geboren te Apeldoorn op 14 augustus 1939.
 3. Jacobus Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 26 september 1940, volgt onder XI-aa.
 4. Johanna Conradine Dorothea Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 22 januari 1942. Zij is getrouwd te Apeldoorn op 6 september 1969, op 27-jarige leeftijd met Antonius F J. van Kranendonk-Duffels (36 jaar oud), geboren te Leiden op 28 januari 1933, zoon van J Th van Kranendonk en A C Tomey.
 5. Elisabet Conradine Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 9 augustus 1943. Zij is getrouwd te Apeldoorn op 9 mei 1968, op 24-jarige leeftijd met Jon Allen Swede (28 jaar oud), master fotographer, geboren te Los Angeles (U.S.A.) op 17 december 1939, wonende aldaar, zoon van Benjamin E Swede en Grace J Fulmer.
 6. Johannes Hendrikus Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 6 december 1944, volgt onder XI-ab.
 7. Johannes Reijnhout Christiaan Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 7 december 1946, volgt onder XI-ac.
 8. Max Gerhard Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 29 mei 1951, volgt onder XI-ad.

X-ah Andreas Mathias Faberij de Jonge, scheepsbouwkundig ingenieur, geboren te Apeldoorn op 22 juni 1908 (gereformeerd), wonende te den Haag, overleden aldaar op 24 januari 1993, begraven aldaar op 28 januari 1993, 84 jaar oud, zoon van Jacobus Faberij de Jonge (IX-br) en Jerphia Berendina Donner. Hij is getrouwd te Delft op 15 juni 1938, op 29-jarige leeftijd met Johanna Maria de Haan (27 jaar oud), geboren te Delft op 31 oktober 1910, overleden te den Haag op 12 november 1995, begraven aldaar op 16 november 1995, 85 jaar oud, dochter van Pieter Jacobus de Haan en Sebelia Apolonia Slierendrecht. Uit dit huwelijk:

 1. Jerphia Berendina Faberij de Jonge, geboren te den Haag op 12 november 1939. Zij is getrouwd te Voorburg op 29 mei 1965, op 25-jarige leeftijd met Jacobus van der Ree (28 jaar oud), predikant, geboren te den Haag op 26 mei 1937, wonende te Uden (NB), zoon van Jan van der Ree en Annemarie Berger.
 2. Maarten Johannes Faberij de Jonge, geboren te Bussum op 7 februari 1941, volgt onder XI-ae.
 3. Sebelia Johanna Faberij de Jonge, geboren te Bussum op 19 februari 1944, wonende te Bleiswijk. Zij is getrouwd te Voorburg op 22 december 1964, op 20-jarige leeftijd met Pieter Anne Meijer (32 jaar oud), dr. klassieke talen, geboren te Rotterdam op 24 oktober 1932, zoon van Johan Hendrich Meijer en Johanna Maria Schat.
 4. Jacobus Andreas Faberij de Jonge, geboren te Heemstede op 18 maart 1946, volgt onder XI-af.
 5. Dirk Pieter Faberij de Jonge, geboren te Voorburg op 16 juni 1947, volgt onder XI-ag.
 6. Apolonia Juliana Faberij de Jonge, onderwijzeres, geboren te Voorburg op 29 april 1950. Zij is getrouwd te den Haag op 13 juli 1973, op 23-jarige leeftijd met Joseph L. M. Sterke, wonende te Boskoop, zoon van Leonardus Sterke en Anthonia Johanna Maria van Noort.

X-ai Pieter Benjamin Teun Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 15 april 1911, zoon van Jacobus Faberij de Jonge (IX-br) en Jerphia Berendina Donner. Hij is getrouwd te Leiden op 28 augustus 1940, op 29-jarige leeftijd met Janny Bogaard (30 jaar oud), geboren te Sliedrecht op 30 maart 1910, overleden in het jaar 1959, 49 jaar oud, dochter van Arie Bogaard en Ariaantje van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Juliana Berendina Faberij de Jonge, secretaresse, geboren te Leiden op 18 december 1941.
 2. Jerphia Berendina Faberij de Jonge, drs. Frans, geboren te Leiden op 6 maart 1944. Zij is getrouwd te Oegstgeest op 28 maart 1970, op 26-jarige leeftijd met Geertinus Adrianus Ploeg (24 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 17 mei 1945, zoon van Anthonius Geertinus Ploeg en Emma Adriana Maris.
 3. Hermina Ann Leonie Faberij de Jonge, geboren te Leiden op 4 januari 1946. Zij is getrouwd te Amsterdam op 15 mei 1973, op 27-jarige leeftijd met Jan Brynjulf Hübert (28 jaar oud), arts, geboren te Oslo (Noorwegen) op 30 juli 1944, overleden op 3 juli 1973, 28 jaar oud, zoon van Knut Harald Hübert en Lilian D Damm.
 4. Jan Peter Faberij de Jonge, geboren te Oegstgeest op 8 september 1948, volgt onder XI-ah.

X-aj Johannes de Young, geboren te Sweeny Texas (USA) op 27 december 1913, zoon van Benjamin Faberij de Jonge (IX-bs) en Bertha Schuuring. Hij is getrouwd in het jaar 1939, op 26-jarige leeftijd met Olga Sporina (21 jaar oud), geboren te Franklin (New York) (USA) op 26 september 1918. Uit dit huwelijk:

 1. Jean B. de Young, geboren te Passaic (USA) op 27 december 1941.
 2. Richard J de Young, geboren te Paterson (New Jersey - USA) op 29 maart 1945.
 3. Robert de Young, geboren te Paterson (New Jersey - USA) op 31 maart 1949, volgt onder XI-ai.
 4. Susan H de Young, geboren te Paterson (New Jersey - USA) op 21 juli 1959.

X-ak Benjamin de Young, geboren te Paterson (New Jersey - USA) op 31 maart 1915, zoon van Benjamin Faberij de Jonge (IX-bs) en Bertha Schuuring. Hij was gehuwd met Ann Cassano, geboren te Philadelphia (USA) in het jaar 1916. Uit dit huwelijk:

 1. Annette de Young, geboren te Woodbury op 29 december 1945.

X-al Johannes de Jonge, Hans, kantoorbediende (Waterleiding Mij. Zeeland), geboren te Goes op 3 mei 1923, gedoopt aldaar op 27 mei 1923 (gereformeerd), wonende aldaar, te Terneuzen en te Kapelle (Zeeland), overleden te Goes op 19 januari 1994, begraven te Kapelle (Zeeland) op 22 januari 1994, 70 jaar oud, zoon van Jan de Jonge (IX-bz) en Jozina Pieternella Valkier. Hij is getrouwd te Goes op 8 maart 1951, op 27-jarige leeftijd met Catharina Judith Neuteboom, Tiny (23 jaar oud), geboren te Leiden op 13 november 1927, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden te Kapelle op 26 juni 2010, begraven aldaar op 1 juli 2010, 82 jaar oud, natuurlijke dochter van Hendrik Neuteboom (grondwerker) en Antje Roefstra. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Pieternella de Jonge, Joke, geboren te Goes op 16 december 1952, wonende te Terneuzen. Zij heeft nu een relatie met Peter Hoffmann, geboren te Duitsland.
 2. Anja de Jonge, geboren te Goes op 27 december 1954, volgt onder XI-aj.
 3. Maria Antonia de Jonge, Marja, geboren te Goes op 10 april 1958, volgt onder XI-ak.

X-am Jan de Jonge, ambtenaar PTT, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), wonende te Bergen op Zoom, te Goes en te Steenbergen, overleden op 21 oktober 1999, begraven te Bergen op Zoom op 25 oktober 1999 Begraafplaats Holleweg, 74 jaar oud, zoon van Jan de Jonge (IX-bz) en Jozina Pieternella Valkier.

Het gezin woonde in Breda Drie Hoefijzerstraat 11, Archimedesstraat 9; in Steenbergen Nicolaas Peckstraat 2, Hyacinthstraat 2 en in Bergen op Zoom.

Hij is getrouwd te Wilhelminadorp op 6 oktober 1950, op 25-jarige leeftijd met Maria Johanna van Willigenburg, Marianne (24 jaar oud), telefoniste PTT, geboren te den Haag op 25 februari 1926, wonende te Bergen op Zoom, te Steenbergen, te Rijswijk, te Kattendijke en te Wilhelminadorp, overleden te Tilburg op 24 oktober 2001, 75 jaar oud, dochter van Andries van Willigenburg (boekhouder, natuursteenhandelaar) en Gerarda Maria Saraber, Gerrie (onderwijzeres). Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Jan de Jonge, Fred, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, volgt onder XI-al.
 2. Job Michiel de Jonge, geboren te Breda op 24 november 1954, volgt onder XI-am.
 3. Irene Marianne de Jonge, bibliothecaris bij de Dienst Openbare Bibliotheek, geboren te Breda op 3 mei 1958, wonende te den Haag.

X-an Johannes de Jonge, meester in de rechten en secretaris Nat. Woningraad., geboren te Amsterdam op 20 juli 1926, verongelukt te Driebergen op 1 oktober 1969 (autoongeluk), begraven te Arnhem op 4 oktober 1969, 43 jaar oud, zoon van Pieter Cornelia de Jonge (IX-ca) en Anna Elisabeth Mijs. Hij is getrouwd te Athene (Griekenland) op 2 juli 1962, op 35-jarige leeftijd met Elly Kalliondzi (22 jaar oud), geboren te Athene (Griekenland) op 5 november 1939, dochter van Emmanuel Kalliondzi en Iro. Uit dit huwelijk:

 1. Emmanuel de Jonge, geboren te Athene (Griekenland) op 29 april 1963.
 2. Anna Maria de Jonge, geboren te Velp op 16 januari 1968.

X-ao Anthonius Anne de Jonge, meester in de rechten, doctor sociale wetenschappe en leraar leraaropleiding te Amsterdam, geboren te Amsterdam op 11 februari 1928, wonende te den Haag, overleden aldaar op 16 januari 2005, 76 jaar oud, zoon van Pieter Cornelia de Jonge (IX-ca) en Anna Elisabeth Mijs. Hij is getrouwd te den Haag op 3 juni 1953, op 25-jarige leeftijd met Rosa Karla Ruivenkamp (26 jaar oud), geboren te den Haag op 6 december 1926, dochter van Rinke Simon Ruivenkamp en Jannigje Meurs. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis de Jonge, geboren te den Haag op 15 maart 1954, volgt onder XI-an.
 2. Elisabeth de Jonge, geboren te den Haag op 15 mei 1956, volgt onder XI-ao.
 3. Evert de Jonge, geboren te den Haag op 1 juni 1958, volgt onder XI-ap.

X-ap Willem de Jonge, maatschappelijk werker, geboren te Aerdenhout op 2 april 1930, wonende te Haarlem, zoon van Pieter Cornelia de Jonge (IX-ca) en Anna Elisabeth Mijs. Hij is getrouwd te Dordrecht op 7 januari 1961, op 30-jarige leeftijd met Joke Catharina de Vries (24 jaar oud), geboren te Berkel en Rodenrijs op 26 september 1936, dochter van Carel de Vries en Anna Geertruida Mostert. Uit dit huwelijk:

 1. Peter de Jonge, geboren te Gorinchem op 19 november 1961.
 2. Johannes de Jonge, geboren te Gorinchem op 30 augustus 1963.
 3. Wendeline de Jonge, geboren te Haarlem op 21 juli 1966.

X-aq Jan Benjamin de Jonge, vliegtuigbouwkundig ingenieur, geboren te Middelburg op 28 april 1936, wonende te Steenwijk, zoon van Pieter Cornelia de Jonge (IX-ca) en Anna Elisabeth Mijs. Hij is getrouwd op 22 augustus 1960, op 24-jarige leeftijd met Margaretha Cornelia Focken (25 jaar oud), geboren te Haaskerland op 25 september 1934, dochter van Piethein Focken en Anna Pietje Gorter. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Elisabeth de Jonge, geboren te Noordoostpolder op 30 september 1961, volgt onder XI-aq.
 2. Piethein de Jonge, geboren te Noordoostpolder op 29 januari 1963.
 3. Anton de Jonge, geboren te Noordoostpolder op 10 maart 1964.
 4. Wouter Willem de Jonge, geboren te Noordoostpolder op 25 april 1966.

XI-a Edna Agatha Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 10 december 1903, dochter van Robert Elliot Haskin (X-m) en Katherine Braun. Zij was gehuwd (1) met Charles Newton Jr Black. Uit dit huwelijk:

 1. Donald Howard Black.
 2. Robert James Black.
 3. Charles III Black.

Zij was gehuwd (2) met George Simmons.

XI-b Robert Albert Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 16 juni 1906, overleden te Niles Cook (USA) op 2 juni 1970, begraven aldaar op 5 juni 1970, 63 jaar oud, zoon van Robert Elliot Haskin (X-m) en Katherine Braun. Hij was gehuwd met Ligia Lily Brod, geboren te Chicago (U.S.A.) op 4 juni 1910, overleden te Niles Cook (USA) op 30 januari 1986, begraven aldaar op 3 februari 1986, 75 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Sharon Kay Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 26 januari 1938, volgt onder XII-a.
 2. Robert Lee Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 28 november 1948.

XI-c William-Benedict Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 3 juni 1911, zoon van Robert Elliot Haskin (X-m) en Katherine Braun. Hij is gehuwd met Florence Fehningen. Uit dit huwelijk:

 1. Kathleen Margaret Haskin.
 2. Lynne Barbara Haskin.

XI-d Mabel Giff, dochter van William J. Giff en Mabel-E. Haskin (X-n). Zij was gehuwd met Harold Andelin. Uit dit huwelijk:

 1. Linda Andelin.

XI-e Jeannette Bruno, dochter van John Bruno en Mulvina Haskin (X-p). Zij was gehuwd met Rocco Scaturro. Uit dit huwelijk:

 1. Josephine Scaturro.

XI-f Mabel Marie Haskin, dochter van Daniel John Haskin (X-q) en Margaret Marie Jones. Zij was gehuwd (1) met N.N. Seiwert. Uit dit huwelijk:

 1. Kathleen Seiwert.

Zij was gehuwd (2) met Leroy George Hausman.

XI-g Daniel John Haskin, zoon van Daniel John Haskin (X-q) en Margaret Marie Jones. Hij is gehuwd met Ethelyn Virgignia Starr. Uit dit huwelijk:

 1. Karen Haskin.

XI-h Margaret Katherine Haskin, dochter van Daniel John Haskin (X-q) en Margaret Marie Jones. Zij is gehuwd met James Bernard Granger. Uit dit huwelijk:

 1. James Bernard Granger.
 2. Gerardine Noreen Granger.
 3. Carol Ann Granger.
 4. Joan Margret Granger.

XI-i Caroline Alice Haskin, dochter van Charles Arthur Haskin (X-s) en Sopie Emma Morris. Zij was gehuwd met Nickolaus Kartsounes. Uit dit huwelijk:

 1. Nancy Jean Kartsounes.
 2. Paricia Ann Kartsounes.
 3. Alan James Kartsounes.

XI-j Charles Arthur Haskin, zoon van Charles Arthur Haskin (X-s) en Sopie Emma Morris. Hij was gehuwd met Margret T. Lang. Uit dit huwelijk:

 1. Charles III Haskin.

XI-k Geraardt de Jonge, technisch commercieel medewerker, geboren te Rotterdam op 30 april 1953 (gereformeerd), zoon van Willem de Jonge (X-u) en Willempje Witvliet. Hij is getrouwd te Rotterdam op 21 september 1977, op 24-jarige leeftijd met Krijna van Kralingen (21 jaar oud), geboren te Rotterdam op 8 september 1956, dochter van Gerrit van Kralingen en Johanna Francina Hengstmengel. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Francina de Jonge, leerling verpleegster, geboren te Dordrecht op 2 januari 1979.
 2. Jan Willem de Jonge, geboren te Dordrecht op 2 mei 1982.
 3. Gerard DaniŽl de Jonge, geboren te Dordrecht op 20 augustus 1988.

XI-l Bert de Jonge, verpleegkundige, geboren te Goes op 30 april 1954 (gereformeerd), zoon van Willem de Jonge (X-u) en Willempje Witvliet. Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

 1. Ganna Lydia de Jonge, geboren op 2 september 1989.
 2. Marit Leonoor de Jonge, geboren op 11 juli 1993.

XI-m Leonard de Jonge, administrateur, geboren te Goes op 5 mei 1962 (gereformeerd), zoon van Willem de Jonge (X-u) en Willempje Witvliet. Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 1. Wilhelmina Maria de Jonge, geboren op 23 juni 1989.
 2. Everdina Liza de Jonge, geboren op 30 augustus 1990.
 3. Willem Pieter de Jonge, geboren op 8 maart 1993.
 4. Roeland Ardo de Jonge, geboren op 16 mei 1997.

XI-n Renť Marcel de Jonge, ambtenaar PTT, geboren te Arnhem op 2 april 1949, zoon van Jacobus de Jonge (X-v) en Else Alwine Reichert. Hij is getrouwd te Elst op 17 juni 1971, op 22-jarige leeftijd met Marga van den Bosch (20 jaar oud), geboren te Bemmel op 17 juni 1951, dochter van Werenfridus Otto Wilhelmus van den Bosch en Johanna Petronella Cornelia van der Pauw. Uit dit huwelijk:

 1. Ilja Else de Jonge, student, geboren te Arnhem op 21 juni 1973.
 2. Jetske de Jonge, verpleegkundige, geboren te Arnhem op 15 april 1976.
 3. Bram de Jonge, student, geboren te Arnhem op 12 maart 1978.

XI-o Eric de Jonge, ambtenaar PTT en verzekeringsagent, geboren te Arnhem op 6 januari 1954, zoon van Jacobus de Jonge (X-v) en Else Alwine Reichert. Hij is getrouwd te Arnhem op 4 augustus 1982, op 28-jarige leeftijd met Sandra Flipse (27 jaar oud), geboren te Arnhem op 30 november 1954, dochter van Alexander Gerardus Flipse en Helène Peters. Uit dit huwelijk:

 1. Clacke de Jonge, geboren te Arnhem op 17 november 1987.
 2. Flip de Jonge, geboren te Arnhem op 26 juni 1990.

XI-p Pieter Johannes de Jonge, werktuigbouwkundige, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 2 september 1953 (gereformeerd), zoon van Bartus de Jonge (X-w) en Marijgje Johanna Kooyman. Hij is getrouwd te Terneuzen op 9 juli 1980, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth van de Wege (26 jaar oud), geboren te Terneuzen op 28 december 1953, overleden te Zaamslag op 12 december 1993, 39 jaar oud, dochter van Jan van de Wege en Elisabeth Maartje Stolk. Uit dit huwelijk:

 1. Jonathan Saman de Jonge, geboren te Colombo (Sri Lanka) op 1 oktober 1985.
 2. Christine Cornelia Marion de Jonge, geboren te Karachi (Pakistan) op 10 april 1987.
 3. Matthias Karunaratne de Jonge, geboren te Kalutara (Sri Lanka) op 18 oktober 1990.

XI-q Willem Marinus de Jonge, leraar Calvijn-college te Krabbendijke, geboren te Kamperland op 15 maart 1952 (gereformeerd), zoon van Jacobus de Jonge (X-y) en Paulina Helena van Fraassen. Hij is getrouwd te Geldermalsen op 22 december 1977, op 25-jarige leeftijd met Maaike van Aalst (24 jaar oud), geboren te Tricht Geldermalsen op 18 augustus 1953, dochter van Dirk van Aalst en Maria Elisabeth Verweij. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth de Jonge, geboren te Goes op 4 oktober 1978.
 2. Jacobus de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder op 9 oktober 1980.
 3. Diederik Johannes de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder op 13 september 1982.
 4. Marinus Adriaan Paul de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder op 26 november 1985.
 5. Gijsbert Johannes Thomas de Jonge, geboren te Goes op 20 oktober 1988.
 6. Paul de Jonge, geboren te Goes (Oosterscheldeziekenhuis) op 30 augustus 1996.

XI-r Paulus Jacobus de Jonge, manager-accountant, geboren te Nagele op 1 november 1965 (gereformeerd), wonende te Lethbridge (Canada), zoon van Jacobus de Jonge (X-y) en Paulina Helena van Fraassen. Hij is gehuwd met Hillegonda Dina van den Hoek, geboren te Fort Macloud (Canada) op 26 december 1967. Uit dit huwelijk:

 1. Adriena Helaina de Jonge, geboren te Lethbridge (Canada) op 10 juni 1989.
 2. Darrijl James de Jonge, geboren te Lethbridge (Canada) op 11 februari 1991.
 3. Charmaine Deanne de Jonge, geboren te Lethbridge (Canada) op 10 maart 1993.
 4. Chantelle Pauline de Jonge, geboren te Lethbridge (Canada) op 12 oktober 1996.

XI-s Marinus Laurens Maarten de Jonge, geboren te Ermelo op 16 oktober 1959, wonende te den Haag, zoon van Adriaan Cornelis de Jonge (X-z) en Helena van Fraassen. Hij is getrouwd te Voorburg op 24 juli 1992, op 32-jarige leeftijd met Diana Vleesenbeek (29 jaar oud), geboren te Wateringen op 24 oktober 1962. Uit dit huwelijk:

 1. Anne-Claire NoŽlle de Jonge, geboren te Delft op 26 december 1993.
 2. FabiŽnne Dominique de Jonge, geboren te Delft op 10 mei 1995.
 3. Bruno Laurens Peter de Jonge, geboren te Delft op 23 augustus 1997.

XI-t Eleonora Margareta de Jonge, geboren te Ermelo op 3 april 1965, wonende te den Haag, dochter van Adriaan Cornelis de Jonge (X-z) en Helena van Fraassen. Zij is getrouwd te Valkenswaard op 13 april 1991, op 26-jarige leeftijd met Ronaldus Paulus Maria Ten Holter (28 jaar oud), geboren te Valkenswaard op 30 juni 1962. Uit dit huwelijk:

 1. Sebastiaan Laurens Bas Ten Holten, geboren te Veldhoven op 9 februari 1993.
 2. Maarten Alexander Ten Holten, geboren te Veldhoven op 17 juli 1995.
 3. Jasper Diederick Adriaan Ten Holten, geboren te Veldhoven op 1 oktober 1997.

XI-u Marinus de Jonge, chef tekenaar, geboren te Schiedam op 19 juli 1938, zoon van Adriaan Anthonie de Jonge (X-aa) en Teuna Smit.

Het gezin emigreerde in augustus 1964 naar AustraliŽ.

Hij is getrouwd te Schiedam op 13 oktober 1960, op 22-jarige leeftijd met Johanna van Aalten (20 jaar oud), geboren te Schiedam op 7 juli 1940, dochter van Gerdjan van Aalten en Elisabet Kerdel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Anthonie de Jonge, geboren te Schiedam op 14 mei 1961, volgt onder XII-b.
 2. Anita de Jonge, geboren te Sydney (AustraliŽ) op 17 april 1964.

XI-v Adriaan Anthonie de Jonge, melkhandelaar, geboren te Schiedam op 10 januari 1940, zoon van Adriaan Anthonie de Jonge (X-aa) en Teuna Smit.

Het gezin emigreerde op 13.1.1961 naar AustraliŽ.

Hij is getrouwd te Schiedam op 24 november 1961, op 21-jarige leeftijd met Dirkje Romeijn (22 jaar oud), geboren te Schiedam op 30 november 1938, dochter van Adianus Romeijn en Maria Anna Rijstdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Anthony William de Jonge, tekenaar, geboren te Hornsby (AustraliŽ) op 21 mei 1962.
 2. Eleonora de Jonge, geboren te Eastwood (AustraliŽ) op 14 november 1963.
 3. Patricia de Jonge, geboren te Eastwood (AustraliŽ) op 8 augustus 1965.

XI-w Gerard Alois de Jonge, onderwijzer, geboren te Gouda op 6 maart 1946, zoon van Marinus de Jonge (X-ab) en Elfride Aloisia Maria Schick. Hij is getrouwd te Gouda op 29 september 1970, op 24-jarige leeftijd met Marja Sypkens (20 jaar oud), geboren te Rotterdam op 20 maart 1950, dochter van Hendrik Sypkens en Pieternella Adriana Cornelia van Beek. Uit dit huwelijk:

 1. Saskia de Jonge, geboren te Rotterdam op 29 januari 1976, wonende te Giessenburg.
  Adres: Juliana van Stolberglaan 4, 3381 AP, Giessenburg.
  Zij woont nu samen met Renato Basters, vrachtwagenmonteur.
 2. Paulien de Jonge, geboren te Rotterdam op 5 mei 1978.

XI-x Geraardt Cornelis de Jonge, plaatwerker, geboren te Amsterdam op 16 december 1956, zoon van Anthonie de Jonge (X-ac) en Marry Pietje van den Berg. Hij is getrouwd te Zaandijk op 14 juni 1979, op 22-jarige leeftijd met Ans Kroese (25 jaar oud), geboren te Baarn op 28 december 1953, dochter van Adriaan Kroese en Hendrika van Asch. Uit dit huwelijk:

 1. Jessica de Jonge, geboren te Zaandam op 30 maart 1982.
 2. Wesley de Jonge, geboren te Zaamslag op 6 juli 1985.

XI-y Jacob Albert Eduard de Jonge, directeur drukkerij, geboren te Sint Agatha-Berchem (Brussel) op 12 april 1937, zoon van Nicolaas de Jonge (X-ae) en Maria Jacoba Mendell. Hij is getrouwd te Molenbeek op 23 juli 1956, op 19-jarige leeftijd met Lťonie Françoise Deknop (20 jaar oud), geboren te Elsene op 11 juli 1936, dochter van Francois Deknop en Jeanne de Block. Uit dit huwelijk:

 1. Rudi de Jonge, ingenieur electronica, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 23 januari 1957. Hij is getrouwd te Molenbeek op 29 mei 1982, op 25-jarige leeftijd met Ingrid Annie Versele (26 jaar oud), geboren te Gent (BelgiŽ) op 11 januari 1956, dochter van Roland Harry Maurice Versele en Augusta Theodora Nora de Pauw.
 2. Michel de Jonge, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 21 juni 1958, volgt onder XII-c.
 3. Marie Anne de Jonge, maatschappelijk werkster, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 16 december 1961.
 4. Christiaan de Jonge, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 9 februari 1963.
 5. Ingrid Ellen de Jonge, geboren te Veurne (BelgiŽ) op 23 juli 1964.

XI-z Jacobus Faberij de Jonge, juwelier, geboren te Goes op 14 december 1930, wonende aldaar, zoon van Dirk Faberij de Jonge (X-af) en Hillegonda Goris. Hij is getrouwd te Goes op 30 september 1955, op 24-jarige leeftijd met Adriana Jannetje Dekker (25 jaar oud), geboren te Goes op 17 april 1930, dochter van Simon Dekker en Aagje Catharina de Witte. Uit dit huwelijk:

 1. Aagtje Catharina Faberij de Jonge, geboren te Goes op 13 maart 1957, volgt onder XII-d.
 2. Hillegonda Faberij de Jonge, geboren te Goes op 14 december 1958, volgt onder XII-e.
 3. Simone Faberij de Jonge, geboren te Goes op 25 oktober 1960, volgt onder XII-f.
 4. Adriana Jacqueline Faberij de Jonge, geboren te Goes op 26 mei 1962, volgt onder XII-g.
 5. Adriaan Dirk Jacobus Faberij de Jonge, geboren te Goes op 26 oktober 1967.

XI-aa Jacobus Faberij de Jonge, juwelier, geboren te Apeldoorn op 26 september 1940, zoon van Jacobus Johannes Faberij de Jonge (X-ag) en Johanna Christina Bouwmeester.

Het gezin emigreerde in januari 1983 naar Toowoomba, AustraliŽ.

Hij is getrouwd te Apeldoorn op 27 december 1968, op 28-jarige leeftijd met Johanna D. Kres (18 jaar oud), geboren te Epe op 24 april 1950, dochter van Jo Kres en Elly Visser. Uit dit huwelijk:

 1. Pascale Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 12 december 1971.
 2. Eric Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 30 juli 1974.
 3. Lars Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 19 januari 1976.

XI-ab Johannes Hendrikus Faberij de Jonge, werktuigbouwkundig ingenieur, geboren te Apeldoorn op 6 december 1944, zoon van Jacobus Johannes Faberij de Jonge (X-ag) en Johanna Christina Bouwmeester. Hij is getrouwd te Langweer (Doniawerstal) op 24 maart 1973, op 28-jarige leeftijd met Rixt Sybesma (23 jaar oud), geboren te Almelo op 7 april 1949, dochter van Douwe Sybesma en Hendrika M Barneveld. Uit dit huwelijk:

 1. Wendelmoet Doyte Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 17 juni 1977.

XI-ac Johannes Reijnhout Christiaan Faberij de Jonge, juwelier, geboren te Apeldoorn op 7 december 1946, zoon van Jacobus Johannes Faberij de Jonge (X-ag) en Johanna Christina Bouwmeester.

Woont Minervalaan 81- AMSTERDAM. Tweede vrouw heet Vita,

Hij is getrouwd te Apeldoorn op 4 juni 1971, op 24-jarige leeftijd met Catharina Hoogenboezem (22 jaar oud), geboren te Apeldoorn op 31 augustus 1948, dochter van Leonard W Hoogenboezem en Catharina M A Duetz. Uit dit huwelijk:

 1. Sanna Faberij de Jonge, geboren te Apeldoorn op 23 juni 1972.
 2. Pleun Faberij de Jonge, geboren te Drachten (Friesland) op 10 december 1974.

XI-ad Max Gerhard Faberij de Jonge, schipper, geboren te Apeldoorn op 29 mei 1951, zoon van Jacobus Johannes Faberij de Jonge (X-ag) en Johanna Christina Bouwmeester. Hij is getrouwd te Sneek op 15 maart 1977, op 25-jarige leeftijd met Truus Kooy (24 jaar oud), geboren te Amsterdam op 4 mei 1952, dochter van Piet Kooy en C. E. Reus. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes DaniŽl Faberij de Jonge, geboren te Langweer (Doniawerstal) op 19 februari 1982.
 2. Nico Faberij de Jonge, geboren te Stavoren op 30 maart 1985.

XI-ae Maarten Johannes Faberij de Jonge, civiel ingenieur, geboren te Bussum op 7 februari 1941, zoon van Andreas Mathias Faberij de Jonge (X-ah) en Johanna Maria de Haan. Hij is getrouwd te Voorburg op 24 september 1966, op 25-jarige leeftijd met Corrie Annemarie van der Ree (23 jaar oud), geboren te Voorburg op 27 december 1942, dochter van Jan van der Ree en Annemarie Berger. Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Mathias Faberij de Jonge, geboren te Voorburg op 8 april 1968.
 2. Frederic Jan Faberij de Jonge, geboren te Voorburg op 29 oktober 1969.
 3. Annemarie Faberij de Jonge, geboren te Voorburg op 22 april 1971.
  Tweeling met Onno Maarten.
 4. Onno Maarten Faberij de Jonge, geboren te Voorburg op 22 april 1971.
  Tweeling met Annemarie.

XI-af Jacobus Andreas Faberij de Jonge, geboren te Heemstede op 18 maart 1946, wonende te Zoetermeer, zoon van Andreas Mathias Faberij de Jonge (X-ah) en Johanna Maria de Haan. Hij is getrouwd te Voorburg op 17 december 1946 met Maria Dorothea Hagen, geboren te Voorburg op 16 augustus 1946, dochter van Arnoldus Hagen en Anna Dorothea de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Eelcoo Arnout Faberij de Jonge, geboren te Woerden op 27 juli 1969.
 2. Deirdre Dortya Faberij de Jonge, geboren te Woerden op 23 mei 1971.

XI-ag Dirk Pieter Faberij de Jonge, drs. scheikunde, geboren te Voorburg op 16 juni 1947, wonende te Leiden, zoon van Andreas Mathias Faberij de Jonge (X-ah) en Johanna Maria de Haan. Hij is getrouwd te Voorburg op 9 september 1970, op 23-jarige leeftijd met Margaretha Hendrika Vijfwinkel (22 jaar oud), geboren te Voorburg op 12 mei 1948, dochter van Izaak Vijfwinkel en Maria Alida Bogaards. Uit dit huwelijk:

 1. Anita Maria Faberij de Jonge, geboren te Leiden op 3 september 1973.
 2. Maaike Margreet Faberij de Jonge, geboren te Katwijk op 1 februari 1977.

XI-ah Jan Peter Faberij de Jonge, bankier, geboren te Oegstgeest op 8 september 1948, zoon van Pieter Benjamin Teun Faberij de Jonge (X-ai) en Janny Bogaard. Hij is getrouwd te Londen (Engeland) op 9 september 1978, op 30-jarige leeftijd met Jane Christian Fuller (27 jaar oud), geboren te Londen (Engeland) op 8 maart 1951, wonende te Bahrein, dochter van Sidney Fuller en Thelma M I Agnus. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Peter Arie Faberij de Jonge, geboren te Amstelveen op 27 maart 1981.
 2. Lindsay Isabelle Jane Faberij de Jonge, geboren te Manama (Bahrein) op 26 oktober 1982.

XI-ai Robert de Young, geboren te Paterson (New Jersey - USA) op 31 maart 1949, zoon van Johannes de Young (X-aj) en Olga Sporina. Hij is getrouwd te Oslo (Noorwegen) op 13 september 1975, op 26-jarige leeftijd met Liv Sperstad (25 jaar oud), geboren te Melroy (Noorwegen) op 12 september 1950. Uit dit huwelijk:

 1. Andrť de Young, geboren te Oslo (Noorwegen) in februari 1982.

XI-aj Anja de Jonge, geboren te Goes op 27 december 1954, wonende te Koewacht (Zeeland), overleden aldaar, dochter van Johannes de Jonge, Hans (X-al) en Catharina Judith Neuteboom, Tiny. Zij is getrouwd te Terneuzen op 31 augustus 1973, op 18-jarige leeftijd met Emiel M. R. Aper (21 jaar oud), geboren te Hulst op 4 april 1952, zoon van George Aper en Nellie de Bruin. Uit dit huwelijk:

 1. George Maria Emile Aper, geboren te Philippine (Zeeland) op 20 mei 1975, volgt onder XII-h.
 2. Judith Maria Johannes Aper, geboren te Oostburg op 11 mei 1983, volgt onder XII-i.

XI-ak Maria Antonia de Jonge, Marja, geboren te Goes op 10 april 1958, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden aldaar op 11 juni 2005, 47 jaar oud, dochter van Johannes de Jonge, Hans (X-al) en Catharina Judith Neuteboom, Tiny. Zij is getrouwd te Arnhem op 20 september 1985, op 27-jarige leeftijd met Theodorus Opdam (35 jaar oud), geboren te den Haag op 15 september 1950, zoon van Theodorus Opdam en Adriana Meiland. Uit dit huwelijk:

 1. Miranda Catharina Opdam, geboren te Terneuzen op 5 november 1974, volgt onder XII-j.
 2. Vera Adriana Opdam, geboren te Terneuzen op 3 oktober 1984, volgt onder XII-k.

XI-al Frederik Jan de Jonge, Fred, bankemployee, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, wonende te Geldrop, te Breda, te Steenbergen en te Eindhoven, zoon van Jan de Jonge (X-am) en Maria Johanna van Willigenburg, Marianne. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1974, op 22-jarige leeftijd met Petronella Johanna Maria Oerlemans, Lťanne (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 mei 1954 (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Joanna Raats), wonende te Geldrop, te Steenbergen en te Eindhoven, dochter van Petrus Oerlemans, Piet (ambtenaar PNEM) en Elisabeth Anna Raats, Lies (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Kasper de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, volgt onder XII-l.
 2. Ellen de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, volgt onder XII-m.

XI-am Job Michiel de Jonge, projectbegeleider/controller, geboren te Breda op 24 november 1954, wonende te Tilburg, zoon van Jan de Jonge (X-am) en Maria Johanna van Willigenburg, Marianne. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 augustus 1977 (getuigen waren Frederik Jan de Jonge en Matthieu Huijsmans), op 22-jarige leeftijd (1) met HenriŽtte Huijsmans ook genaamd Hetty (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 juni 1957. Hij is daarnaast getrouwd te Tilburg op 27 december 1995 (getuigen waren Irene Marianne de Jonge en Maria Johanna Groffen), op 41-jarige leeftijd (2) met Cornelia Petronella Susanna Groffen, Corinne (29 jaar oud), intercedent Jeugdwerk Garantieplan, geboren te Bergen op Zoom op 24 juli 1966, wonende te Tilburg, dochter van Johannes Adrianus Groffen en Cornelia de Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Heleen de Jonge, geboren te Tilburg op 11 oktober 1995.
 2. Lars de Jonge, geboren te Tilburg op 15 april 1998.
  Geboren om 20.50, gewicht 3850 gram.

XI-an Pieter Cornelis de Jonge, biochemicus, geboren te den Haag op 15 maart 1954, wonende aldaar, zoon van Anthonius Anne de Jonge (X-ao) en Rosa Karla Ruivenkamp. Hij is getrouwd te den Haag op 21 november 1981, op 27-jarige leeftijd met Stella Mantel (29 jaar oud), geboren te den Haag op 26 september 1952, dochter van Hein Mantel en Christina Bokhove. Uit dit huwelijk:

 1. Alma Charlotte de Jonge, geboren te den Haag op 20 september 1988.
 2. David Vasili de Jonge, geboren te den Haag op 3 februari 1991.

XI-ao Elisabeth de Jonge, geboren te den Haag op 15 mei 1956, wonende te Amsterdam, dochter van Anthonius Anne de Jonge (X-ao) en Rosa Karla Ruivenkamp. Zij heeft nu een relatie met Renť de Pruyssenaere de La Woestijne.
Uit deze relatie:

 1. Davy de Jonge, geboren te Amsterdam op 10 juni 1984.

XI-ap Evert de Jonge, arts en internist (A.M.C. Amsterdam), geboren te den Haag op 1 juni 1958, wonende te Abcoude, zoon van Anthonius Anne de Jonge (X-ao) en Rosa Karla Ruivenkamp. Hij is getrouwd te Amsterdam op 19 januari 1995, op 36-jarige leeftijd met Adriana Wilhelmina Jeanette Giesbers (35 jaar oud), geboren te Amsterdam op 19 december 1959. Uit dit huwelijk:

 1. Jessica de Jonge, geboren te Amsterdam op 5 maart 1994.
 2. Rinke Joost de Jonge, geboren te Abcoude op 28 oktober 1995.
 3. Marleen de Jonge.

XI-aq Anna Elisabeth de Jonge, geboren te Noordoostpolder op 30 september 1961, wonende te Dalfsen, dochter van Jan Benjamin de Jonge (X-aq) en Margaretha Cornelia Focken. Zij is getrouwd te Dalfsen op 25 juli 1991, op 29-jarige leeftijd met Bart Hette de Jong (28 jaar oud), projectmanager, geboren te Appingedam op 10 juni 1963, wonende te Dalfsen, zoon van Marten Roelof de Jong en Jannie Hennie Smild. Uit dit huwelijk:

 1. Teije Marten de Jong, geboren te Zwolle op 24 oktober 1991.
 2. Jan Benjamin de Jong, geboren te Zwolle op 1 juli 1993.

XII-a Sharon Kay Haskin, geboren te Chicago (U.S.A.) op 26 januari 1938, dochter van Robert Albert Haskin (XI-b) en Ligia Lily Brod. Zij is getrouwd te Des Plaines (USA) op 8 september 1957, op 19-jarige leeftijd met Wilbert Owen Galitz (21 jaar oud), geboren te Chicago (U.S.A.) op 21 juli 1936. Uit dit huwelijk:

 1. Kevin Wilbert Galitz, geboren te Chicago (U.S.A.) op 17 juli 1959.
 2. Karin Lee Galitz, geboren te Santa Monica Los Angelos (U.S.A.) op 18 november 1961.
 3. Kim Naomi Galitz, geboren te Park Ridge Cook (USA) op 21 september 1963.

XII-b Adriaan Anthonie de Jonge, geboren te Schiedam op 14 mei 1961, zoon van Marinus de Jonge (XI-u) en Johanna van Aalten. Hij is getrouwd te Sydney (AustraliŽ) in september 1982, op 21-jarige leeftijd met Debby Palmer. Uit dit huwelijk:

 1. Kylee Ann de Jonge, geboren te Sydney (AustraliŽ) op 23 januari 1983.

XII-c Michel de Jonge, medewerker drukkerij, geboren te Brussel (BelgiŽ) op 21 juni 1958, zoon van Jacob Albert Eduard de Jonge (XI-y) en Lťonie Françoise Deknop. Hij is getrouwd te Sint Katherijna-Waver op 23 augustus 1980, op 22-jarige leeftijd met Karin Sonia Versele (20 jaar oud), geboren te Mechelen (BelgiŽ) op 4 december 1959, dochter van Roland Harry Maurice Versele en Augusta Theodora Nora de Pauw. Uit dit huwelijk:

 1. Chava de Jonge, geboren te Mechelen (BelgiŽ) op 22 juli 1981.
 2. Stijn de Jonge, geboren te Mechelen (BelgiŽ) op 1 maart 1983.

XII-d Aagtje Catharina Faberij de Jonge, medewerkster in de zaak, geboren te Goes op 13 maart 1957, dochter van Jacobus Faberij de Jonge (XI-z) en Adriana Jannetje Dekker. Zij is getrouwd te Goes op 7 oktober 1991, op 34-jarige leeftijd met Willem Adriaan de Leeuw (36 jaar oud), geboren te Goes op 10 januari 1955, zoon van Hubrecht de Leeuw en Maria Pieternella Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jane Marian Gwendolyn de Leeuw, geboren te Goes op 29 augustus 1992.

XII-e Hillegonda Faberij de Jonge, geboren te Goes op 14 december 1958, dochter van Jacobus Faberij de Jonge (XI-z) en Adriana Jannetje Dekker. Zij is getrouwd te Goes op 12 mei 1982, op 23-jarige leeftijd met Aart Renger van Hoften (32 jaar oud), geboren te Middelburg op 17 februari 1950, zoon van Cornelis Jan van Hoften en Maria Annetje van der Bunt. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana van Hoften, geboren te Goes op 16 juni 1983.
 2. Jacobus Renger van Hoften, geboren te Goes op 8 december 1984.
 3. Jesper Adriaan van Hoften, geboren te Goes op 7 mei 1987.

XII-f Simone Faberij de Jonge, medisch analiste, geboren te Goes op 25 oktober 1960, dochter van Jacobus Faberij de Jonge (XI-z) en Adriana Jannetje Dekker. Zij is getrouwd te Goes op 1 oktober 1992, op 31-jarige leeftijd met Marco Carolus Elisa Aerts (31 jaar oud), directeur verkoop Sasglas, geboren te Goes op 9 maart 1961, wonende te Axel. Uit dit huwelijk:

 1. Kirsten Jannetje Catharina Aerts, geboren te Axel op 20 april 1994.

XII-g Adriana Jacqueline Faberij de Jonge, klerk op notariskantoor, geboren te Goes op 26 mei 1962, dochter van Jacobus Faberij de Jonge (XI-z) en Adriana Jannetje Dekker. Zij is gehuwd met Dirk Jan Kniepstra, transportmanager, geboren te Eindhoven op 30 april 1963, wonende te Oegstgeest, zoon van Cornelis Duco Kniepstra en Margaretha Maria Theresia Janssen. Uit dit huwelijk:

 1. Sietse Bastiaan Kniepstra, geboren te Haarlem op 15 juni 1993.
 2. Jelle Simon Kniepstra, geboren te Haarlem op 14 april 1995.

XII-h George Maria Emile Aper, geboren te Philippine (Zeeland) op 20 mei 1975, wonende te Moerbeke (BelgiŽ) en te Freetown (Sierra Leone), zoon van Emiel M. R. Aper en Anja de Jonge (XI-aj). Hij is getrouwd op 2 augustus 1995, op 20-jarige leeftijd met Cathy Grande (16 jaar oud), afkomstig uit Moerbeke (BelgiŽ), geboren op 3 januari 1979, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. ChloŽ Aper, geboren te Lokeren (BelgiŽ) op 17 juli 1996, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).
 2. Yelmen Aper, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).
 3. Faye Aper, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).

XII-i Judith Maria Johannes Aper, geboren te Oostburg op 11 mei 1983, dochter van Emiel M. R. Aper en Anja de Jonge (XI-aj). Zij was gehuwd met Chris. Uit dit huwelijk:

 1. Teun.

XII-j Miranda Catharina Opdam, geboren te Terneuzen op 5 november 1974, dochter van Theodorus Opdam en Maria Antonia de Jonge, Marja (XI-ak). Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 4 juni 1996, op 21-jarige leeftijd met Jan-Kees Slabbekoorn, wonende te Kapelle (Zeeland). Uit dit huwelijk:

 1. Jeffrey Slabbekoorn, geboren op 17 september 1999.
 2. Kevin Slabbekoorn, geboren op 17 september 1999.

XII-k Vera Adriana Opdam, geboren te Terneuzen op 3 oktober 1984, wonende te Kapelle (Zeeland), dochter van Theodorus Opdam en Maria Antonia de Jonge, Marja (XI-ak). Zij was gehuwd met Robert van Vlimmeren, wonende te Kapelle (Zeeland). Uit dit huwelijk:

 1. Benthe van Vlimmeren, wonende te Kapelle (Zeeland).

XII-l Kasper de Jonge, ingenieur hogere informatica, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), zoon van Frederik Jan de Jonge, Fred (XI-al) en Petronella Johanna Maria Oerlemans, Lťanne. Hij is getrouwd te Geldrop op 10 september 2004 (getuigen waren Eelco Kroonenberg en Ellen de Jonge), op 25-jarige leeftijd met Merel Kroonenberg (26 jaar oud), geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 28 december 1977, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), dochter van Dick Martin Johan Kroonenberg en Jacoba Cornelia Anna van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Karlijn de Jonge, geboren te Geldrop op 27 juli 2009, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.).
  Karlijn woog 3320 gram bij de geboorte en was 52 cm lang.
 2. Anouk de Jonge, geboren te Redmond (Washington, U.S.A.) op 14 februari 2013.

XII-m Ellen de Jonge, drs. psychologie, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, wonende te Utrecht en te Alkmaar, dochter van Frederik Jan de Jonge, Fred (XI-al) en Petronella Johanna Maria Oerlemans, Lťanne. Zij woont nu samen met Tom Obdam, geboren te Sittard in september 1982, wonende te Eindhoven en te Alkmaar, zoon van Ben Obdam en Wilma van Campen.
Uit deze relatie:

 1. Samuel Frederik Obdam, geboren te Alkmaar op 3 december 2012.