Laatste wijziging: 7-12-2015

Genealogie van Gerrit Roelofsen.

I Gerrit Roelofsen, geboren te Nijkerk (Gelderland) rond 1546. Hij was gehuwd met Truie Reiners van Coit, geboren te Nijkerk (Gelderland) rond 1546, dochter van Reiner van Coit en Truie. Uit dit huwelijk:
 1. Roelof Gerritsen, geboren te Nijkerk (Gelderland) rond 1571, volgt onder II.

II Roelof Gerritsen, muller op de oostermolen in Nijkerk, geboren te Nijkerk (Gelderland) rond 1571, overleden aldaar op 18 februari 1645, ongeveer 74 jaar oud, zoon van Gerrit Roelofsen (I) en Truie Reiners van Coit. Hij is getrouwd te Nijkerk (Gelderland) (1) met Altgen Goerts, geboren te Nijkerk (Gelderland) rond 1569, overleden aldaar in het jaar 1623, ongeveer 54 jaar oud, dochter van Goert Besselsen (landbouwer) en Lijsje Claesen. Uit dit huwelijk:

 1. Goert Roelofs, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 1 februari 1601, overleden aldaar rond 1605, ongeveer 4 jaar oud.
 2. Rijckelandt Roelofs.
Hij was gehuwd (2) met Jan Goerdsen. Uit dit huwelijk:
 1. Marijtgen Roelofs, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 27 oktober 1608, overleden aldaar voor 1623, hoogstens 15 jaar oud.
 2. Gerrit Roelofsen, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 23 juni 1611, volgt onder III.
 3. Goert Roelofs, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 9 december 1613.

III Gerrit Roelofsen, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 23 juni 1611, zoon van Roelof Gerritsen (II) en Jan Goerdsen. Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Oth Gerrits, geboren te Barneveld (Utrecht) rond 1634, volgt onder IV.

IV Oth Gerrits, geboren te Barneveld (Utrecht) rond 1634, zoon van Gerrit Roelofsen (III). Hij is getrouwd te Barneveld (Utrecht) rond 1656, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Claesje Claes (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Barneveld (Utrecht) in het jaar 1635.

Trouwboek Nijkerk: Ondertrouwd 1643 Novemb: den 5 Roelof Gerrits Gerrit Gijsberssoon in Swartebroeck Claessen Claes Claes Renssendr tot Nijkercke.
(Vermoedelijk is dit een eerder huwelijk van Claesje.)
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Otten, geboren te Barneveld (Utrecht) rond 1661, overleden aldaar in het jaar 1710, ongeveer 49 jaar oud.
 2. Roelof Otten, geboren te Kallenbroek onder Barneveld, gedoopt te Nijkerk (Gelderland) op 2 april 1663, volgt onder V.

V Roelof Otten, geboren te Kallenbroek onder Barneveld, gedoopt te Nijkerk (Gelderland) op 2 april 1663, zoon van Oth Gerrits (IV) en Claesje Claes.

Vermeld bij zijn eerste huwelijk: attestatie op Hoevelaken 21.3.1686.
Vermeld bij zijn tweede huwelijk: attestatie op Voorthuizen 24.6.1688.
Recht.Arch. Kwartier Veluwe inv.nr. 852, buurschap Slichtenhorst fol. 7 R/V: Roelof Otten en Geertjen Evers echteluijden verkopen voor f 200,- Car. aan Jacob Geurtsen en Claesjen Roelofsen een huijs met een hof genaemt Nieuw Willigenburg gelegen int Vheen onder den ampte van Nijkerk soo als hetselve door transportanten gebruijkt word, mits daer aen behouden voor ons transportant ons leven en niet langer de hegte helfte van de boomvrughten uijt den hof en vrij wonen in de kamer alwaer naest aengeland sijn oostwaerts Geurt Aertsen westwaerts Hendrick Aertsen van Tinteler suijdwaerts Jacob Geurssen en noordwaerts d'kinderen van Hendrick van Grevengoed. Vrij allodiael goed. Beide transportanten plaatsen een merk. Getransporteerd/geregistreerd 18/20 augustus 1736.
Hij is in ondertrouw gegaan te Barneveld (Utrecht) op 14 februari 1686, op 22-jarige leeftijd (1) met Lubbertien Rijers (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Kallenbroek onder Barneveld rond 1664. Hij is in ondertrouw gegaan te Barneveld (Utrecht) op 27 mei 1688, op 25-jarige leeftijd (2) met Geertjen Everts, geboren te Voorthuizen, dochter van Evert Aelten. Uit dit huwelijk:
 1. Lubbert Roelofsen van Willigenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) rond 1696, volgt onder VI.
 2. Gerrit Roelofs van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland).
  Vermeld bij zijn huwelijk: 16 oktober met attestatie naar Voorthuizen.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Nijkerk (Gelderland) op 2 oktober 1723 met Steventje Jochems, geboren te Voorthuizen.
 3. Claesje Roelofs van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland).
  Zij is in ondertrouw gegaan te Nijkerk (Gelderland) op 18 november 1723 met Jacob Geurtsz, geboren te Nijkerk (Gelderland).
  Vermeld bij het huwelijk: attestatie naar Hoevelaken 28.11.1723.

VI Lubbert Roelofsen van Willigenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) rond 1696, overleden na 6 oktober 1780, minstens 84 jaar oud, zoon van Roelof Otten (V) en Geertjen Everts.

Vermeld bij zijn huwelijk: met attestatie naar Amersfoort 4.9.1727.
Gerecht Emiclaar, transportreg. inv.nr. 1149: Op 2 November 1759 compareerden voor mij Abraham van Bemmel, openbaar notaris te Amersfoort, de Heer Hendrik Foeyt, collonel ten dienste deser Landen ter eener, ende Lubbert Roeloffen, woonende onder Emiclaer ter andere zijden, ende bekenden en verklaarden de heer eerste comparant verhuurt en de laatste comparant gehuurt en in pagt aangenomen te hebben zeekere omtrent anderhalf mergen tabaksland, met een tabakschuur daarop staande, onder den gerechte van Emiclaar aan de Emiclaarse weg, met een hofje en tabakskisten in den bogaard van Emiclaar daarbij behoorende, zodanig tevooren door den huurder gebruykt is, edog het woonhuysje aen de schuur blijft voor den heer verhuurder, en alsulks buyten dese huure, mogende de bruykers van dat huysje haer nodige water haelen aan de pomp in de voors. tabakschuur staande, en die bruykers de twee hofjens gebruyken zoo tevooren geschied is. Dit voor den tijd van zes agtereenvolgende jaaren, die aanvang neemen Petri en May respective des jaers 1760, zulks het laetste jaar eyndigen zal ten opsigte van 't land met Petri den 22 February, en ten reguarde der schuur primo Mey beyde des jaars 1766.
Dat jaarlijks om en voor de somme van een honderd en twintig gulden boven thiend en tabaksmergengeld door den huurder te voldoen, blijvende alle andere ongelden voor reekening van den heer verhuurder. Te betalen de voorschreve pagtpenningen alle jaar precies. Voorts is geconditioneert, dat den huurder het gehuurde wel en na behooren zal moeten gebruyken, gelijk hij het esse bosje aan 't land ook zal mogen uytroyen en tot land maaken en gebruyken, mits een jonge dubbelde essenheg in de plaats potende. Ook zal hij huurder het voorschreve land int laatste jaar huur inne tabakstammen moeten opleveren.
En zal den heer verhuurder aan de schuur behoorlijke reparatien doen en deselve van nodige spijlen voorsien en onderhouden. Beide parthijen verbinden hun persoonen en goederen, enz. enz.
Aldus gepasseert binnen Amersfoort ter presentie van Gerard van Bemmel en Jan Kruyf als getuygen.
Gerecht Emiclaar, inv.nr. 673 en 675: Cooppenningen: f 399. 1 Gulden ondert zegel. Wij Krijn Hoogeveen Schout, Aart Thijmensen, ende Thomas Thijssen Schepenen van Emiclaar, doen cond, dat voor ons gecomen is int Gerecht Jan Gijsbertsen Prins woonende opt Hoogland, soo voor sijn selve, en als Man en Voogd van sijn Huijsvrouw Gerritje Klaas, benevens de selve ende verclaarde de Comparanten te leveren, transporteren ende over te geven aan, ende ten behoeve van Lubbert Roeloffsen Van Willigenburg, en Gerrit Lubbertsen Van Willigenburg, woonagtig onder desen Geregte, voor haar en haare Huijsvrouwen en Erffgenamen, seekere Huijsinge en verder opstal met de grond daarbij behoorende, groot omtrend een halff Mergen genaamt de Brand, dog soo groot en kleijn gelegen is onder desen Geregte, belend ten Noorden de Erffpagt van den eersten kooper, ten Oosten de Heer Overste Foeijt, en ten Westen de Nieuwe Steeg, wesende Erffpagt goed vant Erff de Zielhorst, competerende de Erven van den Heer Jan Guilliam Kool, wordende aan Deselve jaarlijcx betaalt voor Erffpagt Vijff gulden in welke Erffpagt, gelijk ook in 's Heeren Ongelden de koopers getreden sijn met den Eersten Maij 1760. Ende sullen de coopers sig voorts moeten reguleren na den inhoud der Erffpagtbrieff opden 16e Augustij 1736. Voor Gerard Van Wisseling, Notaris en seekere getuijgen binnen Amersfoort gepasseert. Belovende den Comparant desen transporte daarop te vrijden en waren als Erffcoopsregt, en in dese Provintie gebruijkelijk is. Ende bekenden de Comparanten van de Cooppenningen voldaan ende betaalt te sijn. Ende dit naardien ons bij qtie van den Heer N.V. Goudoever, Coll tot Amersfoort van dato den 18e Maij 1760 en den 19e daar aan ter Secretarije aldaar geregistreert, gebleeken was den 40e penning met de anderhalff per cent verhooging betaalt te sijn. Dest Oirconde etc: Op den 23e Maij 1760.
Not. Arch. Amersfoort, inv.nr. AT 036A010, Huurcedule: Op huijden den 15den augustus 1766 compareerden voor mij Abraham van Bemmel, Notaris des Hoofs van Utrecht binnen Amersfoort geadmitteert en woonagtig in bijwezen van ondergenoemde getuigen: Lubbert Roelofsen van Willigenburg en Gerrit Lubbersen van Willigenburg ter eene en Wouter Klaassen ter andere zijde ende bekenden en verklaarden de twee eerste comparanten verhuurt en de laatste comparant voor hem, zijn huijsvrouw en beijder erven gehuurt en in pagt aangenomen te hebben zeker Huijsinge, staande onder den gerechte van Emiclaar, genaamd de oude Brand, met de halve deel recht opgaande alsmede de halve Hoff ende de helfte der Boomvrugten, alzo de andere helfte aan den bruijker van de kamer behooren, edoch de twee Nooteboomen en de Peereboom daar van behouden de verhuurders de helfte aan zig.
Deze huure geschied voor den tijt van zes achtereenvolgende jaren, daar van het eerste jaar albereijds is ingegaan primo may 1766, jaarlijks om en voor de zomme van dertig gulden eens geld, te betalen bij het halve jaar.
De huurder moet het naar behoren gebruiken, mag het wel verbeteren, maar niet verslimmeren off verergeren, de verhuurders moeten repareren.
De huurder zal de ruijff en de krib bij het einde van de huur mogen meenemen. Zij verbinden aan deze overeenkomst hun persoon en goederen, enz. enz.
Lubbert Roelofsen was armmeester en kerkmeester in Hoogland van 1763 tot 1767.
Op 6 October 1780 compareerde voor mij Gerrit Vogelesang, openbaar notaris te Amersfoort, Lubbert van Willigenburgh en Kniera Gerrits echtelieden, wonende onder den gerechte van het Hogeland en Emiclaar bij den Brand, weezende den eersten comparant ziekelijk, dog de tweede comparante gesond van lichaam, beyde haar verstand, memorie en uitspraak volkomen magtig en gebruykende enz. enz. Op nieuws disponeerende zoo verklaarden de comparanten den eerststervende den langstleevende te benoemen tot universeel erfgenaam, geevende dus malkanderen alle haare inboedel en huisraad, so juweelen, kleynodien, gemunt, goud en silver daar niet onder begrepen. Mitsgaders alle sodanige goederen en effecten als bevonden zullen worden; en aan de verdere en overige goederen, hetzij hier off elders in de provintie van Gelderland geleegen enz. enz.
Verklaarende op de last van het voorschreeven aan elkanderen gebenifiveerde, tot haar eenige en universeele erfgenaamen te benoemen en aan te stellen haar zoon en dogter Geysbert Lubbertsen Willigenburgh en Geertruy Lubbertsen Willigenburgh, ieder voor een derde part. De kinderen van haare overleedene zoon Gerrit Lubbertsen Willigenburgh voor het laaste derde part, moetende dus des comparanten nalatenschap door de voornoemde erfgenaamen in drie parten egaal worden verdeeld, zonder dat de oudste zoon eenig recht van voordeel zal mogen pretendeeren.
Stellende de comparanten tot momboirs en voogden over haare na te latenen onmondige erfgenaamen aan Geysbert Lubbertse Willigenburgh en Reymert Willemse Hofland, tezaamen off den langstleevende van dien.
Alle hetwelke de comparanten duydelijk voorgeleezen zijnde, verklaarden te weezen haar testamente, laaste en uiterste wille, begeerende dat dit nae haar dood zal worden agtervolgt en effect sorteeren zal.
Aldus gedaan en gepasseert in Amersfoort ten comptoire van mij notaris, ter presentie van Fredrik van Beek en Theymen van Beek, als getuygen van gelooff en competente ouderdom, hiertoe verzogt.
(w.g.) Lubbert van Wylgenburgh, Kunere Gerrits, Frederik van Beek, Tymen van Beek.
Mij present G. Vogelesang, notaris.
Hij is in ondertrouw gegaan te Nijkerk (Gelderland) op 31 augustus 1727, op ongeveer 31-jarige leeftijd met Cunera Gerrits van Maanen (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Hoogland (Utrecht) rond 1705.
Gerecht Emiclaar, inv.nr. 674: Compareerde ter Secretarije van Emiclaar Cunera Van Maanen weduwe van Lubbert Van Willigenburg, wonende onder den Gerechte van Emiclaar, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken haare schoonzoon Reijmert Hofland, mede onder Emiclaar woonagtig, speciaal om voor en wegens de Comparante te doen de contributie van den honderdsten penning, welke zij ingevolge van het Placaat van de Ed. Mog. Heeren Staten dezer Provincie van den 1e May 1793 verschuldigd is te betalen, daarbij te verklaren dat die contributie geschied conform en naar den inhoude van hetzelve Placaat, en om daarop in de Naam en Ziele der Constituante te presteren den vereischten Eed op het formulier bij gem: Placaat voorgeschreven. En voords generalijk om dien aangaande alles verder te doen en te verrigten wat nodig wezen en vereischt worden zal. Alles met belofte van goedkeurig en gestanddoening en onder verband als naar rechten. Aldus gepasseerd en door de Comparante ondertekend op den 30e Augustus 1793.
Dit merk X is gesteld door Cunera Van Maanen, Wede Lubbert Van Willigenburg.
Inv.nr. onbekend, datum onbekend: Kuniera Gerrits weduwe van Lubbert van Willigenburg "voor enige tijd" overleden te Hoogland in het huis de Oude Brand wat door overledene bewoond is geweest. Zij bezat in Nijkerk land in de Agterhoek aan de Laak. Opmerking: Erfgenamen Gijsbert en Geertrui van Willigenburg en de zes kinderen van de vooroverleden zoon Gerrit van Willigenburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruijd van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht), gedoopt te Amersfoort op 10 augustus 1728.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Amersfoort op 23 oktober 1767 en getrouwd te Hoogland in de Gereformeerde Kapel Coelhorst op 8 november 1767, op 39-jarige leeftijd met Reijmert Willemse Hofland, geboren te Hoogland (Utrecht).
  Vermeld bij haar huwelijk: attestatie naar Keulhorst 8.11.1767.
 2. Gijsbertus van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 23 mei 1730.
 3. Weimpje van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 12 oktober 1731.
 4. Gijsbert Lubbertsen van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht), gedoopt te Amersfoort op 5 januari 1734, volgt onder VII-a.
 5. Gerrit Lubbertsen van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht), gedoopt te Amersfoort op 28 februari 1736, volgt onder VII-b.
 6. Roelof van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 26 oktober 1738.
 7. Roelof van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 17 juli 1740.
 8. Margrietje van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 26 november 1742.
 9. Roelof van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 24 mei 1744.
 10. Margrietje van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 9 juli 1745.
 11. Roelof van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 31 mei 1748.

VII-a Gijsbert Lubbertsen van Willigenburg, koster, doodgraver, geboren te Hoogland (Utrecht), gedoopt te Amersfoort op 5 januari 1734, wonende te Hoogland (op Coelhorst bij de Capel), zoon van Lubbert Roelofsen van Willigenburg (VI) en Cunera Gerrits van Maanen.

Vermeld bij het huwelijk: met attestatie van Nieuwkerk en van Leusden. In 1783 pachtte hij een stuk land onder Hoogland genaamd Couwenhovens kampje.
Hij is in ondertrouw gegaan te Amersfoort op 1 februari 1760 en getrouwd aldaar op 17 februari 1760, op 26-jarige leeftijd met Gerritje Andriessen Buitenhuis (27 jaar oud), geboren te Nijkerk (Gelderland), gedoopt aldaar op 16 maart 1732, overleden te Amersfoort op 31 januari 1813, 80 jaar oud, dochter van Andries Gerritsen Buytenhuys (landbouwer, schepen van Duist) en Willempje Jochems.
Vermeld bij haar overlijden: Des morgens ter vier uuren in het huis staande op de Breedestraat No... Wijk Breul.
Uit dit huwelijk:
 1. Roelof Gijsberts van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 29 januari 1762 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-a.
 2. Weimtje van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 29 januari 1762 (nederlands hervormd).
 3. Andries van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 29 januari 1762 (nederlands hervormd).
 4. Willempje van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 25 september 1764 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-b.
 5. Andries van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht), gedoopt te Amersfoort op 11 maart 1766 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-c.
 6. Cunera van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 31 juli 1768 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-d.
 7. Lubbert van Willigenburg, gedoopt te Hoogland (Utrecht) op 4 november 1770 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-e.
 8. Grietje van Willigenburg, Margaretha, gedoopt te Amersfoort op 23 juli 1773 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-f.

VII-b Gerrit Lubbertsen van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht), gedoopt te Amersfoort op 28 februari 1736, overleden te Nijkerk (Gelderland) op 17 september 1780, begraven aldaar op 21 september 1780, 44 jaar oud, zoon van Lubbert Roelofsen van Willigenburg (VI) en Cunera Gerrits van Maanen.

Vermeld bij het huwelijk: met attestatie van Nieuwkerk en van Leusden. Vermeld bij zijn begraven: betaald f 1.
Hij is in ondertrouw gegaan te Amersfoort op 1 februari 1760 en getrouwd aldaar op 17 februari 1760, op 23-jarige leeftijd met Berentje Andriessen Buijtenhuijs (21 jaar oud), gedoopt te Nijkerk (Gelderland) op 10 september 1738, overleden aldaar op 1 maart 1786, begraven aldaar op 7 maart 1786, 47 jaar oud, dochter van Andries Gerritsen Buytenhuys (landbouwer, schepen van Duist) en Willempje Jochems.
Vermeld bij haar begraven: betaald.
Uit dit huwelijk:
 1. Andries van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 13 februari 1761 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-g.
 2. Weymtje van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 27 mei 1763 (nederlands hervormd).
  Op 1.4.1779 aangenomen als lidmaat Ger. Gem. Nijkerk.
 3. Roelof van Willigenburg, gedoopt te Nijkerk (Gelderland) op 18 mei 1766 (nederlands hervormd).
  Hij is getrouwd te Nijkerk (Gelderland) op 4 oktober 1801, op 35-jarige leeftijd met Teuntje van den Akker (34 jaar oud), geboren te Nijkerk (Gelderland) in het jaar 1767, wonende te Illig, overleden te Nijkerk (Gelderland) op 12 juli 1825, 58 jaar oud.
  Vermeld bij het huwelijk: Ingevolge attest van den Predicant in de Kerk te Hoevelaken.
  Oud rechtelijk archief Nijkerk, inv. 1437: Dossier inzake het buitenechtelijk kind van Teuntje van den Akker echtgenote van Roelof van Willigenburg, 1802, 1 omslag.
  (Zij was later gehuwd met Willem van Twiller.)
 4. Peter Spierings, tabaksplanter, gedoopt te Nijkerk (Gelderland) op 20 april 1768 (nederlands hervormd), ongehuwd overleden aldaar op 25 november 1827, 59 jaar oud.
  Kadastrale atlas Gelderland 1832 bladz. 99:
  686 Erven Willem van Willigenburg Nijkerk landman grootte 1.05.39 sectie AB H.
  Sectie B: perceel 660 huis, tuin en erf grootte in ha 2.80
  Belastbaar inkomen f 21. Erven Willem van Willigenburg en cons. (blad 18).
  Vermeld bij zijn overlijden: des avonds ten zeven ure ten zijnen huize in de Kolkenstraat.
 5. Lubbert van Willigenburg, gedoopt te Nijkerk (Gelderland) op 7 november 1770 (nederlands hervormd).
 6. Kuniera van Willigenburg, geboren op 29 oktober 1773, gedoopt te Nijkerk (Gelderland) op 31 oktober 1773 (nederlands hervormd).
 7. Jan van Willigenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 3 juli 1776, gedoopt aldaar op 10 juli 1776 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-h.
 8. Evert van Willigenburg, tabaksplanter, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 15 februari 1779, gedoopt aldaar op 17 februari 1779 (nederlands hervormd), ongehuwd overleden aldaar op 24 juli 1843, 64 jaar oud.
  Kadastrale atlas Gelderland 1832:
  684 Evert van Willigenburg en cons. Nijkerk planter grootte 3.03 sectie B, 685 grootte 5.37 sectie B.
  Sectie B 946: smederij en erf f 21, grootte in ha 40.
  Sectie B 1223 huis en erf f 21, grootte in ha 36.
  Perceel 1224 t/m 1229: aantal ha respectievelijk: 17, 28, 53, 3.10, 25, 28. Belastbaar inkomen op elk perceel f 15.
  Bev.reg. Nijkerk 1840-1850: Hij woonde Brink nr. 332.
  Vermeld bij zijn overlijden: des morgens ten half acht ure ten zijnen huize op den Hogenhof.

VIII-a Roelof Gijsberts van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 29 januari 1762 (nederlands hervormd), wonende te Hoogland (Utrecht), zoon van Gijsbert Lubbertsen van Willigenburg (VII-a) en Gerritje Andriessen Buitenhuis. Hij is in ondertrouw gegaan op 9 april 1789, getrouwd te Hoogland in de Gereformeerde Kapel Coelhorst op 26 april 1789 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Grietjen Frederiks Taken (Fokker) van Sloten (22 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1767 (nederlands hervormd), wonende te Nijkerk (Gelderland) en te Amersfoort, overleden aldaar op 19 september 1825, 58 jaar oud, dochter van Albertus Fokker en Debora.
(Zij was later gehuwd met Jan Lammense Vos.) Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 14 januari 1790, gedoopt aldaar op 17 januari 1790 (nederlands hervormd), volgt onder IX-a.
 2. Debora van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 7 juni 1792 (nederlands hervormd), volgt onder IX-b.
 3. Frederik van Willigenburg, gedoopt te Hoogland (Utrecht) op 21 augustus 1796 (nederlands hervormd), volgt onder IX-c.
 4. Gerritjen van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 17 oktober 1799 (nederlands hervormd).

VIII-b Willempje van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 25 september 1764 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 21 februari 1844, 79 jaar oud, dochter van Gijsbert Lubbertsen van Willigenburg (VII-a) en Gerritje Andriessen Buitenhuis.

Vermeld bij haar overlijden: des avonds te acht ure in het huis staande aan de cingel Wijk Camp.
Zij is in ondertrouw gegaan te Amersfoort op 3 november 1791 en getrouwd aldaar op 24 november 1791, op 27-jarige leeftijd met Rijmert van Doornik (25 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1766, overleden aldaar op 28 februari 1847, 81 jaar oud, zoon van Hendrik van Doornik. Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1793, overleden aldaar op 12 februari 1833, 40 jaar oud.
 2. Hendrik van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1797, volgt onder IX-d.
 3. Gijsbertus van Doornik, geboren in het jaar 1800, overleden te Amersfoort op 14 september 1849, 49 jaar oud.
 4. Gerrit van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1803, volgt onder IX-e.
 5. Willemijntje van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1807, volgt onder IX-f.

VIII-c Andries van Willigenburg, daggelder, geboren te Hoogland (Utrecht), gedoopt te Amersfoort op 11 maart 1766 (nederlands hervormd), overleden te Hoogland (Utrecht) op 24 september 1834, 68 jaar oud, zoon van Gijsbert Lubbertsen van Willigenburg (VII-a) en Gerritje Andriessen Buitenhuis.

Vermeld bij zijn ondertrouw: 1e gebod 29.7.1796, attestatie van Hoogland. Vermeld bij zijn overlijden: des avonds ten Elf ure in het huis staande op Koelhorst. Aangegeven door zijn zoon Hendrik van Willigenburg, landbouwer, oud 31 jaren.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 31 juli 1796, op 30-jarige leeftijd met Jannetje van Doornick (25 jaar oud), gedoopt te Amersfoort op 18 januari 1771, overleden aldaar op 15 april 1825, 54 jaar oud, dochter van Hendrik van Doornik en Jannetje Hendriks Roeberg.
Vermeld bij haar overlijden: om 20 uur in het huis staande buiten de Kleine Koppelpoort genaamd Betlehem.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 23 november 1797, volgt onder IX-g.
 2. Hendrik van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 28 december 1800.
 3. Hendrik van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 6 juni 1802, volgt onder IX-h.
 4. Gerrit van Willigenburg, wever, gedoopt te Amersfoort op 28 december 1806, overleden aldaar op 26 december 1823, 16 jaar oud.
  Vermeld bij zijn overlijden: ten Een Uur in het huis staande buiten de Kleine Koppelpoort Wijk Br.

VIII-d Cunera van Willigenburg, voervrouw, gedoopt te Amersfoort op 31 juli 1768 (nederlands hervormd), dochter van Gijsbert Lubbertsen van Willigenburg (VII-a) en Gerritje Andriessen Buitenhuis. Zij is in ondertrouw gegaan te Hoogland (Utrecht) op 20 maart 1796, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Jansen Verschuur, voerman, geboren te Renswoude.
(Hij was weduwnaar van Reintje Otterlo.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Verschuur, arbeider, geboren te Rhenen in het jaar 1805, overleden te Haarlemmermeer op 16 november 1884, 79 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wageningen op 2 mei 1839, op 34-jarige leeftijd met Hendrijna Wiggerman (29 jaar oud), geboren in het jaar 1810, overleden te Haarlemmermeer op 18 april 1892, 82 jaar oud, dochter van Bernardina Wiggerman (arbeider) en Maria Hendrix.

VIII-e Lubbert van Willigenburg, gedoopt te Hoogland (Utrecht) op 4 november 1770 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 20 december 1811, 41 jaar oud, zoon van Gijsbert Lubbertsen van Willigenburg (VII-a) en Gerritje Andriessen Buitenhuis.

Burgerlijke Stand Hoogland: Compareerde voor ons Adriaan Hoogeveen Maire van het Hoogeland: Cornelisje van Appeldoorn oud 25 Jaren, Grietje van Willegenburg Huisvrouw van Harmen van Maanen en Grietje Fokken van Slooten, Huisvrouw van Jan Lammense Vos, oud 46 Jaren, wonende de twee eerste comparanten binnen deze gemeente en de derde comparante te Amersfoort, en verklaarde zij heden, dat Lubbert van Willigenburg, in leeven echtgenoot van de Eerste Comparante, op den 20sten dezer des morgens ten half zeven Uur is overleeden. De comparante verklaarde niet te kunnen schrijven. En is deeze door ons Maire onderteekend.
Hij is getrouwd te Amersfoort (St. Joriskerk) op 11 oktober 1807, op 36-jarige leeftijd met Cornelia van Apeldoorn (20 jaar oud), tabaksplantster, geboren te Hoogland (Utrecht), gedoopt te Amersfoort op 30 november 1786, overleden aldaar op 21 februari 1864, 77 jaar oud, dochter van Willem van Apeldoorn en Mechteld van Alebeek.
Not. Arch. Amersfoort AT 055b010, rep. 322, Notaris E.J. van Wisselingh: Proces verbaal van Beëdiging: Op heden den 24 Augustus 1812 compareerde voor ons Steven Camp Vrederegter in Amersfoort Departement van de Zuiderzee, in het Locaal onzer gewone teregtzittinge op den Hof naast het Stadhuis te Amersfoort Gerbert vant Klooster, Landman, wonende op 't Hoogland te kennen gevende dat hij door Andries Van Willigenburg toeziende Voogd over de minderjarige zoon van Cornelia van Apeldoorn bij wijlen haren man Lubbert van Willigenburg in Echte verwekt, ingevolge Artikel 453 van het Code Napoleon was benoemd als deskundige tot de schatting der meubilaire en ander voorwerpen Specterende tot den Boedel van gemelde Cornelia van Apeldoorn en hare overledene man Lubbert van Willigenburg. En heeft de Comparant in onze handen afgelegd den Eed dat hij de voormelde schatting zal doen ten juisten waarde en zonder eenig Opgeld daar bij te berekenen enz. enz.
Idem: Aujourd'hui le 27 Aout 1812 à la requisition de Cornelisje van Apeldoorn, veuve de Lubbert Vanwilligenburg, journaliere demeurante de hoogland tant en nom propre qu'en qualité de mère et tutrice naturelle de Gijsbert Vanwilligenburg, enfant mineur d'entre elle et son dit défunt mari. En présence et à la requisition de André Vanwilligenburg, journalier demeurant en la Commune d'amersfoort agissant comme subrogé tuteur dedit enfant mineur nommé par délibération de conseil de famille etc. etc. Hierna volgde de opsomming der goederen, waarvan de geschatte waarde 349 francs 15 centimes bedroeg.
Vermeld bij haar overlijden: des morgens half acht aan de Cingel wijk E in het Gasthuis, aangegeven door Arend de Wijs, Vader van het Gasthuis, 70 jaren.
(Zij is later getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 22 oktober 1812, op 25-jarige leeftijd met Reyer Schutz (20 jaar oud), gedoopt te Amersfoort op 27 mei 1792 (luthers), zoon van Jan Fredrik Schutz (dagloner) en Maria Reijers. Zij is later getrouwd te Amersfoort op 18 november 1818, op 31-jarige leeftijd met Arres de Bree (ongeveer 24 jaar oud), daghuurder, geboren rond 1794, zoon van Elbert de Bree en Hendrijna de Bree.) Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert van Willigenburg, geboren te Hoogland (Coelhorst) op 28 januari 1808, gedoopt te Amersfoort op 31 januari 1808 (nederlands hervormd), volgt onder IX-i.

VIII-f Grietje van Willigenburg, Margaretha, gedoopt te Amersfoort op 23 juli 1773 (nederlands hervormd), wonende te Hoogland (Utrecht), overleden te Amersfoort op 28 december 1847, 74 jaar oud, dochter van Gijsbert Lubbertsen van Willigenburg (VII-a) en Gerritje Andriessen Buitenhuis.

Vermeld bij haar overlijden: des nachts te twee ure in het huis staande aan de cingel, wijk Breul (gasthuis). Aangegeven door Arend de Wijs, vader in 't Gasthuis.
Zij is in ondertrouw gegaan te Hoogland (Utrecht) op 30 oktober 1801 en getrouwd aldaar op 26 november 1801, op 28-jarige leeftijd met Harmen Brandsen van Maanen (31 jaar oud), daghuurder, geboren te Ede (Gld) in het jaar 1770 (nederlands hervormd), overleden te Amersfoort op 2 juli 1840, 70 jaar oud.
Volkstelling Amersfoort 1830: Wijk Breul Groote Haag: Hermanus van Maanen 53 jaar Wageningen daghuurder, Grietje van Wilgenburg 53 jaar Hoogland, Gijsje van Maanen 14 jaar Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
 1. Willemijntje van Maanen, gedoopt te Amersfoort op 18 februari 1802 (nederlands hervormd), volgt onder IX-j.
 2. Ysebrand van Maanen, gedoopt te Amersfoort op 14 oktober 1804 (nederlands hervormd).
 3. Gerritje van Maanen, gedoopt te Amersfoort op 29 januari 1807 (nederlands hervormd), volgt onder IX-k.
 4. Gijsberta van Maanen, geboren te Amersfoort op 25 januari 1813, volgt onder IX-l.
 5. Teunisje van Maanen, geboren op 25 mei 1817, volgt onder IX-m.

VIII-g Andries van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 13 februari 1761 (nederlands hervormd), wonende te ter Eem, overleden te Baarn (Utrecht) op 26 januari 1838, 76 jaar oud, zoon van Gerrit Lubbertsen van Willigenburg (VII-b) en Berentje Andriessen Buijtenhuijs.

Vermeld bij het huwelijk: Met attestatie naar Baarn.
Hij is in ondertrouw gegaan te Bunschoten op 7 oktober 1796 en getrouwd aldaar op 6 november 1796, op 35-jarige leeftijd met Marretje Rengers van der Hart (29 jaar oud), gedoopt te Bunschoten op 1 november 1767 (doopgetuige was Aeltje Lamsberts), overleden te Baarn (Utrecht) op 18 december 1811, 44 jaar oud, dochter van Renger Teunisz van der Hart en Geertje Gijsberts Los.
Vermeld bij haar overlijden: des morgens te acht uuren aan Ter Eem.
Uit dit huwelijk:
 1. Bartha van Willigenburg, geboren te Baarn (Utrecht) op 18 oktober 1797, gedoopt aldaar op 5 november 1797 (nederlands hervormd), ongehuwd overleden te Nijkerk (Gelderland) op 7 september 1846, 48 jaar oud.
  Vermeld bij haar overlijden: des avonds ten elf ure. De naam van haar moeder werd opgegeven als Dirkje Teunissen.
 2. Renger van Willigenburg, geboren te Baarn (Utrecht) op 19 oktober 1798, gedoopt aldaar op 1 november 1798 (nederlands hervormd).
 3. Gerrit van Willigenburg, geboren te Baarn (Utrecht) op 15 november 1799, gedoopt aldaar op 8 december 1799 (nederlands hervormd).
 4. Renger van Willigenburg, geboren te Baarn (Utrecht) op 17 februari 1802, gedoopt aldaar op 21 maart 1802 (nederlands hervormd).
 5. Gerrit van Willigenburg, geboren te Baarn (Utrecht) op 25 januari 1804, gedoopt aldaar op 5 februari 1804 (nederlands hervormd).
 6. Geertruy van Willigenburg, geboren te Baarn (Utrecht) op 28 augustus 1805, gedoopt aldaar op 8 september 1805 (nederlands hervormd).
 7. Gerrit van Willigenburg, geboren te Baarn (Utrecht) op 13 augustus 1811 (nederlands hervormd), overleden op 4 oktober 1811, 52 dagen oud.

VIII-h Jan van Willigenburg, tabaksbouwer, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 3 juli 1776, gedoopt aldaar op 10 juli 1776 (nederlands hervormd), overleden te Hoogland (Utrecht) op 2 april 1852, 75 jaar oud, zoon van Gerrit Lubbertsen van Willigenburg (VII-b) en Berentje Andriessen Buijtenhuijs.

Zij woonden in Hoogland: Emiclaar huisnr. 230 en Brand 226.
Departement van de Rijn, heffing 50ste penning boek 2096: 27 jan. 1805 heeft Jan Gaartsen van Wilgenburg aangegeven en op dato betaald de 50ste penning van 1/12 part in 14 morgen Mheenland gelegen in den ambte van Nijkerk buurschap Agterhoek op den 7 jan. 1805 uit de hand gekocht van Andries Gaartsen van Wilgenburg voor een som van f 38 de heffing 15 stuivers 2 penningen.
Volkstelling Hoogland 1840 Brand 226: Jan van Willigenburg 64 jaar Nijkerk landbouwer, Jannetje Kreykamp 60 jaar Hoogland, Gerrit 34 jaar, Antony 28 jaar, Reymert 25 jaar, Geertruy 36 jaar, Gerritje van Willigenburg 23 jaar allen geboren Hoogland, Gerritje Bloem 9 jaar kostkind, Sophia Maria Klapmeyer 40 jaar Amsterdam Rentenierse.
Vermeld bij zijn overlijden: om twee uren in het huis genaamt de Nieuwen Brand. Aangegeven door zijn zoon Antonie van Willigenburg.
Uit het boek: "Emiclaer van Heerlijckheid tot Stad" door G.G. Hilhorst (1992-1993), aanwezig in het gemeentearchief van Amersfoort. Op bladzijde 81: Dit huis is in 1731 door Hendrik Klaassen gebouwd en behoorde toen als erfpacht bij de boerderij "De Zielhorst". Na de verkoop van "De Zielhorst" in 1814 is het eigendom van Adriaan Hoogeveen geworden. Deze verkoopt het in 1820 aan Notaris Vliecks uit Amersfoort. In 1824 koopt de erfpachter Jan van Willigenburg de grond. Zijn grootvader Gerrit van Willigenburg had in 1760 de erfpachtrechten reeds gekocht van Jan Gijsberts Prins. De familie Van Willigenburg heeft meer dan 150 jaar in dit huis gewoond. In 1880 werd het huis gekocht door Jan van de Pol en Gerritje van Willigenburg. Zij verhuurden het in 1912 aan Klaas Doornekamp en Hendrika van Rouwendaal. Omstreeks 1950 kwam de familie Bruinekool er te wonen.
Not. Arch. Amersfoort AT 051C036 inv.nr. 3937, 16.1.1860, Notaris Dirk Scheerenberg: Gecompareerd Geertruy, Antonie en Gerritje van Willigenburg. Overgegaan zal worden tot boedelscheiding in de nalatenschap van Jan van Willigenburg en Jannetje Kraaykamp gewoond hebbende te Hoogland en aldaar overleden de eerstgenoemde op 2.4.1852 en de laatstgenoemde op 2.2.1859. Hun zoon Antonie van Willigenburg krijgt het recht om in eigendom over te nemen het goed het Schippersbos onder Hoogland voor 3000 guldens en hun zoon Gerrit van Willigenburg het recht om voor 1000 guldens in eigendom over te nemen de vaste goederen onder Nijkerk. Van de kleederen en sieraden die ten sterfhuize zijn bevonden zal taxatie worden gehouden. Overeen gekomen is dat ieder der deelgenoten sedert den 15den maart 1859 in het genot zal zijn getreden van hetgeen ieder zal worden toebedeeld waarvan dien dag af zal moeten worden voldaan de belastingen enz.enz.
Idem inv.nr. 3943, 4.2.1860: Gecompareerd Mr. Jan van der Leeuw, advocaat, wonende te Amersfoort, als gemagtigde van Gerrit van Willigenburg, landbouwer, wonende te Nijkerk, Geertruij van Willigenburg, zonder beroep, wonende in de gemeente Hoogland, Gerritje van Willigenburg, zonder beroep, wonende in de gemeente Hoogland en Antonie van Willigenburg, tabaksplanter, wonende in de gemeente Hoogland, welke zijn verschenen ten einde te voltrekken de scheiding en verdeling van de nalatenschappen van de overledene echtelieden Jan van Willigenburg en Jannetje Kraaijkamp, gewoond hebbende te Hoogland, waartoe bovengenoemde Gerrit van Willigenburg en de overige comparanten, als kinderen ieder voor een vierde geregtigd zijn en waarvan het bedrag is vastgesteld en wel:
Het actief ter somma van f 6453,56
En het passief ter somma van f 3056,58
En het zuiveren montant op een som van f 3396,98
Zoodat ieders aandeel in het zuiver bedrag
is een somma van f 849,24 1/2
De vaste goederen onder Nijkerk gelegen, bestaande in A: twee kampen Wei en hooiland gelegen in de Achterhoek, B: de helft van drie woningen met nommers 1270, 1271 en 1272 en C: eene stoel in de Hervormde Kerk en wel nommer 584 in
vak E, voor de bepaalde prijs van f 1000,-
en voorts de som van f 218,-
bedraagende te zamen f 1218,-
Het woonhuis der overledene echtelieden met de daarbij staande woning en tuinen gelegen te Hoogland nommers 131, 132, 133 en 133 bis
voor de prijs van f 1800,-
de inboedel en huisraad f 232,65
de contanten ten bedrage van f 120,82 1/2
de te goede gelde ten bedrage van f 82,08 1/2
Te zamen f 2235,56,-
Enz, enz. (Hier volgt nadere specificatie van de verdeling van de goederen.)
En hebben de comparanten, de heer Jan van der Leeuw en getuigen met mij notaris na gedane voorlezing, deze minute ondertekend, hebbende echter de comparante Geertruij van Willigenburg verklaard, niet te kunnen schrijven, als hebbende dit niet geleerd.
Hij is in ondertrouw gegaan te Amersfoort op 26 februari 1802 en getrouwd aldaar op 18 maart 1802, op 25-jarige leeftijd met Jannetje Tonisse Kreijkamp (22 jaar oud), gedoopt te Hoogland (Utrecht) op 12 september 1779, overleden aldaar op 2 februari 1859, 79 jaar oud, dochter van Antony Willemse Kraaykamp (tabaksplanter) en Gerritje Bartes Groenestein. Uit dit huwelijk:
 1. Geertruy van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 3 april 1803, overleden in het jaar 1873, 70 jaar oud.
 2. Gerrit van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 16 januari 1805, gedoopt te Amersfoort op 20 januari 1805, volgt onder IX-n.
 3. Gerritje van Willigenburg, gedoopt te Amersfoort op 7 februari 1808 (nederlands hervormd), overleden voor 1816, hoogstens 8 jaar oud.
 4. Antonie van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 10 augustus 1811, volgt onder IX-o.
 5. Reijmert van Willigenburg, daghuurder, geboren te Hoogland (Utrecht) op 15 januari 1814, ongehuwd overleden aldaar op 16 juni 1843, 29 jaar oud.
  Vermeld bij zijn overlijden: des nachts te twee ure in het huis aan de Nieuwe Steeg.
 6. Gerritje van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 14 mei 1816, volgt onder IX-p.

IX-a Gijsbertus van Willigenburg, daghuurder, wever en spinner, geboren te Hoogland (Utrecht) op 14 januari 1790, gedoopt aldaar op 17 januari 1790 (nederlands hervormd), overleden te Hilversum op 15 februari 1864, 74 jaar oud, zoon van Roelof Gijsberts van Willigenburg (VIII-a) en Grietjen Frederiks Taken (Fokker) van Sloten.

Tussen 1814 en 1819 woonde Gijsbert met zijn gezin in Maastricht, waar hij soldaat was bij het 7de bataillon infanterie. Later verhuisde het gezin naar Hilversum.
B.S. Hilversum 15.2.1864: Heden voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hilversum verschenen Roelof van Wilgenburg van beroep koopman oud 49 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Hendrik Otten van beroep gemeentebode oud 43 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat heden des nachts ten twee ure in het huis staande bekend nommer zestien in den ouderdom van 74 jaren is overleden Gijsbert van Wilgenburg van beroep zonder, geboren te Hoogland en wonende alhier weduwnaar van Lijsje Toonen en Aaltje Lucasse, thans gehuwd met Elisabeth Thomassen zonder beroep wonende alhier, zoon van Roelof van Wilgenburg en van Grietje Slooten beide overleden. En hebben wij hiervan ogemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den tweeden Comparant is onderteekend, verklarende de eerste Comparant niet te kunnen schrijven. De Ambtenaar voornoemd.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 9 oktober 1811, op 21-jarige leeftijd (1) met Lijsje Toonen (23 jaar oud), geboren te Nijkerk (Gelderland) op 17 januari 1788, gedoopt aldaar op 20 januari 1788, overleden te Hilversum op 18 september 1835, 47 jaar oud, dochter van Toon Joosten en Arrisje Hendriks.
B.S. Hilversum: Acte van Overlijden van Lijsje Toonen overleden den 18den der Maand September van 't jaar 1835 ten half Twaalf ure des Nachts, oud 45 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep zonder, geboren te Nijkerk op de Veluwe in Gelderland, dogter van Toon Joosten en van Eensje (de Familienaam Onbekend) beide overleden; Echtgenote van Gijsbert van Wilgenburg nagenoemd. Op de verklaring van Gijsbert van Wilgenburg, Echtgenoot van de overledene, oud 45 jaren, wonende alhier, van beroep Wever en van Gerrit Dekker wonende alhier, van beroep Wever, oud 31 jaren, bekende van de overledene. Na mijne voorlezing geteekend door mij, verklarende beide der declaranten niet te kunnen schrijven. B. Andriessen, Burgemeester.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 10 december 1811, overleden te Nijkerk (Gelderland) op 22 december 1813, 2 jaar oud.
  Vermeld bij haar geboorte: des avonds ten negen uuren.
  Vermeld bij haar overlijden: age d'un an et huit semaines, demeurant au N 654 au hameau veen.
 2. Roeloff van Willigenburg, geboren te Maastricht op 5 december 1814, volgt onder X-a.
 3. Frederik van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 22 februari 1819, volgt onder X-b.
 4. Grietje van Willigenburg, spinster, geboren te Hilversum op 30 januari 1821.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 21 september 1850, op 29-jarige leeftijd met Piter van Schaik (25 jaar oud), werkman, geboren te Lage Vuursche (Utrecht) op 5 december 1824, overleden te Hilversum op 18 mei 1865, 40 jaar oud, zoon van Gijsbert van Schaik en Anna Verhaar.
 5. Gijsbert van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 14 februari 1823, volgt onder X-c.
 6. Arrisje van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 20 januari 1825, volgt onder X-d.
 7. Debora van Willigenburg, geboren te Hilversum op 20 november 1826, volgt onder X-e.
 8. Teuntje van Willigenburg, geboren te Hilversum op 19 maart 1829.
Hij is getrouwd te Hilversum op 13 februari 1836, op 46-jarige leeftijd (2) met Aaltje Lucasse (34 jaar oud), boerendienstmeid, geboren te Nijkerk (Gelderland) in het jaar 1802, overleden te Hilversum op 6 februari 1840, 38 jaar oud, dochter van Klaas Lucasse en Willempje Christiaanze. Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina van Willigenburg, geboren te Hilversum op 16 oktober 1836.
 2. Geertruida van Willigenburg, geboren te Hilversum op 6 februari 1838.
 3. Klaasje van Willigenburg, geboren te Hilversum op 6 februari 1838, overleden aldaar op 15 februari 1838, 9 dagen oud.
Hij is getrouwd te Hilversum op 7 juli 1849, op 59-jarige leeftijd (3) met Elisabeth Thomassen (48 jaar oud), geboren te Amersfoort op 9 november 1800, dochter van Wilhelmus Thomassen en Aleida Anolt.

IX-b Debora van Willigenburg, spinster, gedoopt te Amersfoort op 7 juni 1792 (nederlands hervormd), overleden te Hilversum op 18 augustus 1866, 74 jaar oud, dochter van Roelof Gijsberts van Willigenburg (VIII-a) en Grietjen Frederiks Taken (Fokker) van Sloten. Zij is getrouwd te Hilversum op 18 augustus 1817, op 25-jarige leeftijd met Gerrit Lagerweij (25 jaar oud), wever, geboren te Hilversum in het jaar 1792, zoon van Hendrik Lagerweij en Aaltje van Doorn. Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1819, volgt onder X-f.
 2. Roelof Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1820, volgt onder X-g.
 3. Hendrik Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1822, volgt onder X-h.
 4. Frederik Lagerweij, geboren te Hilversum op 12 februari 1828, overleden aldaar op 12 februari 1828.
 5. Kaatje Lagerweij, geboren te Hilversum op 24 september 1828, overleden aldaar op 24 september 1828.
 6. Dirkje Lagerweij, geboren in het jaar 1828, overleden te Hilversum op 17 juli 1829, 1 jaar oud.
 7. Catharina Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1830, volgt onder X-i.

IX-c Frederik van Willigenburg, slachter, gedoopt te Hoogland (Utrecht) op 21 augustus 1796 (nederlands hervormd), overleden op 17 januari 1842, 45 jaar oud, zoon van Roelof Gijsberts van Willigenburg (VIII-a) en Grietjen Frederiks Taken (Fokker) van Sloten. Hij is getrouwd te Hilversum op 19 augustus 1820, op 23-jarige leeftijd met Petronella van der Plas (21 jaar oud), spinster, geboren te Hilversum in het jaar 1799, dochter van Hendrik van der Plas en Adriaantje 't Jaantje Does. Uit dit huwelijk:

 1. Roelof van Wilgenburg, geboren op 26 januari 1821, overleden op 10 april 1821, 74 dagen oud.
 2. Jaantje van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 28 januari 1822, volgt onder X-j.
 3. Grietje van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1823, overleden aldaar op 3 juli 1824, 1 jaar oud.
 4. Hendrika van Wilgenburg, dienstbode, geboren op 11 september 1824.
 5. Roelof van Willigenburg, geboren te Hilversum op 9 november 1825, volgt onder X-k.
 6. Joseph van Wilgenburg, geboren op 4 maart 1827, overleden te Hilversum op 15 maart 1827, 11 dagen oud.
 7. Neeltje van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 31 januari 1828, volgt onder X-l.
 8. Gijsbert van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 31 januari 1828.
 9. Grietje van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1830, overleden aldaar op 8 augustus 1922, 92 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 27 mei 1865, op 35-jarige leeftijd (1) met Volkert van Geitenbeek (63 jaar oud), metselaar, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1802, zoon van Jan van Geitenbeek en Grietje Kruithoed.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 10 juni 1882, op 52-jarige leeftijd (2) met Jan Warnaar (48 jaar oud), timmerman, geboren te Weesperkarspel in het jaar 1834, overleden te Hilversum op 13 maart 1891, 57 jaar oud, zoon van Jan Warnaar en Evertje Salentijn.
 10. Frederik van Willigenburg, geboren te Hilversum na januari 1838, overleden aldaar op 8 februari 1838, hoogstens 1 maand oud.

IX-d Hendrik van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1797, overleden aldaar op 22 mei 1853, 56 jaar oud, zoon van Rijmert van Doornik en Willempje van Willigenburg (VIII-b). Hij is getrouwd te Amersfoort op 15 juli 1818, op 21-jarige leeftijd met Everdina Ryka Schuijleman (20 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1798, dochter van Dirk Schuyleman en Barendje van Hoorn. Uit dit huwelijk:

 1. Rijmert van Doornik, geboren te Amersfoort op 22 januari 1821, volgt onder X-m.
 2. Barendina Gerarda van Doornik, geboren te Amersfoort op 18 maart 1823, volgt onder X-n.
 3. Gerrit van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1832, volgt onder X-o.

IX-e Gerrit van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1803, zoon van Rijmert van Doornik en Willempje van Willigenburg (VIII-b). Hij is getrouwd op 3 november 1836, op 33-jarige leeftijd met Johanna van der Elst (36 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1800, dochter van Anthonij van der Elst en Cornelia Lit. Uit dit huwelijk:

 1. Rijmert van Doornik, geboren te Amersfoort op 17 september 1837, overleden aldaar op 28 juli 1839, 1 jaar oud.
 2. Antonie van Doornik, geboren te Amersfoort op 23 oktober 1838, volgt onder X-p.
 3. Willemijntje van Doornik, geboren te Amersfoort op 25 april 1842, overleden aldaar op 4 augustus 1842, 101 dagen oud.

IX-f Willemijntje van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1807, overleden aldaar op 10 januari 1888, 81 jaar oud, dochter van Rijmert van Doornik en Willempje van Willigenburg (VIII-b). Zij is getrouwd te Amersfoort op 27 februari 1839, op 32-jarige leeftijd met Dirk Hendrik Dijkman (27 jaar oud), geboren te Gouda in het jaar 1812, overleden aldaar op 1 april 1845, 33 jaar oud, zoon van Willem Hendrik Dijkman en Maria van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Willemina Dijkman, geboren te Amersfoort op 8 januari 1840, volgt onder X-q.
 2. Willem Hendrik Dijkman, geboren te Gouda op 26 juli 1841, overleden te Amersfoort op 23 september 1845, 4 jaar oud.
 3. Rijmert Dijkman, geboren te Amersfoort op 13 november 1843, overleden aldaar op 10 maart 1844, 118 dagen oud.
 4. Rijmert Dijkman, geboren te Amersfoort in het jaar 1844, overleden aldaar op 15 november 1923, 79 jaar oud.
 5. Dirk Hendrik Dijkman, geboren te Amersfoort in het jaar 1845, overleden aldaar op 25 augustus 1849, 4 jaar oud.

IX-g Gijsbert van Willigenburg, daggelder, wever, tapper, gedoopt te Amersfoort op 23 november 1797, overleden aldaar op 29 december 1884, 87 jaar oud, zoon van Andries van Willigenburg (VIII-c) en Jannetje van Doornick.

Zij woonden in Amersfoort op de Vlasakkers. Vermeld bij zijn overlijden: des avonds ten tien ure in het huis staande aan den Utrechtschen straatweg wijk C numero 160.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 21 mei 1823, op 25-jarige leeftijd met Maria Hendriks (24 jaar oud), gedoopt te Amersfoort op 20 september 1798, overleden aldaar op 5 april 1878, 79 jaar oud, dochter van Elbert Hendriks (bouwman) en Cornelia de Neeling.
Vermeld bij haar overlijden: des morgens ten half acht ure in het huis staande buiten de Utrechtse poort wijk C numero 160.
Uit dit huwelijk:
 1. Andries van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 22 februari 1824, volgt onder X-r.
 2. Cornelia van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 11 oktober 1825.
  Vermeld bij haar geboorte: des nagts ten drie uren. Vermeld bij haar huwelijk: In tegenwoordigheid van Albertus van Willigenburg, oud 46 jaren, landbouwer, Hendrik van Willigenburg, oud 35 jaren, koetsier, Evert van Willigenburg, oud 32 jaren, landbouwer en Dirk van Willigenburg, oud 38 jaren, landbouwer, allen broeders der comparante, alhier wonende en als getuigen ten dezen verzocht.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 4 juni 1873, op 47-jarige leeftijd met Willem van Wijland (55 jaar oud), bakker, geboren te Amersfoort op 3 april 1818, zoon van Cornelis van Wijland en Geertruijda Ditters.
 3. Johannes van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 1 maart 1827, ongehuwd overleden aldaar op 15 november 1903, 76 jaar oud.
  Vermeld bij zijn geboorte: des middags ten twee uren. Vermeld bij zijn overlijden: des nachts ten een ure, in het huis staande aan de Bergstraat numero 32 in wijk G.
 4. Elbertus van Willigenburg, landbouwer, geboren te Amersfoort op 16 juni 1828, ongehuwd overleden aldaar op 3 januari 1885, 56 jaar oud.
  Vermeld bij zijn geboorte: des morgens ten vier uren. Vermeld bij zijn overlijden: des morgens ten zes ure in het huis staande buiten de Utrechtschepoort wijk C numero 160.
 5. Gijsbertus van Willigenburg, koetsier, geboren te Amersfoort op 25 december 1830.
  Hij vertrok op 18.9.1871 van den Haag naar Soest.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 21 oktober 1863, op 32-jarige leeftijd met Johanna Veenendaal (34 jaar oud), geboren te Amersfoort op 11 oktober 1829, dochter van Jacobus Veenendaal en Gertje Gerritsen.
 6. Dirk van Willigenburg, landbouwer, tapper, geboren te Amersfoort op 5 oktober 1832, overleden aldaar op 27 maart 1913, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 27 januari 1886, op 53-jarige leeftijd met Maria Meerveld (39 jaar oud), geboren te Stoutenburg op 20 augustus 1846, overleden te Amersfoort op 21 juli 1915, 68 jaar oud, dochter van Gerrit Meerveld en Helena Christina van Beek.
  Zij woonde Weversingel 34 te Amersfoort.
 7. Hendrik van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 8 februari 1835, volgt onder X-s.
 8. Maria van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 20 november 1837, overleden aldaar op 1 november 1840, 2 jaar oud.
 9. Geertruida van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 20 november 1837, overleden aldaar op 30 januari 1839, 1 jaar oud.
 10. Evert van Willigenburg, landbouwer, geboren te Amersfoort op 24 maart 1839.
  Hij is getrouwd te Utrecht op 26 mei 1886, op 47-jarige leeftijd met (en gescheiden te Utrecht op 10 januari 1906 van) Gijsbertje Baars (44 jaar oud), geboren te Rhenen op 27 maart 1842, dochter van Gijsbertje Baars.
 11. Hendrika van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 1 december 1841, ongehuwd overleden aldaar op 2 november 1882, 40 jaar oud.
  Vermeld bij haar geboorte: des middags te drie ure. Vermeld bij haar overlijden: des morgens ten zes ure, in het huis staande buiten de Utrechtschepoort, wijk C, numero 160.

IX-h Hendrik van Willigenburg, wever, landbouwer en koster, gedoopt te Amersfoort op 6 juni 1802, overleden te Hoogland (Utrecht) op 30 januari 1880, 77 jaar oud, zoon van Andries van Willigenburg (VIII-c) en Jannetje van Doornick.

Vermeld bij zijn huwelijk: de comparant verlofganger en dienende als fuselier bij de Vijfde Afdeling Nationale Infanterie. Getuige: Gijs van Willigenburg, oud 22 jaren, wever, broeder van den comparant. Zij woonden in 1828 te Amersfoort in een huis staande buiten de Kleine Koppel. Volkstelling Amersfoort 1829-1830: Jerusalem, huis P, 1 huisgezin, 4 inwoners.Inwonend: Andries van Willigenburg, 63 jaar, geb. Hoogland, weduwnaar. In 1834 huurde hij de boerderij naast de Kapel op Coelhorst voor f 130 per jaar. Hij werd toen tevens benoemd tot koster. Volkstelling Hoogland 1840: adres Coelhorst 123, naast de Kapel (NH kerk).
Hij is getrouwd te Amersfoort op 21 december 1825, op 23-jarige leeftijd met Hendrica Roersen (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Hoevelaken in het jaar 1800, overleden te Hoogland (Utrecht) op 15 november 1875, 75 jaar oud, dochter van Jan Hendrikse Roersen en Jannetje van de Meent. Uit dit huwelijk:
 1. Andries van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 27 september 1826, overleden aldaar op 2 juni 1828, 1 jaar oud.
  Vermeld bij zijn overlijden: des namiddags ten twee uren in het huis staande buiten de Kleine Koppel Wijk B.
 2. Jannetje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 3 maart 1829, volgt onder X-t.
 3. Gijsberta van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 16 december 1831, volgt onder X-u.
 4. Arnolda van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 3 juni 1834.
  Vermeld bij haar geboorte: des avonds ten tien ure.
 5. Aaltje van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) in het jaar 1835, overleden aldaar op 20 mei 1865, 30 jaar oud.
 6. Andries van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 14 mei 1837, volgt onder X-v.

IX-i Gijsbert van Willigenburg, wolkammersknecht pakhuisknecht, geboren te Hoogland (Coelhorst) op 28 januari 1808, gedoopt te Amersfoort op 31 januari 1808 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 7 april 1879, 71 jaar oud, zoon van Lubbert van Willigenburg (VIII-e) en Cornelia van Apeldoorn.

Vermeld bij zijn overlijden: des middags twaalf uuren in het huis aan de singel E 67.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 21 april 1830, op 22-jarige leeftijd (1) met Belia de Neling (24 jaar oud), dienstbode, gedoopt te Amersfoort op 26 september 1805, overleden aldaar op 7 september 1849, 43 jaar oud, dochter van Evert de Neeling (landbouwer) en Gerritje van Maanen. Uit dit huwelijk:
 1. Lubbertus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 5 september 1830, volgt onder X-w.
 2. Gerarda van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 12 juni 1832, volgt onder X-x.
 3. Everarda van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 11 juni 1835, volgt onder X-y.
 4. Cornelia van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 24 oktober 1838, volgt onder X-z.
 5. Antonia van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 8 maart 1841.
  Vermeld bij haar geboorte: des morgens te drie ure.
 6. Johan van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 20 februari 1843, overleden aldaar op 2 maart 1843, 10 dagen oud.
 7. Johanna van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 22 april 1847, volgt onder X-aa.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 5 juni 1850, op 42-jarige leeftijd (2) met Antje van Eck (44 jaar oud), geboren te Amersfoort op 6 november 1805, gedoopt te Zeist (Utrecht) op 10 november 1805, overleden te Hoogland (Utrecht) op 19 augustus 1856, 50 jaar oud, dochter van Jacobus van Eck en Neeltje van Dijk.

IX-j Willemijntje van Maanen, gedoopt te Amersfoort op 18 februari 1802 (nederlands hervormd), overleden te Leusden (Utrecht) op 25 mei 1862, 60 jaar oud, dochter van Harmen Brandsen van Maanen (daghuurder) en Grietje van Willigenburg, Margaretha (VIII-f). Zij is getrouwd te Amersfoort op 16 mei 1827, op 25-jarige leeftijd met Gerrit Veenendaal (34 jaar oud), geboren te Doorn in het jaar 1793, overleden te Leusden (Utrecht) op 9 december 1864, 71 jaar oud, zoon van Ot Veenendaal en Maaigje Koudijs. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Margaretha Veenendaal, geboren te Amersfoort op 7 juli 1833, overleden aldaar op 13 december 1835, 2 jaar oud.
 2. Hermina Veenendaal, geboren te Amersfoort op 17 juli 1835, volgt onder X-ab.
 3. Ottonia Margrieta Veenendaal, geboren te Amersfoort op 30 december 1837.
 4. Ottonius Gerardus Veenendaal, geboren te Amersfoort op 1 januari 1840, volgt onder X-ac.

IX-k Gerritje van Maanen, gedoopt te Amersfoort op 29 januari 1807 (nederlands hervormd), dochter van Harmen Brandsen van Maanen (daghuurder) en Grietje van Willigenburg, Margaretha (VIII-f). Zij is getrouwd te den Haag op 10 mei 1837, op 30-jarige leeftijd met Christiaan Regenboog (24 jaar oud), letterzetter, geboren te den Haag in het jaar 1813, zoon van Jonas Regenboog en Pieternella Jacomina Giebert. Uit dit huwelijk:

 1. Hermen Regenboog, geboren te den Haag in het jaar 1840, volgt onder X-ad.
 2. Margaretha Regenboog, geboren te den Haag in het jaar 1843, volgt onder X-ae.
 3. Christiaan Regenboog, geboren te den Haag in het jaar 1845, volgt onder X-af.

IX-l Gijsberta van Maanen, geboren te Amersfoort op 25 januari 1813, overleden aldaar op 16 januari 1894, 80 jaar oud, dochter van Harmen Brandsen van Maanen (daghuurder) en Grietje van Willigenburg, Margaretha (VIII-f). Zij is getrouwd te Amersfoort op 17 mei 1837, op 24-jarige leeftijd met Willem van Nus (22 jaar oud), geboren op 19 januari 1815, overleden te Amersfoort op 17 november 1884, 69 jaar oud, zoon van Hendrik van Nus en Gerritje Lablans. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Nus, geboren te Amersfoort op 11 april 1838, volgt onder X-ag.
 2. Hermanus van Nus, geboren te Amersfoort op 13 mei 1840, volgt onder X-ah.
 3. Gerritje van Nus, geboren te Amersfoort op 25 februari 1843, volgt onder X-ai.
 4. Grietje van Nus, geboren te Amersfoort op 5 november 1844, volgt onder X-aj.
 5. Teunis van Nus, geboren te Amersfoort op 18 juli 1847, overleden aldaar op 30 maart 1849, 1 jaar oud.
 6. Jan van Nus, geboren te Amersfoort op 12 december 1848, overleden aldaar op 8 april 1862, 13 jaar oud.
 7. Adrianus van Nus, geboren te Amersfoort op 24 februari 1851, volgt onder X-ak.
 8. Mijndert van Nus, geboren te Amersfoort op 23 november 1854, overleden aldaar op 29 juni 1855, 218 dagen oud.

IX-m Teunisje van Maanen, geboren op 25 mei 1817, overleden te Amersfoort op 7 september 1849, 32 jaar oud, dochter van Harmen Brandsen van Maanen (daghuurder) en Grietje van Willigenburg, Margaretha (VIII-f). Zij is getrouwd te Amersfoort op 22 juni 1836, op 19-jarige leeftijd met Reinier Heeren (26 jaar oud), gedoopt te Amersfoort op 6 september 1809 (nederlands hervormd), zoon van Hendrik Heeren en Maria Swiggelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Heeren, geboren te Amersfoort op 2 oktober 1836, overleden aldaar op 10 september 1849, 12 jaar oud.
 2. Maria Heeren, geboren te Amersfoort op 27 oktober 1837, overleden aldaar op 2 juni 1839, 1 jaar oud.
 3. Hendrik Heeren, geboren te Amersfoort op 7 mei 1839.
 4. Anna Grieta Heeren, geboren te Amersfoort op 9 maart 1841.
 5. Willem Heeren, geboren na 10 september 1842, overleden te Amersfoort op 10 september 1843, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Levenloos Heeren, geboren te Amersfoort op 15 mei 1844, overleden aldaar op 15 mei 1844.
 7. Maria Heeren, geboren te Amersfoort op 1 augustus 1845, overleden aldaar op 7 september 1849, 4 jaar oud.

IX-n Gerrit van Willigenburg, bouwman en landbouwer, geboren te Hoogland (Utrecht) op 16 januari 1805, gedoopt te Amersfoort op 20 januari 1805, wonende te Hoogland (Utrecht), overleden te Nijkerk (Gelderland) op 3 april 1888, 83 jaar oud, zoon van Jan van Willigenburg (VIII-h) en Jannetje Tonisse Kreijkamp.

Bev.reg. Nijkerk 1840-1850: Van Amersfoort 1.11.1843 Brink nr. 332, later Doornsteeg 11. Inwoonster Bartha van Wilgenburg geb. 1798 Eemnes. Berentje Jansen, meid, geboren 1829 Putten.
Hij is getrouwd te Leusden (Utrecht) op 11 mei 1842, op 37-jarige leeftijd met Geertrui van Hoevelaken (28 jaar oud), landbouwster, geboren te Scherpenzeel op 3 februari 1814, dochter van Rijer van Hoevelaken en Hendrina van de Pol. Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 14 juli 1842, volgt onder X-al.
 2. Hendrina Helena van Willigenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 17 augustus 1844, volgt onder X-am.
 3. Reimert van Willigenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 18 mei 1846, volgt onder X-an.
 4. Reijertje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 27 mei 1850, volgt onder X-ao.
 5. Gerrit van Willigenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 18 december 1853, overleden aldaar op 1 juli 1854, 195 dagen oud.

IX-o Antonie van Willigenburg, tabaksbouwer, geboren te Hoogland (Utrecht) op 10 augustus 1811, zoon van Jan van Willigenburg (VIII-h) en Jannetje Tonisse Kreijkamp.

Getuige bij zijn huwelijk: Rijmert van Willigenburg, oud 26 jaren, tabakswerker, broeder van den bruidegom. Zij woonden Emiclaar huisnr. 231.
Hij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 24 augustus 1842, op 31-jarige leeftijd met Woutertje Vos (25 jaar oud), daghuurdster, geboren te Amersfoort op 31 augustus 1816, overleden te Hoogland (Utrecht) op 27 december 1870, 54 jaar oud, dochter van Rijk Wouterse de Vos en Willempje Willemse Westerveld. Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 11 maart 1843, overleden aldaar op 2 april 1843, 22 dagen oud.
 2. Jannetje van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 15 december 1844, overleden te Amersfoort op 24 december 1921, 77 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 29 mei 1878, op 33-jarige leeftijd met Willem Haverkamp (35 jaar oud), geboren te Putten (Gelderland) op 22 september 1842, wonende te Hoogland (Utrecht), overleden aldaar op 22 augustus 1907, 64 jaar oud, zoon van Jan Haverkamp en Klaasje Willems van Beek.
  Vermeld bij haar huwelijk: getuige Rijk van Willigenburg, 28 jaar, broeder van de bruid.
 3. Rijk van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 29 juni 1848, volgt onder X-ap.
 4. Jan van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 26 april 1851, overleden aldaar op 29 januari 1858, 6 jaar oud.
 5. Andries van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 30 maart 1855, overleden aldaar op 6 december 1855, 251 dagen oud.
 6. Reijmert van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 28 januari 1857, volgt onder X-aq.
 7. Reijer van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 24 december 1861, volgt onder X-ar.

IX-p Gerritje van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 14 mei 1816, ongehuwd overleden aldaar op 6 juni 1890, 74 jaar oud, dochter van Jan van Willigenburg (VIII-h) en Jannetje Tonisse Kreijkamp.

Vermeld bij haar geboorte: getuigen bij de aangifte Willem Kraaykamp oud 44 jaren, tabaksplanter en Bart Kraaykamp oud 42 jaren, daggelder.
Burgerlijke stand Nijkerk 30.7.1844: Verschenen Frederik Wilhelmus Rodenbroek, oud 38 jaar, heel- en vroedmeester, wonende te Nijkerk welke ons heeft verklaard dat Gerritje van Wilgenburg, buiten beroep, oud 28 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogland, op maandag 29 julij des namiddags ten zes ure, ten huize van Gerrit van Wilgenburg op den Hogenhof is bevallen van een zoon Hendrik en een dochter Gerritje. Declarant is bij de bevalling tegenwoordig geweest.
Vermeld bij haar overlijden: aangegeven door Johannes van der Pol, schoonzoon, arbeider te Hoogland, oud 41 jaar.

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Gerritje van Willigenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 29 juli 1844, overleden te Hoogland (Utrecht) op 11 mei 1890, 45 jaar oud.
  Jan van der Pol en Gerritje van Willigenburg kochten in 1880 het huis, behorend bij de boerderij de Zielhorst in Emiclaar in Hoogland. (Zie bij Jan van Willigenburg, geboren Nijkerk 3.7.1776).
  Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 21 oktober 1880, op 36-jarige leeftijd met Johannes van der Pol (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoogland (Utrecht) op 14 mei 1849, zoon van Hendrik van der Pol (landbouwer) en Heintje van Steendelaar.
  Vermeld bij zijn geboorte: om vijf uur des morgens.
  Getuigen bij het huwelijk: Breunis van der Pol schaapherder, 32 jaar, broeder van den bruidegom en Evert van Beek arbeider, 39 jaar, halve broeder van de bruidegom.
 2. Hendrik van Willigenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 29 juli 1844, overleden aldaar op 27 september 1844, 60 dagen oud.

X-a Roeloff van Willigenburg, fruithandelaar en koopman, geboren te Maastricht op 5 december 1814, overleden te Hilversum op 12 juni 1896, 81 jaar oud, zoon van Gijsbertus van Willigenburg (IX-a) en Lijsje Toonen.

B.S. Maastricht: L'an mil huit cent quatorze, le six Décembre par-devant nous, vice Bourguemaître, Officier de l'Etat civil de la ville de Maestricht, Département de la Meuse-Inférieure, est comparu Gijsbert Van Willigenburg, soldat au 7è bataillon d'infanterie de ligne, en garnison en cette place, âgé de 24 ans le quel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né hier à l'heure de minuit, de lui déclarant et d'Elisabeth Toonen son épouse, et auquel il à déclaré vouloir donner le prénom de Roeloff. Lesdites déclaration et présentation faites en présence d'adrien Zielhorst, en garnison à Maestricht, Caporal au susdit Bataillon, âgé de 24 ans, et de Guillaume Veldhuisen, demeurant à Maestricht, soldat au même bataillon, âgé de 24 ans. Après qu'il a été donné lecture du présent Acte de Naissance au déclarant et aux témoins, ils ont déclaré ne savoir écrire, excepte le premier temoin qui a signé avec moi.
B.S. Hilversum: Voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum zijn verschenen Dirk van Willigenburg van beroep koopman, oud 48 jaren, wonende alhier zoon van de na te noemen overledene, en Hendrik van Willigenburg van beroep smid, oud 39 jaren, wonende alhier zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op heden den 12den Juni 1896 des namiddags ten half een ure, in het huis staande aan het Noordsche beekje nummer 46 binnen deze gemeente in den ouderdom van 81 jaren en zes maanden is overleden Roeloff van Willigenburg van beroep koopman geboren te Maastricht en wonende alhier, Echtgenoot van Niesje Vlug zonder beroep wonende alhier en zoon van Gijsbert van Willigenburg en Elisabeth Toonen beiden overleden.En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide Comparanten is onderteekend. W.g.: D. van Willigenburg, H. van Willigenburg, De ambtenaar voornoemd (onleesbaar).
Hij is getrouwd te Hilversum op 17 augustus 1844, op 29-jarige leeftijd met Niesje Vlug (24 jaar oud), geboren te Loosdrecht op 12 juni 1820, overleden te Hilversum op 2 maart 1906, 85 jaar oud, dochter van Dirk Vlug en Hendrikje Achterberg. Uit dit huwelijk:
 1. Lijsje van Willigenburg, geboren te Hilversum op 14 februari 1845, volgt onder XI-a.
 2. Levenloos van Willigenburg, geboren te Hilversum op 23 september 1847, overleden aldaar op 23 september 1847.
 3. Dirk van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 21 juli 1848, volgt onder XI-b.
 4. Hendrien van Willigenburg, geboren te Hilversum op 25 juli 1851, overleden aldaar op 14 november 1855, 4 jaar oud.
 5. Grietje van Willigenburg, geboren te Hilversum op 18 januari 1854, volgt onder XI-c.
 6. Hendrik van Willigenburg, geboren te Hilversum op 24 december 1856, volgt onder XI-d.
 7. Antje van Willigenburg, geboren te Hilversum op 26 juni 1859, volgt onder XI-e.
 8. Gijsje van Willigenburg, geboren te Hilversum op 6 februari 1863, volgt onder XI-f.

X-b Frederik van Wilgenburg, wever en slachter, geboren te Hilversum op 22 februari 1819, overleden aldaar op 18 juli 1906, 87 jaar oud, zoon van Gijsbertus van Willigenburg (IX-a) en Lijsje Toonen.

B.S. Hilversum: Den 22sten Februarij 1819 is ingeschreven de geboorte van Freedrik van Wilgenburg, Geboren den zelven dag des middags ten twaalf ure, - van Gijsbert van Wilgenburg oud 29 jaren Beroep fabrieksknecht en van zijne huisvrouw Lijsje Toonen wonende alhier. Zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht. Eerste Getuige Freedrik van Wilgenburg oud 23 Jaren, wonende alhier. Beroep wever. Tweede Getuige Yzak Denijs oud 24 Jaren, wonende alhier. Beroep wever. En is, na voorlezing, deze Acte door den Vader met de Getuigen niet geteekend uit hoofde van onkunde, geteekend door mij, Schout en ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum B. Andriessen Schout.
B.S. Hilversum: Voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum zijn verschenen Hidde Haarsma oud 34 jaren, van beroep aanspreker wonende alhier en Jan van Geelen oud 33 jaren, van beroep aanspreker wonende alhier die verklaarden dat op den 18den der maand Juli dezes jaars 1906 des namiddags ten vier ure, binnen deze Gemeente in het huis staande aan de eerste Oosterstraat nummer negentien is overleden Freedrik van Wilgenburg oud 87 jaren van beroep zonder geboren en wonende alhier, laatst weduwnaar van Aaltje van der Wal eerder van Marritje van Os, zoon van Gijsbert van Wilgenburg en van Lijsje Toonen, beiden overleden. Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparanten.
Hij is getrouwd op 6 november 1845, op 26-jarige leeftijd (1) met Marritje van Os (28 jaar oud), geboren op 20 februari 1817, overleden op 28 juni 1854, 37 jaar oud, dochter van Jan van Os en Annetje Kok. Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 10 februari 1846, overleden aldaar op 15 maart 1846, 33 dagen oud.
 2. Jan van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 14 februari 1847, jong overleden aldaar.
 3. Jan van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 24 februari 1848, overleden aldaar op 26 april 1848, 62 dagen oud.
 4. Hendrika van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1850, volgt onder XI-g.
 5. Gijsbert van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 1 maart 1851 (nederlands hervormd), volgt onder XI-h.
 6. Antoon van Wilgenburg, geboren te Hilversum na november 1852, overleden aldaar op 12 december 1852, hoogstens 1 maand oud.
Hij is daarnaast getrouwd te Hilversum op 25 maart 1854, op 35-jarige leeftijd (2) met Aaltje van der Wal (27 jaar oud), geboren te Loosdrecht in het jaar 1827, dochter van Willem van der Wal en Botje Boelhouwer. Uit dit huwelijk:
 1. Lijsje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1854, overleden aldaar op 11 december 1855, 1 jaar oud.
 2. Willem van Wilgenburg, geboren te Hilversum na januari 1857, overleden aldaar op 1 april 1857, hoogstens 3 maanden oud.
 3. Lijsje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1858, overleden aldaar op 6 maart 1860, 2 jaar oud.
 4. Lijsje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1861, volgt onder XI-i.
 5. Willemijntje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1863, volgt onder XI-j.
 6. Grietje van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1865, volgt onder XI-k.
 7. Levenloos van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 31 maart 1867, overleden aldaar op 31 maart 1867.

X-c Gijsbert van Wilgenburg, arbeider, geboren te Hilversum op 14 februari 1823, overleden aldaar op 29 april 1862, 39 jaar oud, zoon van Gijsbertus van Willigenburg (IX-a) en Lijsje Toonen. Hij is getrouwd op 1 september 1855, op 32-jarige leeftijd met Marretje van Reenen (23 jaar oud), geboren te Hilversum op 20 januari 1832, dochter van Dirk van Reenen en Jannetje Boshuijzen. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1859, overleden aldaar op 12 november 1862, 3 jaar oud.
 2. Levenloos van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 30 maart 1860, overleden aldaar op 30 maart 1860.
 3. Levenloos van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 12 juni 1862, overleden aldaar op 12 juni 1862.
 4. Elisabeth van Wilgenburg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 27 december 1858.
 5. Dirk van Wilgenburg, overleden te Hilversum op 14 november 1861.

X-d Arrisje van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 20 januari 1825, overleden te Kortenhoef (NH) op 21 april 1904, 79 jaar oud, dochter van Gijsbertus van Willigenburg (IX-a) en Lijsje Toonen. Zij is getrouwd te Hilversum op 7 augustus 1852, op 27-jarige leeftijd met Gerrit Voorn (25 jaar oud), werkman, geboren te Kortenhoef (NH) op 10 oktober 1826, overleden aldaar op 3 april 1905, 78 jaar oud, zoon van Krijn Voorn (werkman) en Christina Wiek. Uit dit huwelijk:

 1. Christina Voorn, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1853, volgt onder XI-l.
 2. Lijsje Voorn, geboren te Kortenhoef (NH) op 8 maart 1855, volgt onder XI-m.
 3. Krijn Gerritzoon Voorn, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1859, volgt onder XI-n.
 4. Grietje Voorn, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1861, volgt onder XI-o.

X-e Debora van Willigenburg, spinster, geboren te Hilversum op 20 november 1826, overleden aldaar op 6 februari 1888, 61 jaar oud, dochter van Gijsbertus van Willigenburg (IX-a) en Lijsje Toonen. Zij is getrouwd te Hilversum op 16 december 1854, op 28-jarige leeftijd met Rijk Vlaanderen (27 jaar oud), wever en opperman, geboren te Hilversum in het jaar 1827, zoon van Gijsbert Vlaanderen (spinner) en Willemijntje Mets (spinster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Vlaanderen, geboren te Hilversum op 6 april 1855, overleden aldaar op 6 april 1855.
 2. Gijsbert Vlaanderen, geboren te Hilversum in het jaar 1856, overleden te Oegstgeest op 11 oktober 1878, 22 jaar oud.
 3. Levenloos Vlaanderen, geboren te Hilversum op 10 december 1859, overleden aldaar op 10 december 1859.
 4. Lijsje Vlaanderen, geboren te Hilversum in het jaar 1859, overleden te Bloemendaal (NH) op 15 november 1935, 76 jaar oud.
 5. Elisabeth Vlaanderen, geboren te Hilversum in het jaar 1864, volgt onder XI-p.
 6. Willempje Vlaanderen, overleden te Hilversum op 17 december 1859.
 7. Willem Vlaanderen, overleden te Hilversum op 30 januari 1861.
 8. Willem Vlaanderen, overleden te Hilversum op 17 oktober 1862.

X-f Aaltje Lagerweij, spinster, geboren te Hilversum in het jaar 1819, overleden aldaar op 3 februari 1890, 71 jaar oud, dochter van Gerrit Lagerweij (wever) en Debora van Willigenburg (IX-b). Zij is getrouwd te Hilversum op 23 november 1844, op 25-jarige leeftijd (1) met Gerrit de Rijk van Reenen (26 jaar oud), daghuurder, geboren te Hilversum in het jaar 1818, overleden aldaar op 31 juli 1853, 35 jaar oud, zoon van Jacob de Rijk van Reenen (schaapherder) en Jannitje Voorthuizen. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Reenen, geboren te Hilversum in het jaar 1849, overleden aldaar op 8 december 1855, 6 jaar oud.
 2. Jansje van Reenen, geboren te Hilversum in het jaar 1851, overleden aldaar op 8 november 1855, 4 jaar oud.
Zij is getrouwd te Hilversum op 23 april 1859, op 40-jarige leeftijd (2) met Laurens van Kampen (40 jaar oud), wever, geboren te Hilversum in het jaar 1819, overleden aldaar op 5 augustus 1861, 42 jaar oud, zoon van Simon van Kampen (koopman) en Metje van Ingen. Zij is getrouwd te Hilversum op 17 december 1864, op 45-jarige leeftijd (3) met Jean van der Loenen (52 jaar oud), wever, geboren te Hilversum in het jaar 1812, zoon van Jean van der Loenen en Marretje van het Veld.

X-g Roelof Lagerweij, fabriekswerker en wever, geboren te Hilversum in het jaar 1820, overleden aldaar op 19 november 1885, 65 jaar oud, zoon van Gerrit Lagerweij (wever) en Debora van Willigenburg (IX-b). Hij is getrouwd te Hilversum op 8 maart 1851, op 31-jarige leeftijd met Petronella Boelhouwer (23 jaar oud), spinster, geboren in het jaar 1828, dochter van Gerrit Boelhouwer (wever) en Marretje Dorland. Uit dit huwelijk:

 1. Tijmetje Lagerweij, geboren te Amsterdam in het jaar 1853, volgt onder XI-q.
 2. Debora Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1856, overleden aldaar op 2 augustus 1858, 2 jaar oud.
 3. Gijsbert Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1859, volgt onder XI-r.
 4. Antje Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1860, overleden aldaar op 14 juni 1861, 1 jaar oud.
 5. Hendrik Lagerweij, geboren te Hilversum in juli 1870, overleden aldaar op 17 november 1870, 4 maanden oud.
 6. Marretje Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1873, volgt onder XI-s.
 7. Gerrit Lagerweij, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 22 oktober 1852.
 8. Gerrit Lagerweij, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 12 november 1854.
 9. Maria Lagerweij, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 31 december 1861.
 10. Gerrit Lagerweij, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 15 oktober 1863.

X-h Hendrik Lagerweij, wever, geboren te Hilversum in het jaar 1822, overleden aldaar op 2 juli 1889, 67 jaar oud, zoon van Gerrit Lagerweij (wever) en Debora van Willigenburg (IX-b). Hij is getrouwd te Hilversum op 1 juli 1848, op 26-jarige leeftijd met Antje Eerenberg (31 jaar oud), spinster, geboren te Hilversum in het jaar 1817, overleden aldaar op 15 september 1894, 77 jaar oud, dochter van Jan Eerenberg en Gezina Wolzak. Uit dit huwelijk:

 1. Gezina Lagerweij, geboren te Hilversum na 12 augustus 1848, overleden aldaar op 17 september 1848, hoogstens 36 dagen oud.
 2. Dirkje Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1849, overleden aldaar op 22 april 1850, 1 jaar oud.
 3. Johannes Lagerweij, wever, geboren te Hilversum in het jaar 1850, overleden te Kortenhoef (NH) op 2 augustus 1937, 87 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 11 mei 1878, op 28-jarige leeftijd met Jannetje Smallenburg (38 jaar oud), geboren in het jaar 1840, overleden te Hilversum op 19 maart 1929, 89 jaar oud, dochter van Matthijs Smallenburg en Jannetje Brouwers.
 4. Margaretha Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1852, volgt onder XI-t.
 5. Gerrit Lagerweij, geboren te Hilversum in september 1855, overleden aldaar op 2 januari 1856, 4 maanden oud.
 6. Gezina Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1860, volgt onder XI-u.

X-i Catharina Lagerweij, spinster, geboren te Hilversum in het jaar 1830, overleden aldaar op 13 juli 1895, 65 jaar oud, dochter van Gerrit Lagerweij (wever) en Debora van Willigenburg (IX-b). Zij is getrouwd te Hilversum op 30 november 1850, op 20-jarige leeftijd met Johannes Eerenberg (22 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1828, overleden aldaar op 8 september 1906, 78 jaar oud, zoon van Jan Eerenberg en Gezina Wolzak. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1852, overleden aldaar op 5 december 1855, 3 jaar oud.
 2. Gezina Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1854, overleden aldaar op 19 juli 1855, 1 jaar oud.
 3. Gerrit Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1856, overleden aldaar op 23 augustus 1861, 5 jaar oud.
 4. Roelof Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1861, volgt onder XI-v.
 5. Johannes Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1864, volgt onder XI-w.
 6. Debora Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1866, volgt onder XI-x.
 7. Levenloos Eerenberg, geboren te Hilversum op 2 december 1869, overleden aldaar op 2 december 1869.
 8. Hendrik Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1872, overleden aldaar op 22 juli 1891, 19 jaar oud.
 9. Gezina Eerenberg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 19 juli 1851.
 10. Debora Eerenberg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 13 juli 1855.
 11. Gezina Eerenberg, overleden te Hilversum op 24 september 1857.
 12. Gerrit Eerenberg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 16 december 1858.
 13. Gerrit Eerenberg, overleden te Hilversum op 9 september 1861.
 14. Debora Eerenberg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 29 juni 1863.
 15. Abraham Eerenberg, overleden te Hilversum op 16 oktober 1864.
 16. Gezina Eerenberg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 11 juni 1867.

X-j Jaantje van Wilgenburg, spinster, geboren te Hilversum op 28 januari 1822, dochter van Frederik van Willigenburg (IX-c) en Petronella van der Plas. Zij is getrouwd op 2 februari 1853, op 31-jarige leeftijd met Elbert van Loenen (33 jaar oud), wever, geboren te Hilversum in het jaar 1820, zoon van Jan van Loenen (wever) en Maria in 't Veld. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk van Loenen, geboren te Hilversum in het jaar 1855, overleden aldaar op 19 februari 1858, 3 jaar oud.
 2. Maria van Loenen, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 2 maart 1858.

X-k Roelof van Willigenburg, boerenknecht, geboren te Hilversum op 9 november 1825, overleden aldaar op 19 februari 1868, 42 jaar oud, zoon van Frederik van Willigenburg (IX-c) en Petronella van der Plas.

B.S. Hilversum: Acte van Geboorte van Roelof van Wilgenburg geboren den achtsten November van 't jaar 1825 des avonds ten negen ure, zoon van Fredrik van Wilgenburg wever, oud 28 jaren en van Petronella van der Plas echtelieden wonende alhier. Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht. Getuigen Gijsbert van Wilgenburg oud 34 jaren, van beroep wever, wonende alhier en Hendrik Korenblom oud 40 jaren, van beroep wever, wonende alhier. De vader met de getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven. Zijnde deze Acte na mijne voorlezing ingevolge de Wet door mij Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum onderteekend. B. Andriessen Burgem.
B.S. Hilversum: Op den 19den Februarij 1868 is in den ouderdom van veertig Jaren overleden Roelof van Willigenburg, van beroep boerenknecht geboren en wonende alhier, gehuwd met Grietje van Velzen, zoon van wijlen Fredrik van Willigenburg en van wijlen Pietje Plas.
Hij is getrouwd te Hilversum op 17 mei 1851, op 25-jarige leeftijd met Grietje van Velzen (26 jaar oud), geboren op 19 juni 1824, dochter van Gijsbert van Velzen en Geertruida Boelhouwer. Uit dit huwelijk:
 1. Frederik van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1851, overleden aldaar op 20 februari 1855, 4 jaar oud.
 2. Gijsbert van Wilgenburg, geboren op 17 juli 1852, volgt onder XI-y.
 3. Petronella van Wilgenburg, geboren op 4 juli 1856, overleden te Hilversum op 26 februari 1862, 5 jaar oud.
 4. Frederik van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 9 december 1860, volgt onder XI-z.

X-l Neeltje van Wilgenburg, dienstbode, geboren te Hilversum op 31 januari 1828, dochter van Frederik van Willigenburg (IX-c) en Petronella van der Plas. Zij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 27 augustus 1853, op 25-jarige leeftijd met Dirk Wallenburg (26 jaar oud), werkman en daggelder, geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1827, zoon van Jan Wallenburg (werkman) en Mijntje Woudenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Wallenburg, geboren te Kortenhoef in het jaar 1854, volgt onder XI-aa.
 2. Frederik Wallenburg, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1857, volgt onder XI-ab.

X-m Rijmert van Doornik, wever en wolkammer, geboren te Amersfoort op 22 januari 1821, zoon van Hendrik van Doornik (IX-d) en Everdina Ryka Schuijleman. Hij is getrouwd te Amersfoort op 5 april 1848, op 27-jarige leeftijd met Deliana Navest (30 jaar oud), geboren te Rhenen in het jaar 1818, overleden te Ede (Gld) op 13 maart 1877, 59 jaar oud, dochter van Jan Navest en Gerritje van Veenendaal. Uit dit huwelijk:

 1. Everdina Rijka van Doornik, geboren te Veenendaal (Utrecht) op 9 januari 1849, overleden aldaar op 7 februari 1849, 29 dagen oud.
 2. Everdina Rijka van Doornik, geboren in het jaar 1850, overleden te Veenendaal Gelders (Ede) op 30 maart 1869, 19 jaar oud.
 3. Gerritje van Doornik, geboren te Veenendaal (Utrecht) op 14 december 1851, volgt onder XI-ac.
 4. Hendrica van Doornik, geboren te Veenendaal (Utrecht) op 11 maart 1854, overleden aldaar op 13 mei 1854, 63 dagen oud.
 5. Hendrika van Doornik, geboren te Rhenen (Utrecht) op 22 april 1855, overleden te Veenendaal Gelders (Ede) op 2 augustus 1855, 102 dagen oud.
 6. Hendrika van Doornik, geboren te Veenendaal Gelders (Ede) na januari 1858, overleden aldaar op 25 maart 1858, hoogstens 2 maanden oud.
 7. Hendrik Jan van Doornik, geboren na juli 1859, overleden te Veenendaal Gelders (Ede) op 12 oktober 1859, hoogstens 3 maanden oud.

X-n Barendina Gerarda van Doornik, geboren te Amersfoort op 18 maart 1823, overleden aldaar op 19 september 1899, 76 jaar oud, dochter van Hendrik van Doornik (IX-d) en Everdina Ryka Schuijleman. Zij is getrouwd te Amersfoort op 16 september 1846, op 23-jarige leeftijd met Cornelis de Vos (25 jaar oud), geboren te Nijkerk (Gelderland) in het jaar 1821, zoon van Jacob de Vos en Grietje Rouendaal. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob de Vos, geboren te Amersfoort op 4 april 1847, overleden te Veenhuizen (Drente) op 19 mei 1910, 63 jaar oud.
 2. Everdina Rijka de Vos, geboren te Amersfoort op 15 april 1850, volgt onder XI-ad.
 3. Margrietha Willemijna de Vos, geboren in het jaar 1852, overleden te Amersfoort op 24 november 1856, 4 jaar oud.
 4. Hendrik de Vos, geboren te Amersfoort op 14 oktober 1854, overleden aldaar op 9 november 1856, 2 jaar oud.
 5. Margrietha de Vos, geboren te Amersfoort op 24 januari 1857.
 6. Hendrik de Vos, geboren in het jaar 1860, overleden te Utrecht op 23 februari 1930, 70 jaar oud.
 7. Barend de Vos, geboren te Amersfoort op 7 juni 1862, overleden aldaar op 16 september 1862, 101 dagen oud.
 8. Willemijntje de Vos, geboren te Amersfoort op 17 februari 1864, volgt onder XI-ae.

X-o Gerrit van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1832, zoon van Hendrik van Doornik (IX-d) en Everdina Ryka Schuijleman. Hij is getrouwd te Amersfoort op 9 november 1859, op 27-jarige leeftijd met Gerritje Mol (24 jaar oud), geboren te Nijkerk (Gelderland) in het jaar 1835, dochter van Jan Mol en Willempje Berkhof. Uit dit huwelijk:

 1. Willempje van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1860, volgt onder XI-af.
 2. Everdina Rijka van Doornik, geboren te Amersfoort op 19 september 1861, volgt onder XI-ag.

X-p Antonie van Doornik, geboren te Amersfoort op 23 oktober 1838, overleden aldaar op 5 april 1917, 78 jaar oud, zoon van Gerrit van Doornik (IX-e) en Johanna van der Elst. Hij is getrouwd te Amersfoort op 11 mei 1870, op 31-jarige leeftijd met Jacoba Meester (33 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1837, overleden aldaar op 1 oktober 1925, 88 jaar oud, dochter van Hendrik Meester en Hendrikje Aalten. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Doornik, geboren te Amersfoort op 21 mei 1871.
  Hij is getrouwd te Koudekerk (ZH) op 14 november 1895, op 24-jarige leeftijd met Adriana Maria Francken (30 jaar oud), geboren te Koudekerk (ZH) op 19 mei 1865, overleden aldaar op 14 december 1930, 65 jaar oud, dochter van Adriaan Francken en Wijna Jacoba Leenheer.
 2. Hendrik van Doornik, geboren te Amersfoort op 10 maart 1873, volgt onder XI-ah.
 3. Johannes van Doornik, geboren te Amersfoort op 24 oktober 1874, volgt onder XI-ai.
 4. Hendrikje van Doornik, geboren te Amersfoort op 19 oktober 1876, overleden aldaar op 16 augustus 1948, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 11 mei 1904, op 27-jarige leeftijd met Gerrit van den Brink (23 jaar oud), geboren te Hoogland (Utrecht) in het jaar 1881, zoon van Jacob van den Brink en Jannetje Dijkhuizen.
 5. Gerardus Aalbertus van Doornik, geboren te Amersfoort op 24 maart 1881, volgt onder XI-aj.

X-q Maria Willemina Dijkman, geboren te Amersfoort op 8 januari 1840, overleden aldaar op 1 februari 1919, 79 jaar oud, dochter van Dirk Hendrik Dijkman en Willemijntje van Doornik (IX-f). Zij is getrouwd te Amersfoort op 17 april 1867, op 27-jarige leeftijd met Willem Huigen (27 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1840, overleden aldaar op 16 mei 1927, 87 jaar oud, zoon van Gerrit Huigen en Lena Bijdevieg. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Huigen, geboren te Amersfoort op 21 januari 1868, overleden aldaar op 21 januari 1868.
 2. Dirk Hendrik Huigen, geboren te Amersfoort op 20 juli 1869, overleden aldaar op 18 augustus 1881, 12 jaar oud.
 3. Lena Huigen, geboren te Amersfoort op 4 mei 1872, overleden aldaar op 30 december 1933, 61 jaar oud.
 4. Reijmert Huigen, geboren te Amersfoort op 7 augustus 1874, volgt onder XI-ak.
 5. Francina Wilhelmina Huigen, geboren te Amersfoort op 16 maart 1877, overleden aldaar op 11 oktober 1882, 5 jaar oud.
 6. Willemijntje Huigen, geboren te Amersfoort op 12 oktober 1879, overleden aldaar op 17 september 1942, 62 jaar oud.
 7. Dirk Hendrik Huigen, geboren te Amersfoort op 25 februari 1882, overleden aldaar op 11 juni 1935, 53 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 11 juni 1935, op 53-jarige leeftijd met Bernardina Lamberdina Teerink (40 jaar oud), geboren te Werkendam in het jaar 1895, dochter van Hendrik Teerink en Cornelis Geertje Dane.

X-r Andries van Willigenburg, koetsier, geboren te Amersfoort op 22 februari 1824, overleden te Loosduinen op 18 november 1920, 96 jaar oud, zoon van Gijsbert van Willigenburg (IX-g) en Maria Hendriks.

Vermeld bij zijn geboorte: des namiddags ten drie uren. Aanwezig bij de aangifte Hendrik van Doornik, oud 25 jaren, van beroep wever.
Volkstelling Amersfoort 1.1.1840: op 15-jarige leeftijd was hij schaapherder.
Certificaat Militaire dienst No 583 - 2.11.1859: Andries van Willigenburg, boerenknecht, zoon van Gijsbert en Maria Hendriks, ingeschreven te Amersfoort lotno. 220, vrijgesteld voor een jaar uit hoofde van te klein te zijn.
Lengte 1 El, 5 palm, 5 duim, 4 strepen.
Aangezicht vol, voorhoofd rond, oogen blauw, neus ordinair, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen bruin.
Bev.reg. Amersfoort 1850-1860: hij was in huis bij zijn grootouders Elbert Hendrikse en Cornelia de Neling op de Vlasakkers (Breul). Hij vertrok op 24.12.1855 naar Den Haag.
Bev.reg. Den Haag L 2-29 1849-1859 blad 50: Wijk L - Nieuwe Haven huisnr. 215: van der Leeuw Johannes Arnoldus 1819 NH metselaar, Heytmulder Antoinette 1817 NH, van Putten Petronella Hendrika Johanna 1836 NH, ouders overleden, van Willigenburg Andries 1824 NH geb. Amersfoort, koetsier, laatste woonplaats Amersfoort, vestiging in de gemeente 3 Jan. 1856, geh. 2 Nov. 1859, Mallemolen 62, van Willigenburg Gijsbertus 18 dec. 1860, 's-Hage, ongehuwd. Later woonde het gezin van Willigenburg: Boekhorststraat 9, Fagelstraat 24. (Bev.reg. 1859-1879, boek 65 bladz. 160, en 1895-1913). Hij was koetsier bij de familie Repelaer van Driel op het Voorhout in Den Haag. Vermeld bij zijn eerste huwelijk: In tegenwoordigheid van Gijsbert van Willigenburg, oud 29 jaren, koetsier, broeder van den bruidegom en Abraham Kersten, oud 54 jaren, huurkoetsier. Vermeld bij zijn tweede huwelijk: In tegenwoordigheid van Gijsbertus van Willigenburg oud 68 jaren, zonder beroep broeder van den bruidegom, van Johannes Arnoldus van Willigenburg oud 31 jaren instrumentmaker, van Andries van Willigenburg oud 27 jaren, koopman zoons van den bruidegom en van Johann Adam Adolf Krebs oud 24 jaren inspecteur eener maatschappij, allen wonende alhier. Hij is overleden in de inrichting "Bloemendaal" in Loosduinen.
Hij is getrouwd te den Haag op 2 november 1859 (getuigen waren Abraham Kersten, Gijsbert van Willigenburg, Hendrik Loseman en Leonardus Seyen ter Hoorn), op 35-jarige leeftijd (1) met Johanna Hendrika Pieternella van Putten (23 jaar oud), geboren te den Haag op 11 maart 1836, overleden aldaar op 16 september 1895, 59 jaar oud, dochter van David van Putten (tapper) en Maria Jacoba van der Leeuw (winkelierster).
Vermeld bij haar geboorte: om 19 uur, aangegeven door Johanna Hendrika Letterie weduwe van der Leeuw, oud 56 jaar, grootmoeder van het kind.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertus van Willigenburg, geboren te den Haag op 18 december 1860, volgt onder XI-al.
 2. Johannes Arnoldus van Willigenburg, geboren te den Haag op 8 juli 1862, overleden aldaar op 24 oktober 1864, 2 jaar oud.
 3. David Hendrik van Willigenburg, geboren te den Haag op 17 juni 1864, volgt onder XI-am.
 4. Maria Jacoba van Willigenburg, geboren te den Haag op 14 mei 1866, overleden aldaar op 20 oktober 1866, 159 dagen oud.
 5. Maria Jacoba van Willigenburg, geboren te den Haag op 10 mei 1867, overleden aldaar op 8 februari 1904, 36 jaar oud.
  Zij is getrouwd te den Haag op 7 december 1887, op 20-jarige leeftijd met Johannes Senteur (24 jaar oud), pianostemmer, geboren te den Haag op 30 juli 1863, overleden aldaar op 3 april 1926, 62 jaar oud, zoon van Pieter Senteur en Catharina Elisabeth van der Meijden.
  Bev.reg. Den Haag 1879-1894: Slicherstaat 17a, Cuypstraat 6. Kostganger: Willem Lodevicus Koudijs geboren Loosdrecht 20.7.1864, vorige woonplaats Loosduinen. Zij vertrokken op 3.12.1890 naar Amsterdam. Vermeld bij zijn overlijden: des voormiddags om half een. Advertentie CBG: Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, kennis te geven van het overlijden van den Heer Johannes Senteur, die gedurende 30 jaren met groote plichtsbetrachting bij ons werkzaam was. Pianohandel van Voornveld en Spoor.
 6. Johannes Arnoldus van Willigenburg, geboren te den Haag op 7 oktober 1869, volgt onder XI-an.
 7. Johannetta van Willigenburg, geboren te den Haag op 21 september 1870, overleden aldaar op 3 maart 1871, 163 dagen oud.
 8. David Andries van Willigenburg, geboren te den Haag op 9 juli 1872, overleden aldaar op 13 september 1872, 66 dagen oud.
 9. Andries van Willigenburg, geboren te den Haag op 6 juli 1873, volgt onder XI-ao.
 10. Johanna Hendrika Pieternella van Willigenburg, geboren te den Haag op 3 december 1876, overleden aldaar op 26 maart 1962, begraven te den Haag (Nieuw Eykenduinen), 85 jaar oud.
  Zij is getrouwd op 24 maart 1899, op 22-jarige leeftijd met Johann Adam Adolph Krebs (21 jaar oud), inspecteur levensverzekering, boekhouder, geboren op 28 september 1877, overleden te den Haag op 28 januari 1938, 60 jaar oud, zoon van Johann Philipp Krebs.
  Bev.reg. Den Haag 1895-1913: Schenkweg 162, Regentesselaan 231, Zeestraat 56, Kazernestraat 56, Hobbemastraat 2b, Kazernestraat 104, Beestenmarkt 111a, Boekhorststraat 60, Rijnstraat 7.
Hij is getrouwd te den Haag op 17 mei 1901, op 77-jarige leeftijd (2) met Hendrika Lacroon (61 jaar oud), geboren te Zwolle op 17 mei 1840, overleden te den Haag op 27 januari 1925, 84 jaar oud, dochter van Joannes Joseph Lacroon en Maria Klara Lodewijk.

X-s Hendrik van Willigenburg, koetsier, geboren te Amersfoort op 8 februari 1835, overleden aldaar op 2 mei 1926, 91 jaar oud, zoon van Gijsbert van Willigenburg (IX-g) en Maria Hendriks.

Vermeld bij zijn geboorte: des morgens ten half zeven ure. Vermeld bij zijn eerste huwelijk: in tegenwoordigheid van o.a. Albartus van Willigenburg, oud 40 jaren, van beroep landbouwer, broeder van den Comparant. Vermeld bij zijn overlijden: des namiddags ten zes ure.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 5 augustus 1868, op 33-jarige leeftijd (1) met Gijsbertje van den Berg (35 jaar oud), dienstbode, geboren te Hoogland (Utrecht) op 11 november 1832, overleden te Amersfoort op 7 september 1895, 62 jaar oud, dochter van Hendrik van den Berg en Kaatje Vink (winkelierster). Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert van Willigenburg, klerk bij de Rijksontvanger, geboren te Amersfoort op 2 februari 1871, overleden aldaar op 1 november 1946, 75 jaar oud.
  Zij woonden in Amersfoort in de Aldegondestraat 79 en Bergstraat 30.
  Vermeld op zijn gezinskaart: Gijsberta Gerarda Horst, nicht, geboren 5.9.1918 te Hoogezand, zij trouwt 18.11.1939 met P. Kot.
  Hij is getrouwd te Ede (Gld) op 28 augustus 1909, op 38-jarige leeftijd met Gerritje Schut (34 jaar oud), geboren te Barneveld (Utrecht) op 8 juli 1875, overleden te Amersfoort op 30 januari 1951, 75 jaar oud, dochter van Hermanus Schut en Hendrikje Top.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 1 juli 1897, op 62-jarige leeftijd (2) met Hendrika Stemfoort (62 jaar oud), geboren te Amersfoort op 7 maart 1835, overleden aldaar op 16 juni 1915, 80 jaar oud, dochter van Pieter Stemfoort en Masina de Bree.

X-t Jannetje van Willigenburg, korenmolenaarster, geboren te Amersfoort op 3 maart 1829, overleden te Zeist op 6 september 1896, 67 jaar oud, dochter van Hendrik van Willigenburg (IX-h) en Hendrica Roersen. Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 14 maart 1855, op 26-jarige leeftijd met Dirk Rijnders (28 jaar oud), molenaar, geboren te Amersfoort op 30 juni 1826, overleden te Ede op 19 juli 1887, 61 jaar oud, zoon van Hendrik Rijnders en Aaltje de Kruif. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Rijnders, geboren te Hoogland (Utrecht) op 7 mei 1857, overleden te Klundert (NB) op 14 januari 1934, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Klundert (NB) op 30 januari 1913, op 55-jarige leeftijd met Gieltje Neeltje Hartvelt (27 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 februari 1885, dochter van Meeuwis Hartvelt en Gieltje van Dis.
 2. Dirk Rijnders, geboren te Amersfoort op 21 oktober 1859, volgt onder XI-ap.
 3. Johannes Rijnders, geboren te Amersfoort op 25 mei 1868, volgt onder XI-aq.
 4. Aaltje Rijnders, geboren te Amersfoort op 18 oktober 1870, volgt onder XI-ar.

X-u Gijsberta van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 16 december 1831, overleden aldaar op 4 augustus 1872, 40 jaar oud, dochter van Hendrik van Willigenburg (IX-h) en Hendrica Roersen. Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 12 september 1860, op 28-jarige leeftijd met Evert van Surksum (26 jaar oud), arbeider, geboren te Barneveld (Utrecht) op 8 februari 1834, zoon van Heijmen Hendriksen van Surksum en Aaltje Pater. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Alijda van Surksum, geboren te Amersfoort op 29 december 1860, volgt onder XI-as.
 2. Hijmen van Surksum, geboren te Amersfoort op 6 augustus 1863, volgt onder XI-at.
 3. Hendrik van Surksum, geboren te Amersfoort op 25 september 1866, overleden aldaar op 5 oktober 1866, 10 dagen oud.
 4. Hendrik van Surksum, geboren te Amersfoort op 22 januari 1868, volgt onder XI-au.
 5. Andries van Surksum, geboren te Amersfoort op 28 september 1870, overleden aldaar op 6 september 1871, 343 dagen oud.

X-v Andries van Willigenburg, landbouwer, geboren te Hoogland (Utrecht) op 14 mei 1837, overleden aldaar op 13 november 1903, 66 jaar oud, zoon van Hendrik van Willigenburg (IX-h) en Hendrica Roersen.

Vermeld bij zijn geboorte: des morgens ten vier ure.
Zij woonden Coelhorst Wijk E 59. Vermeld bij zijn overlijden: des morgens om acht ure, huis E 64.
Hij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 22 maart 1876, op 38-jarige leeftijd met Gerritje van Dijkhuizen (24 jaar oud), geboren op 15 september 1851, overleden te Hoogland (Utrecht) op 10 december 1930, 79 jaar oud, dochter van Lammert van Dijkhuizen (tabaksplanter) en Wendje van de Brink. Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 19 januari 1877, overleden aldaar op 6 juni 1885, 8 jaar oud.
  Vermeld bij zijn geboorte: des nachts ten een ure.
  Vermeld bij zijn overlijden: des nachts om een ure, huis E 59.
 2. Hendrika van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 21 juli 1878, volgt onder XI-av.
 3. Andries van Wilgenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 19 maart 1880, volgt onder XI-aw.
 4. Everardus van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 27 mei 1882, volgt onder XI-ax.

X-w Lubbertus van Willigenburg, voerman, courantenbezorger en spoorwegbeambte, geboren te Amersfoort op 5 september 1830, overleden te Arnhem op 19 mei 1896, 65 jaar oud, zoon van Gijsbert van Willigenburg (IX-i) en Belia de Neling.

Vermeld bij zijn geboorte: te half drie ure.
Hij is getrouwd te Arnhem op 22 april 1874, op 43-jarige leeftijd met Christina Elisabeth Bitter (26 jaar oud), werkvrouw, geboren in het jaar 1848, overleden te Arnhem op 20 februari 1908, 60 jaar oud, dochter van Harbart Bitter en Gerdina Kabbes. Uit dit huwelijk:
 1. Antonia Everarda van Willigenburg, geboren in het jaar 1870, volgt onder XI-ay.
 2. Johan Lourens van Willigenburg, geboren te Arnhem op 19 juli 1874, overleden aldaar op 4 september 1875, 1 jaar oud.
 3. Belia van Willigenburg, geboren te Arnhem op 8 november 1876, volgt onder XI-az.
 4. Gerrit van Willigenburg, geboren te Arnhem op 11 augustus 1880.

X-x Gerarda van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 12 juni 1832, dochter van Gijsbert van Willigenburg (IX-i) en Belia de Neling.

Vermeld bij haar geboorte: des nachts te twee ure.
Zij is getrouwd te Amersfoort op 23 mei 1860, op 27-jarige leeftijd met Adolf Schouten (25 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1835, zoon van Peter Schouten en Teuntje Bouwhuis. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Belia Schouten, geboren te Amersfoort op 26 februari 1861, overleden aldaar op 18 augustus 1861, 173 dagen oud.
 2. Belia Johanna Schouten, geboren te Amersfoort op 25 juli 1862, volgt onder XI-ba.
 3. Teuntje Willemijntje Schouten, geboren te Amersfoort op 4 november 1864, volgt onder XI-bb.

X-y Everarda van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 11 juni 1835, overleden te Utrecht op 24 maart 1890, 54 jaar oud, dochter van Gijsbert van Willigenburg (IX-i) en Belia de Neling.

Vermeld bij haar geboorte: des morgens te vier ure.

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Gijsberta van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 15 mei 1855, overleden aldaar op 17 december 1859, 4 jaar oud.
 2. Gijsbertus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 24 april 1865, overleden aldaar op 13 augustus 1865, 111 dagen oud.
Zij is getrouwd te Utrecht op 7 januari 1874, op 38-jarige leeftijd (2) met Cornelis Petrus van Assenbergh (50 jaar oud), schilder, geboren te Utrecht op 16 juni 1823, overleden aldaar op 23 februari 1891, 67 jaar oud, zoon van Jacobus van Assenbergh en Josina Johanna van Maanen. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Petrus van Assenbergh, geboren te Utrecht op 23 december 1874, overleden aldaar op 4 maart 1875, 71 dagen oud.
 2. Gijsbert van Assenbergh, geboren te Utrecht op 1 februari 1876, volgt onder XI-bc.
 3. Gerarda van Assenbergh, geboren te Utrecht op 6 december 1879, volgt onder XI-bd.

X-z Cornelia van Willigenburg, werkster, geboren te Amersfoort op 24 oktober 1838, dochter van Gijsbert van Willigenburg (IX-i) en Belia de Neling.

Vermeld bij haar geboorte: des morgens te zeven ure.
Zij is getrouwd te Amersfoort op 12 augustus 1874, op 35-jarige leeftijd met Hein Steenmeyer (50 jaar oud), geboren te Deventer op 23 oktober 1823, zoon van Johannes Steenmeyer en Maria Schimij. Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertus Steenmeyer, geboren te Arnhem op 14 december 1870, overleden te Utrecht op 1 juni 1886, 15 jaar oud.
  Kind erkend.

X-aa Johanna van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 22 april 1847, overleden aldaar op 18 november 1879, 32 jaar oud, dochter van Gijsbert van Willigenburg (IX-i) en Belia de Neling.

Vermeld bij haar geboorte: des nachts te twee ure.
Zij is getrouwd te Amersfoort op 25 juni 1873, op 26-jarige leeftijd met Hendrik Hendriksen (29 jaar oud), arbeider, geboren te Ede (Gld) op 14 juni 1844, zoon van Aalbert Hendriksen en Grietje Riksen van de Weerd. Uit dit huwelijk:
 1. Aalbert Hendriksen, geboren te Amersfoort op 12 augustus 1875, overleden aldaar op 8 december 1875, 118 dagen oud.

X-ab Hermina Veenendaal, geboren te Amersfoort op 17 juli 1835, overleden aldaar op 3 december 1898, 63 jaar oud, dochter van Gerrit Veenendaal en Willemijntje van Maanen (IX-j). Zij is getrouwd te Leusden (Utrecht) op 17 december 1857, op 22-jarige leeftijd met Willem Kwint (28 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1829, overleden aldaar op 21 september 1880, 51 jaar oud, zoon van Arie Quint en Helena Wilhelmina van der Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Arie Quint, geboren te Amersfoort op 2 mei 1858, volgt onder XI-be.
 2. Willemijntje Quint, geboren te Amersfoort op 9 januari 1860, overleden te Utrecht op 30 juni 1930, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 6 februari 1884, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Priem (23 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1861, zoon van Hendrik Priem en Alijda Kraak.
 3. Leonardus Quint, geboren te Amersfoort op 27 juli 1862, volgt onder XI-bf.
 4. Margrietha Quint, geboren te Amersfoort op 28 november 1863, volgt onder XI-bg.
 5. Johanna Kwint, geboren te Amersfoort op 8 april 1868, overleden aldaar op 9 augustus 1868, 123 dagen oud.
 6. Cornelia Kwint, geboren te Amersfoort op 2 december 1870, volgt onder XI-bh.
 7. Gerrit Kwint, geboren te Amersfoort op 5 februari 1874, volgt onder XI-bi.
 8. Elisabeth Kwint, geboren te Amersfoort op 2 april 1878, overleden aldaar op 28 augustus 1878, 148 dagen oud.

X-ac Ottonius Gerardus Veenendaal, geboren te Amersfoort op 1 januari 1840, zoon van Gerrit Veenendaal en Willemijntje van Maanen (IX-j). Hij is getrouwd te Amersfoort op 8 augustus 1866, op 26-jarige leeftijd met Petertje Mulderij (32 jaar oud), geboren te Nijkerk op 28 juli 1834, overleden te Putten op 18 mei 1905, 70 jaar oud, dochter van Jan Mulderij (daghuurder) en Geertje Brons. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Veenendaal, geboren te Leusden (Utrecht) op 13 december 1866, volgt onder XI-bj.
 2. Geertruida Veenendaal, geboren te Leusden (Utrecht) op 14 december 1867, overleden te Baarn (Utrecht) op 28 juli 1951, 83 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Leusden (Utrecht) op 1 december 1904, op 36-jarige leeftijd met Gijsbert Grootveld (48 jaar oud), geboren de Bilt op 13 januari 1856, zoon van Rutger Grootveld en Grietje Grootveld.
 3. Gerrit Veenendaal, predikant, geboren te Leusden (Utrecht) op 27 februari 1869, overleden te Herwijnen (Gelderland) op 22 juni 1929, 60 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Putten (Gelderland) op 23 juni 1905, op 36-jarige leeftijd met Sijke Bijl (20 jaar oud), geboren in het jaar 1885, dochter van Pieter Bijl (aannemer) en Maaike van Dusseldorp.
 4. Maria Veenendaal, geboren te Leusden (Utrecht) op 31 maart 1870, overleden aldaar op 9 november 1874, 4 jaar oud.
 5. Jan Veenendaal, geboren te Leusden (Utrecht) op 25 april 1873, overleden aldaar op 24 juli 1940, 67 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Leusden (Utrecht) op 15 februari 1900, op 26-jarige leeftijd met Geertruida van Donselaar (21 jaar oud), geboren te Woudenberg in het jaar 1879, dochter van Cornelis van Donselaar en Maria Gerritsen.
 6. Johannes Veenendaal, geboren te Leusden (Utrecht) op 18 maart 1874, overleden aldaar op 3 juni 1875, 1 jaar oud.
 7. Johannes Veenendaal, geboren te Leusden (Utrecht) op 8 september 1878, overleden aldaar op 10 juni 1952, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 3 mei 1905, op 26-jarige leeftijd (1) met Neeltje van de Burgt (36 jaar oud), geboren te Zeist in het jaar 1869, dochter van Gijsbert van de Burgt en Dirkje de Bruin.
  Hij is getrouwd te Herwijnen (Gelderland) op 14 oktober 1937, op 59-jarige leeftijd (2) met Cilia van Leijenhorst (58 jaar oud), geboren te Herwijnen (Gelderland) in het jaar 1879, dochter van Evert van Leijenhorst en Geertje Kamerbeek.

X-ad Hermen Regenboog, letterzetter, geboren te den Haag in het jaar 1840, overleden te Amersfoort op 24 augustus 1906, 66 jaar oud, zoon van Christiaan Regenboog (letterzetter) en Gerritje van Maanen (IX-k). Hij is getrouwd te Amsterdam op 6 augustus 1862, op 22-jarige leeftijd met Gerrita van Veen (29 jaar oud), lemsterland, geboren in het jaar 1833, dochter van Jan Everts van Veen en Jacobje Alberts van Bergen (koffieneringdoende). Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Regenboog, geboren te Amsterdam in het jaar 1864, volgt onder XI-bk.

X-ae Margaretha Regenboog, geboren te den Haag in het jaar 1843, dochter van Christiaan Regenboog (letterzetter) en Gerritje van Maanen (IX-k). Zij is getrouwd te Amsterdam op 25 mei 1871, op 28-jarige leeftijd met Henri Jean Pierre d'Olivcat (30 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Amsterdam in het jaar 1841, zoon van Henri Salomon d'Olivcat en Elizabeth Regenboog. Uit dit huwelijk:

 1. Henri Jean Pierre d'Olivcat, geboren te Amsterdam in het jaar 1874, volgt onder XI-bl.
 2. Christiaan d'Olivcat, geboren te Amsterdam in het jaar 1875, volgt onder XI-bm.
 3. Elisabeth Margaretha d'Olivcat, geboren te Amsterdam in het jaar 1876.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 30 augustus 1900, op 24-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Capelle (25 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Amsterdam in het jaar 1875, zoon van Hendrik George Capelle (fabrikant) en Maria Antonia van Houten.
 4. Gerard d'Olivcat, magazijnbediende, geboren te Amsterdam in het jaar 1879.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 24 augustus 1905, op 26-jarige leeftijd met Hermina Gerritsen (26 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1879, dochter van Jan Hendrik Gerritsen (meesterkncht en drukker) en Pietertje Baan.

X-af Christiaan Regenboog, koperslager, milicien en loodgieter, geboren te den Haag in het jaar 1845, zoon van Christiaan Regenboog (letterzetter) en Gerritje van Maanen (IX-k). Hij is getrouwd te Amsterdam op 19 mei 1869, op 24-jarige leeftijd met Jenneke Agnieta Huberta IJsebrand (28 jaar oud), geboren te Amsterdam op 26 juni 1840, overleden de Rijp (NH) op 18 maart 1926, 85 jaar oud, dochter van Johannes IJsebrand (vergulder) en Hendrika Filillina Appel. Uit dit huwelijk:

 1. Gerritje Regenboog, dienstbode, geboren de Rijp (NH) op 20 april 1870, overleden te Alkmaar op 10 augustus 1942, 72 jaar oud.
  Zij is getrouwd de Rijp (NH) op 22 oktober 1898, op 28-jarige leeftijd met Jan Visser (30 jaar oud), winkelbediende, geboren de Rijp (NH) op 28 januari 1868, overleden te Beemster (NH) op 26 september 1947, 79 jaar oud, zoon van Jan Visser (pakhuisknecht) en Jannetje Hoogstraten.
 2. Christiaan Regenboog, banketbakker, geboren de Rijp (NH) in het jaar 1873.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 2 juni 1904, op 31-jarige leeftijd met Dorothea Naria Enilie Köttelbrink (23 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1881, dochter van Friedrich Wilhelm Köttelbrink en Maria Sophia Luise Harksen.
 3. Hendrikus Philippus Regenboog, goudsmid, geboren de Rijp (NH) in het jaar 1875.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 3 september 1903, op 28-jarige leeftijd met Maria Sara Horst (24 jaar oud), geboren te Nieuwer-Amstel in het jaar 1879, dochter van Jan Herman Horst (machinist) en Sara Wagemaker.
 4. Johanna Regenboog, geboren de Rijp (NH) in het jaar 1878.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 15 september 1904, op 26-jarige leeftijd met Dirk Johannes Vegter (26 jaar oud), spiegelmaker, geboren te Groningen in het jaar 1878, zoon van Johannes Vegter en Gesina Pieternella van der Laan.
 5. Huberta Margaretha Regenboog, geboren de Rijp (NH) in het jaar 1882, volgt onder XI-bn.

X-ag Hendrik van Nus, geboren te Amersfoort op 11 april 1838, overleden te Utrecht op 8 mei 1890, 52 jaar oud, zoon van Willem van Nus en Gijsberta van Maanen (IX-l). Hij is getrouwd te Amersfoort op 23 december 1863, op 25-jarige leeftijd met Grietje Maas (21 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1842, overleden aldaar op 21 april 1919, 77 jaar oud, dochter van Johannes Maas en Lammertje Elbers. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Nus, geboren op 25 december 1863.
 2. Johannes van Nus, geboren te Amersfoort op 20 februari 1865, overleden aldaar op 26 juni 1865, 126 dagen oud.
 3. Hermanus van Nus, geboren te Amersfoort op 10 mei 1866.
 4. Lambarta Johanna van Nus, geboren te Amersfoort op 8 mei 1868, volgt onder XI-bo.
 5. Gijsbertus van Nus, geboren te Amersfoort op 7 oktober 1870.
 6. Marcus van Nus, geboren te Amersfoort op 10 januari 1873.
 7. Willem Johannes van Nus, geboren te Amersfoort op 19 januari 1876, overleden aldaar op 18 augustus 1876, 212 dagen oud.
 8. Teunis van Nus, geboren te Amersfoort op 11 mei 1877.
 9. Jan Hendrik van Nus, geboren te Amersfoort op 23 september 1880.

X-ah Hermanus van Nus, geboren te Amersfoort op 13 mei 1840, overleden aldaar op 14 mei 1907, 67 jaar oud, zoon van Willem van Nus en Gijsberta van Maanen (IX-l). Hij is getrouwd te Amersfoort op 18 januari 1860, op 19-jarige leeftijd (1) met Johanna Kraaijkamp (20 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1840, dochter van Albertus Kraaijkamp en Jaantje Jachtenberg. Hij is getrouwd te Amersfoort op 8 mei 1878, op 37-jarige leeftijd (2) met Johanna Wijnen (39 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1839, dochter van Jan Wijnen en Maria van Ekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsberta van Nus, geboren te Amersfoort in het jaar 1882, volgt onder XI-bp.

X-ai Gerritje van Nus, geboren te Amersfoort op 25 februari 1843, overleden aldaar op 28 februari 1927, 84 jaar oud, dochter van Willem van Nus en Gijsberta van Maanen (IX-l). Zij is getrouwd te Amersfoort op 28 december 1864, op 21-jarige leeftijd met Teunis Brandsen (20 jaar oud), stadswerker, geboren te Amersfoort op 11 juli 1844, overleden aldaar op 31 maart 1919, 74 jaar oud, zoon van Teunis Brandsen en Elisabeth Veenendaal. Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Brandsen, geboren te Amersfoort op 24 maart 1865, overleden aldaar op 27 mei 1865, 64 dagen oud.
 2. Gijsbertus Brandsen, geboren te Amersfoort op 4 september 1866, overleden aldaar op 18 mei 1867, 256 dagen oud.
 3. Petronella Elisabeth Brandsen, geboren te Amersfoort op 13 juni 1868, overleden te Utrecht op 16 januari 1930, 61 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Weesp (NH) op 27 augustus 1896, op 28-jarige leeftijd met Willem Hekkers (26 jaar oud), werkman, geboren te Velp in het jaar 1870, overleden te Utrecht op 9 januari 1939, 69 jaar oud, zoon van Evert Hekkers en Wilhelmina de Koning.
 4. Willem Brandsen, geboren te Amersfoort op 19 september 1869, volgt onder XI-bq.
 5. Teunis Brandsen, geboren te Amersfoort op 2 oktober 1872, overleden aldaar op 23 maart 1873, 172 dagen oud.
 6. Gijsbertus Brandsen, geboren te Amersfoort op 24 november 1873, volgt onder XI-br.
 7. Teunis Brandsen, geboren te Amersfoort op 27 juli 1876, volgt onder XI-bs.
 8. Elisabeth Brandsen, geboren te Amersfoort op 9 november 1877, overleden aldaar op 30 september 1878, 325 dagen oud.
 9. Hermanus Brandsen, geboren te Amersfoort op 28 januari 1879, volgt onder XI-bt.
 10. Elisabeth Brandsen, geboren te Amersfoort op 16 december 1880, volgt onder XI-bu.
 11. Hendrik Brandsen, geboren te Amersfoort op 16 februari 1882, volgt onder XI-bv.
 12. Margrietha Brandsen, geboren te Amersfoort op 27 maart 1884, volgt onder XI-bw.
 13. Evertje Brandsen, geboren te Amersfoort op 17 juni 1885, volgt onder XI-bx.

X-aj Grietje van Nus, geboren te Amersfoort op 5 november 1844, overleden aldaar op 5 november 1933, 89 jaar oud, dochter van Willem van Nus en Gijsberta van Maanen (IX-l). Zij is getrouwd te Amersfoort op 4 augustus 1869, op 24-jarige leeftijd met Cornelis van Winterswijk (25 jaar oud), geboren te Amersfoort op 16 januari 1844, overleden aldaar op 27 februari 1933, 89 jaar oud, zoon van Jacobus van Winterswijk en Klasina van Gelder. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 23 december 1870, volgt onder XI-by.
 2. Jacobus van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 15 november 1873, volgt onder XI-bz.
 3. Willem van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 23 februari 1876, volgt onder XI-ca.
 4. Clasina van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 3 januari 1879, overleden aldaar op 12 april 1885, 6 jaar oud.
 5. Cornelis Gerardus van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 14 juni 1882, volgt onder XI-cb.
 6. Clasina van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 27 augustus 1886, overleden aldaar op 16 juli 1891, 4 jaar oud.

X-ak Adrianus van Nus, brievenbesteller, geboren te Amersfoort op 24 februari 1851, overleden aldaar op 5 december 1916, 65 jaar oud, zoon van Willem van Nus en Gijsberta van Maanen (IX-l). Hij is getrouwd te Amersfoort op 24 september 1873, op 22-jarige leeftijd met Carolina van Appelen (20 jaar oud), geboren te Amersfoort op 23 januari 1853, dochter van Willem van Appelen en Alijda van Nimwegen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilem van Nus, geboren te Amersfoort op 7 maart 1875.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 3 mei 1899, op 24-jarige leeftijd met Hendrina Huis (21 jaar oud), geboren te Maassluis in het jaar 1878, dochter van Jan Huis en Martina Schoonenberg.
 2. Adrianus van Nus, geboren te Amersfoort op 7 april 1877, volgt onder XI-cc.
 3. Carel Dirk van Nus, geboren te Amersfoort op 24 december 1879.
 4. Gijsbertus Gerrit van Nus, geboren te Amersfoort op 3 augustus 1882, volgt onder XI-cd.
 5. Alijda van Nus, geboren op 13 november 1884, overleden te Amersfoort.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 10 april 1912, op 27-jarige leeftijd met Hendrik Antonius Borra (27 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1885, zoon van Christiaan Borra en Hendrika Vogelzang.
 6. Evertje van Nus, geboren te Amersfoort op 13 maart 1887.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 12 april 1911, op 24-jarige leeftijd met Frans Veldhuizen (25 jaar oud), geboren te Barneveld (Utrecht) in het jaar 1886, zoon van Jan Cornelis Veldhuizen en Geertruida Jacoba Schuld.
 7. Arnoldus van Nus, geboren te Amersfoort op 21 augustus 1889, overleden aldaar op 12 maart 1891, 1 jaar oud.
 8. Arnoldus van Nus, geboren te Amersfoort op 6 februari 1892.
  Hij is getrouwd te Veenendaal (Utrecht) op 17 augustus 1916, op 24-jarige leeftijd met Stevelina Alida Bos (25 jaar oud), geboren te Veenendaal (Utrecht) in het jaar 1891, dochter van Jan Bos en Gerritje van Offeren.
 9. Willemina Carolina van Nus, geboren te Amersfoort op 11 juni 1894.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 3 maart 1915, op 20-jarige leeftijd met Jna van de Wetering (21 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1894, zoon van Gerardus Johannes van de Wetering en Geertruida Mastenbroek.

X-al Jannetje van Willigenburg, winkelierster, geboren te Amersfoort op 14 juli 1842, overleden te Zwolle op 5 maart 1924, 81 jaar oud, dochter van Gerrit van Willigenburg (IX-n) en Geertrui van Hoevelaken. Zij is getrouwd te Nijkerk (Gelderland) op 26 maart 1873, op 30-jarige leeftijd (1) met Jan Hendrik van Hof (28 jaar oud), winkelier, geboren in het jaar 1845, overleden te Nijkerk (Gelderland) op 2 mei 1874, 29 jaar oud, zoon van Harmen Lubbertsen van Hof (arbeider) en Alijda Nijhuis. Zij is getrouwd te Nijkerk (Gelderland) op 17 oktober 1877, op 35-jarige leeftijd (2) met Hendrik van Rootselaar (23 jaar oud), timmerman, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 25 augustus 1854, overleden te Amerongen op 16 mei 1921, 66 jaar oud, zoon van Gerrit van Rootselaar (koetsier) en Aartje van Hazel. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Rootselaar, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 27 juli 1878, volgt onder XI-ce.
 2. Gerrit Gerardus van Rootselaar, geboren te Houten op 26 november 1892, volgt onder XI-cf.

X-am Hendrina Helena van Willigenburg, landbouwster, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 17 augustus 1844, overleden te Amersfoort op 21 maart 1931, 86 jaar oud, dochter van Gerrit van Willigenburg (IX-n) en Geertrui van Hoevelaken. Zij is getrouwd te Nijkerk (Gelderland) op 21 juli 1875, op 30-jarige leeftijd met Evert van de Nautena (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 5 mei 1852, overleden te Amersfoort op 25 april 1927, 74 jaar oud, zoon van Jan van de Nautena (landbouwer) en Annetje Evertsen van Beek (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Annnetje van de Nautena, geboren te Leusden (Utrecht) op 18 augustus 1876, volgt onder XI-cg.

X-an Reimert van Willigenburg, landbouwer, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 18 mei 1846, overleden te Ermelo (Gelderland) op 20 januari 1926, 79 jaar oud, zoon van Gerrit van Willigenburg (IX-n) en Geertrui van Hoevelaken. Hij is getrouwd te Putten (Gelderland) op 25 augustus 1893, op 47-jarige leeftijd met Teuntje de Wild (20 jaar oud), landbouwster, geboren in het jaar 1873, overleden te Ermelo (Gelderland) op 20 januari 1926, 53 jaar oud, dochter van Roelof de Wild (landbouwer) en Gerritje van de Flier. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida van Willigenburg, geboren te Ermelo (Gelderland) op 22 oktober 1894.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 3 mei 1922, op 27-jarige leeftijd met Jan Alexander van Dijkhuizen (29 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1893, zoon van Jan van Dijkhuizen en Suzanna Polhout.

X-ao Reijertje van Willigenburg, landbouwster, geboren te Amersfoort op 27 mei 1850, overleden te Nijkerk (Gelderland) op 5 september 1924, 74 jaar oud, dochter van Gerrit van Willigenburg (IX-n) en Geertrui van Hoevelaken. Zij is getrouwd te Nijkerk (Gelderland) op 25 juli 1877, op 27-jarige leeftijd met Evert van Wilgenburg (35 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 2 oktober 1841, overleden aldaar op 6 december 1891, 50 jaar oud, zoon van Hendrik van Wilgenburg (daghuurder) en Grietjen Ruitenbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Grietje van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 15 mei 1878, volgt onder XI-ch.
 2. Gerrit van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 18 april 1880, overleden aldaar op 26 maart 1882, 1 jaar oud.
 3. Hendrik van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 19 januari 1882.
 4. Geertrui van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 6 januari 1884, overleden aldaar op 10 maart 1888, 4 jaar oud.
 5. Gerrit van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 13 maart 1886, overleden aldaar op 16 april 1886, 34 dagen oud.
 6. Hendrik van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) in april 1887, overleden aldaar op 12 juni 1887, 2 maanden oud.
 7. Geertrui Hendrika van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 1 augustus 1889, volgt onder XI-ci.
 8. Evertje van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 15 januari 1892, volgt onder XI-cj.

X-ap Rijk van Willigenburg, tuinman op landgoed de Schothorst in Hoogland, geboren te Hoogland (Utrecht) op 29 juni 1848, overleden aldaar op 19 mei 1930, 81 jaar oud, zoon van Antonie van Willigenburg (IX-o) en Woutertje Vos.

Hij woonde op de Liendertscheweg, Amersfoort.
Hij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 25 augustus 1875, op 27-jarige leeftijd met Teuntje Brom (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 27 oktober 1844, overleden te Hoogland (Utrecht) op 15 april 1907, 62 jaar oud, kind van Geurt Lubbersen Brom (karreman) en Aaltje Maassen van Drie. Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 11 juni 1877, volgt onder XI-ck.
 2. Woutertje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 7 oktober 1879.
  Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 4 november 1925, op 46-jarige leeftijd met Klaas Timmerman (48 jaar oud), arbeider, geboren te Amsterdam op 3 juni 1877, overleden te Amersfoort op 4 november 1941, 64 jaar oud, zoon van Gerrit Timmerman en Klaasje Zeldenrijk.
 3. Geurt van Willigenburg, rijknecht, geboren te Amersfoort op 22 maart 1881, wonende te Hoogland (Utrecht), overleden te Amersfoort op 31 juli 1940, 59 jaar oud.
  Hij vertrok op 26.11.1908 naar Hoogland. Vermeld op zijn gezinskaart: Luppo Luppens, pleegkind, geboren 24.7.1904 te Ruhrort DLD; Johannes Luppens, pleegkind, geboren 30.11.1907, Duisburg DLD; Heinrich Luppens, pleegkind, geboren 16.12.1909, Fahrn DLD. Vermeld bij zijn overlijden: des voormiddags ten tien ure.
  Hij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 22 november 1906, op 25-jarige leeftijd met Aleida van den Broek (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Barneveld (Utrecht) op 4 januari 1878, overleden te Amersfoort op 24 juli 1952, 74 jaar oud, dochter van Jan van den Broek (arbeider) en Maria Hazeleger.
  Getuigen bij het huwelijk (o.m.): Lubbert van Willigenburg, broeder van den bruidegom, oud 21 jaren, timmerman, wonende te Hoogland en Lubbert van Ginkel, neef van den bruidegom, oud 32 jaren, koopman, wonende te Renswoude.
 4. Jannetje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 19 oktober 1882, volgt onder XI-cl.
 5. Lubbert van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 5 november 1885, volgt onder XI-cm.

X-aq Reijmert van Willigenburg, melkverkoper, geboren te Hoogland (Utrecht) op 28 januari 1857, overleden te Amersfoort op 22 maart 1888, 31 jaar oud, zoon van Antonie van Willigenburg (IX-o) en Woutertje Vos.

Zij woonden Bloemendal D 104.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 5 mei 1880 (getuige was Rijk van Willigenburg), op 23-jarige leeftijd met Jansje te Kulve (22 jaar oud), geboren te Hoogland (Utrecht) op 20 augustus 1857, overleden te Amersfoort op 24 februari 1934, 76 jaar oud, dochter van Jan te Kulve (landbouwer) en Aaltje Pothoven.
(Zij is later getrouwd op 4 juni 1890, op 32-jarige leeftijd met Gerrit Dijkhuizen (27 jaar oud), melkslijter, geboren te Hoogland (Utrecht) op 11 maart 1863, overleden te Amersfoort op 14 september 1944, 81 jaar oud.) Uit dit huwelijk:
 1. Antonie van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 5 augustus 1880, overleden aldaar op 7 oktober 1880, 63 dagen oud.
 2. Adrianus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 13 januari 1882, volgt onder XI-cn.
 3. Antonia Alijda van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 18 december 1882, overleden aldaar op 30 juli 1883, 224 dagen oud.
 4. Antonie van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 3 maart 1885, volgt onder XI-co.
 5. Arie van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 2 november 1887.
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 9 januari 1918, op 30-jarige leeftijd (1) met Klazina Wilhelmina Steenwinkel (34 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1884, dochter van Goossen Steenwinkel en Klazina Wilhelmina van Dorp.
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 5 december 1923, op 36-jarige leeftijd (2) met Johanna Hendrina Masson (40 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1883, dochter van Dirk Masson en Maria Hof.

X-ar Reijer van Willigenburg, melkverkoper en groentenkoopman, geboren te Hoogland (Utrecht) op 24 december 1861, overleden te Amersfoort op 10 december 1932, 70 jaar oud, zoon van Antonie van Willigenburg (IX-o) en Woutertje Vos.

Hij woonde in de Lieve Vrouwestraat 23, Amersfoort.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 10 november 1886 (getuigen waren Rijk van Willigenburg en Reijmert van Willigenburg), op 24-jarige leeftijd met Neeltje van Effrink (19 jaar oud), dienstbode, geboren te Barneveld (Utrecht) op 18 oktober 1867, overleden te Amersfoort op 24 juni 1938, 70 jaar oud, dochter van Jan van Effrink en Dirkje Companje. Uit dit huwelijk:
 1. Antonia van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 6 augustus 1887, overleden aldaar op 25 maart 1898, 10 jaar oud.
 2. Dirkje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 30 oktober 1888.
  Zij vertrok op 20.6.1913 naar Soestdijk, gemeente Baarn.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 7 mei 1913, op 24-jarige leeftijd met Martinus Gerestein (26 jaar oud), tuinman, geboren te Soest op 28 januari 1887, overleden te Zeist op 11 oktober 1957, 70 jaar oud, zoon van Cornelis Gerestein (huisknecht) en Rijkje Lammertsen.
  Getuigen bij het huwelijk: Gijsbertus Gerenstein oud 22 jaar, huisknecht, broeder van den bruidegom wonende te 's Gravenhage, Hendrik Gerenstein oud 27 jaar, tuinman, broeder des bruidegoms, wonende te Soest, Gerrit van Schalm oud 22 jaar, spoorwegarbeider, zwager der bruid, wonende te Amsterdam.
 3. Jannetje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 6 augustus 1890, overleden aldaar op 2 juni 1891, 300 dagen oud.
 4. Elisabeth van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 17 oktober 1891, overleden aldaar op 20 augustus 1942, 50 jaar oud.
  Zij vertrok op 26.3.1912 naar Amsterdam.
  Zij is getrouwd op 19 maart 1913 (getuige was Martinus Geerestein), op 21-jarige leeftijd met Gerrit van Schalm (22 jaar oud), spoorwegambtenaar, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 25 juli 1890, wonende te Soest, zoon van Gerrit van Schalm en Annetje Smit.
 5. Jan van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 9 mei 1893, volgt onder XI-cp.
 6. Jannetje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 6 januari 1896, volgt onder XI-cq.
 7. Antonie van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 31 oktober 1898, volgt onder XI-cr.
 8. Reijer van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 22 februari 1901, volgt onder XI-cs.
 9. Cornelis van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 6 mei 1903, volgt onder XI-ct.
 10. Neeltje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 13 maart 1905.
  Zij vertrok op 16.9.1933 naar Utrecht.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 16 september 1933, op 28-jarige leeftijd met Jan Willem Aldenkamp (27 jaar oud), geboren te Hengelo in het jaar 1906, zoon van Albertus Antonie Aldenkamp en Johanna Bakkers.
 11. Woutertje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 6 september 1906.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 8 januari 1931, op 24-jarige leeftijd met Johan Snijders (23 jaar oud), geboren te Amersfoort op 16 oktober 1907, zoon van Gerrit Snijders (arbeider) en Willemina de Graaf.
 12. Levenloos van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 5 december 1910, overleden aldaar op 5 december 1910.

XI-a Lijsje van Willigenburg, dienstbode, geboren te Hilversum op 14 februari 1845, overleden te Kortenhoef (NH) op 18 september 1927, 82 jaar oud, dochter van Roeloff van Willigenburg (X-a) en Niesje Vlug. Zij is getrouwd te Loosdrecht op 17 november 1866, op 21-jarige leeftijd met Jacob Pos (26 jaar oud), schoenmaker, geboren te Loosdrecht in het jaar 1840, overleden te Kortenhoef op 10 april 1899, 59 jaar oud, zoon van Jan Pos en Jacomijntje Gijzen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Pos, geboren te Kortenhoef in het jaar 1868, volgt onder XII-a.
 2. Roelof Pos, geboren te Kortenhoef in het jaar 1869, volgt onder XII-b.
 3. Jacomijntje Pos, geboren te Kortenhoef in april 1870, overleden aldaar op 30 oktober 1870, 6 maanden oud.
 4. Dirk Pos, geboren te Kortenhoef in het jaar 1872, overleden aldaar op 20 mei 1874, 2 jaar oud.
 5. Jacob Pos, werkman, geboren te Kortenhoef in het jaar 1873, overleden te Kortenhoef (NH) op 5 oktober 1949, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Kortenhoef op 24 mei 1901, op 28-jarige leeftijd met Janna Theodora van Lunteren (24 jaar oud), geboren te Ede op 27 januari 1877, overleden te Utrecht op 26 april 1941, 64 jaar oud, dochter van Gidius van Lunteren (landbouwer) en Berendina Adriana Eerlingh.
 6. Dirk Pos, geboren te Kortenhoef in het jaar 1876, volgt onder XII-c.
 7. Hendrik Pos, geboren te Kortenhoef op 13 september 1877, overleden aldaar op 19 september 1877, 6 dagen oud.
 8. Mijndert Pos, geboren te Kortenhoef op 2 mei 1879, overleden aldaar op 13 mei 1879, 11 dagen oud.
 9. Hendrik Pos, veldarbeider, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1880, overleden aldaar op 17 november 1948, 68 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 29 oktober 1909, op 29-jarige leeftijd met Ariaantje Elisabeth Bos (21 jaar oud), dienstbode, geboren te den Haag in het jaar 1888, dochter van Jan Bos en Johanna Frederik Flentrij.
 10. Mijndert Pos, werkmnan, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1882.
  Hij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 26 januari 1923, op 41-jarige leeftijd met Marretje de Kloet (31 jaar oud), dienstbode, geboren in het jaar 1892, dochter van Arie de Kloet (werkmnan) en Willemijntje Glijn.
 11. Niesje Pos, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1883, volgt onder XII-d.
 12. Gerardus Gijsbertus Pos, geboren te Kortenhoef op 15 november 1884, overleden aldaar op 1 december 1884, 16 dagen oud.
 13. Willem Frederik Handrik Pos, geboren te Kortenhoef op 15 februari 1886, overleden aldaar op 4 maart 1886, 17 dagen oud.
 14. Willem Frederik Handrik Pos, geboren te Kortenhoef in maart 1887, overleden aldaar op 24 juni 1887, 3 maanden oud.
 15. Willem Frederik Handrik Pos, geboren te Kortenhoef in april 1889, overleden aldaar op 11 mei 1889, 1 maand oud.

XI-b Dirk van Wilgenburg, koopman en fruithandelaar, geboren te Hilversum op 21 juli 1848, overleden aldaar op 11 maart 1937, 88 jaar oud, zoon van Roeloff van Willigenburg (X-a) en Niesje Vlug. Hij is getrouwd te Hilversum op 10 mei 1873, op 24-jarige leeftijd met Grietje Grootveld (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Eemnes (Utrecht) op 14 augustus 1844, overleden te Hilversum op 24 maart 1910, 65 jaar oud, dochter van Hendrik Grootveld en Grietje Pelgrim. Uit dit huwelijk:

 1. Niesje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1875, overleden aldaar op 31 maart 1945, 70 jaar oud.
 2. Hendrik van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1875, overleden aldaar op 19 december 1953, 78 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 30 mei 1900, op 25-jarige leeftijd met Anna Johanna de Groot (23 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1877, dochter van Gerrit Hendrik de Groot en Wijntje van Doorn.
 3. Levenloos van Willigenburg, geboren te Hilversum op 7 januari 1877, overleden aldaar op 7 januari 1877.
 4. Grietje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1879, volgt onder XII-e.
 5. Tijmen van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1884, overleden aldaar op 11 april 1912, 28 jaar oud.
 6. Neeltje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1885.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 15 juni 1910, op 25-jarige leeftijd met Hendrikus Jacobus Burgers (23 jaar oud), tuinman, geboren te Utrecht in het jaar 1887, overleden te Bussum (NH) op 22 augustus 1945, 58 jaar oud, zoon van Hendrikus Jacobus Burgers (los werkman) en Johanna Steenis.
 7. Anna Gijsberta van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1887, overleden aldaar op 27 mei 1888, 1 jaar oud.
 8. Roelof van Wilgenburg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 15 september 1878.
 9. Willem van Wilgenburg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 14 maart 1888.

XI-c Grietje van Willigenburg, geboren te Hilversum op 18 januari 1854, overleden te Bussum (NH) op 9 juni 1921, 67 jaar oud, dochter van Roeloff van Willigenburg (X-a) en Niesje Vlug. Zij is getrouwd te Hilversum op 13 mei 1882, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Veldhuizen (30 jaar oud), boerenknecht en fruithandelaar, geboren te Hilversum in het jaar 1852, overleden te Bussum (NH) op 22 juni 1933, 81 jaar oud, zoon van Willem Veldhuizen (daggelder) en Judith Harmsen. Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Veldhuizen, geboren te Hilversum na 29 september 1886, overleden aldaar op 1 oktober 1886, hoogstens 2 dagen oud.
 2. Willem Veldhuizen, geboren te Hilversum in het jaar 1886, overleden te Amersfoort op 6 juni 1956, 70 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Soest (Utrecht) op 17 mei 1912, op 26-jarige leeftijd met Niesje Klein (23 jaar oud), geboren te Soest (Utrecht) in het jaar 1889, dochter van Jan Klein en Niesje Geijtenbeek.
 3. Roelof Veldhuizen, fruithandelaar, geboren te Hilversum in het jaar 1894, overleden te Bussum (NH) op 3 juni 1945, 51 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Bussum (NH) op 14 januari 1915, op 21-jarige leeftijd met Francina Wilhelmina Elisabeth Burbach (18 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1897, dochter van Johan Christiaan Burbach en Francina Wilhelmina Elisabeth van Oostveen.

XI-d Hendrik van Willigenburg, smid, geboren te Hilversum op 24 december 1856, overleden aldaar op 4 april 1933, 76 jaar oud, zoon van Roeloff van Willigenburg (X-a) en Niesje Vlug. Hij is getrouwd te Hilversum op 22 juli 1882, op 25-jarige leeftijd met Jannetje van der Horst (20 jaar oud), geboren te Zoelmond (Gelderland) in het jaar 1862, overleden te Hilversum op 15 maart 1945, 83 jaar oud, dochter van Willem van der Horst en Maria van Bekkum. Uit dit huwelijk:

 1. Niesje van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1883, volgt onder XII-f.
 2. Maria van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1885, overleden aldaar op 16 mei 1888, 3 jaar oud.
 3. Lisa van Willigenburg, geboren te Woerden in het jaar 1886.
  Zij is getrouwd te Woerden op 10 juli 1907, op 21-jarige leeftijd met Willem Boelhouwer (22 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1885, overleden aldaar op 20 november 1949, 64 jaar oud, zoon van Arie Boelhouwer en Jannetje Leeflang.
 4. Wilhelmina van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1888.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 15 januari 1913, op 25-jarige leeftijd met Reinhart Schouten (29 jaar oud), smid, geboren te Hilversum in het jaar 1884, zoon van Ceel Gradus Schouten (smid) en Dirkje Broekhuis.
 5. Willem van Willigenburg, geboren te Hilversum na augustus 1890, overleden aldaar op 28 maart 1891, hoogstens 7 maanden oud.
 6. Roelof van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1890, volgt onder XII-g.
 7. Willem van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1894.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 21 juli 1915, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmina Lagcher (20 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1895, dochter van Jochem Frederik Lagcher en Gerritje van der Klis.
 8. Dirk van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1895.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 25 september 1918, op 23-jarige leeftijd met Isabella Susanna Krop (24 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1894, dochter van Johannes Pieter Krop en Maria Vaartjes.
 9. Hendrik van Willigenburg, geboren te Hilversum na augustus 1898, overleden aldaar op 19 oktober 1898, hoogstens 2 maanden oud.
 10. Jan van Willigenburg, geboren te Hilversum in juli 1900, overleden aldaar op 13 oktober 1900, 3 maanden oud.
 11. Grietje van Willigenburg, geboren te Hilversum in augustus 1901, overleden aldaar op 12 januari 1902, 5 maanden oud.

XI-e Antje van Willigenburg, geboren te Hilversum op 26 juni 1859, overleden voor 14 maart 1921, hoogstens 61 jaar oud, dochter van Roeloff van Willigenburg (X-a) en Niesje Vlug. Zij is getrouwd te Hilversum op 3 september 1881, op 22-jarige leeftijd met Jacob Bakker (21 jaar oud), wever en fruithandelaar, geboren te Hilversum in het jaar 1860, zoon van Willem Bakker (wever) en Grietje Hordijk. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Bakker, los werkman, geboren te Hilversum in het jaar 1882, overleden aldaar op 21 september 1942, 60 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 15 mei 1918, op 36-jarige leeftijd met Alida Lagcher (39 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1879, dochter van Jochem Frederik Lagcher (los werkman) en Gerritje van der Klis.
 2. Niesje Bakker, geboren te Hilversum in het jaar 1886.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 14 juli 1909, op 23-jarige leeftijd met Teunis Wallenburg (24 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1885, zoon van Jan Wallenburg (boerenarbeider) en Geurtje Hartenberg.
 3. Roeloff Bakker, fruithandelaar, geboren te Hilversum in het jaar 1890, overleden aldaar op 12 maart 1940, 50 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 26 juni 1912, op 22-jarige leeftijd met Jannetje Wallenburg (23 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1889, dochter van Jan Wallenburg (boerenarbeider) en Geurtje Hartenberg.
 4. Grietje Bakker, geboren te Hilversum in het jaar 1891.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 20 oktober 1915, op 24-jarige leeftijd met Johan Zwanepol (28 jaar oud), schoenmaker, geboren te Meppel in het jaar 1887, zoon van Jan Zwanepol en Grietje Danser.
 5. Jacoba Bakker, geboren te Hilversum in het jaar 1895.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 11 september 1918, op 23-jarige leeftijd met Klaas Harder (22 jaar oud), los werkman, geboren te den Helder in het jaar 1896, zoon van Pieter Harder (visser) en Aagje Kansen.
 6. Dirk Bakker, fruithandelaar, geboren te Hilversum in het jaar 1900, overleden aldaar op 9 januari 1959, 59 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 14 maart 1921, op 21-jarige leeftijd met Leentje Beving (22 jaar oud), geboren te Groningen in het jaar 1899, dochter van Leupko Beving (koopman) en Meike Schaap.
 7. Niesje Bakker, overleden te Hilversum op 13 december 1883.
 8. Roeloff Bakker, overleden te Hilversum op 10 december 1884.
 9. Grietje Bakker, overleden te Hilversum op 24 augustus 1887.
 10. Roeloff Bakker, overleden te Hilversum op 23 augustus 1888.

XI-f Gijsje van Willigenburg, geboren te Hilversum op 6 februari 1863, overleden aldaar op 27 juni 1947, 84 jaar oud, dochter van Roeloff van Willigenburg (X-a) en Niesje Vlug. Zij is getrouwd te Hilversum op 3 september 1881, op 18-jarige leeftijd met Arnold Westerveld (18 jaar oud), koperslager, geboren te Hilversum in het jaar 1863, overleden aldaar op 4 april 1944, 81 jaar oud, zoon van Joost Westerveld (schaapherder) en Maria Willemse. Uit dit huwelijk:

 1. Joost Westerveld, geboren te Hilversum in het jaar 1882, volgt onder XII-h.
 2. Roeloff Westerveld, geboren te Hilversum in het jaar 1883, volgt onder XII-i.
 3. Dirk Hendrik Westerveld, schilder, geboren te Hilversum in het jaar 1887, overleden op 12 september 1944, 57 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 2 augustus 1911, op 24-jarige leeftijd met Marretje van der Pol (23 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1888, overleden aldaar op 30 juli 1952, 64 jaar oud, dochter van Teunis van der Pol en Teuntje Bakker.
 4. Niesje Westerveld, geboren te Hilversum in het jaar 1890, volgt onder XII-j.
 5. Willem Westerveld, loodgieter, geboren te Hilversum in het jaar 1894.
  Hij is getrouwd te Bussum (NH) op 28 mei 1919, op 25-jarige leeftijd met Wijntje Belia Vroege (19 jaar oud), geboren te Beusichem in het jaar 1900, dochter van Herman Vroege en Neeltje van Alphen.
 6. Grietje Westerveld, geboren te Hilversum in het jaar 1895.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 6 juni 1920, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Albertus Enters (25 jaar oud), fourier bij de jagers, geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1895, zoon van Johan Hendrik Enters (tuinman) en Jannetje van der Weele.
 7. Gijsberta Westerveld, geboren te Hilversum in het jaar 1898.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 17 december 1924, op 26-jarige leeftijd met Hendrik Hogenbrik (26 jaar oud), metaalbewerker, geboren in het jaar 1898, zoon van Gerrit Jan Hogenbrik (autobekleder) en Gerritje van der Schaft.
 8. Maria Westerveld, geboren te Hilversum, overleden te Amsterdam op 3 april 1885.
 9. Arnoldus Westerveld, overleden te Hilversum op 29 januari 1900.

XI-g Hendrika van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1850, overleden te Gennep (Limburg) op 2 april 1924, 74 jaar oud, dochter van Frederik van Wilgenburg (X-b) en Marritje van Os. Zij is getrouwd te Huizen op 13 juli 1872, op 22-jarige leeftijd (1) met Hendrik van Hasselt (32 jaar oud), geboren te Huizen in het jaar 1840, overleden te Hilversum op 17 februari 1884, 44 jaar oud, zoon van Dirk van Hasselt en Cornelia de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Hasselt, geboren te Hilversum op 20 december 1875, volgt onder XII-k.
 2. Alida Hasselt, geboren te Hilversum in het jaar 1877, volgt onder XII-l.
 3. Dirkje Hasselt, geboren te Hilversum in het jaar 1877, overleden aldaar op 18 november 1901, 24 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 11 november 1899, op 22-jarige leeftijd met Jacob Groenhuijzen (23 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1876, zoon van Joseph Groenhuijzen en Catharina Mol.
 4. Frederika Hasselt, geboren te Hilversum in het jaar 1881, volgt onder XII-m.
 5. Frederika Hasselt, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 2 oktober 1879.
 6. Hendrika Hasselt, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 7 augustus 1882.
 7. Jan Hasselt, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 26 augustus 1883.
 8. Willemijntje Hasselt, overleden te Hilversum op 29 augustus 1883.
Zij is getrouwd te Hilversum op 26 juni 1886, op 36-jarige leeftijd (2) met Albert van der Pol (30 jaar oud), arbeider, geboren te Hilversum in het jaar 1856, overleden aldaar op 25 juli 1907, 51 jaar oud, zoon van Barend van der Pol (tuinman) en Marretje van Gemeren. Uit dit huwelijk:
 1. Maria van der Pol, geboren te Hilversum in het jaar 1887.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 11 oktober 1913, op 26-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Amsterdam op 18 december 1914 van) Gerrit Eerenberg (28 jaar oud), los werkman, geboren te Hilversum in het jaar 1885, zoon van Johannes Eerenberg (wever) en Willempje Lammerts.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 18 november 1916, op 29-jarige leeftijd (2) met Gerrit van Beusekom (34 jaar oud), los werkman, geboren te Hilversum in het jaar 1882, zoon van Cornelis van Beusekom en Maria Rinkel.
 2. Gijsbertus van der Pol, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 18 juli 1888.
 3. Barend van der Pol, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 20 juli 1888.
 4. Gijsje van der Pol, overleden te Hilversum op 30 november 1889.

XI-h Gijsbert van Wilgenburg, koopman, slager, geboren te Hilversum op 1 maart 1851 (nederlands hervormd), overleden op 18 februari 1929, 77 jaar oud, zoon van Frederik van Wilgenburg (X-b) en Marritje van Os. Hij is getrouwd te Hilversum op 12 maart 1881, op 30-jarige leeftijd (1) met Jannetje van Reenen (28 jaar oud), geboren te Hilversum op 27 november 1852 (nederlands hervormd), dochter van Roelof van Reenen en Marretje Suik. Uit dit huwelijk:

 1. Frederik van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1882 (nederlands hervormd).
  Hij is getrouwd te Muiden op 29 maart 1913, op 31-jarige leeftijd (1) met Willemina Westerveld (29 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1884, dochter van Willem Westerveld en Anthonia Gerlee.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 12 april 1922, op 40-jarige leeftijd (2) met Klaartje Lagerman (40 jaar oud), geboren te Waarder in het jaar 1882, dochter van Dirk Lagerman en Janna Streefland.
 2. Marritje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1884 (nederlands hervormd).
  Zij is getrouwd te Hilversum op 3 november 1915, op 31-jarige leeftijd met Lourens Kieft (41 jaar oud), geboren te Heiloo in het jaar 1874 (nederlands hervormd), zoon van Pieter Kieft en Aaltje Relk.
 3. Levenloos van Wilgenburg, geboren te Hilversum op 21 januari 1887, overleden aldaar op 21 januari 1887.
 4. Alida van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1889 (nederlands hervormd).
  Zij is getrouwd te Hilversum op 8 april 1914, op 25-jarige leeftijd met Drik Brouwer (26 jaar oud), geboren te Weesp in het jaar 1888 (nederlands hervormd), zoon van Jacob Brouwer en Hendrika Willems.
 5. Roelof van Wilgenburg, overleden te Hilversum op 23 april 1883.
Hij is getrouwd te Hilversum op 9 september 1893, op 42-jarige leeftijd (2) met Maria de Boer (27 jaar oud), geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1866, dochter van Teunis de Boer en Cornelia Pelt. Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1896.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 22 november 1922, op 26-jarige leeftijd met Maartje Willemsen (23 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1899, dochter van Gijsbert Willemsen en Anthonia Gerlee.
 2. Cornelia van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1896.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 23 januari 1918, op 22-jarige leeftijd met Jacob Hendrik Regelmeijer (22 jaar oud), geboren te Breukelen in het jaar 1896, zoon van Jan Regelmeijer en Geertrui van Dieëen.

XI-i Lijsje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1861, overleden aldaar op 3 januari 1942, 81 jaar oud, dochter van Frederik van Wilgenburg (X-b) en Aaltje van der Wal. Zij is getrouwd te Hilversum op 27 maart 1880, op 19-jarige leeftijd met Jan Gertse Willem Loos (19 jaar oud), metselaar en stucadoor, geboren te Kortenhoef (NH) op 15 september 1860, overleden te Hilversum op 11 mei 1922, 61 jaar oud, zoon van Willem Loos (metselaar) en Helena Fine. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Geertruida Loos, geboren te Hilversum in het jaar 1880, volgt onder XII-n.
 2. Wilhelmus Loos, geboren te Hilversum in het jaar 1883, overleden aldaar op 19 juli 1886, 3 jaar oud.
 3. Fredrik Loos, stucadoor, geboren in het jaar 1885.
  Hij is getrouwd te Bussum (NH) op 9 november 1910, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria Baars (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Angerlo (Gelderland) op 5 september 1883, dochter van Peter Bernardus Baars en Johanna Witjes.
 4. Alida Loos, geboren te Hilversum in het jaar 1888, wonende aldaar, overleden te Amersfoort op 31 augustus 1937, 49 jaar oud.
 5. Wilhelmus Loos, stucadoor, geboren te Hilversum in het jaar 1894.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 22 mei 1918, op 24-jarige leeftijd met Everdina Helena Sophia Götte (26 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1892, dochter van Christiaan Götte (wisselloper) en Helena Sophia de Milde.
 6. Jan Loos, fotograaf, geboren te Hilversum in het jaar 1898.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 18 mei 1927, op 29-jarige leeftijd met Geertruida Mijnhout (23 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1904, dochter van Jacob Mijnhout en Hendrika Bannink.
 7. Gijsbertus Loos, stucadoor, geboren te Hilversum in het jaar 1899.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 11 juni 1930, op 31-jarige leeftijd met Jannetje Sara Schippers (31 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1899, dochter van Cornelis Schippers (arbeider en sluisknecht) en Maria Ruisaard (dienstmeid).
 8. Alida Loos, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 15 februari 1882.
 9. Fredrik Loos, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 7 augustus 1884.
 10. Wilhelmus Loos, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 18 januari 1887.
 11. Wilhelmus Loos, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 19 maart 1889.
 12. Wilhelmina Loos, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 18 juli 1890.
 13. Wilhelmina Loos, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 2 maart 1892.
 14. Johannes Philippus Loos, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 7 juli 1895.
 15. Mijntje Loos, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 14 september 1896.

XI-j Willemijntje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1863, overleden aldaar op 30 april 1945, 82 jaar oud, dochter van Frederik van Wilgenburg (X-b) en Aaltje van der Wal. Zij is getrouwd te Hilversum op 1 oktober 1902, op 39-jarige leeftijd met Hendrik Looman (37 jaar oud), vrachtrijder, geboren te Ermelo (Gelderland) in het jaar 1865, overleden te Hilversum op 2 januari 1940, 75 jaar oud, zoon van Jan Looman en Hendrikje van Emaus. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Looman, geboren te Hilversum in het jaar 1907, overleden te Kirchlengern (Duitsland) op 30 januari 1945, 38 jaar oud.
  Registratie: 14-4-1947.
  Hij was gehuwd met Jansje van den Berg.

XI-k Grietje van Willigenburg, dienstbode, geboren te Hilversum in het jaar 1865, overleden aldaar op 8 april 1924, 59 jaar oud, dochter van Frederik van Wilgenburg (X-b) en Aaltje van der Wal. Zij is getrouwd te Hilversum op 16 juni 1883, op 18-jarige leeftijd met Johannes Eerenburg (24 jaar oud), wever en los werkman, geboren te Hilversum in het jaar 1859, overleden aldaar op 30 december 1946, 87 jaar oud, zoon van Johannes Nicolaas Eerenburg (wever) en Maria van Niekerk. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Eerenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1885, overleden aldaar op 22 april 1902, 17 jaar oud.
 2. Frederik Eerenburg, timmerman, geboren te Hilversum in het jaar 1887.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 29 augustus 1917, op 30-jarige leeftijd met Janna Geertrui de Looper (35 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1882, dochter van Albert de Looper (ketelmaker) en Adriana Maria Matthijsen.
 3. Alida Eerenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1888.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 6 september 1916, op 28-jarige leeftijd met Servatius Jakma (23 jaar oud), gemeente-ambtenaar, geboren te Arnhem in het jaar 1893, zoon van Servatius Henricus Jakma (lijstenmaker) en Catharina Kerkhoff.
 4. Johannes Nicolaas Eerenburg, arbeider, geboren in het jaar 1890, overleden te Apeldoorn op 30 november 1931, 41 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Apeldoorn op 26 mei 1922, op 32-jarige leeftijd met Anthonia Jacoba Wildring (26 jaar oud), geboren in het jaar 1896, dochter van Johannes Wildring (stalknecht) en Wilhelmina van der Kreeft.
 5. Gesina Eerenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1893.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 19 september 1917, op 24-jarige leeftijd met Hendrikus Johannes van den Hengel (34 jaar oud), typograaf, geboren te Amersfoort in het jaar 1883, zoon van Hendrikus van den Hengel en Elisabeth Alijda van der Pol.
 6. Abraham Eerenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1895, overleden aldaar op 29 mei 1959, 64 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Baarn (Utrecht) op 21 augustus 1919, op 24-jarige leeftijd met Gerritje Hartog (28 jaar oud), geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1891, dochter van Rijk Hartog en Antje Sulk.
 7. Elisabeth Eerenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1897.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 28 mei 1924, op 27-jarige leeftijd met Antonij Fredrik Dalman (30 jaar oud), schilder, geboren te Bloemendaal (NH) in het jaar 1894, zoon van Rudolf Hendrik Dalman (gemeentewerkman) en Geertruida Couprie.
 8. Jacoba Eerenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1901.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 6 mei 1931, op 30-jarige leeftijd met Cornelis Broekhuizen (31 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Kampen (Overijssel) in het jaar 1900, zoon van Albert Broekhuizen en Geertje van den Berg.
 9. Hendrik Eerenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1903, overleden te Utrecht op 17 februari 1931, 28 jaar oud.
 10. Marinus Eerenburg, handelsreiziger, geboren te Hilversum in het jaar 1904.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 30 april 1927, op 23-jarige leeftijd met Adriana Catharina Top (20 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1907, dochter van Wilhelmuis Albartus Top en Adriana Johanna Man.
 11. Jan Eerenberg, kantoorbediende, geboren te Hilversum in het jaar 1907.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 21 mei 1930, op 23-jarige leeftijd met Aaltje Mulder (18 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1912, dochter van Roelof Meindert Mulder (machinist) en Aaltje Hagedoorn.
 12. Maria Eerenburg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 27 mei 1906.
 13. Joan Nicolaas Eerenburg, arbeider, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 25 februari 1884.

XI-l Christina Voorn, dienstbode, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1853, overleden aldaar op 25 maart 1934, 81 jaar oud, dochter van Gerrit Voorn (werkman) en Arrisje van Wilgenburg (X-d). Zij is getrouwd te Weesp (NH) op 12 november 1874, op 21-jarige leeftijd met Evert van Rees (25 jaar oud), schippersknecht, geboren te Weesperkarspel in het jaar 1849, overleden te Weesp (NH) op 31 december 1913, 64 jaar oud, zoon van Jan van Rees en Mijntje Gijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Mijntje van Rees, geboren te Weesp (NH) in het jaar 1876, volgt onder XII-o.
 2. Arrisje van Rees, geboren te Weesp (NH) in het jaar 1878, overleden aldaar op 23 mei 1881, 3 jaar oud.
 3. Jan van Rees, werkman, geboren te Weesp (NH) in het jaar 1880, overleden te Amsterdam op 1 januari 1954, 74 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Weesp (NH) op 5 maart 1914, op 34-jarige leeftijd met Mensiena Johanna Paulina Stoete (41 jaar oud), geboren te Groningen in het jaar 1873, dochter van Andre Louis Stoete en Catharina Sobering.
 4. Arrisje van Rees, geboren te Weesp (NH) in oktober 1881, overleden te Hilversum op 22 juni 1882, 8 maanden oud.
 5. Gerrit van Rees, centrifugist, geboren te Weesp (NH) in het jaar 1883.
  Hij is getrouwd te Kortenhoef op 17 september 1909, op 26-jarige leeftijd met zijn nicht Jannetje Bakker (25 jaar oud), geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1884, dochter van Wijnand Pieter Bakker (werkman en schippersknecht) en Grietje Voorn (XI-o).
 6. Kors van Rees, geboren te Weesp (NH) in het jaar 1886, overleden aldaar op 1 februari 1949, 63 jaar oud.
 7. Aris van Rees, spoorbeambte, geboren in het jaar 1888.
  Hij is getrouwd te Tiel (Gelderland) op 20 februari 1915, op 27-jarige leeftijd met Johanna Wilhelmina Elsing (26 jaar oud), geboren in het jaar 1889, dochter van Johannes Wilhelmus Elsing (kleermaker) en Dirkje van Ravestijn.
 8. Tijmen van Rees, groenteventer, geboren te Weesp (NH) in het jaar 1891, overleden aldaar op 2 februari 1959, 68 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Weesp (NH) op 4 augustus 1921, op 30-jarige leeftijd met Klaaske van der Zee, geboren te Weesperkarspel, dochter van IJpe Tjalling van der Zee (stoker) en Klsina Riga.
 9. Krijn van Rees, expeditieknecht, geboren te Weesp (NH) in het jaar 1893.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 22 juli 1931, op 38-jarige leeftijd met Elisabeth Catharina Lieuwen (44 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1887, dochter van Stephanus Lieuwen en Gerarda Johanna Mulder.

XI-m Lijsje Voorn, dienstbode, geboren te Kortenhoef (NH) op 8 maart 1855, overleden aldaar op 30 januari 1907, 51 jaar oud, dochter van Gerrit Voorn (werkman) en Arrisje van Wilgenburg (X-d). Zij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 10 november 1876, op 21-jarige leeftijd met Krijn Schouten (20 jaar oud), werkman, geboren te Kortenhoef (NH) op 10 juli 1856, overleden aldaar op 3 oktober 1938, 82 jaar oud, zoon van Jan Schouten (werkman) en Naatje Schaap. Uit dit huwelijk:

 1. Natje Schouten, dienstbode, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1878.
  Zij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 6 mei 1915, op 37-jarige leeftijd met Hendrik Keunen (33 jaar oud), boekhandelaar, geboren te Ankeveen in het jaar 1882, zoon van Cornelis Keunen en Judikje Nieman.
 2. Jannetje Schouten, dienstbode, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1878, overleden aldaar op 18 december 1953, 75 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 19 mei 1905, op 27-jarige leeftijd met Jan Jacobus Boom (27 jaar oud), veehouder, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1878, zoon van Jan Boom (veehouder) en Margaretha van de Velden.
 3. Christina Schouten, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1881.
  Zij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 16 februari 1900, op 19-jarige leeftijd met Arie Landwaart (25 jaar oud), matselaar, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1875, zoon van Rut Landwaart en Engeltje Hagen.
 4. Jan Schouten, werkman, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1882.
  Hij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 26 oktober 1906, op 24-jarige leeftijd met Klasina Hagen (21 jaar oud), geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1885, dochter van Jannetje Hagen.
 5. Gerrit Schouten, werkman, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1885.
  Hij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 20 januari 1911, op 26-jarige leeftijd met Heintje de Kloet (23 jaar oud), geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1888, dochter van Arie de Kloet en Maria Verkerk (veehoudster).
 6. Elisabeth Schouten, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1887, overleden te Hilversum op 30 oktober 1948, 61 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 1 september 1921, op 34-jarige leeftijd met Geurt Ariesen (53 jaar oud), werkman, geboren te Veenendaal (Utrecht) op 23 januari 1868, zoon van Dirk Ariesen en Jannetje Cornelia Hootsen.
 7. Krijn Schouten, werkman, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1889.
  Hij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 2 mei 1913, op 24-jarige leeftijd met Geertruida Neijsen (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1893, dochter van Pieter Neijsen en Josina Hagen.
 8. Grietje Schouten, geboren te Kortenhoef (NH) in februari 1892, overleden aldaar op 10 juli 1892, 5 maanden oud.
 9. Teunis Schouten, los werkman, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1893.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 25 augustus 1920, op 27-jarige leeftijd met Susanna ten Harkel (29 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1891, dochter van Willem Frederik ten Harkel (kleermaken) en Marritje Susanna Smit.

XI-n Krijn Gerritzoon Voorn, werkman, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1859, zoon van Gerrit Voorn (werkman) en Arrisje van Wilgenburg (X-d). Hij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 20 mei 1882, op 23-jarige leeftijd (1) met Oetje van Voorst (25 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1857, overleden te Kortenhoef (NH) op 15 december 1899, 42 jaar oud, dochter van Sijmen van Voorst en Naatje Nieman. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Voorn, werkman, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1883.
  Hij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 29 juni 1917, op 34-jarige leeftijd met Gerritje Hagen (31 jaar oud), veehoudster, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1886, dochter van Willem Hagen en Marretje van der Vliet.
 2. Sijmen Voorn, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1885.
  Hij was gehuwd met Gijsberta Voorhaar, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1888, dochter van Dirk Voorhaar en Lena Smallenburg.
 3. Krijn Voorn, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1888.
  Hij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 14 juli 1911, op 23-jarige leeftijd met Geurtje Bakker (19 jaar oud), geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1892, dochter van Pieter Nicolaas Bakker en Aaltje Landwaart.
 4. Frederik Voorn, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1890.
  Hij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 14 november 1913, op 23-jarige leeftijd met Johanna Hendrika Neijsen (20 jaar oud), geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1893, dochter van Pieter Neijsen en Josina Hagen.
 5. Arrisje Voorn, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1893, overleden te Bussem (Nh) op 1 februari 1925, 32 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 5 mei 1911, op 18-jarige leeftijd met Hendrik van der Vliet (22 jaar oud), geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1889, zoon van Jacob van der Vliet en Teuntje Bloemheuvel.
 6. Anna Voorn, geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1894.
  Zij is getrouwd te Baarn (Utrecht) op 11 december 1914, op 20-jarige leeftijd met Tijmen Fine (20 jaar oud), geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1894, zoon van Gijsbertus Fine en Fokje Hoekstra.
 7. Gijsbertus Voorn, geboren te Kortenhoef (NH) in maart 1897, overleden aldaar op 10 januari 1898, 10 maanden oud.
Hij is getrouwd te Loosdrecht (NH) op 5 mei 1900, op 41-jarige leeftijd (2) met Dirkje de Rooij (36 jaar oud), geboren te Loosdrecht (NH) in het jaar 1864, dochter van Jacob de Rooij en Teuntje van Henten.

XI-o Grietje Voorn, dienstbode, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1861, dochter van Gerrit Voorn (werkman) en Arrisje van Wilgenburg (X-d). Zij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 14 oktober 1882, op 21-jarige leeftijd met Wijnand Pieter Bakker (21 jaar oud), werkman en schippersknecht, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1861, zoon van Pieter Nicolaas Bakker en Janna Barabaar. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Bakker, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1884.
  Zij is getrouwd te Kortenhoef op 17 september 1909, op 25-jarige leeftijd met haar neef Gerrit van Rees (26 jaar oud), centrifugist, geboren te Weesp (NH) in het jaar 1883, zoon van Evert van Rees (schippersknecht) en Christina Voorn (XI-l).

XI-p Elisabeth Vlaanderen, geboren te Hilversum in het jaar 1864, overleden te Zeist (Utrecht) op 20 februari 1939, 75 jaar oud, dochter van Rijk Vlaanderen (wever en opperman) en Debora van Willigenburg (X-e). Zij is getrouwd te Hilversum op 23 maart 1889, op 25-jarige leeftijd met Jacob Breunesse (24 jaar oud), metselaar, geboren te Zeist (Utrecht) op 6 juni 1864, overleden aldaar op 14 mei 1950, 85 jaar oud, zoon van Jacob Breunesse (arbeider) en Maagje van Eck. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Breunesse, geboren te Hilversum in het jaar 1890.
  Hij is getrouwd te Zeist (Utrecht) op 31 december 1914, op 24-jarige leeftijd met Tannetje Cornelia van Doorn (25 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1889, dochter van Cornelis van Doorn en Josina Maria Waage.
 2. Debora Breunesse, geboren te Hilversum in het jaar 1892, overleden te Zeist (Utrecht) op 24 december 1959, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Zeist (Utrecht) op 4 november 1915, op 23-jarige leeftijd met Willem van Hardeveld (21 jaar oud), geboren te Zeist (Utrecht) in het jaar 1894, zoon van Gijsbert van Hardeveld en Alida ten Haaaft.
 3. Cornelis Breunesse, geboren te Zeist (Utrecht) op 20 mei 1896.
  Hij is getrouwd te Zeist (Utrecht) op 20 juli 1922, op 26-jarige leeftijd met Elizabeth Maria M. van Slijpe (25 jaar oud), geboren te Groot-Ammers in het jaar 1897, dochter van Willem Floris van Slijpe en Willempje den Ouden.
 4. Gijsbertus Breunesse, geboren te Zeist (Utrecht) op 31 augustus 1898.
  Hij is getrouwd te Zeist (Utrecht) op 2 mei 1929, op 30-jarige leeftijd met Hendrika Schuurman (25 jaar oud), geboren te Zeist (Utrecht) in het jaar 1904, dochter van Evert Schuurman en Hendrikje van Veldhuizen.
 5. Jan Breunesse, geboren te Zeist (Utrecht) op 2 oktober 1901.
  Hij is getrouwd te Zeist (Utrecht) op 5 mei 1927, op 25-jarige leeftijd met Aaltje van Nieuwenhuizen (23 jaar oud), geboren te Zeist (Utrecht) in het jaar 1904, dochter van Gerrit van Nieuwenhuizen en Evertje de Koning.
 6. Maagje Breunesse, geboren te Zeist (Utrecht) op 30 september 1904.
  Zij is getrouwd te Zeist (Utrecht) op 25 oktober 1934, op 30-jarige leeftijd met Cornelis van den Heuvel (26 jaar oud), geboren te Leusden (Utrecht) in het jaar 1908, zoon van Jan van den Heuvel en Steventje Brouwer.

XI-q Tijmetje Lagerweij, dienstbode, geboren te Amsterdam in het jaar 1853, overleden te Hilversum op 22 maart 1937, 84 jaar oud, dochter van Roelof Lagerweij (X-g) en Petronella Boelhouwer. Zij is getrouwd te Hilversum op 9 mei 1888, op 35-jarige leeftijd met Jacobus de Ronde (34 jaar oud), schipper, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1854, overleden te Hilversum op 1 november 1938, 84 jaar oud, zoon van Arie de Ronde (scheepstimmerman) en Jannetje Hermes. Uit dit huwelijk:

 1. Arie de Ronde, bode, geboren te Hilversum in het jaar 1890.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 29 januari 1908, op 18-jarige leeftijd met Justina Johanna van Raan (20 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1888, dochter van David Wilhelm van Raan (diamantbewerker) en Johanna Elisabeth van Gennep.
 2. Petronella de Ronde, geboren te Hilversum in het jaar 1891.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 6 mei 1914, op 23-jarige leeftijd met Wijnand Joansen (23 jaar oud), houtbewerker, geboren te Amsterdam in het jaar 1891, zoon van Willem Hendrik Joansen (timmerman) en Anna Maria Bauer.
 3. Teuntje de Ronde, geboren te Hilversum in het jaar 1893.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 3 maart 1915, op 22-jarige leeftijd met Albertus Jacobus van Donselaar (28 jaar oud), monteur, geboren te Haarlem in het jaar 1887, zoon van Albertus Jacobus van Donselaar en Anthonia Visbeen.
 4. Jacob de Ronde, meubelmaker, geboren te Hilversum in het jaar 1894.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 4 juni 1919, op 25-jarige leeftijd met Henriette de Boer (22 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1897, dochter van Hartog de Boer (koopman) en Lea van Sisteren.
 5. Debora de Ronde, geboren te Hilversum in het jaar 1896.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 10 juli 1918, op 22-jarige leeftijd met Jacob Hendriks (28 jaar oud), expediteur, geboren te Amersfoort in het jaar 1890, zoon van Jan Hendriks en Wijntje Kap.

XI-r Gijsbert Lagerweij, wever, geboren te Hilversum in het jaar 1859, overleden aldaar op 4 april 1940, 81 jaar oud, zoon van Roelof Lagerweij (X-g) en Petronella Boelhouwer. Hij is getrouwd te Hilversum op 9 mei 1885, op 26-jarige leeftijd (1) met Petronella Johanna Groenhuizen (29 jaar oud), dienstbode, geboren te Wagenoijen in het jaar 1856, dochter van Gerrit Groenhuizen (arbeider) en Sina Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1887, overleden aldaar op 19 december 1921, 34 jaar oud.
Hij is getrouwd te Hilversum op 14 mei 1930, op 71-jarige leeftijd (2) met Catharina Wilhelmina Christine Helms (51 jaar oud), geboren te Neudorf Platendorf in het jaar 1879, dochter van Heinrich Helms en Catharina Ring.

XI-s Marretje Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1873, overleden aldaar op 11 februari 1941, 68 jaar oud, dochter van Roelof Lagerweij (X-g) en Petronella Boelhouwer. Zij is getrouwd te Hilversum op 25 maart 1893, op 20-jarige leeftijd (1) met Louis Adam Peter (23 jaar oud), wever, geboren te Hilversum in het jaar 1870, overleden aldaar op 4 november 1900, 30 jaar oud, zoon van Louis Peter en Tijmetje Schulting. Uit dit huwelijk:

 1. Louis Adam Peter, geboren te Hilversum in het jaar 1892, overleden aldaar op 6 december 1896, 4 jaar oud.
 2. Petronella Maria Peter, geboren te Hilversum in het jaar 1895.
  Zij is getrouwd te Utrecht op 18 mei 1921, op 26-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Vogelvang (27 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1894, zoon van Rien Vogelvang en Wilhelmina Soesbergen.
 3. Timotheus Peter, fabrieksarbeider, geboren te Hilversum in het jaar 1897.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 21 januari 1928, op 31-jarige leeftijd met Geertruida Spaaij (41 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1887, dochter van Johannes Hendrikus Bernardus Spaaij en Geertruida Gerarda Maria van Midden.
 4. Louis Adam Peter, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 31 juli 1899.
Zij is getrouwd te Hilversum op 10 september 1902, op 29-jarige leeftijd (2) met Hendrik Heerschop (26 jaar oud), schoenmaker en metselaar, geboren te Blaricum (NH) in het jaar 1876, overleden te Hilversum op 15 juni 1950, 74 jaar oud, zoon van Huibert Heerschop (veldarbeider) en Martje Verkuilen. Uit dit huwelijk:
 1. Roelof Heerschop, fabrieksarbeider, geboren te Hilversum in het jaar 1903.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 11 november 1925, op 22-jarige leeftijd met Aaltje Boelhouwer (20 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1905, dochter van Nicolaas Boelhouwer en Aaltje van Norden.
 2. Hendrik Heerschop, melkbezorger, geboren in het jaar 1904.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 4 juni 1932, op 28-jarige leeftijd met Johanna Plug (21 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1911, dochter van Cornelis Plug (schoenmaker) en Hendrica Margaretha Vlasveld.
 3. Marinus Heerschop, chauffeur, geboren te Hilversum in het jaar 1905.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 10 augustus 1932, op 27-jarige leeftijd met Johanna Schimmel (19 jaar oud), geboren te Hardenberg in het jaar 1913, dochter van Dirk Schimmel (schilder) en Fenengien Baarslag.
 4. Gijsbertus Heerschop, geboren te Hilversum in het jaar 1908, overleden aldaar op 21 november 1909, 1 jaar oud.
 5. Gijsbertus Heerschop, los werkman, geboren te Hilversum in het jaar 1910.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 14 mei 1932, op 22-jarige leeftijd met Johanna Sikking (18 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1914, dochter van Johan Hannes Sikking en Trijntje Veldmeijer.
 6. Maria Heerschop, geboren te Hilversum in het jaar 1912.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 6 juni 1931, op 19-jarige leeftijd met Willem Bavelaar (22 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Hilversum in het jaar 1909, zoon van Johannes Bavelaar (spoorbeambte) en Maria de Rue.
 7. Wilhelmina Heerschop, geboren te Hilversum in het jaar 1914.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 20 april 1932, op 18-jarige leeftijd met Hendrik van Baak (24 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Hilversum in het jaar 1908, zoon van Peter Johannes van Baak en Trijntje Schultng.

XI-t Margaretha Lagerweij, weefster, geboren te Hilversum in het jaar 1852, overleden aldaar op 31 augustus 1937, 85 jaar oud, dochter van Hendrik Lagerweij (X-h) en Antje Eerenberg. Zij is getrouwd te Hilversum op 17 mei 1890, op 38-jarige leeftijd met Jurriën Haverlag (25 jaar oud), verver en tabaksarbeider, geboren te Nijkerk in het jaar 1865, overleden te Hilversum op 1 mei 1935, 70 jaar oud, zoon van Philip Haverlag (werkman) en Niesje van Beek. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Haverlag, wever, geboren te Hilversum in het jaar 1891.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 25 januari 1913, op 22-jarige leeftijd met Elisabeth van Ek (21 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1892, dochter van Willem van Ek en Aaltje van Putten.
 2. Philp Haverlag, wever, geboren te Hilversum in het jaar 1893.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 17 april 1918, op 25-jarige leeftijd met Catharina Kalkwarf (20 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1898, dochter van Harm Kalkwarf (machinist) en Cornelis Scholten.
 3. Antje Haverlag, geboren te Hilversum in het jaar 1894, overleden aldaar op 26 augustus 1895, 1 jaar oud.

XI-u Gezina Lagerweij, geboren te Hilversum in het jaar 1860, overleden aldaar op 17 januari 1939, 79 jaar oud, dochter van Hendrik Lagerweij (X-h) en Antje Eerenberg. Zij is getrouwd te Hilversum op 22 augustus 1891, op 31-jarige leeftijd met Zeger Haverlag (25 jaar oud), vormer, geboren te Nijkerk in het jaar 1866, overleden te Hilversum op 20 september 1940, 74 jaar oud, zoon van Philip Haverlag (werkman) en Niesje van Beek. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Haverlag, geboren te Hilversum in juni 1894, overleden aldaar op 4 november 1894, 5 maanden oud.
 2. Philp Hendrik Haverlag, typograaf, geboren te Hilversum in het jaar 1896.
  Hij is getrouwd te Zaandam op 13 november 1924, op 28-jarige leeftijd met Johanna Rijs (25 jaar oud), geboren te Uitgeest in het jaar 1899, dochter van Cornelis Rijs (metselaar) en Marijtje Barbara Mooij.

XI-v Roelof Eerenberg, wever, geboren te Hilversum in het jaar 1861, overleden aldaar op 11 oktober 1954, 93 jaar oud, zoon van Johannes Eerenberg en Catharina Lagerweij (X-i). Hij is getrouwd te Hilversum op 30 mei 1891, op 30-jarige leeftijd met Gerritje Johanna Elisabeth van Minnen (27 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1864, dochter van Heijmen van Minnen en Johanna Wolfswinkel. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1892.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 26 april 1916, op 24-jarige leeftijd met Hendrik Mol (21 jaar oud), loopknecht, geboren te Amsterdam in het jaar 1895, zoon van Jacobus Mol en Dorothea Panhuise.
 2. Debora Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1895, overleden aldaar op 15 december 1897, 2 jaar oud.
 3. Jansje Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1897, overleden aldaar op 1 september 1898, 1 jaar oud.
 4. Johannes Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1899, volgt onder XII-p.
 5. Hijmen Eerenberg, wever, geboren te Hilversum in het jaar 1901.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 28 mei 1924, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Geertruida Dikken (18 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1906, dochter van Hendrik Dikken en Geertruida Daatzelaar.
 6. Elisabeth Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1907, overleden aldaar op 3 juli 1930, 23 jaar oud.
 7. Hendrik Eerenberg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 27 juli 1903.

XI-w Johannes Eerenberg, wever, geboren te Hilversum in het jaar 1864, overleden aldaar op 30 augustus 1931, 67 jaar oud, zoon van Johannes Eerenberg en Catharina Lagerweij (X-i). Hij is getrouwd op 13 november 1886, op 22-jarige leeftijd met Adriana Houthuis (21 jaar oud), weefster, geboren te Hilversum in het jaar 1865, overleden aldaar op 13 december 1936, 71 jaar oud, dochter van Eldert Houthuis en Elisabeth Smallenbrug. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1887.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 29 november 1911, op 24-jarige leeftijd met Hendrik Reijers (32 jaar oud), tuinman, geboren te Doorn in het jaar 1879, zoon van Aaltje Reijers (los werkman) en Gerrigje Appeldoorn.
 2. Jacoba Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1890.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 10 september 1925, op 35-jarige leeftijd met Emestus van Veenendaal (29 jaar oud), metaalschaver, geboren te Utrecht in het jaar 1896, zoon van Emestus van Veenendaal en Sophia Gadella.
 3. Willemijntje Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1892.
  Zij is getrouwd te Blaricum (NH) op 12 juli 1923, op 31-jarige leeftijd met Stephanus Lieuwen (28 jaar oud), kapper, geboren te Amsterdam in het jaar 1895, zoon van Stephanus Lieuwen en Gerarda Johanna Mulder.
 4. Johannes Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1895, overleden aldaar op 9 februari 1896, 1 jaar oud.
 5. Johanna Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1896.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 24 februari 1926, op 30-jarige leeftijd met Daniel Hubertus Bleuel (29 jaar oud), bankwerker, geboren te Amsterdam in het jaar 1897, zoon van Peter Bleuel (bankwerker) en Janna Margaretha Leohuizen.
 6. Jacobus Johannes Eerenberg, orthopaediceur, geboren te Hilversum in het jaar 1898.
  Hij is getrouwd te Kampen (Overijssel) op 23 augustus 1923, op 25-jarige leeftijd met Geesje Belder (23 jaar oud), geboren te Kampen (Overijssel) in het jaar 1900, dochter van Eimbert Belder en Elizabeth Veluwenkamp.
 7. Trijntje Eerenberg, geboren te Hilversum in het jaar 1899.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 4 oktober 1922, op 23-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Helling (23 jaar oud), timmerman, geboren te Watergraafsmeer in het jaar 1899, dochter van Johannes Cornelis Helling en Maria Magdalena Bartels.
 8. Eldert Eerenberg, wever, geboren te Hilversum in het jaar 1907.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 12 maart 1930, op 23-jarige leeftijd met Gijsertje Masmeijer (21 jaar oud), geboren te Nigtevecht (Utrecht) in het jaar 1909, dochter van Gijsert Masmeijer (los werkman) en Jansje Verver.
 9. Johannes Eerenberg, geboren te Hilversum, overleden aldaar op 22 september 1889.

XI-x Debora Eerenberg, werkster, geboren te Hilversum in het jaar 1866, overleden aldaar op 25 juli 1894, 28 jaar oud, dochter van Johannes Eerenberg en Catharina Lagerweij (X-i). Zij is getrouwd te Hilversum op 14 mei 1887, op 21-jarige leeftijd met Barend Groenhuijzen (24 jaar oud), textielarbeider, geboren in het jaar 1863, zoon van Joseph Groenhuijzen en Catharina Mol. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Groenhuijzen, geboren te Hilversum in het jaar 1888.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 18 december 1919, op 31-jarige leeftijd (1) met Arie van Ettekhoven (27 jaar oud), agent van politie, geboren te Utrecht in het jaar 1892, zoon van Karel van Ettekhoven en Elisabeth Kaptijn.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 28 oktober 1931, op 43-jarige leeftijd (2) met Rinse Scheuleer (52 jaar oud), koopman, geboren te Harlingen in het jaar 1879, zoon van Pieter Scheuleer en Trijntje Brouwer.
 2. Catarina Groenhuijzen, geboren te Hilversum in het jaar 1891.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 13 oktober 1920, op 29-jarige leeftijd met Hendrik Dorland (33 jaar oud), timmerman, geboren te Hilversum in het jaar 1887, zoon van Willem Dorland en Johanna Ridder.

XI-y Gijsbert van Wilgenburg, wever, geboren op 17 juli 1852, overleden op 4 juli 1940, 87 jaar oud, zoon van Roelof van Willigenburg (X-k) en Grietje van Velzen. Hij is getrouwd te Hilversum op 13 juni 1877, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Kas (20 jaar oud), spinster, geboren te Hilversum in het jaar 1857, dochter van Gerbert Kas en Willemijntje van Velsen. Uit dit huwelijk:

 1. Grietje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1879, volgt onder XII-q.

XI-z Frederik van Wilgenburg, sjouwerman, geboren te Hilversum op 9 december 1860, overleden op 13 november 1939, 78 jaar oud, zoon van Roelof van Willigenburg (X-k) en Grietje van Velzen. Hij was gehuwd (1) met Gesina van Tesser. Hij is getrouwd te Hilversum op 6 augustus 1890, op 29-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Amsterdam op 13 februari 1919 van) Johanna van Huizen (23 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1867, dochter van Martinus van Huizen (werkman) en Maria Lankreijer. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wilhelmina van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1888.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 5 mei 1909, op 21-jarige leeftijd (1) met Jacobus Johannes Winterink (24 jaar oud), steenhouwer, geboren te Amsterdam in het jaar 1885, zoon van Johannes Carolus Winterink (steenhouwer) en Maria Johanna van Tooren.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 8 mei 1929, op 41-jarige leeftijd (2) met Jan Cornelis van Soest (43 jaar oud), stoelenmaker, geboren te Amsterdam in het jaar 1886, zoon van Jan Christoffel van Soest en Agatha Johanna Keenie.

XI-aa Jan Wallenburg, stoomweversknecht, blekersknecht en bleker, geboren te Kortenhoef in het jaar 1854, overleden te Hilversum op 8 augustus 1931, 77 jaar oud, zoon van Dirk Wallenburg (werkman en daggelder) en Neeltje van Wilgenburg (X-l). Hij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 20 september 1878, op 24-jarige leeftijd met Anna van Boelenhoven (23 jaar oud), geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1855, overleden te Hilversum op 12 december 1936, 81 jaar oud, dochter van Harmen Hendrik van Boelenhoven (daggelder) en Petronella Kruidhoed. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Wallenburg, strijkster, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1880.
  Zij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 10 juli 1902, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Jan Ekeris (23 jaar oud), tuinknecht, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1879, zoon van Jacobus Ekeris (arbeider) en Klaasje Glijn.
 2. Petronella Wallenburg, strijkster, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1881, overleden te Hilversum op 8 juni 1945, 64 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 23 november 1905, op 24-jarige leeftijd met Peter Schouten van der Velden (23 jaar oud), tuinman, geboren te Kortenhoef in het jaar 1882, zoon van Abraham Schouten van der Velden (werkman) en Anna Maria van Vloten.
 3. Dirk Wallenburg, tuinman, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1887.
  Hij was gehuwd met Gerritje van Manen, geboren te Hilversum in het jaar 2895, dochter van Willem van Manen (gemeente werkman) en Alida Catharina Johanna Brouwer.
 4. Jan Wallenburg, tuinman, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1895.
  Hij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 22 januari 1920, op 25-jarige leeftijd met Anna Cornelia ter Lingen (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Amsterdam in het jaar 1898, dochter van Adrianus ter Lingen (schilder) en Gesina Maria de Leng.
 5. Hendrik Wallenburg, tuinman, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1896, overleden te Hilversum op 1 april 1960, 64 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 6 oktober 1921, op 25-jarige leeftijd met Maria Hagen (28 jaar oud), geboren te Ankeveen in het jaar 1893, dochter van Klaas Hagen en Maria Hag Romviel.
 6. Herman Hendrik Wallenburg, opperman, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1899.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 15 juni 1927, op 28-jarige leeftijd met Maartje Hoogenhout (29 jaar oud), geboren te Abcoude-Proosdij in het jaar 1898, dochter van Cornelis Hoogenhout (schipper) en Maartje van den Oostereng.

XI-ab Frederik Wallenburg, wever, geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1857, overleden te Hilversum op 28 september 1937, 80 jaar oud, zoon van Dirk Wallenburg (werkman en daggelder) en Neeltje van Wilgenburg (X-l). Hij is getrouwd te Hilversum op 4 december 1880, op 23-jarige leeftijd met Hermina Groenhof (27 jaar oud), spinster, geboren te Hilversum in het jaar 1853, dochter van Dirk Groenhof en Maria Arendina Arendse. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Wallenburg, geboren te Hilversum in januari 1885, overleden aldaar op 4 april 1885, 3 maanden oud.

XI-ac Gerritje van Doornik, geboren te Veenendaal (Utrecht) op 14 december 1851, overleden te Arnhem op 21 mei 1924, 72 jaar oud, dochter van Rijmert van Doornik (X-m) en Deliana Navest. Zij is getrouwd te Ede (Gld) op 10 augustus 1873, op 21-jarige leeftijd met Marinus Blankestijn (26 jaar oud), smidsknecht, smid en spoorwegsmid, geboren te Amerongen op 21 oktober 1846, overleden te Arnhem op 18 mei 1927, 80 jaar oud, zoon van Johanna Alberta Blankenstijn. Uit dit huwelijk:

 1. Reimert Blankestijn, geboren te Ede op 10 april 1874, volgt onder XII-r.
 2. Johanna Alberta Deliana Blankestijn, geboren in het jaar 1877, overleden te Arnhem op 5 maart 1923, 46 jaar oud.
 3. Adrianus Blankestijn, fabrieksarbeider en tuinman, geboren te Ede (Gelderland) op 25 november 1878, overleden te Arnhem op 18 april 1944, 65 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Arnhem op 10 mei 1905, op 26-jarige leeftijd met Trijntje van der Zee (26 jaar oud), geboren in het jaar 1879, dochter van Doije van der Zee (veedrijver) en Antje de Vries.
 4. Everdina Rijka Blankestijn, geboren te Arnhem op 8 mei 1881.
  Zij is getrouwd te Arnhem op 28 maart 1906, op 24-jarige leeftijd met Hendrikus Harmsen (26 jaar oud), arbeider, geboren in het jaar 1880, zoon van Hendrikus Harmsen (arbeider) en Elisabeth Geertruida Cornelissen.
 5. Gerritje Blankestijn, geboren te Arnhem op 24 februari 1885.
  Zij is getrouwd te Arnhem op 14 juli 1909, op 24-jarige leeftijd met Hendrik Vrielink (24 jaar oud), agent van politie, geboren in het jaar 1885, zoon van Jan Hendrik Vrielink (fabrieksarbeider) en Gezina Frederika Hobbelink.
 6. Deliana Blankestijn, geboren te Arnhem op 30 juli 1887, volgt onder XII-s.

XI-ad Everdina Rijka de Vos, hotelhoudster, geboren te Amersfoort op 15 april 1850, overleden te Veenhuizen (Drente) op 2 april 1926, 75 jaar oud, dochter van Cornelis de Vos en Barendina Gerarda van Doornik (X-n). Zij is getrouwd te Utrecht op 5 april 1876, op 25-jarige leeftijd met Pieter van Minnen (26 jaar oud), geboren te Amersfoort op 8 januari 1850, overleden aldaar op 15 januari 1889, 39 jaar oud, zoon van Hendrik van Minnen en Johanna van Wolfswinkel. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wilhelmina van Minnen, geboren te Baarn (Utrecht) op 8 december 1876.
 2. Cornelis Bernardus Gerardus van Minnen, geboren te Baarn (Utrecht) op 11 mei 1879, overleden te Rhenen (Utrecht) op 13 augustus 1897, 18 jaar oud.
 3. Heijman Pieter van Minnen, hoofd ener school, geboren te Amerongen op 22 juli 1885.
  Hij is getrouwd te Nijmegen op 22 februari 1921, op 35-jarige leeftijd met Anna Maria Wouterina Elberta Eekhof (27 jaar oud), rijkstelefoniste, geboren in het jaar 1894, dochter van Hermanus Albertus Eekhof en Anna Maria Wouterina Zurich.
 4. Christiaan Louis van Minnen, spoorwegambtenaar.
  Hij is getrouwd te Nijmegen op 12 september 1911 met Maria Bertha Frederika Fischer, dochter van Willem Otto Paul Fischer (winkelier) en Hilletje Dost.

XI-ae Willemijntje de Vos, geboren te Amersfoort op 17 februari 1864, overleden te Utrecht op 7 november 1885, 21 jaar oud, dochter van Cornelis de Vos en Barendina Gerarda van Doornik (X-n). Zij is getrouwd te Utrecht op 8 augustus 1883, op 19-jarige leeftijd met Willem Visser (22 jaar oud), geboren te Maarseveen in het jaar 1861, zoon van Willem Visser en Helan van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Cornelis Visser, spoorwegwerkmeester, geboren te Utrecht op 20 december 1883.
  Hij is getrouwd te Zwolle op 22 juli 1919, op 35-jarige leeftijd met Jennikjen Kniepstra (29 jaar oud), onderwijzeres, geboren te Leeuwarden in het jaar 1890, dochter van Dirk Kniepstra en Jennikjen Burg.
 2. Berendina Grada Visser, geboren te Utrecht op 1 november 1885, overleden aldaar op 11 december 1885, 40 dagen oud.

XI-af Willempje van Doornik, geboren te Amersfoort in het jaar 1860, overleden aldaar op 7 augustus 1943, 83 jaar oud, dochter van Gerrit van Doornik (X-o) en Gerritje Mol. Zij is getrouwd te Amersfoort op 2 oktober 1889, op 29-jarige leeftijd met Lambert Hendrik Alings (35 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1854, overleden te Amersfoort op 4 mei 1894, 40 jaar oud, zoon van Willem Alings en Ida Olsman. Uit dit huwelijk:

 1. Geurtje Alings, geboren te Amersfoort op 28 september 1890, overleden te Ermelo (Gelderland) op 20 mei 1950, 59 jaar oud.
 2. Willem Alings, geboren te Amersfoort op 30 december 1891.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 28 maart 1917, op 25-jarige leeftijd met Jacoba Bakkenes (26 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1891, dochter van Jan Bakkenes en Johanna Gieliks.
 3. Lambert Hendrik Alings, geboren te Amersfoort op 5 november 1893.

XI-ag Everdina Rijka van Doornik, geboren te Amersfoort op 19 september 1861, dochter van Gerrit van Doornik (X-o) en Gerritje Mol. Zij is getrouwd te Amersfoort op 20 juni 1894, op 32-jarige leeftijd met Johannes Hendrikus Mol (38 jaar oud), geboren te Deventer in het jaar 1856, overleden te Utrecht op 16 februari 1924, 68 jaar oud, zoon van Gerardus Mol en Hendrika Hendriks.

Opmerking kind geëcht: Johannes Hendrikus, geb.24-11-1893.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendrikus Mol, geboren op 24 november 1893.
  Kind is gewettigd bij huwelijk ouders.
  Hij is getrouwd te Utrecht op 19 januari 1921, op 27-jarige leeftijd met Iebeltje Ras (28 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1893, dochter van Wilhelmus Ras en Jetske de Jong.
 2. Gerrit Mol, geboren te Utrecht op 14 april 1895.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 27 november 1924, op 29-jarige leeftijd met Maria Blijerveld (23 jaar oud), geboren te Driebergen in het jaar 1901, dochter van Geurt Blijerveld (slager) en Pieternella Johanna Cator.
 3. Hendrik Mol, geboren te Utrecht op 14 september 1896, overleden aldaar op 21 februari 1899, 2 jaar oud.
 4. Gerardus Mol, geboren te Utrecht op 22 februari 1898.
  Hij is getrouwd de Bilt op 3 juni 1927, op 29-jarige leeftijd met Geertruida Meerwijk (26 jaar oud), geboren de Bilt in het jaar 1901, dochter van Jan Meerwijk en Johanna Broere.
 5. Everdina Rijka Mol, geboren te Utrecht op 26 maart 1899.
  Zij is getrouwd te Utrecht op 20 juli 1922, op 23-jarige leeftijd met Karel Jan Schaap (30 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1892, zoon van Karel Jan Schaap en Naatje van Groot-Battavé.
 6. Hendrik Mol, kleermaker, geboren te Utrecht op 7 januari 1901.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 4 juni 1925, op 24-jarige leeftijd met Adriana Jacomina Berkhout (23 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1902, dochter van Cornelis Berkhout (koopman) en Hermina Christina Johanna Obbes.
 7. Anna Catharina Mol, geboren te Utrecht op 23 april 1902.
 8. Willem Mol, geboren te Utrecht op 15 januari 1904.

XI-ah Hendrik van Doornik, geboren te Amersfoort op 10 maart 1873, overleden te Deventer op 4 oktober 1958, 85 jaar oud, zoon van Antonie van Doornik (X-p) en Jacoba Meester. Hij is getrouwd te Utrecht op 3 november 1897, op 24-jarige leeftijd met Frederika Wilhelmina Horn (27 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1870, dochter van Jacob Frederik Horn en Maria Bouwman. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jacoba van Doornik, geboren te Utrecht op 10 februari 1899.
 2. Jacoba Anthonia van Doornik, geboren te Utrecht op 6 september 1901.
 3. Anthonie van Doornik, geboren te Utrecht op 14 juni 1903.
  Hij is getrouwd te Vianen op 16 september 1936, op 33-jarige leeftijd met Hendrika Anna Emma Kooijman (30 jaar oud), geboren te Vianen in het jaar 1906, dochter van Frederik Kooijman en Frederike Niemann.

XI-ai Johannes van Doornik, geboren te Amersfoort op 24 oktober 1874, overleden te Utrecht op 30 november 1956, 82 jaar oud, zoon van Antonie van Doornik (X-p) en Jacoba Meester. Hij is getrouwd te Utrecht op 15 mei 1901, op 26-jarige leeftijd met Anthonia Louisa Rietveld (27 jaar oud), geboren te Utrecht op 23 mei 1873, overleden aldaar op 23 januari 1951, 77 jaar oud, dochter van Johannes Rietveld en Maria de Bouder. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba van Doornik, geboren te Utrecht op 12 juni 1902.
  Zij is getrouwd te Utrecht op 20 november 1924, op 22-jarige leeftijd met Arie Stockchen (25 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1899, zoon van Arie Stockchen en Wilhelmina Kortbeek.
 2. Maria van Doornik, geboren te Utrecht op 18 augustus 1903.
  Zij is getrouwd te Utrecht op 28 april 1928, op 24-jarige leeftijd met Willem Jan de Kruif (32 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1896, zoon van Jan de Kruif en Francina Mackaij.
 3. Martha van Doornik, geboren te Utrecht op 5 september 1906.
  Zij is getrouwd te Utrecht op 12 november 1931, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Koolen (35 jaar oud), geboren te Waarder in het jaar 1896, zoon van Johannes Jacobus Koolen en Cornelia Harmoen.
 4. Anthonia Louisa van Doornik, geboren te Utrecht op 1 oktober 1908.
 5. Anthonie van Doornik, geboren te Utrecht op 9 januari 1910.

XI-aj Gerardus Aalbertus van Doornik, geboren te Amersfoort op 24 maart 1881, zoon van Antonie van Doornik (X-p) en Jacoba Meester. Hij is getrouwd te Amersfoort op 31 mei 1905, op 24-jarige leeftijd met Gijsberta van de Pol (28 jaar oud), geboren te Hoogland (Utrecht) in het jaar 1877, dochter van Gerrit van de Pol en Heintje van de Pol. Uit dit huwelijk:

 1. Antonie van Doornik, geboren te Amersfoort op 4 april 1906.

XI-ak Reijmert Huigen, kleermaker, geboren te Amersfoort op 7 augustus 1874, zoon van Willem Huigen en Maria Willemina Dijkman (X-q). Hij is getrouwd te Venlo op 18 februari 1901, op 26-jarige leeftijd met Maria Petronella Josephina Roebbers (31 jaar oud), geboren te Venlo op 13 maart 1869, overleden te Amersfoort op 13 juli 1959, 90 jaar oud, dochter van Pieter Albert Roebbers en Sibilia Josephina Maria Kessels. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Willemina Huigen, geboren te Amersfoort op 1 juli 1901.
 2. Sibella Josephina Maria Huigen, geboren te Amersfoort op 18 november 1902.

XI-al Gijsbertus van Willigenburg, koetsier, geboren te den Haag op 18 december 1860, overleden aldaar op 17 september 1942, begraven te den Haag (Oud Eik en Duinen) op 21 september 1942, 81 jaar oud, zoon van Andries van Willigenburg (X-r) en Johanna Hendrika Pieternella van Putten.

Gijsbert is grootgebracht in het kinderloze gezin van zijn oud-oom Johannes van der Leeuw op de Nieuwe Haven. Deze droeg de bijnaam "baas Wittedas".
Na zijn huwelijk heeft hij gewoond in de koetsierswoningen van de buitenplaatsen Poelgeest te Oegstgeest en Huis te Bennebroek, beide eigendom van de familie Willink.
Bev.reg. Den Haag 1895-1913: v.d. Vennestraat 147, 1e v.d. Boschstraat 74. Hij woonde bij zijn overlijden in de 1e van den Boschstraat 129.
Hij was gehuwd met Johanna Alijda Koudijs, linnenjuffrouw bij de fam. van Limburg Stirum, geboren te Nieuw Loosdrecht op 21 mei 1863, overleden te den Haag op 17 november 1951, 88 jaar oud, dochter van Louw Koudijs (brigadier rijksveldwacht) en Alijda van Eijkelenburg. Uit dit huwelijk:
 1. Andries van Willigenburg, geboren te Oegstgeest op 17 februari 1891, volgt onder XII-t.
 2. Louis Gijsbertus van Willigenburg, geboren te Oegstgeest op 21 maart 1893, volgt onder XII-u.
 3. Johannes Hendrikus Petrus van Willigenburg, geboren te Oegstgeest op 21 oktober 1896, volgt onder XII-v.

XI-am David Hendrik van Willigenburg, bode, koopman, emballeur, geboren te den Haag op 17 juni 1864, overleden op 17 september 1957, 93 jaar oud, zoon van Andries van Willigenburg (X-r) en Johanna Hendrika Pieternella van Putten.

Zij woonden: Jacob Catsstraat 243, Rembrandtstraat 34, Falckstraat 128 en 43, Westeinde 48.
Hij is getrouwd te den Haag op 3 oktober 1894, op 30-jarige leeftijd met Maria Catharina Bautz (22 jaar oud), geboren op 21 april 1872, wonende te den Haag, dochter van Johan Carel Bautz (ambtenaar) en Jacoba Kraamer.
Getuigen bij het huwelijk: Johannes Senteur, 31 jaar, pianostemmer te Amsterdam en Johannes Arnoldus van Willigenburg, 25 jaar, instrumentmaker, wonende alhier, broeder van de bruidegom.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan Andries van Willigenburg, geboren te den Haag op 20 februari 1895, overleden aldaar op 19 juni 1895, 119 dagen oud.

XI-an Johannes Arnoldus van Willigenburg, instrumentenmaker, geboren te den Haag op 7 oktober 1869, overleden op 3 september 1926, 56 jaar oud, zoon van Andries van Willigenburg (X-r) en Johanna Hendrika Pieternella van Putten.

Bev. reg. Den Haag 1895-1913: Jacob Catsstraat 33C, Gerard Doustraat 196 en 105.
Hij is getrouwd te den Haag op 23 juni 1897 (getuigen waren Johannes Senteur (pianostemmer) en Andries van Willigenburg (koetsier)), op 27-jarige leeftijd met Bernardina Johanna Maria Buiteman (21 jaar oud), geboren te den Haag op 30 september 1875, overleden aldaar op 8 juni 1954, 78 jaar oud, dochter van Bernardus Jacobus Buiteman (vleeshouwer) en Marigje van Lopik. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Hendrika Pieternella van Willigenburg, geboren te den Haag op 18 mei 1898, ongehuwd overleden aldaar op 12 maart 1949, begraven te den Haag (Oud Eik en Duinen) op 15 maart 1949, 50 jaar oud.
  Zij woonde in de 1e Braamstraat 8.
 2. Margaretha van Willigenburg, geboren te den Haag op 16 juli 1899, ongehuwd overleden aldaar op 1 december 1984, 85 jaar oud.
 3. Bernardina Johanna Maria van Willigenburg, geboren te den Haag op 21 september 1900, overleden aldaar op 20 februari 1964, 63 jaar oud.
  Zij is getrouwd te den Haag op 22 april 1925, op 24-jarige leeftijd met Pieter Johan Mulder (23 jaar oud), banketbakker, geboren te Leiden op 19 maart 1902, wonende te den Haag, overleden in het jaar 1992, 90 jaar oud, zoon van Albertus Frederik Mulder (winkelier) en Alida Verkade.
  Zij woonden in Den Haag: Weimarstraat 10, Gerard Doustraat 102 en 165, Olijfstraat 64.
 4. Andries van Willigenburg, geboren te den Haag op 20 juli 1902, overleden aldaar op 6 september 1902, 48 dagen oud.
 5. Anna van Willigenburg.

XI-ao Andries van Willigenburg, ambtenaar PTT, geboren te den Haag op 6 juli 1873, overleden te Leidschendam (St. Antoniushove) op 11 juni 1957, 83 jaar oud, zoon van Andries van Willigenburg (X-r) en Johanna Hendrika Pieternella van Putten.

Hij was milicien van okt. 1893 t/m. maart 1895, verhuisde met zijn gezin van Den Haag naar Raamsdonk op 25.9.1903, naar Venlo op 1.4.1906, woonde daarna in Delft op het Koningsplein 43 van 1920 t/m. 1926, op Voorstraat 58 in 1928 en 1929, op Vlamingstraat 65A van 1930 t/m. 1935, ging naar Rijswijk Caen van Necklaan 239 op 26.8.1936, Da Costalaan 37 op 1.10.1937.
Hij is getrouwd te den Haag op 7 april 1899, op 25-jarige leeftijd met Maria Johanna van Essen (20 jaar oud), onderwijzeres, geboren te den Haag op 30 augustus 1878, overleden aldaar op 22 december 1956, 78 jaar oud, dochter van Gerrit van Essen (timmerman) en Johanna Lamet (kamerverhuurster). Uit dit huwelijk:
 1. Andries van Willigenburg, geboren te den Haag op 30 juli 1900, volgt onder XII-w.
 2. Jacoba Johanna van Willigenburg, telefoniste PTT, geboren te Raamsdonk (NB) op 2 maart 1904, overleden te Delft op 31 mei 1984, gecremeerd te Rijswijk op 5 juni 1984, 80 jaar oud.
 3. Carolina Christina Georgine van Willigenburg, geboren te Venlo op 18 juni 1913, volgt onder XII-x.

XI-ap Dirk Rijnders, molenaar, koopman en veekoopman, geboren te Amersfoort op 21 oktober 1859, overleden te Veenendaal op 22 juni 1921, 61 jaar oud, zoon van Dirk Rijnders (molenaar) en Jannetje van Willigenburg (X-t). Hij is getrouwd te Maurik op 7 juli 1882, op 22-jarige leeftijd met Willemijntje Rijnberk (21 jaar oud), geboren te Maurik op 10 augustus 1860, overleden te Veenendaal op 1 juni 1923, 62 jaar oud, dochter van Jan Willemszoon Rijnberk (landman) en Wliiemijntje van de Voort.
(Zij had van een onbekende man één zoon.) Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Jan Rijnders, geboren te Maurik op 2 november 1882, overleden te Veenendaal op 16 december 1883, 1 jaar oud.
 2. Dirk Jan Rijnders, geboren te Veenendaal op 2 juni 1885, overleden aldaar op 3 mei 1886, 335 dagen oud.
 3. Dirk Jan Rijnders, geboren in het jaar 1887, volgt onder XII-y.
 4. Johanna Rijnders, geboren te Veenendaal op 1 augustus 1889, overleden te Doorn op 21 december 1952, 63 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ede op 28 mei 1914, op 24-jarige leeftijd met Hendrikus de Man (24 jaar oud), timmerman, geboren in het jaar 1890, zoon van Dirk de Man (spoorwegwachter) en Teuntje de Geest.
 5. Willemijntje Rijnders, geboren te Veenendaal op 20 november 1891.
  Zij is getrouwd te Ede op 23 april 1914, op 22-jarige leeftijd met Joachim Nicolaas Quint (26 jaar oud), timmerman, geboren in het jaar 1888, zoon van Hendrik Quint en Aartje van Brummelen.
 6. Mechelina Rijnders, geboren te Veenendaal op 14 april 1894, overleden te Driebergen op 12 februari 1941, 46 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Driebergen op 27 mei 1926, op 32-jarige leeftijd met Jan de Bie (32 jaar oud), geboren te Driebergen in het jaar 1894, zoon van Nicolaas de Bie en Teuntje Bekker.

XI-aq Johannes Rijnders, korenmolenaar en koopman, geboren te Amersfoort op 25 mei 1868, zoon van Dirk Rijnders (molenaar) en Jannetje van Willigenburg (X-t). Hij is getrouwd te Ede (Gelderland) op 24 december 1892, op 24-jarige leeftijd met Jacoba van Doorn (21 jaar oud), geboren te Ede op 26 juli 1871, dochter van Gerrit van Doorn (visscher en visser) en Wilhelmna van der Meijden. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Rijnders, geboren te Ede op 19 januari 1893.
 2. Wilhelmina Rijnders, geboren te Ede op 21 januari 1895.
 3. Johannes Rijnders, geboren te Veenendaal op 12 maart 1897.
 4. Jacoba Rijnders, geboren te Veenendaal op 22 april 1899.
 5. Gerdina Rijnders, geboren te Ede op 17 februari 1901.
 6. Johanna Rijnders, geboren te Ede op 18 augustus 1903.

XI-ar Aaltje Rijnders, geboren te Amersfoort op 18 oktober 1870, dochter van Dirk Rijnders (molenaar) en Jannetje van Willigenburg (X-t). Zij is getrouwd te Klundert (NB) op 30 juli 1903, op 32-jarige leeftijd met Thomas Degenaars (26 jaar oud), geboren te Klundert (NB) in het jaar 1877, zoon van Izaäk Degenaars en Jannigje Verkuijl. Uit dit huwelijk:

 1. Izaak Thomas Degenaars, geboren te Klundert (NB) op 18 oktober 1906.
 2. Johanna Aaltje Degenaars, geboren te Klundert (NB) op 28 december 1910.
 3. Dirk Degenaars, geboren te Klundert (NB) in het jaar 1914.
  Hij is getrouwd te Hoek van Holland op 3 augustus 1938, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth van Wilgenburg (23 jaar oud), geboren te Hoek van Holland in het jaar 1915, dochter van Hendrik van Wilgenburg en Engelina Huisman.

XI-as Hendrika Alijda van Surksum, geboren te Amersfoort op 29 december 1860, overleden te Hilversum op 9 juni 1945, 84 jaar oud, dochter van Evert van Surksum (arbeider) en Gijsberta van Willigenburg (X-u). Zij is getrouwd te Woudrichem op 5 mei 1886, op 25-jarige leeftijd met Bertus Kreijkamp (23 jaar oud), geboren te Woudrichem in het jaar 1863, zoon van Arie Kreijkamp en Martha Mara Wernsen. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Adriaan Kreijkamp, winkelbediende, geboren in het jaar 1902.
  Hij is getrouwd te Renkum (Gelderland) op 5 maart 1925, op 23-jarige leeftijd met Roelofje Johanna ten Heuvel (28 jaar oud), geboren in het jaar 1897, dochter van Albert ten Heuvel en Jennigien Riesbos.

XI-at Hijmen van Surksum, geboren te Amersfoort op 6 augustus 1863, overleden aldaar op 11 oktober 1937, 74 jaar oud, zoon van Evert van Surksum (arbeider) en Gijsberta van Willigenburg (X-u). Hij is getrouwd te Woudenberg op 15 augustus 1888, op 25-jarige leeftijd (1) met Catharina Margaretha Kreijkamp (23 jaar oud), geboren te Woudenberg in het jaar 1865, overleden te Amersfoort op 20 maart 1892, 27 jaar oud, dochter van Arie Kreijkamp en Martha Mara Wernsen. Uit dit huwelijk:

 1. Martha Maria van Surksum, geboren te Amersfoort op 5 februari 1889.
 2. Gijsberta Geertruida van Surksum, geboren te Amersfoort op 5 februari 1889, overleden aldaar op 14 februari 1889, 9 dagen oud.
 3. Gijsberta Geertruida van Surksum, geboren te Amersfoort op 10 mei 1890.
 4. Arie van Surksum, geboren te Amersfoort op 20 augustus 1891, overleden aldaar op 20 mei 1910, 18 jaar oud.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 10 mei 1893, op 29-jarige leeftijd (2) met Wijmpje Klomp (25 jaar oud), geboren te Barneveld (Utrecht) in het jaar 1868, overleden te Amersfoort op 17 januari 1929, 61 jaar oud, dochter van Gerrit Klomp en Willempje Burgwal. Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina van Surksum, geboren te Amersfoort op 5 mei 1894.
 2. Geertruida Johanna van Surksum, geboren te Amersfoort op 5 november 1895.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 4 september 1919, op 23-jarige leeftijd met Arie van den Pol (30 jaar oud), geboren te Doornspijk in het jaar 1889, zoon van Aalbert van den Pol en Willemijntje Jurling.
 3. Geurtje van Surksum, geboren te Amersfoort op 3 februari 1899.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 1 september 1932, op 33-jarige leeftijd met Anna van der Woude (27 jaar oud), geboren te Nes in het jaar 1905, zoon van Ate Driks van der Woude en Tjamke Annes Jousma.
 4. Everdina van Surksum, geboren te Amersfoort op 10 december 1906.

XI-au Hendrik van Surksum, geboren te Amersfoort op 22 januari 1868, overleden aldaar op 12 november 1929, 61 jaar oud, zoon van Evert van Surksum (arbeider) en Gijsberta van Willigenburg (X-u). Hij is getrouwd te Amersfoort op 7 juni 1893, op 25-jarige leeftijd met Annetje van de Pol (29 jaar oud), geboren te Hoevelaken in het jaar 1864, overleden te Zeist op 7 december 1944, 80 jaar oud, dochter van Teunis van de Pol en Evertje de Visser. Uit dit huwelijk:

 1. Evert van Surksum, geboren te Amersfoort op 10 augustus 1897, volgt onder XII-z.
 2. Hendrik van Surksum, geboren te Amersfoort op 26 oktober 1901, volgt onder XII-aa.

XI-av Hendrika van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 21 juli 1878, dochter van Andries van Willigenburg (X-v) en Gerritje van Dijkhuizen. Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 16 september 1914 (getuigen waren Everardus van Willigenburg en Bessel van Kouswijk), op 36-jarige leeftijd met Hendrik van Kouswijk (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoogland (Utrecht) op 22 juli 1888, wonende aldaar, zoon van Willem van Kouswijk en Trijntje van de Veen. Uit dit huwelijk:

 1. Andries van Kouswijk, geboren te Hoogland (Utrecht) in het jaar 1917, volgt onder XII-ab.

XI-aw Andries van Wilgenburg, landbouwer, veehouder, geboren te Hoogland (Utrecht) op 19 maart 1880, overleden aldaar op 11 maart 1960, 79 jaar oud, zoon van Andries van Willigenburg (X-v) en Gerritje van Dijkhuizen.

Bij de aangifte van zijn geboorte bij de Burgerlijke Stand werd hij per vergissing ingeschreven met de familienaam "Van Wilgenburg". Later werden daardoor ook zijn kinderen zo ingeschreven.
Hij is in ondertrouw gegaan te Hoogland (Utrecht) op 16 februari 1916 en getrouwd aldaar op 1 maart 1916 (getuigen waren Evert van Willigenburg en Teunis Ebing), op 35-jarige leeftijd met Geertruida Ebing (25 jaar oud), geboren te Hoogland (Utrecht) op 7 april 1890, overleden aldaar op 18 januari 1982, 91 jaar oud, dochter van Gerrit Ebing en Hillegonda Donker. Uit dit huwelijk:
 1. Gerritje van Wilgenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 24 januari 1917, overleden aldaar op 28 juni 1991, begraven te Hoogland (Coelhorst) op 2 juli 1991, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 27 mei 1942, op 25-jarige leeftijd met Johannes Lasseur (27 jaar oud), geboren te Hoogland (Utrecht) op 3 oktober 1914, overleden op 10 oktober 1995, 81 jaar oud, zoon van Gerrit Lasseur (landbouwer) en Margrietha Kreikamp (landbouwster).
 2. Hillegonda van Wilgenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 28 november 1918.
  Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 15 december 1948, op 30-jarige leeftijd met Lubbartus van den Beld (27 jaar oud), smid, plaatwerker, koster, geboren te Kootwijk op 23 november 1921, zoon van Dirk van den Beld en Grietje Top.
 3. Andries van Wilgenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 14 oktober 1921, verongelukt aldaar op 25 april 1945, begraven aldaar op 11 mei 1945, 23 jaar oud.
  Op 25 april 1945 is hij bij de boerderij van zijn ouders op een Duitse landmijn gelopen en overleden. Pas op 11 mei werd het mijnenveld opgeruimd en kon hij worden begraven.
 4. Geertruida van Wilgenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 27 juli 1931.
  Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 21 mei 1952, op 20-jarige leeftijd met Bernard Cornelis Verbeek (26 jaar oud), geboren te Maarsbergen op 19 februari 1926, wonende te Hoogland (Utrecht), zoon van Dirk Verbeek en Maria Francina Blauwendraad.
  Hij heeft een agrarisch loonbedrijf bij de voormalige boerderij van zijn schoonouders aan de Coelhorsterweg 30.

XI-ax Everardus van Willigenburg, landbouwer, melkslijter, geboren te Hoogland (Utrecht) op 27 mei 1882, overleden te Amersfoort op 14 maart 1967, begraven aldaar op 17 maart 1967, 84 jaar oud, zoon van Andries van Willigenburg (X-v) en Gerritje van Dijkhuizen.

Hij bewoonde een boerderij op Hoogland, Koopersteeg 3. Na het graven van het Valleikanaal werd dit adres door de gemeente gewijzigd in Kanaalweg 17. Zijn ongehuwde zoons Evert en Leendert bleven op de boerderij van hun ouders wonen en werken. In de meidagen van 1940 werd hun huis platgebrand door de Nederlandse schootsveldenruimingsdienst, samen met een vijftigtal andere boerderijen, meer dan honderd woningen alsmede "Huize Coelhorst". In 1943 begon de bouw van twee nieuwe boerderijen op zijn eigen grondgebied onder leiding van de aannemer Gerard Schreuder uit Hamersveld, die getrouwd was met Evert's dochter Cornelia. Eén voor hemzelf en één voor zijn zoon Andries. Voor de uitbreidingsplannen van de gemeente werden deze boerderijen later afgebroken. Hij was ouderling en doodgraver van de NH kerk in Hoogland. Vermeld bij zijn begraven: Bijgezet in het familiegraf op "Rusthof" aan de Dodeweg.
Hij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 13 februari 1907 (getuigen waren Andries van Willigenburg en Aalbert Walet), op 24-jarige leeftijd met Leentje Kreikamp (19 jaar oud), geboren te Amersfoort op 24 september 1887, overleden aldaar op 13 juli 1965, 77 jaar oud, dochter van Gijsbertus Kreikamp (landbouwer) en Cornelia Pothoven. Uit dit huwelijk:
 1. Andries van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 17 juni 1907, volgt onder XII-ac.
 2. Gijsbertus van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 18 mei 1908, volgt onder XII-ad.
 3. Gerritje van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 11 oktober 1909, volgt onder XII-ae.
 4. Cornelia van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 15 september 1912, wonende te Leusden (Utrecht).
  Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) in juni 1940, op 27-jarige leeftijd met Albert Gerard Schreuder (29 jaar oud), aannemer, geboren op 16 december 1910, overleden op 22 januari 1995, 84 jaar oud.
 5. Everardus van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 12 september 1914, ongehuwd overleden te Amersfoort op 30 augustus 1996, 81 jaar oud.
  Hij vertrok op 25.1.1932 naar Amersfoort.
 6. Leendert van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 18 oktober 1916, ongehuwd overleden te Amersfoort op 28 oktober 1982, 66 jaar oud.

XI-ay Antonia Everarda van Willigenburg, geboren in het jaar 1870, overleden te Arnhem op 12 juni 1946, 76 jaar oud, dochter van Lubbertus van Willigenburg (X-w) en Christina Elisabeth Bitter.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Arie Albertus van Willigenburg, geboren te Arnhem op 10 december 1894.
  Erkend bij het huwelijk van de ouders op 16-6-1897 te Arnhem.
Zij is getrouwd te Arnhem op 19 juni 1897, op 27-jarige leeftijd (2) met Antonia de Geus (27 jaar oud), koetsier en arbeider, geboren in het jaar 1870, overleden te Arnhem op 25 december 1922, 52 jaar oud, zoon van Arien de Geus (veerman) en Josina Antonia van Broekhoven. Uit dit huwelijk:
 1. Lubertus de Geus, geboren in het jaar 1898.
  Hij is getrouwd te Arnhem op 14 april 1920, op 22-jarige leeftijd met Antje Brouwer (22 jaar oud), geboren in het jaar 1898, dochter van Bart Brouwer en Johanna Alberdina Plate.
 2. Gerrit de Geus, geboren te Arnhem in het jaar 1900.
  Hij is getrouwd te Woerden (Utrecht) op 15 november 1923, op 23-jarige leeftijd met Jansje Kok (24 jaar oud), geboren te Woerden (Utrecht) in het jaar 1899, dochter van Pieter Kok en Neeltje Batelaan.
 3. Hendrik de Geus, geboren te Arnhem op 5 december 1904, volgt onder XII-af.

XI-az Belia van Willigenburg, geboren te Arnhem op 8 november 1876, dochter van Lubbertus van Willigenburg (X-w) en Christina Elisabeth Bitter. Zij is getrouwd te Arnhem op 10 april 1901, op 24-jarige leeftijd met Arie Otto van Bruggen (25 jaar oud), agent van politie, geboren te Ameide (ZH) op 14 november 1875, zoon van Arie Otto van Bruggen (landbouwer) en Maria Kuil. Uit dit huwelijk:

 1. Christina Elisabeth van Bruggen, geboren te Utrecht in het jaar 1897.
  Zij is getrouwd te Rotterdam op 8 januari 1925, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Jan Baart (27 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1898, zoon van Geert Baart en Elisabeth Jacoba Pluijmers.
 2. Arie Otto van Bruggen, geboren te Rotterdam op 22 maart 1902.
 3. Lubbertus Marinus van Bruggen, geboren te Rotterdam op 1 januari 1904.
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 30 mei 1928, op 24-jarige leeftijd met Gozewina Pels (23 jaar oud), geboren te Montfoort in het jaar 1905, dochter van Hermanus Pels en Neeltje Hoogendoorn.
 4. Maria Bertha van Bruggen, geboren te Rotterdam op 6 augustus 1906.
  Zij is getrouwd te Rotterdam op 27 augustus 1930, op 24-jarige leeftijd met Theodorus Lodewijk Biesheuvel (22 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1908, zoon van Johannes Antonius Biesheuvel en Anna Marie de Haan.
 5. Geertruida van Bruggen, geboren te Rotterdam op 28 november 1908.
  Zij is getrouwd te Rotterdam op 3 juli 1929, op 20-jarige leeftijd met Gerardus van Wijk (21 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1908, zoon van Adrianus Amtonius van Wijk en Anna Galjaardt.
 6. Gerrit van Bruggen, geboren te Rotterdam in het jaar 1912.
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 27 maart 1935, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Antonia Vermeer (22 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1913, dochter van Hendrikus Vermeer en Elisabeth Anthonia Wink.

XI-ba Belia Johanna Schouten, geboren te Amersfoort op 25 juli 1862, overleden te Utrecht op 31 maart 1935, 72 jaar oud, dochter van Adolf Schouten en Gerarda van Willigenburg (X-x). Zij is getrouwd te Zeist op 18 december 1884, op 22-jarige leeftijd met Gerardus Johannes van Steenis (17 jaar oud), geboren te Utrecht op 3 december 1867, overleden aldaar op 2 februari 1955, 87 jaar oud, zoon van Gerrit van Steenis en Geertruida Haesselmans. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Johannes van Steenis, geboren te Utrecht op 21 februari 1885, overleden aldaar op 15 mei 1885, 83 dagen oud.
 2. Gerarda Maria van Steenis, geboren te Utrecht op 13 maart 1886.
  Zij is getrouwd te Utrecht op 10 augustus 1916, op 30-jarige leeftijd met Jean Francois van Noppen (30 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1886, zoon van Daniel Leendert van Noppen en Roosa Sara Johanna van de Woestijne.

XI-bb Teuntje Willemijntje Schouten, geboren te Amersfoort op 4 november 1864, overleden aldaar op 19 januari 1895, 30 jaar oud, dochter van Adolf Schouten en Gerarda van Willigenburg (X-x). Zij is getrouwd te Amersfoort op 7 mei 1890, op 25-jarige leeftijd met Rijk Pothoven (24 jaar oud), geboren te Amersfoort op 2 mei 1866, overleden aldaar op 21 januari 1941, 74 jaar oud, zoon van Rijk Pothoven en Jannetje Schouten. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Pothoven, geboren te Utrecht op 28 maart 1887.
  Bij huwelijk ouders erkend en gewettigd.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 23 april 1919, op 32-jarige leeftijd met Peter Vlug (33 jaar oud), geboren in het jaar 1886, zoon van Nicolaas Vlug en Willemina Vredeling.
 2. Johanna Gerarda Pothoven, geboren te Amersfoort op 9 maart 1891.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 26 juni 1912, op 21-jarige leeftijd met Abraham Muller (21 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1891, zoon van Johan George Muller en Evertje Veenendaal.
 3. Adolf Pothoven, geboren te Amersfoort op 22 februari 1893.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 21 november 1917, op 24-jarige leeftijd met Christina Johanna Schilders (19 jaar oud), geboren te Oisterwijk (NB) in het jaar 1898, dochter van Martinus Schilders en Wilhelmina van de Louw.

XI-bc Gijsbert van Assenbergh, geboren te Utrecht op 1 februari 1876, overleden aldaar op 11 september 1948, 72 jaar oud, zoon van Cornelis Petrus van Assenbergh (schilder) en Everarda van Willigenburg (X-y). Hij is getrouwd te Utrecht op 3 mei 1899, op 23-jarige leeftijd met Lena Klazina den Burger (24 jaar oud), geboren te Linschoten op 12 december 1874, overleden te Utrecht op 15 oktober 1959, 84 jaar oud, dochter van Simon den Burger en Neeltje van Alfeer. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Petrus van Assenbergh, geboren te Utrecht op 22 april 1900.
  Hij is getrouwd te Utrecht op 1 april 1926, op 25-jarige leeftijd met Jacoba van Rooijen (22 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1904, dochter van Gerrit Matthes van Rooijen en Elisabeth Margaretha de Leeuw.
 2. Gijsbert van Assenbergh, geboren te Utrecht op 16 augustus 1903.
 3. Everarda Neeltje van Assenbergh, geboren te Utrecht op 8 juni 1906, wonende te Alphen aan de Rijn (ZH).
  Zij is getrouwd te Utrecht op 26 maart 1936, op 29-jarige leeftijd met Gerrit Marinus Monsjou (36 jaar oud), geboren in het jaar 1900, zoon van Hendrik Johannes Monsjou en Grietje Albarta Kattenbroek.
 4. Lena Klazina van Assenbergh, geboren te Utrecht op 4 augustus 1910, wonende aldaar, overleden te Hilversum op 12 juni 1980, 69 jaar oud.
 5. G. van Assenbergh, wonende te Lunteren.

XI-bd Gerarda van Assenbergh, geboren te Utrecht op 6 december 1879, overleden te Hilversum op 7 februari 1958, 78 jaar oud, dochter van Cornelis Petrus van Assenbergh (schilder) en Everarda van Willigenburg (X-y). Zij is getrouwd te Rotterdam op 1 augustus 1906, op 26-jarige leeftijd met Gerrit Sagius (22 jaar oud), geboren te Utrecht op 13 december 1883, overleden te Rotterdam op 10 november 1918, 34 jaar oud, zoon van Johannes Sagius en Neeltje Rietveld. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Everarda Sagius, geboren te Rotterdam op 30 november 1907.
  Zij is getrouwd te Utrecht op 24 juli 1930, op 22-jarige leeftijd met Aalbert van Drie (23 jaar oud), geboren de Bilt in het jaar 1907, zoon van Jacobus van Drie en Gijsberta Stuivenberg.

XI-be Arie Quint, smid, geboren te Amersfoort op 2 mei 1858, overleden te Utrecht op 26 december 1948, 90 jaar oud, zoon van Willem Kwint en Hermina Veenendaal (X-ab). Hij is getrouwd te Brouwershaven (Zeeland) op 18 juli 1882, op 24-jarige leeftijd met Berendina Smit (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Brouwershaven (Zeeland) in het jaar 1858, overleden te Utrecht op 23 maart 1943, 85 jaar oud, dochter van Harmen Smit (schipper) en Christina Visscher. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Herman Quint, geboren te Utrecht op 20 mei 1883, overleden aldaar op 27 januari 1884, 252 dagen oud.
 2. Arie Christiaan Quint, geboren te Utrecht op 25 augustus 1884, volgt onder XII-ag.
 3. Christina Wilhelmina Quint, geboren te Utrecht op 21 mei 1886.
  Zij is getrouwd te Utrecht op 25 juli 1912, op 26-jarige leeftijd met Johan Balthazar Binnendijk (28 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1884, zoon van Johan Balthazar Binnendijk en Maria Hendrika Rijnders.
 4. Willem Barend Quint, geboren te Utrecht op 19 juni 1887.
  Hij is getrouwd te Utrecht op 6 mei 1909, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmina Juliana van Zantwijk (22 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1887, dochter van Glaudie van Zantwijk en Metje van Maurik.
 5. Harm Reindert Quint, geboren te Utrecht op 2 augustus 1888.
  Hij is getrouwd te Utrecht op 22 mei 1913, op 24-jarige leeftijd met Johanna Maria de Leeuw (24 jaar oud), geboren in het jaar 1889, dochter van Johannes de Leeuw en Evertje Wijnands.
 6. Herman Leonardus Quint, geboren te Utrecht op 10 juni 1892, overleden aldaar op 3 oktober 1892, 115 dagen oud.
 7. Barend Herman Quint, geboren te Utrecht op 21 oktober 1893, overleden aldaar op 22 maart 1894, 152 dagen oud.
 8. Berendinus Herman Quint, geboren te Utrecht op 23 maart 1898, overleden aldaar op 10 januari 1919, 20 jaar oud.

XI-bf Leonardus Quint, geboren te Amersfoort op 27 juli 1862, overleden te Utrecht op 22 maart 1942, 79 jaar oud, zoon van Willem Kwint en Hermina Veenendaal (X-ab). Hij is getrouwd te Utrecht op 5 augustus 1885, op 23-jarige leeftijd met Reintje Smit (25 jaar oud), geboren te Brouwershaven (Zeeland) in het jaar 1860, overleden te Utrecht op 29 juli 1932, 72 jaar oud, dochter van Harmen Smit en Christina Visscher. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Quint, geboren te Utrecht op 20 november 1890, overleden aldaar op 16 oktober 1937, 46 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Utrecht op 12 mei 1921, op 30-jarige leeftijd met Luitje Maria van Wijarda (28 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1893, dochter van Eduard Cornelis Hendricus van Wijarda en Anna Margaretha Hendrika van Wijaarde.
 2. Harm Quint, geboren te Utrecht op 13 februari 1896.
  Hij is getrouwd te Utrecht op 18 mei 1922, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmina Boele (30 jaar oud), geboren te Kamerik in het jaar 1892, dochter van Cornelis Boele en Hilligje Spek.

XI-bg Margrietha Quint, geboren te Amersfoort op 28 november 1863, overleden aldaar op 16 november 1898, 34 jaar oud, dochter van Willem Kwint en Hermina Veenendaal (X-ab). Zij is getrouwd te Amersfoort op 4 oktober 1882, op 18-jarige leeftijd met Johannes van Loenen (24 jaar oud), grondwerker, geboren te Hoevelaken in het jaar 1858, zoon van Hendrik van Loenen en Hendrika Snijders. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika van Loenen, geboren te Amersfoort op 6 februari 1883, overleden te Valburg (Gelderland) op 5 november 1903, 20 jaar oud.
 2. Willem van Loenen, smidsknecht, geboren te Amersfoort op 28 september 1884.
  Hij is getrouwd te Zuidbroek (Groningen) op 13 april 1907, op 22-jarige leeftijd (1) met Grietje Bosscher (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Noordbroek in het jaar 1886, dochter van Gerhardus Bosscher (arbeider) en Trijntje Brouwer.
  Hij is getrouwd te Nieuwolda (Groningen) op 20 mei 1916, op 31-jarige leeftijd (2) met Johanna Haan (20 jaar oud), geboren te Nieuwolda (Groningen) in het jaar 1896, dochter van Kornelis Haan (arbeider) en Trijntje Perdok.
 3. Hendrik van Loenen, grondwerker, geboren te Amersfoort op 11 september 1885.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 25 juli 1906, op 20-jarige leeftijd (1) met Dieuwertje Sterk (20 jaar oud), geboren te Vinkeveen in het jaar 1886, dochter van Hendrikus Sterk (grondwerker) en Catharina van Scherpenzaal.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 15 februari 1911, op 25-jarige leeftijd (2) met Jacoba van de Veen (25 jaar oud), geboren te Hoogland (Utrecht) in het jaar 1886, dochter van Aalt van de Veen (werkman) en Jacoba van Putten.
 4. Mina van Loenen, geboren te Amersfoort op 29 oktober 1886, overleden aldaar op 7 september 1888, 1 jaar oud.
 5. Arie van Loenen, geboren te Amersfoort op 17 november 1887, overleden aldaar op 30 maart 1888, 134 dagen oud.
 6. Heremina van Loenen, geboren te Amersfoort op 20 december 1888.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 1 april 1914, op 25-jarige leeftijd met Barend van der Meulen (26 jaar oud), melkbezorger, geboren te Denekamp in het jaar 1888, zoon van Jentje van der Meulen en Aaltje Edelijn.
 7. Johannes van Loenen, geboren te Amersfoort op 6 april 1890, overleden aldaar op 4 oktober 1890, 181 dagen oud.
 8. Leendert van Loenen, geboren te Amersfoort op 11 augustus 1891, overleden aldaar op 11 oktober 1891, 61 dagen oud.
 9. Cornelis van Loenen, geboren te Amersfoort op 5 december 1892.
 10. Arie van Loenen, geboren te Amersfoort op 25 mei 1895, overleden aldaar op 11 juni 1895, 17 dagen oud.
 11. Arie van Loenen, geboren te Amersfoort op 27 juni 1896.
  Hij is getrouwd te Utrecht op 15 september 1920, op 24-jarige leeftijd met Maria Christina Wilhelmina Bierman (28 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1892, dochter van Nieng Bierman en Jacoba Kraan.

XI-bh Cornelia Kwint, geboren te Amersfoort op 2 december 1870, overleden aldaar op 26 september 1927, 56 jaar oud, dochter van Willem Kwint en Hermina Veenendaal (X-ab). Zij is getrouwd te Amersfoort op 2 maart 1904, op 33-jarige leeftijd met Wandert Adrianus Brandsen (21 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1883, zoon van Frederik Brandsen en Anna Carolina Longepee. Uit dit huwelijk:

 1. Wandert Adrianus Brandsen, geboren te Utrecht op 7 december 1903, overleden te Amersfoort op 1 november 1904, 330 dagen oud.
 2. Anna Catharina Brandsen, geboren te Amersfoort op 3 mei 1905, overleden aldaar op 24 oktober 1953, 48 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 6 december 1928, op 23-jarige leeftijd met Edmond Victor Denos (27 jaar oud), geboren te Ermelo in het jaar 1901, zoon van Edmond Alexis Emanuel Denos en Janna Hendrika Meijer.
 3. Hermina Margaretha Brandsen, geboren te Amersfoort op 18 mei 1906, overleden aldaar op 27 juli 1906, 70 dagen oud.

XI-bi Gerrit Kwint, geboren te Amersfoort op 5 februari 1874, zoon van Willem Kwint en Hermina Veenendaal (X-ab). Hij is getrouwd te Amersfoort op 8 februari 1899, op 25-jarige leeftijd met Barta van Koerten (25 jaar oud), geboren te Barneveld (Utrecht) op 15 april 1873, dochter van Gijsbertus van Koerten (metselaar) en Rika van Dijkhorst. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Kwint, geboren te Amersfoort op 16 december 1899, overleden aldaar op 28 december 1899, 12 dagen oud.
 2. Willem Kwint, geboren te Amersfoort op 28 juli 1903.
 3. Rika Kwint, geboren te Amersfoort op 1 november 1905.
 4. Hermina Kwint, geboren te Amersfoort op 10 april 1908.

XI-bj Wilhelmina Veenendaal, geboren te Leusden (Utrecht) op 13 december 1866, overleden te Amersfoort op 17 december 1906, 40 jaar oud, dochter van Ottonius Gerardus Veenendaal (X-ac) en Petertje Mulderij. Zij is getrouwd te Scherpenzeel op 2 november 1893, op 26-jarige leeftijd met Albert Bakkenes (28 jaar oud), geboren te Scherpenzeel in het jaar 1865, zoon van Wouter Bakkenes en Aaltje van Osnabrugge. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Bakkenes, geboren te Amersfoort op 13 oktober 1895.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 22 augustus 1917, op 21-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth Blackstone (25 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1892, dochter van Johan Blackstone en Daatje Uding.

XI-bk Christiaan Regenboog, kantoorbediende, geboren te Amsterdam in het jaar 1864, zoon van Hermen Regenboog (X-ad) en Gerrita van Veen. Hij is getrouwd te Amsterdam op 16 april 1891, op 27-jarige leeftijd met Bertha Hendrika Clkasina Douwes (29 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1862, dochter van Jan Douwes (magazijnknecht) en Anna Catharine Marie Louise Baxmeer. Uit dit huwelijk:

 1. Herman Jan Regenboog, geboren te Amsterdam in het jaar 1898.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 21 februari 1922, op 24-jarige leeftijd met Hendrika Cardinaal (24 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1898, dochter van Hajo Albert Cardinaal en Hendrika Kuipers.

XI-bl Henri Jean Pierre d'Olivcat, kantoorbediende, geboren te Amsterdam in het jaar 1874, zoon van Henri Jean Pierre d'Olivcat (kantoorbediende) en Margaretha Regenboog (X-ae). Hij is getrouwd te Amsterdam op 16 mei 1895, op 21-jarige leeftijd met Hermina Antonia Meijerink (21 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1874, dochter van Wessel Frederik Meijerink en Maria Christina Geertruida Hessen. Uit dit huwelijk:

 1. Henri Jean Pierre d'Olivcat, klerk bij het bevolkingsregister, geboren in het jaar 1899.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 27 mei 1926, op 27-jarige leeftijd met Jannetje Hartog (25 jaar oud), geboren te Haarlem in het jaar 1901, dochter van Jacob Hartog (kruidenier) en Cornelia Petronella van Sluis.

XI-bm Christiaan d'Olivcat, kantoorbediende, geboren te Amsterdam in het jaar 1875, zoon van Henri Jean Pierre d'Olivcat (kantoorbediende) en Margaretha Regenboog (X-ae). Hij is getrouwd te Amsterdam op 6 juni 1901, op 26-jarige leeftijd met Francina Lamberta Gerritsen (24 jaar oud), afkomstig uit Amsterdam, geboren in het jaar 1877, dochter van Jan Hendrik Gerritsen (meesterkncht en drukker) en Pietertje Baan. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha d'Olivcat, geboren te Amsterdam in het jaar 1903.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 25 februari 1926, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Roering (25 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Groningen in het jaar 1901, zoon van Evert Roering en Maria Catharina Vallentgoed.
 2. Francina Lamberta d'Olivcat, geboren te Amsterdam in het jaar 1905.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 6 maart 1929, op 24-jarige leeftijd met Dirk Nicolaas Willemze (25 jaar oud), onderwijzer, geboren te Amsterdam in het jaar 1904, zoon van Henricus Cornelis Willemze (timmerman) en Maria Pol.

XI-bn Huberta Margaretha Regenboog, geboren de Rijp (NH) in het jaar 1882, dochter van Christiaan Regenboog (X-af) en Jenneke Agnieta Huberta IJsebrand. Zij is getrouwd te Watergraafsmeer op 22 december 1904, op 22-jarige leeftijd met Hermanus Franciscus Sijmons (22 jaar oud), timmerman, opzichter en architect, geboren te Amsterdam in het jaar 1882, zoon van Hermanus Franciscus Sijmons (timmerman) en Alida Geertruida Numan. Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Franciscus Sijmons, bouwkundig tekenaar, geboren te Baarn (Utrecht) op 30 juli 1906.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 24 juni 1931, op 24-jarige leeftijd met Martha Bille (29 jaar oud), geboren te Alterderne-Niederbecker (Dld) in het jaar 1902, dochter van Wilhelm Gustav Bille (wegwerker) en Anna Rosina Emilie Deckert.
 2. Huberta Agnietha Jenneke Sijmons, geboren te Baarn (Utrecht) op 7 februari 1909.
 3. Karel Lodewijk Sijmons, geboren te Putten (Gelderland) op 2 september 1910.
 4. Alida Geertruida Sijmons, geboren te Amsterdam in het jaar 1913, overleden te Laren (NH) op 9 januari 1918, 5 jaar oud.

XI-bo Lambarta Johanna van Nus, geboren te Amersfoort op 8 mei 1868, overleden aldaar op 20 december 1956, 88 jaar oud, dochter van Hendrik van Nus (X-ag) en Grietje Maas. Zij is getrouwd te Amersfoort op 6 augustus 1890, op 22-jarige leeftijd met Christoph Friederich Singewald (25 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1865, overleden te Amersfoort op 18 oktober 1943, 78 jaar oud, zoon van Julius Fruugott Singewald en Anna Catharina Ukema. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catrina Margaretha Singewald, geboren te Amersfoort op 30 juni 1891.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 9 mei 1917, op 25-jarige leeftijd met Adries de Wit (24 jaar oud), geboren te Haarlem in het jaar 1893, zoon van Adries de Wit en Leentje Bakker.
 2. Julius Traugolt Christoph Frieder Singewald, geboren te Amersfoort op 28 januari 1894.

XI-bp Gijsberta van Nus, geboren te Amersfoort in het jaar 1882, overleden aldaar op 25 januari 1953, 71 jaar oud, dochter van Hermanus van Nus (X-ah) en Johanna Wijnen. Zij is getrouwd te Amersfoort op 23 mei 1900, op 18-jarige leeftijd met Willem Entrop (21 jaar oud), geboren te Amersfoort op 3 januari 1879, overleden aldaar op 17 februari 1930, 51 jaar oud, zoon van Johan Entrop en Johanna Alberta Renes. Uit dit huwelijk:

 1. Johan Entrop, geboren te Amersfoort op 2 december 1901.
 2. Hermanus Entrop, geboren te Amersfoort op 6 februari 1904.
 3. Sophia Johanna Hendrika Entrop, geboren te Amersfoort op 31 oktober 1908.

XI-bq Willem Brandsen, geboren te Amersfoort op 19 september 1869, overleden aldaar op 9 juli 1948, 78 jaar oud, zoon van Teunis Brandsen (stadswerker) en Gerritje van Nus (X-ai). Hij is getrouwd te Amersfoort op 20 september 1899, op 30-jarige leeftijd met Aartje van Rouendal (31 jaar oud), geboren te Amersfoort op 7 juli 1868, overleden aldaar op 27 maart 1951, 82 jaar oud, dochter van Arie van Rouendal en Barbara de Wilde. Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Brandsen, geboren te Amersfoort op 10 november 1899.
 2. Arie Brandsen, geboren te Amersfoort op 23 februari 1901.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 25 april 1923, op 22-jarige leeftijd met Jacoba Hendrika Maria van Wageningen (20 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1903, dochter van Albertus van Wageningen en Catrina Hageman.
 3. Gerritje Brandsen, geboren te Amersfoort op 27 oktober 1902.
 4. Gijsbertus Brandsen, geboren te Amersfoort op 4 juli 1904.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 8 mei 1929, op 24-jarige leeftijd met Jacoba van de Biezen (23 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1906, dochter van Jan van de Biezen en Evertje van de Veen.
 5. Petronella Elisabeth Brandsen, geboren te Amersfoort op 16 augustus 1905.
 6. Barbara Brandsen, geboren te Amersfoort op 5 juni 1907, overleden aldaar op 20 oktober 1908, 1 jaar oud.
 7. Barbara Catrina Brandsen, geboren te Amersfoort op 16 november 1908.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 24 mei 1933, op 24-jarige leeftijd met Lambertus van den Brom (22 jaar oud), geboren te Hoogland (Utrecht) in het jaar 1911, zoon van Aart van den Brom en Willemijntje van Straten.

XI-br Gijsbertus Brandsen, geboren te Amersfoort op 24 november 1873, zoon van Teunis Brandsen (stadswerker) en Gerritje van Nus (X-ai). Hij is getrouwd te Amersfoort op 8 mei 1907, op 33-jarige leeftijd met Gerarda Hageman (21 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1886, overleden aldaar op 6 september 1959, 73 jaar oud, dochter van Mekje Hageman. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Brandsen, geboren in het jaar 1904.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 16 mei 1923, op 19-jarige leeftijd met Maria Johanna Verhaar (16 jaar oud), geboren in het jaar 1907, dochter van Richardus Adrianus Verhaar en Cornelia Johanna Remij.
 2. Everarda Brandsen, geboren te Amersfoort in het jaar 1907.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 11 augustus 1926, op 19-jarige leeftijd met Marinus Gerardus Montauban (18 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1908, zoon van Abraham Antonius Montauban en Alberdina van Vlaanderen.
 3. Teunis Brandsen, geboren te Amersfoort op 30 juni 1908.
 4. Gerrit Brandsen, geboren te Amersfoort in het jaar 1912.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 28 juli 1937, op 25-jarige leeftijd met Louisa Mathilda Wiertz (20 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1917, dochter van Antonie Wiertz en Gerritje Buis.

XI-bs Teunis Brandsen, geboren te Amersfoort op 27 juli 1876, overleden aldaar op 15 december 1939, 63 jaar oud, zoon van Teunis Brandsen (stadswerker) en Gerritje van Nus (X-ai). Hij is getrouwd te Amersfoort op 31 oktober 1900, op 24-jarige leeftijd met Johanna de Bakker (20 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1880, dochter van Isidorus de Bakker en Gerritje Vonne. Uit dit huwelijk:

 1. Gerritje Brandsen, geboren te Amersfoort op 30 juli 1901.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 25 november 1925, op 24-jarige leeftijd met Hendrik van Pluuren, zoon van Jan van Pluuren en Maria Rommers.
 2. Isidorus Brandsen, geboren te Amersfoort op 8 januari 1903, overleden aldaar op 30 januari 1905, 2 jaar oud.
 3. Teunis Brandsen, geboren te Amersfoort op 2 mei 1904, overleden aldaar op 25 januari 1955, 50 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 12 juni 1930, op 26-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Utrecht op 11 mei 1931 van) Aleijda Koops (21 jaar oud), geboren te Zwolle in het jaar 1909, dochter van Lambertus Koops en Aleijda van Voorthuisen.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 1 maart 1939, op 34-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina de Winter (21 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1918, dochter van Hendrik de Winter en Christina Pluren.
 4. Peter Brandsen, geboren te Amersfoort op 8 juni 1905, overleden aldaar op 16 februari 1907, 1 jaar oud.
 5. Alijda Johanna Brandsen, geboren te Amersfoort op 26 maart 1907.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 9 maart 1927, op 19-jarige leeftijd met Gijsbertus van den Berg (25 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1902, zoon van Willem van den Berg en Anna Maria Bouman.
 6. Isidorus Brandsen, geboren te Amersfoort op 6 december 1908.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 26 juli 1934, op 25-jarige leeftijd met Loise Gesine van Veen (31 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1903, dochter van Franciscus Martinus van Veen en Maria Johanna van Beek.
 7. Johanna Brandsen, geboren te Amersfoort in het jaar 1913.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 19 april 1933, op 20-jarige leeftijd met Antonie Gerardus Sleeking (21 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1912, zoon van Hendrikus Sleeking en Jannetje van Kreeken.

XI-bt Hermanus Brandsen, geboren te Amersfoort op 28 januari 1879, overleden aldaar op 11 maart 1932, 53 jaar oud, zoon van Teunis Brandsen (stadswerker) en Gerritje van Nus (X-ai). Hij is getrouwd te Amersfoort op 13 augustus 1902, op 23-jarige leeftijd met Catharina Barbara van Rouendal (22 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1880, overleden aldaar op 30 november 1960, 80 jaar oud, dochter van Arie van Rouendal en Barbara de Wilde. Uit dit huwelijk:

 1. Gerritje Brandsen, geboren te Amersfoort op 9 oktober 1902, overleden te Zeist op 11 mei 1945, 42 jaar oud.
 2. Barbara Brandsen, geboren te Amersfoort op 30 april 1904.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 23 maart 1926, op 21-jarige leeftijd met Fredericus Johannes Franciscus Sleurink (23 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1903, zoon van Johannes Franciscus Sleurink en Helena Emmers.
 3. Petronella Elisabeth Brandsen, geboren te Amersfoort op 3 oktober 1906, overleden aldaar op 2 februari 1907, 122 dagen oud.
 4. Arie Hermanus Brandsen, geboren te Amersfoort op 27 oktober 1908, overleden aldaar op 11 december 1908, 45 dagen oud.
 5. Catrina Barbara Brandsen, geboren te Amersfoort in het jaar 1911.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 29 september 1932, op 21-jarige leeftijd met Karel van Eldert (27 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1905, zoon van Jacobus van Eldert en Jansje Langelaar.

XI-bu Elisabeth Brandsen, geboren te Amersfoort op 16 december 1880, overleden te Utrecht op 24 maart 1943, 62 jaar oud, dochter van Teunis Brandsen (stadswerker) en Gerritje van Nus (X-ai). Zij is getrouwd te Weesp (NH) op 15 mei 1905, op 24-jarige leeftijd met Pieter Rison (24 jaar oud), geboren te Weesp (NH) in het jaar 1881, overleden te Utrecht op 12 augustus 1918, 37 jaar oud, zoon van Hendrik Rison en Willempje Groen. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Rison, geboren te Utrecht op 10 december 1905, wonende aldaar, overleden te Amersfoort op 9 april 1943, 37 jaar oud.
 2. Gerritje Elisabeth Rison, geboren te Utrecht op 21 november 1907.
  Zij is getrouwd te Utrecht op 2 september 1937, op 29-jarige leeftijd met Pieter Flenter (29 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1908, zoon van Johan Jacob Flenter en Petronella Hester.
 3. Wilhelm Rison, geboren te Utrecht op 9 juli 1910.
 4. Teunis Rison, geboren te Utrecht in juni 1918, overleden te Amersfoort op 21 augustus 1918, 2 maanden oud.

XI-bv Hendrik Brandsen, geboren te Amersfoort op 16 februari 1882, overleden aldaar op 2 oktober 1951, 69 jaar oud, zoon van Teunis Brandsen (stadswerker) en Gerritje van Nus (X-ai). Hij is getrouwd te Amersfoort op 7 november 1908, op 26-jarige leeftijd met Gerritje Maas (20 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1888, dochter van Leendert Maas en Anna Arbon. Uit dit huwelijk:

 1. Gerritje Brandsen, geboren te Amersfoort in het jaar 1907.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 7 december 1927, op 20-jarige leeftijd met Abraham Verhoef (22 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1905, zoon van Abraham Verhoef en Cecillia Hartogsveld.
 2. Anna Brandsen, geboren te Amersfoort op 11 oktober 1908, overleden aldaar op 15 september 1909, 339 dagen oud.
 3. Anna Brandsen, geboren te Amersfoort in het jaar 1915, overleden aldaar op 22 juli 1934, 19 jaar oud.
 4. Leendert Brandsen, geboren te Amersfoort, overleden aldaar op 21 september 1913.

XI-bw Margrietha Brandsen, geboren te Amersfoort op 27 maart 1884, dochter van Teunis Brandsen (stadswerker) en Gerritje van Nus (X-ai). Zij is getrouwd te Amersfoort op 19 september 1906, op 22-jarige leeftijd met Johan Maurits van Nimwegen (33 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1873, zoon van Coenraad van Nimwegen en Angenies van Ekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Angenies van Nimwegen, geboren te Amersfoort op 9 augustus 1907.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 19 november 1930, op 23-jarige leeftijd met Johannes Blekendaal (24 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1906, zoon van Everardus Blekendaal en Helena Wilhelmina de Gans.
 2. Teunis van Nimwegen, geboren te Amersfoort op 29 oktober 1908.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 1 juni 1935, op 26-jarige leeftijd met Geertje de Vries (22 jaar oud), geboren te Leusden (Utrecht) op 20 september 1912, dochter van Bertus de Vries (arbeider) en Jannetje van Willigenburg (XI-cl).
 3. Gerritje Margaretha van Nimwegen, geboren te Amersfoort op 31 oktober 1909.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 27 juni 1934, op 24-jarige leeftijd met Antoon van der Laar (24 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1910, zoon van Freek van der Laar en Johanna de Groot.
 4. Coenraad van Nimwegen, geboren te Amersfoort in het jaar 1912.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 26 april 1939, op 27-jarige leeftijd met Elsabetha Johanna Bovee (23 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1916, dochter van Joseph Bovee en Maria Bertha Gerarda Arendsen.
 5. Petronella Elizabeth van Nimwegen, geboren te Amersfoort in het jaar 1914.
  Zij is getrouwd te Leusden op 28 september 1938, op 24-jarige leeftijd met Gijsbertus Doornekamp (28 jaar oud), geboren te Leusden in het jaar 1910, zoon van Barend Doornekamp en Maria Apeldoorn.

XI-bx Evertje Brandsen, geboren te Amersfoort op 17 juni 1885, overleden aldaar op 31 maart 1958, 72 jaar oud, dochter van Teunis Brandsen (stadswerker) en Gerritje van Nus (X-ai). Zij is getrouwd te Amersfoort op 12 oktober 1904, op 19-jarige leeftijd met Jacobus Veenendaal (19 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1885, overleden aldaar op 20 juni 1958, 73 jaar oud, zoon van Albertus Veenendaal en Willemijna Gouw. Uit dit huwelijk:

 1. Albertha Veenendaal, geboren te Amersfoort op 20 december 1904.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 2 november 1927, op 22-jarige leeftijd met Alexander van Oven (25 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1902, zoon van Petrus Johannes van Oven en Theresia Lablans.
 2. Teunis Veenendaal, geboren te Amersfoort op 12 mei 1906.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 25 juni 1930, op 24-jarige leeftijd met Alijda Francina Snijders (24 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1906, dochter van Bartus Snijders en Alijda Middelman.
 3. Mijndert Veenendaal, geboren te Amersfoort op 30 augustus 1907, overleden aldaar op 27 november 1907, 89 dagen oud.
 4. Gerrit Veenendaal, geboren te Amersfoort op 3 oktober 1908.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 14 maart 1934, op 25-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth Hagebeuk (22 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1912, dochter van Hendrik Hagebeuk en Johanna Frederika Tuithof.
 5. Jacobus Veenendaal, geboren in het jaar 1910.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 27 december 1933, op 23-jarige leeftijd met Aaltje Knoppers (21 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1912, dochter van Johannes Knoppers en Aartje van de Peut.
 6. Evert Veenendaal, geboren te Amersfoort in het jaar 1915.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 18 oktober 1939, op 24-jarige leeftijd met Stijntje Reintje Heddema (22 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1917, dochter van Johannes Heddema en Hendrika Boerssen.

XI-by Gijsbertus van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 23 december 1870, zoon van Cornelis van Winterswijk en Grietje van Nus (X-aj). Hij is getrouwd te Amersfoort op 12 februari 1896, op 25-jarige leeftijd met Elsina van der Velden (22 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1874, overleden aldaar op 2 augustus 1939, 65 jaar oud, dochter van Johannes van der Velden en Petronella Hol. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 13 juli 1897.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Amersfoort en getrouwd te Harderwijk (Gelderland) op 20 maart 1918, op 20-jarige leeftijd met Arnolda Barends (22 jaar oud), geboren te Harderwijk (Gelderland) in het jaar 1896, overleden te Amersfoort op 9 november 1960, 64 jaar oud, dochter van Jan Barends en Gesina Braun.
 2. Petronella van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 21 december 1899.
 3. Johannes van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 22 december 1900.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 1 maart 1928, op 27-jarige leeftijd met Adriana Hendrika Zevenboom (26 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1902, dochter van Gerrit Zevenboom en Janna Hendriksen.
 4. Grietje van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 16 januari 1904.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 21 december 1938, op 34-jarige leeftijd met Gerrit Bos (34 jaar oud), geboren te Barneveld (Utrecht) in het jaar 1904, zoon van Willem Bos en Neeltje van den Heuvel.
 5. Gijsbertus Everardus van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 16 januari 1907.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 20 september 1939, op 32-jarige leeftijd met Alijda Maria Vivié (26 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1913, dochter van Albertus Andries Vivié en Evertje Meulbeek.

XI-bz Jacobus van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 15 november 1873, overleden aldaar op 10 maart 1945, 71 jaar oud, zoon van Cornelis van Winterswijk en Grietje van Nus (X-aj). Hij is getrouwd te Amersfoort op 12 mei 1897, op 23-jarige leeftijd met Clasina van 't Wel (21 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1876, dochter van Franciscus van 't Wel en Antonia van den hoek. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 8 december 1897.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 8 oktober 1924, op 26-jarige leeftijd met Berendina Hendrika van de Bunt, dochter van Willem van de Bunt en Cornelia Vossegat.
 2. Franciscus van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 24 december 1898, overleden aldaar op 11 juli 1899, 199 dagen oud.
 3. Franciscus Antonius van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 16 januari 1900.
 4. Gerardus Jacobus van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 3 maart 1902.
 5. Antonia Fenna van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 6 mei 1904.

XI-ca Willem van Winterswijk, schilder, geboren te Amersfoort op 23 februari 1876, overleden aldaar op 15 januari 1949, 72 jaar oud, zoon van Cornelis van Winterswijk en Grietje van Nus (X-aj). Hij is getrouwd te Barneveld (Utrecht) op 3 februari 1905, op 28-jarige leeftijd met Aaltje van Zomeren (28 jaar oud), geboren in het jaar 1877, dochter van Gerrit van Zomeren (metselaar) en Gijsbertje Ruiter. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 9 mei 1908.

XI-cb Cornelis Gerardus van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 14 juni 1882, overleden aldaar op 18 juni 1918, 36 jaar oud, zoon van Cornelis van Winterswijk en Grietje van Nus (X-aj). Hij is getrouwd te Amersfoort op 6 november 1907, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmina Johanna van Roosendaal (25 jaar oud), geboren te Rhenen in het jaar 1882, overleden te Amersfoort op 4 maart 1944, 62 jaar oud, dochter van Reinier van Roosendaal en Lijsje Kuijt. Uit dit huwelijk:

 1. Grietje van Winterswijk, geboren te Amersfoort op 13 december 1908.

XI-cc Adrianus van Nus, schoenmaker, geboren te Amersfoort op 7 april 1877, overleden aldaar op 25 april 1956, 79 jaar oud, zoon van Adrianus van Nus (X-ak) en Carolina van Appelen. Hij is getrouwd te Putten (Gelderland) op 24 februari 1905, op 27-jarige leeftijd met Stijntje Bijvank (23 jaar oud), geboren in het jaar 1882, dochter van Hendrik Bijvank (kleermaker) en Gerritje van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Nus, geboren te Amersfoort in het jaar 1908.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 16 juni 1932, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Wilhelmina Los (24 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1908, dochter van Willem Los en Aalbartje van Soeren.

XI-cd Gijsbertus Gerrit van Nus, geboren te Amersfoort op 3 augustus 1882, zoon van Adrianus van Nus (X-ak) en Carolina van Appelen. Hij is getrouwd te Amersfoort op 16 december 1908, op 26-jarige leeftijd met Alijda Hendrika Arler (25 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1883, dochter van Hendrik Arier en Johanna Venhorst. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Hendrik van Nus, geboren te Amersfoort in het jaar 1910.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 15 februari 1939, op 29-jarige leeftijd met Alijda Petronella Maria Helmerhorst (29 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1910, dochter van Petrus Johannes Helmerhorst en Anna Hendrika Nes.
 2. Hendrik Johannes van Nus, geboren te Amersfoort in het jaar 1911.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 28 juni 1939, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Johanna Barten (24 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1915, dochter van Willem Barten en Maria Jacoba Groot.

XI-ce Gerrit van Rootselaar, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 27 juli 1878, wonende te Soest, overleden te Baarn (Utrecht) op 2 december 1947, 69 jaar oud, zoon van Hendrik van Rootselaar (timmerman) en Jannetje van Willigenburg (X-al). Hij is getrouwd te Baarn (Utrecht) op 13 december 1906, op 28-jarige leeftijd met Aartje Brulleman (25 jaar oud), geboren te Haarlem in het jaar 1881, overleden te Soest op 1 januari 1952, 71 jaar oud, dochter van Hendrikus Brulleman en Grietje Sleutel. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Rootselaar, geboren te Baarn (Utrecht) op 1 oktober 1907.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 17 februari 1932, op 24-jarige leeftijd met Dirkje Strumper (19 jaar oud), geboren te Soest in het jaar 1913, dochter van Bartus Strumper en Klasina Elisabeth Keijer.
 2. Hendrikus Johan van Rootselaar, geboren te Baarn (Utrecht) op 28 maart 1909.
 3. Geerardus van Rootselaar, geboren te Baarn (Utrecht) op 17 mei 1910.
 4. Grietje Rudolphina van Rootselaar, geboren te Baarn (Utrecht) op 17 september 1911.
 5. Jannetje van Rootselaar, geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1911.
  Zij is getrouwd te Soest op 29 april 1936, op 25-jarige leeftijd met Frank Brandse (27 jaar oud), geboren te Uithoorn in het jaar 1909, zoon van Cornelis Brandse en Jannetje Kranenburg.
 6. Egbert Roelof van Rootselaar, geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1922, overleden te Ravenbruck (Duitsland) op 14 april 1945, 23 jaar oud.

XI-cf Gerrit Gerardus van Rootselaar, keurmeester van vee en vlees en rijksveeopzichter, geboren te Houten op 26 november 1892, overleden te Zwolle op 27 juli 1959, 66 jaar oud, zoon van Hendrik van Rootselaar (timmerman) en Jannetje van Willigenburg (X-al). Hij is getrouwd te Arnhem op 31 januari 1906, op 13-jarige leeftijd (1) met Gerarda Johanna Speijers (23 jaar oud), geboren te Renkum in het jaar 1883, overleden te Zwolle op 22 december 1952, 69 jaar oud, dochter van Gerrit Speijers (slager) en Gerarda Johanna Goedhart. Uit dit huwelijk:

 1. Gerarda Johanna van Rootselaar, geboren te Zwolle op 14 november 1906, overleden aldaar op 27 september 1938, 31 jaar oud.
 2. Jannetje van Rootselaar, geboren in december 1907, overleden te Zutphen op 5 augustus 1908, 8 maanden oud.
 3. Jeanette van Rootselaar, geboren te Zutphen op 17 juni 1912, overleden te Winsum op 4 augustus 1994, 82 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Harm Broekhuizen.
 4. Gerrit Jan van Rootselaar, boekhouder, geboren te Zwolle in het jaar 1914, overleden aldaar op 17 januari 1949, 35 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Zwolle op 21 april 1942, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina Hillegonda Sprokholt (23 jaar oud), geboren te Zwolle in het jaar 1919, overleden aldaar op 11 februari 1947, 28 jaar oud.
 5. Hendrik van Rootselaar, kleermaker, geboren te Zwolle in het jaar 1916, overleden aldaar op 27 februari 1939, 23 jaar oud.
 6. Franciscus Johannes van Rootselaar, psychiater en neuroloog, geboren te Zwolle op 20 maart 1919, overleden te Oldenzaal op 6 april 1994, 75 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Mia van Rossum.
 7. Lydia Alexandria van Rootselaar, geboren te Zwolle op 19 december 1922, overleden te Hoogeveen op 7 juli 1992, 69 jaar oud.
 8. Theodora Francisca van Rootselaar, geboren te Zwolle op 20 april 1925, overleden te Hoogeveen op 30 augustus 2003, 78 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Gerrit Braakman.
Hij was gehuwd (2) met Katharina Maatje Beekman.

XI-cg Annnetje van de Nautena, geboren te Leusden (Utrecht) op 18 augustus 1876, dochter van Evert van de Nautena (landbouwer) en Hendrina Helena van Willigenburg (X-am). Zij is getrouwd te Amersfoort op 4 maart 1896, op 19-jarige leeftijd met Abraham Jacobus van Wijland (23 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1873, zoon van Johannes Karel van Wijland en Evertje van der Linden. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Karel van Wijland, geboren te Amersfoort op 13 juli 1896.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 9 oktober 1924, op 28-jarige leeftijd met Petronella Jacoba van Nimwegen (23 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1901, dochter van Hendrik van Nimwegen en Grada Smit.
 2. Evert van Wijland, geboren te Amersfoort op 19 september 1897.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 21 april 1921, op 23-jarige leeftijd met Gerdina Hendrika van Doornik, geboren te Amersfoort, dochter van Arnoldus van Doornik en Antonia de Vos.
 3. Johnannes van Wijland, geboren te Amersfoort op 20 januari 1900.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 20 augustus 1924, op 24-jarige leeftijd met Jannetje Renes (20 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1904, dochter van Pieter Renes en Francina Wouterse.
 4. Hendrina Helena van Wijland, geboren te Amersfoort op 24 maart 1901.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 9 maart 1922, op 20-jarige leeftijd met Gerrit Gouw (21 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1901, zoon van Gerrit Gouw en Maria Waanders.
 5. Abraham Jacobus van Wijland, geboren te Amersfoort op 2 januari 1904, overleden aldaar op 28 augustus 1904, 239 dagen oud.
 6. Annetje van Wijland, geboren te Amersfoort op 1 oktober 1905.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 22 augustus 1929, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Jan Reems (24 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1905, zoon van Hendrik Jan Reems en Garritjen Denkers.
 7. Metje van Wijland, geboren te Amersfoort in het jaar 1909.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 23 augustus 1934, op 25-jarige leeftijd met Johan Pot (26 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1908, zoon van Jan Pot en Petronella Blackstone.

XI-ch Grietje van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 15 mei 1878, overleden aldaar op 22 augustus 1920, 42 jaar oud, dochter van Evert van Wilgenburg (arbeider en landbouwer) en Reijertje van Willigenburg (X-ao).

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Evert van Wilgenburg, geboren te Nijkerk op 29 april 1899.
 2. Gijsbertha van Wilgenburg, geboren te Nijkerk op 19 januari 1903, overleden aldaar op 10 februari 1903, 22 dagen oud.
 3. Gijsbertus van Wilgenburg, geboren te Nijkerk op 12 januari 1905, overleden aldaar op 30 april 1905, 108 dagen oud.
Zij is getrouwd te Nijkerk (Gelderland) op 8 januari 1908, op 29-jarige leeftijd (2) met Gijsbert Vonhof (35 jaar oud), veldarbeider, arbeider en voermansknecht, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 6 oktober 1872, zoon van Willem Vonhof en Josina van Looijengoed.
Wettiging 2 kinderen.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertus Vonhof, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 16 juni 1907.
  Hij is getrouwd te Amersfoort op 8 februari 1939, op 31-jarige leeftijd met Heintje Buis (22 jaar oud), geboren te Barneveld (Utrecht) in het jaar 1917, dochter van Willem Buis en Maria Mijnten.
 2. Urzina Vonhof, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 4 november 1909.
 3. Reijertje Vonhof, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 28 september 1912, overleden aldaar op 25 oktober 1918, 6 jaar oud.
 4. Willempje Vonhof, geboren in het jaar 1915, overleden te Nijkerk (Gelderland) op 1 november 1918, 3 jaar oud.

XI-ci Geertrui Hendrika van Wilgenburg, dienstbode, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 1 augustus 1889, dochter van Evert van Wilgenburg (arbeider en landbouwer) en Reijertje van Willigenburg (X-ao). Zij is getrouwd te Wageningen op 5 maart 1909, op 19-jarige leeftijd met Geurt van Geutselaar (23 jaar oud), spoorwegarbeider, geboren te Ede (Gelderland) op 11 augustus 1885, zoon van Dirk van Geutselaar (bsowachter) en Wijmpje van de Burgh. Uit dit huwelijk:

 1. Reijertje van Geutselaar, geboren te Linschoten (Utrecht) op 23 juli 1912, overleden aldaar op 28 juli 1912, 5 dagen oud.
 2. Reijertje van Geutselaar, geboren te Linschoten (Utrecht) in het jaar 1914.
  Zij is getrouwd te Woerden (Utrecht) op 9 mei 1935, op 21-jarige leeftijd met Jan Hendrik Hilgers (27 jaar oud), geboren te Woerden in het jaar 1908, zoon van Geert Hilgers en Jannigje de Knijff.

XI-cj Evertje van Wilgenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 15 januari 1892, dochter van Evert van Wilgenburg (arbeider en landbouwer) en Reijertje van Willigenburg (X-ao). Zij was gehuwd (1) met Jan van Dasler, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 22 mei 1890, overleden voor 22 december 1920, hoogstens 30 jaar oud, zoon van Jan van Dasler en Janna van den Brink. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Dasler, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 4 september 1913.
Zij is getrouwd te Nijkerk (Gelderland) op 22 december 1920, op 28-jarige leeftijd (2) met Jan van den Brink (25 jaar oud), fabrieksarbeider en slijper op een knopenfabriek, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 19 april 1895, overleden aldaar op 14 mei 1929, 34 jaar oud, zoon van Aart van den Brink en Maria Hazeveld. Uit dit huwelijk:
 1. Maria van den Brink.
 2. Evert Jan van den Brink.
 3. Reijer van den Brink, volgt onder XII-ah.

XI-ck Aaltje van Willigenburg, dienstbode, geboren te Amersfoort op 11 juni 1877, overleden te Ede (Gld) op 25 februari 1961, begraven aldaar, 83 jaar oud, dochter van Rijk van Willigenburg (X-ap) en Teuntje Brom. Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 20 augustus 1908, op 31-jarige leeftijd met Lubbert van Ginkel (34 jaar oud), koopman, geboren te Renswoude op 15 januari 1874, wonende aldaar, overleden te Ede (Gld) op 7 juli 1967, begraven aldaar, 93 jaar oud, zoon van Gijsbert van Ginkel (arbeider) en Jannetje van de Brom.

Getuigen bij het huwelijk (o.m.): Geurt van Willigenburg, broeder van de bruid, oud 27 jaren, rijknecht, wonende te Amersfoort en Lubbert van Willigenburg, broeder van de bruid, oud 23 jaren, timmerman, wonende te Hoogland.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje van Ginkel, geboren te Ede op 7 augustus 1910.
 2. Woutje van Ginkel, geboren te Ede op 23 augustus 1911.

XI-cl Jannetje van Willigenburg, dienstbode, geboren te Amersfoort op 19 oktober 1882, dochter van Rijk van Willigenburg (X-ap) en Teuntje Brom. Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 26 juli 1906, op 23-jarige leeftijd met Bertus de Vries (21 jaar oud), arbeider, geboren te Amersfoort op 24 september 1884, zoon van Bart de Vries en Geertje Teunissen.

Getuigen bij het huwelijk (o.m.): Geurt van Willigenburg, broeder van de bruid, oud 25 jaren, rijknecht, wonende te Amersfoort en Lubbert van Ginkel, neef van de bruid, oud 32 jaren, koopman, wonende te Renswoude.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis de Vries, geboren te Hoogland (Utrecht) op 10 oktober 1906, volgt onder XII-ai.
 2. Geertje de Vries, geboren te Leusden (Utrecht) op 3 januari 1908, overleden aldaar op 8 september 1908, 249 dagen oud.
 3. Albertus de Vries, geboren te Leusden (Utrecht) op 28 februari 1911.
  Hij is getrouwd te Leusden (Utrecht) op 26 oktober 1933, op 22-jarige leeftijd met Klasina van Garderen (27 jaar oud), geboren te Leusden (Utrecht) in het jaar 1906, dochter van Dirk van Garderen en Alida Osnabrugge.
 4. Geertje de Vries, geboren te Leusden (Utrecht) op 20 september 1912.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 1 juni 1935, op 22-jarige leeftijd met Teunis van Nimwegen (26 jaar oud), geboren te Amersfoort op 29 oktober 1908, zoon van Johan Maurits van Nimwegen en Margrietha Brandsen (XI-bw).
 5. Alida Woutera de Vries, geboren te Leusden (Utrecht) in het jaar 1914.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 28 december 1934, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Vierbergen (24 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1910, zoon van Geurt Vierbergen en Everdina Lelievelt.

XI-cm Lubbert van Willigenburg, timmerman, geboren te Amersfoort op 5 november 1885, overleden aldaar op 9 maart 1966, 80 jaar oud, zoon van Rijk van Willigenburg (X-ap) en Teuntje Brom. Hij is getrouwd te Soest op 10 april 1913, op 27-jarige leeftijd met Maria Nijeboer (29 jaar oud), geboren te Soest op 6 december 1883, overleden te Amersfoort op 4 november 1966, 82 jaar oud, dochter van Hendrikus Nijeboer en Alebarta van Woudenberg.

Het gezin woonde in Amersfoort: Liendertscheweg 1, 41, 15, 5.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrikus Lubbertus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 15 januari 1914, volgt onder XII-aj.
 2. Teunis Rijk van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 14 oktober 1915, volgt onder XII-ak.
 3. Alberta Maria van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 26 september 1919, overleden te Leeuwarden op 24 mei 1990, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 27 juli 1944, op 24-jarige leeftijd met Tjalf Hek (28 jaar oud), inspecteur controleur zuivelfabriek, geboren te Castricum op 2 november 1915, overleden te Leeuwarden op 14 april 1955, 39 jaar oud.
 4. Johan van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 11 januari 1921, overleden aldaar op 22 mei 1922, 1 jaar oud.
 5. Johan van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 17 juni 1924, volgt onder XII-al.

XI-cn Adrianus van Willigenburg, kleermaker, geboren te Amersfoort op 13 januari 1882, overleden te Amsterdam op 9 oktober 1932, 50 jaar oud, zoon van Reijmert van Willigenburg (X-aq) en Jansje te Kulve. Hij is getrouwd te Amsterdam op 23 november 1904, op 22-jarige leeftijd met Maria van Dijkhuizen (23 jaar oud), geboren te Hoogland (Utrecht) op 5 april 1881, overleden te Amsterdam op 9 november 1949, 68 jaar oud, dochter van Gerrit van Dijkhuizen en Aaltje van Geijt. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Willigenburg, geboren te Amsterdam op 6 juni 1905.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 19 mei 1932, op 26-jarige leeftijd met Johannes Wijnbelt (23 jaar oud), huisschilder, geboren te Amsterdam in het jaar 1909, zoon van Johannes Cornelis Wijnbelt (persvergulder) en Jansje aan 't Goor.
 2. Adrianus Jan van Willigenburg, geboren te Amsterdam op 22 mei 1907, volgt onder XII-am.
 3. Gerrit van Willigenburg, geboren te Amsterdam op 26 november 1908, volgt onder XII-an.
 4. Adrianus van Willigenburg, geboren te Amsterdam op 20 maart 1911, volgt onder XII-ao.
 5. Jansje van Willigenburg, volgt onder XII-ap.
 6. Gerard van Willigenburg, volgt onder XII-aq.
 7. Willy van Willigenburg, volgt onder XII-ar.
 8. Anthonia van Willigenburg, volgt onder XII-as.

XI-co Antonie van Willigenburg, metselaar, geboren te Amersfoort op 3 maart 1885, zoon van Reijmert van Willigenburg (X-aq) en Jansje te Kulve.

Vermeld bij zijn geboorte: des namiddags ten vijf ure, A 365.
Hij woonde Leusderweg 160, 196 en 140.
Hij is getrouwd te Leusden (Utrecht) op 8 mei 1905, op 20-jarige leeftijd met Breunisje Plas (19 jaar oud), geboren te Nijkerk (Gelderland) op 12 februari 1886, overleden te Amersfoort op 25 juli 1939, 53 jaar oud, dochter van Jan Plas (arbeider) en Cornelisje van der Kieft. Uit dit huwelijk:
 1. Jansje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 7 juni 1905.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 28 maart 1928, op 22-jarige leeftijd met Arie Jansen (21 jaar oud), metaaldraaier, geboren te Amersfoort op 30 maart 1906, zoon van Breunis Jansen (smid, bankwerker) en Hendrika Krook.
  Het gezin woonde in Amersfoort: Frans Halsstraat 44, Muurhuizen 79, Miereveldstraat 45.
 2. Cornelisje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 20 april 1910.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 24 januari 1934, op 23-jarige leeftijd met Jan Hoegen (25 jaar oud), slager, geboren op 9 november 1908, zoon van Jan Hoegen en Teunisje Bettink.
  Het gezin woonde in Amersfoort: Goudsbloemstraat 116, Beekenslaan 25.

XI-cp Jan van Willigenburg, bouwkundig opzichter, geboren te Amersfoort op 9 mei 1893, wonende aldaar, overleden aldaar op 13 november 1927, 34 jaar oud, zoon van Reijer van Willigenburg (X-ar) en Neeltje van Effrink.

Zij woonden Aldegondestraat 51, Langestraat 103 boven.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 5 februari 1920 (getuige was Antonie van Willigenburg), op 26-jarige leeftijd met Juliana Augusta ten Hoedt (21 jaar oud), geboren te Amersfoort op 2 augustus 1898, overleden te Doorwerth op 25 juli 1980, 81 jaar oud, dochter van Johan Dirk ten Hoedt (brievenbesteller) en Anna Maria Aleida Kuster. Uit dit huwelijk:
 1. Johan Rudolph van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 28 juni 1924, volgt onder XII-at.

XI-cq Jannetje van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 6 januari 1896, dochter van Reijer van Willigenburg (X-ar) en Neeltje van Effrink. Zij is getrouwd te Amersfoort op 6 juli 1921, op 25-jarige leeftijd met Stanislous Figlarz (27 jaar oud), metselaar, geboren te Warschau (Polen) op 12 april 1894, zoon van Joseph Figlarz en Marianna Gaidzinska. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Figlarz, geboren te Amersfoort op 29 januari 1915.
  Dochter Johanna geb.29-01-1915 te Amersfoort wordt door de bruidegom erkend.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 9 augustus 1933, op 18-jarige leeftijd met Johannes Hermanus Hendriksen (27 jaar oud), geboren te Oldenzaal in het jaar 1906, zoon van Hendrik Hendriksen en Aleida Helena Vastert.
 2. Levenloos Figlarz, geboren te Amersfoort op 29 mei 1923, overleden aldaar op 29 mei 1923.

XI-cr Antonie van Willigenburg, meubelmaker, geboren te Amersfoort op 31 oktober 1898, overleden aldaar op 26 maart 1972, 73 jaar oud, zoon van Reijer van Willigenburg (X-ar) en Neeltje van Effrink.

Hij woonde in de Lieve Vrouwestraat 35.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 1 juni 1922 (getuige was Jan van Willigenburg), op 23-jarige leeftijd met Geertruida Petronella ten Hoedt (21 jaar oud), geboren te Amersfoort op 10 oktober 1900, overleden te 's-Hertogenbosch op 28 juli 1965, begraven te Amersfoort, 64 jaar oud, dochter van Johan Dirk ten Hoedt (brievenbesteller) en Anna Maria Aleida Kuster. Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida Petronella Antonia van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 15 augustus 1925, wonende aldaar.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 29 september 1951, op 26-jarige leeftijd met Jacobus van Broekhoven (32 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 4 juli 1919, overleden te Amersfoort op 9 september 2002, 83 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Broekhoven (timmerman) en Maria Johanna Brugmans.
 2. Antonette Anna Nellie van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 9 september 1927, wonende aldaar, overleden in oktober 1999, 72 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 9 april 1949, op 21-jarige leeftijd met Jan van Zomeren (26 jaar oud), banketbakker, geboren te Amersfoort op 26 november 1922, overleden aldaar op 26 mei 1980, 57 jaar oud, zoon van Jacobus van Zomeren (banketbakker) en Wilhelmina de Faal.
 3. Antonie Gerard van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 17 januari 1935, volgt onder XII-au.
 4. Rudolph Johan van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 11 juni 1941, volgt onder XII-av.

XI-cs Reijer van Willigenburg, meubelmaker, geboren te Amersfoort op 22 februari 1901, overleden aldaar op 12 november 1974, 73 jaar oud, zoon van Reijer van Willigenburg (X-ar) en Neeltje van Effrink.

Zij woonden in Amersfoort: van Bemmelstraat 46, Mooierstraat 15, Woestijgerweg 50.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 25 oktober 1923, op 22-jarige leeftijd met Hesselina van Plateringen (23 jaar oud), geboren te Amersfoort op 6 december 1899, overleden aldaar op 4 april 1990, 90 jaar oud, dochter van Willem van Plateringen (stratenmaker) en Hesselina de Vries.
Vermeld bij haar geboorte: des avonds negen uren, buiten de Kleine Koppel.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje van Willigenburg, Nel, geboren te Amersfoort op 24 januari 1925, wonende aldaar.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 11 februari 1950, op 25-jarige leeftijd met Gerrit Vader (30 jaar oud), geboren te Uitgeest op 6 januari 1920, overleden te Amersfoort op 13 september 1967, 47 jaar oud, zoon van Augustinus Vader en Elisabeth Cornelia Bosman.
 2. Hesselina van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 27 december 1926, volgt onder XII-aw.
 3. Reijna van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 11 februari 1930, wonende aldaar.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 20 januari 1967, op 36-jarige leeftijd met Karel van Werkhoven (48 jaar oud), geboren te den Haag op 12 augustus 1918, overleden te Amersfoort op 12 augustus 1984, 66 jaar oud, zoon van Willem Frederik Carel van Werkhoven (huisschilder) en Matthea Maria Tilburgs.
 4. Willem van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 3 januari 1943, wonende aldaar.

XI-ct Cornelis van Willigenburg, timmerman, geboren te Amersfoort op 6 mei 1903, overleden aldaar op 28 maart 1970, 66 jaar oud, zoon van Reijer van Willigenburg (X-ar) en Neeltje van Effrink.

Zij woonden in Amersfoort: Muurhuizen 90, Aldegondestraat 57, 103a.
Hij is getrouwd te Woudenberg op 18 februari 1927, op 23-jarige leeftijd met Teunisje de Bree (23 jaar oud), geboren te Woudenberg op 15 februari 1904, overleden te Amersfoort op 21 november 1984, 80 jaar oud, dochter van Gerrit de Bree en Hendrika van Essen. Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 27 oktober 1928, volgt onder XII-ax.

XII-a Jan Pos, werkman, los werkman en voerman, geboren te Kortenhoef in het jaar 1868, zoon van Jacob Pos (schoenmaker) en Lijsje van Willigenburg (XI-a). Hij is getrouwd te 's Graveland op 22 juni 1889, op 21-jarige leeftijd met Willemijntje van der Laak (20 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1869, dochter van Jacob van der Laak (schaapherder) en Antje Knollenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Pos, werkman, geboren te Ankeveen in het jaar 1890, overleden te Hilversum op 22 november 1954, 64 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 14 augustus 1913, op 23-jarige leeftijd met Aartje Groenhoff (19 jaar oud), geboren te 's-Graveland (NH) in het jaar 1894, dochter van Hendrik Groenhoff (blekersknecht) en Aaltje Klein.
  Erkend één kind.

 2. Roelof Pos, blekersknecht, geboren te Ankeveen in het jaar 1892.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 11 november 1914 erkend één kind., op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden op 22 september 1926 van) Wilhelmina van der Schagt (21 jaar oud), geboren te Maartensdijk in het jaar 1893, dochter van Gijsbert van der Schagt (tuinknecht) en Heintje Westbroek.
 3. Anna Pos, geboren te Ankeveen in het jaar 1897.
  Zij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 28 februari 1918, op 21-jarige leeftijd met Johannes Hendrikus van Wulfen (26 jaar oud), schipper, geboren te Hilversum in het jaar 1892, zoon van Hendrik van Wulfen en Wilhelmina Brouwer.
 4. Lijsje Pos, geboren te Ankeveen in het jaar 1898.
  Zij is getrouwd te Loosdrecht (NH) op 20 december 1919, op 21-jarige leeftijd met Jan van Doorn (24 jaar oud), geboren te Loosdrecht in het jaar 1895, zoon van Gerrit van Doorn en Maria Boom.
 5. Marretje Pos, geboren te Ankeveen in het jaar 1903.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 8 januari 1921, op 18-jarige leeftijd met Mijndert Bottenburg (20 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Maersfoort in het jaar 1901, zoon van Willem Bottenburg (loodgieter) en Jannigje Martha Kleinjan.
 6. Willemijntje Pos, strijkster, geboren te Ankeveen in het jaar 1904.
  Zij is getrouwd te 's-Graveland (NH) op 9 november 1922, op 18-jarige leeftijd met Teunis Dorrestijn (19 jaar oud), melkslijter, geboren te Hilversum in het jaar 1903.

XII-b Roelof Pos, werkman, geboren te Kortenhoef in het jaar 1869, overleden te Kortenhoef (NH) op 14 mei 1948, 79 jaar oud, zoon van Jacob Pos (schoenmaker) en Lijsje van Willigenburg (XI-a). Hij is getrouwd te Kortenhoef op 1 augustus 1891, op 22-jarige leeftijd (1) met Mietje Kolman (20 jaar oud), geboren te Kortenhoef in het jaar 1871, overleden aldaar op 3 juli 1906, 35 jaar oud, dochter van Reinier Kolman en Antje van Doorn. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Pos, geboren te Kortenhoef in oktober 1891, overleden aldaar op 14 februari 1892, 4 maanden oud.
 2. Lijsje Pos, geboren te Kortenhoef in oktober 1893, overleden aldaar op 2 mei 1894, 7 maanden oud.
 3. Antje Pos, geboren te Kortenhoef in het jaar 1893.
  Zij is getrouwd te Kortenhoef op 25 juni 1909, op 16-jarige leeftijd met Herman Bottenheft (20 jaar oud), schildersknecht, geboren te Hilversum in het jaar 1889, zoon van Rijk Bottenheft (schildersknecht) en Daatje Bakker.
 4. Reinier Pos, geboren te Kortenhoef in oktober 1896, overleden aldaar op 22 juni 1897, 8 maanden oud.
 5. Johanna Maria Pos, geboren te Kortenhoef in het jaar 1899.
  Zij is getrouwd te Kortenhoef op 11 februari 1921, op 22-jarige leeftijd met Barend Coster (31 jaar oud), opperman, geboren te Hilversum in het jaar 1890, zoon van Gerrit Coster en Petronella van Wilgenburg.
 6. Roelof Pos, geboren te Kortenhoef in december 1900, overleden aldaar op 1 augustus 1901, 8 maanden oud.
 7. Niesje Pos, geboren te Kortenhoef in het jaar 1902, overleden aldaar op 29 maart 1903, 1 jaar oud.
 8. Roelof Pos, geboren te Kortenhoef in mei 1904, overleden aldaar op 10 augustus 1904, 3 maanden oud.
Hij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 14 juni 1907, op 38-jarige leeftijd (2) met Mathilda Adriana Senten (25 jaar oud), geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1882, dochter van Gijsbertus Senten (werkman) en Tijmentje Molenaar. Uit dit huwelijk:
 1. Teuntje Pos, geboren te Kortenhoef in maart 1910, overleden aldaar op 11 juli 1910, 4 maanden oud.
 2. Levenloos Pos, geboren te Kortenhoef op 18 juli 1912, overleden aldaar op 18 juli 1912.
 3. Jacobus Pos, geboren te Kortenhoef in juli 1915, overleden aldaar op 10 november 1915, 4 maanden oud.

XII-c Dirk Pos, veldarbeider en landarbeider, geboren te Kortenhoef in het jaar 1876, overleden te 's-Graveland (NH) op 30 november 1956, 80 jaar oud, zoon van Jacob Pos (schoenmaker) en Lijsje van Willigenburg (XI-a). Hij is getrouwd te Hilversum op 15 april 1903, op 27-jarige leeftijd (1) met Reijertje Klarenbeek (30 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1873, overleden te Kortenhoef op 9 februari 1908, 35 jaar oud, dochter van Reijer Klarenbeek (tuinman) en Teunisje Reijnders. Uit dit huwelijk:

 1. Antoon Pos, geboren te Weesp in het jaar 1897.
  Hij is getrouwd te Loosdrecht (NH) op 3 oktober 1917, op 20-jarige leeftijd met Johanna Elsje Spijker (22 jaar oud), geboren te Loosdrecht in het jaar 1895, dochter van Jorden Spijker en Lamberta van den Ridder.
 2. Levenloos Pos, geboren te Kortenhoef op 15 oktober 1903, overleden aldaar op 15 oktober 1903.
 3. Levenloos Pos, geboren te Kortenhoef op 13 januari 1905, overleden aldaar op 13 januari 1905.
 4. Levenloos Pos, geboren te Kortenhoef op 1 januari 1906, overleden aldaar op 1 januari 1906.
 5. Levenloos Pos, geboren te Kortenhoef op 16 oktober 1906, overleden aldaar op 16 oktober 1906.
Hij is getrouwd te Vreeland (Utrecht) op 27 november 1908, op 32-jarige leeftijd (2) met Geertruida van Leeuwen (34 jaar oud), geboren te Abcoude-Proosdij in het jaar 1874, dochter van Gerrit van Leeuwen en Gerritje Driessen. Hij is getrouwd te Amsterdam op 15 oktober 1925, op 49-jarige leeftijd (3) met Maria Vogel (47 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1878, dochter van Johannes Vogel en Cornelia Snel.

XII-d Niesje Pos, koopvrouw, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1883, overleden aldaar op 8 december 1968, 85 jaar oud, dochter van Jacob Pos (schoenmaker) en Lijsje van Willigenburg (XI-a). Zij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 29 april 1904, op 21-jarige leeftijd (1) met Jan de Kloet (27 jaar oud), werkman, geboren in het jaar 1877, overleden te Kortenhoef (NH) op 3 januari 1913, 36 jaar oud, zoon van Cornelis de Kloet en Wilhelmina van Dam. Uit dit huwelijk:

 1. Jakob de Kloet, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1907, overleden aldaar op 20 november 1911, 4 jaar oud.
 2. Willem de Kloet, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1909, overleden aldaar op 26 november 1911, 2 jaar oud.
 3. Lieza de Kloet, geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1910, overleden aldaar op 16 november 1911, 1 jaar oud.
 4. Cornelis de Kloet, geboren te Kortenhoef (NH) in mei 1911, overleden aldaar op 18 november 1911, 6 maanden oud.
Zij is getrouwd te Kortenhoef (NH) op 2 november 1917, op 34-jarige leeftijd (2) met Theodorus Booij (22 jaar oud), werkmnan, geboren te Ankeveen in het jaar 1895, zoon van Hendrik Booij en Klaasje Raven.

XII-e Grietje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1879, dochter van Dirk van Wilgenburg (XI-b) en Grietje Grootveld. Zij is getrouwd te Apeldoorn op 16 september 1903, op 24-jarige leeftijd met Hendrik Steenbergen (22 jaar oud), bamboewerker, geboren te Apeldoorn in het jaar 1881, overleden te Hilversum op 28 december 1920, 39 jaar oud, zoon van Gerrit Steenbergen (fabrieksarbeider) en Flora Elizabeth Adriana Hennekes. Uit dit huwelijk:

 1. Flora Elisabetn Adriana Steenbergen, geboren te Hilversum in het jaar 1904, overleden aldaar op 3 december 1919, 15 jaar oud.
 2. Dirk Steenbergen, gemeenteambtenaar, geboren te Hilversum in het jaar 1907.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 30 november 1932, op 25-jarige leeftijd met Marietje Peet (21 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1911, dochter van Nicolaas Peet en Gerritje van Niersen.

XII-f Niesje van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1883, dochter van Hendrik van Willigenburg (XI-d) en Jannetje van der Horst. Zij is getrouwd te Hilversum op 9 november 1904, op 21-jarige leeftijd met Willem Dirk van Mourik (22 jaar oud), geboren te Woerden in het jaar 1882, overleden te Hilversum op 21 juni 1953, 71 jaar oud, zoon van Hermanus van Mourik en Anna Alberdiena van Woudenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Mourik, geboren te Hilversum in het jaar 1910, volgt onder XIII-a.

XII-g Roelof van Willigenburg, kolenhandelaar, geboren te Hilversum in het jaar 1890, wonende aldaar, overleden aldaar op 3 januari 1960, 70 jaar oud, zoon van Hendrik van Willigenburg (XI-d) en Jannetje van der Horst. Hij is getrouwd te Hilversum op 9 augustus 1916, op 26-jarige leeftijd met Johanna Catharina Loekemeijer (21 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1895, dochter van Pieter Loekemeijer en Janna Cornelia Kwaak. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Willigenburg, geboren te Hilversum in november 1916, overleden aldaar op 9 april 1917, 5 maanden oud.
 2. Jannetje van Willigenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1920, overleden aldaar op 20 januari 1958, 38 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Johannes Roest.
 3. Matheus van Willigenburg, volgt onder XIII-b.

XII-h Joost Westerveld, loodgieter, geboren te Hilversum in het jaar 1882, zoon van Arnold Westerveld (koperslager) en Gijsje van Willigenburg (XI-f). Hij is getrouwd te Hilversum op 3 juli 1907, op 25-jarige leeftijd (1) met Roelofje Walet (19 jaar oud), geboren te Nijkerk (Gelderland) in het jaar 1888, overleden te Hilversum op 17 juni 1926, 38 jaar oud, dochter van Hendrik Walet en Gerritje van de Kieft. Uit dit huwelijk:

 1. Gerritje Westerveld, geboren te Hilversum in het jaar 1906.
  Zij is getrouwd te Bussum (NH) op 18 december 1929, op 23-jarige leeftijd met Jan van Leeuwen (20 jaar oud), geboren te Bussum (NH) in het jaar 1909, zoon van Gerrit van Leeuwen (smid) en Geertje Prinsen.
 2. Arnoldus Westerveld, monteur, geboren te Hilversum in het jaar 1908.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 26 februari 1930, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Visser (26 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1904, dochter van Harmen Visser (smid) en Gerritje van Dijkhuizen.
 3. Gijsje Westerveld, geboren te Hilversum in het jaar 1909.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 25 januari 1928, op 19-jarige leeftijd met Anthonie van Asselt (26 jaar oud), loopknecht, geboren te Weesperkarspel in het jaar 1902, zoon van Jacob van Asselt (koopman) en Barendina Donker.
 4. Hendrikus Westerveld, geboren te Hilversum in juli 1912, overleden aldaar op 13 augustus 1912, 1 maand oud.
Hij is getrouwd te Renswoude (Gld) op 20 februari 1929, op 47-jarige leeftijd (2) met Helena Mark (33 jaar oud), geboren te Veenendaal in het jaar 1896, dochter van Hendrik Mark en Aarje van Leusden.

XII-i Roeloff Westerveld, schilder, geboren te Hilversum in het jaar 1883, zoon van Arnold Westerveld (koperslager) en Gijsje van Willigenburg (XI-f). Hij is getrouwd te Loosdrecht op 1 september 1906, op 23-jarige leeftijd met Jannetje de Ronde (27 jaar oud), geboren te Kortenhoef (NH) in het jaar 1879, dochter van Jan de Ronde en Jacomijntje Prijs. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomijntje Westerveld, geboren te Hilversum in het jaar 1909.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 6 mei 1931, op 22-jarige leeftijd met Albert de Groot (23 jaar oud), melkventer, geboren te Loosdrecht in het jaar 1908, zoon van Albert de Groot en Gijsje Alberta Otten.

XII-j Niesje Westerveld, geboren te Hilversum in het jaar 1890, dochter van Arnold Westerveld (koperslager) en Gijsje van Willigenburg (XI-f). Zij is getrouwd te Hilversum op 4 september 1912, op 22-jarige leeftijd met Pieter Hogenbrik (24 jaar oud), vrachtrijder, geboren te Hilversum in het jaar 1888, overleden aldaar op 31 oktober 1957, 69 jaar oud, zoon van Gijsbertus Hogenbrik en Wijmpje Klandermans. Uit dit huwelijk:

 1. Arnolda Hogenbrik, geboren te Hilversum in december 1917, overleden aldaar op 26 januari 1918, 1 maand oud.

XII-k Cornelia Hasselt, fabrieksarbeidster, geboren te Hilversum op 20 december 1875, overleden aldaar op 21 juli 1966, 90 jaar oud, dochter van Hendrik van Hasselt en Hendrika van Wilgenburg (XI-g). Zij is getrouwd te Hilversum op 2 februari 1898, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Koster (22 jaar oud), fabrieksarbeider en verver, geboren te Hilversum op 8 november 1875, overleden op 21 augustus 1962, 86 jaar oud, zoon van Willem Koster en Jannetje Kreuning. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Koster, chauffeur, geboren te Hilversum in het jaar 1909, overleden te Durlach (Duitsland) op 29 januari 1937, 28 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Durlach (Duitsland) op 3 juni 1931, op 22-jarige leeftijd met Erna Hardung (25 jaar oud), geboren te Durlach (Duitsland) in het jaar 1906, dochter van Gustav Friedrich Hardung (slotenmaker) en Linia Meiser.

XII-l Alida Hasselt, geboren te Hilversum in het jaar 1877, overleden aldaar op 19 november 1937, 60 jaar oud, dochter van Hendrik van Hasselt en Hendrika van Wilgenburg (XI-g). Zij is getrouwd te Hilversum op 25 juli 1900, op 23-jarige leeftijd met Jacobus van Kampen (22 jaar oud), opperman en metselaar, geboren te Hilversum in het jaar 1878, zoon van Carel van Kampen (lantaarnopsteker) en Mijntje de Rooij. Uit dit huwelijk:

 1. Carel van Kampen, metselaar, geboren te Hilversum in het jaar 1902.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 18 april 1925, op 23-jarige leeftijd met Antonia Broekhuizen (22 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1903, dochter van Gerrit Broekhuizen (gemeentewerkman) en Gerritje Groenenstein.
 2. Hendrik van Kampen, stucadoor, geboren te Hilversum in het jaar 1903, overleden aldaar op 6 augustus 1958, 55 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 10 augustus 1927, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Cornelia Alphenaar (22 jaar oud), geboren te den Haag in het jaar 1905, dochter van Cornelis Alphenaar (bakker) en Elisabeth Bazen.
 3. Mijntje van Kampen, geboren te Hilversum in het jaar 1908.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 2 juli 1930, op 22-jarige leeftijd met Johannes van Geijtenbeek (23 jaar oud), stucadoor, geboren te Soest in het jaar 1907, zoon van Gerrit van Geijtenbeek (opperman) en Stijntje van de Hoef.
 4. Levenloos van Kampen, geboren te Hilversum op 24 februari 1920, overleden aldaar op 24 februari 1920.

XII-m Frederika Hasselt, geboren te Hilversum in het jaar 1881, overleden aldaar op 23 januari 1956, 75 jaar oud, dochter van Hendrik van Hasselt en Hendrika van Wilgenburg (XI-g). Zij is getrouwd te Hilversum op 19 september 1900, op 19-jarige leeftijd met Leendert van Kampen (23 jaar oud), behanger en stoffeerder, geboren te Hilversum in het jaar 1877, overleden aldaar op 27 november 1951, 74 jaar oud, zoon van Cornelis van Kampen (wever) en Jannetje Kreuning. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje van Kampen, geboren te Hilversum in het jaar 1902.
  Zij is getrouwd te Hilversum op 6 april 1927, op 25-jarige leeftijd met Bernardus Theodorus Duurland (22 jaar oud), loodgieter, geboren te Hilversum in het jaar 1905, zoon van Gerardus Johannes Duurland (wever) en Hendrika van Boeijen.
 2. Hendrik Cornelis van Kampen, overleden te Hilversum op 15 januari 1904.

XII-n Helena Geertruida Loos, geboren te Hilversum in het jaar 1880, dochter van Jan Gertse Willem Loos (metselaar en stucadoor) en Lijsje van Wilgenburg (XI-i). Zij is getrouwd te Nootdorp op 9 november 1904, op 24-jarige leeftijd met (en gescheiden te Hilversum op 21 juli 1926 van) Dirk van Wijk (24 jaar oud), bierhuishouder, geboren te Nootdorp in het jaar 1880, zoon van Klaas van Wijk (caféhouder) en Margaretha Adriana van Rijsdam. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Adriana Klazina van Wijk, geboren te Rotterdam op 20 april 1906.
 2. Louise Johanna van Wijk, geboren te Rotterdam op 24 februari 1908.
 3. Levenloos van Wijk, geboren te Rotterdam op 29 mei 1909, overleden aldaar op 29 mei 1909.

XII-o Mijntje van Rees, geboren te Weesp (NH) in het jaar 1876, overleden aldaar op 24 oktober 1929, 53 jaar oud, dochter van Evert van Rees (schippersknecht) en Christina Voorn (XI-l). Zij is getrouwd te Weesp (NH) op 30 augustus 1905, op 29-jarige leeftijd met Klaas Albers (23 jaar oud), groenteboer en transportarbeider, geboren te Harderwijk (Gelderland) in het jaar 1882, zoon van Alexander Benedictus Albers en Aaltje Klaassen. Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Christina Albers, geboren te Weesp (NH) in het jaar 1907.
  Zij is getrouwd te Weesp (NH) op 25 mei 1927, op 20-jarige leeftijd met Jacobus ten Hemert (25 jaar oud), voeger, geboren te Bussum (NH) in het jaar 1902, zoon van Antonie ten Hemert (timmerman) en Gerdina Catharina van Schaaick.

XII-p Johannes Eerenberg, machinist, geboren te Hilversum in het jaar 1899, zoon van Roelof Eerenberg (XI-v) en Gerritje Johanna Elisabeth van Minnen. Hij is getrouwd te Hilversum op 23 oktober 1920, op 21-jarige leeftijd met Maria van Strijland (18 jaar oud), geboren te Nijkerk in het jaar 1902, dochter van Johannes van Strijland (stoker) en Dirkje van den Bor. Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Eerenberg, geboren in april 1921, overleden te Hees (Gelderland) op 29 juli 1921, 3 maanden oud.

XII-q Grietje van Wilgenburg, geboren te Hilversum in het jaar 1879, overleden te Bussum (NH) op 28 maart 1944, 65 jaar oud, dochter van Gijsbert van Wilgenburg (XI-y) en Elisabeth Kas. Zij is getrouwd te Hilversum op 11 mei 1901, op 22-jarige leeftijd met Hermanus Lambertus Mols (23 jaar oud), wever, geboren te Hilversum in het jaar 1878, overleden aldaar op 16 oktober 1926, 48 jaar oud, zoon van Hendrik Mols (fabrieksarbeider) en Elisabeth Tabak. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Gijsbertus Mols, brievenbesteller, geboren te Hilversum in het jaar 1902.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 28 mei 1930, op 28-jarige leeftijd met Johanna Catharina Mel (28 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1902, dochter van Wouter Mel en Fijtje van Dalen.
 2. Gijsbertus Mols, boterhandelaar, geboren te Hilversum in het jaar 1906, overleden aldaar op 17 juni 1933, 27 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hilversum op 7 oktober 1931, op 25-jarige leeftijd met Elisabeth van Schalm (21 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1910, dochter van Gijsbert van Schalm en Gijsbertje van den Akker.
 3. Hermanus Mols, geboren te Hilversum in het jaar 1908, overleden aldaar op 23 mei 1957, 49 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Johanna Maria Bollen.
 4. Margaretha Elisabeth Mols, geboren te Hilversum in oktober 1910, overleden aldaar op 11 april 1911, 6 maanden oud.

XII-r Reimert Blankestijn, machnist, geboren te Ede op 10 april 1874, overleden te Zwolle op 26 juni 1912, 38 jaar oud, zoon van Marinus Blankestijn (smidsknecht, smid en spoorwegsmid) en Gerritje van Doornik (XI-ac). Hij is getrouwd te Enschede op 9 november 1905, op 31-jarige leeftijd met Johanna Aleida Grotenhuis (35 jaar oud), dienstbode, geboren te Enschede in het jaar 1870, overleden aldaar op 16 september 1930, 60 jaar oud, dochter van Hendrikus Grotenhuis en Johanna Aleida ter Hoeve. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Hendrikus Blankestijn, bediende, geboren te Enschede in het jaar 1907, overleden aldaar op 30 juli 1960, 53 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Hermanna Johanna Heulink.

XII-s Deliana Blankestijn, geboren te Arnhem op 30 juli 1887, overleden aldaar op 5 juni 1969, 81 jaar oud, dochter van Marinus Blankestijn (smidsknecht, smid en spoorwegsmid) en Gerritje van Doornik (XI-ac). Zij is getrouwd te Arnhem op 28 november 1917, op 30-jarige leeftijd met Willem Pieter Jezeer (46 jaar oud), bloemist en tuinman, geboren in het jaar 1871, overleden te Arnhem op 24 augustus 1937, 66 jaar oud, zoon van Peter Jezeer en Ottonia Otten. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Albertha Deliana Jezeer, geboren in het jaar 1925, overleden te Arnhem op 17 februari 1951, 26 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Hendricus Theodorus Jacobi.

XII-t Andries van Willigenburg, technisch ambtenaar PTT (telefoon), geboren te Oegstgeest op 17 februari 1891, overleden te Leidschendam op 27 januari 1983, 91 jaar oud, zoon van Gijsbertus van Willigenburg (XI-al) en Johanna Alijda Koudijs.

Hij woonde Koningin Sophiestraat 31 in Den Haag.
Hij is getrouwd te Rijswijk op 23 december 1920, op 29-jarige leeftijd met Josephina Huiberdina Johanna Mojet (27 jaar oud), onderwijzeres, geboren te den Haag op 23 oktober 1893, overleden te Voorburg op 13 oktober 1982, 88 jaar oud, dochter van Huibert Cornelis Mojet (zadelmaker) en Josephina Wilhelmina Catharina Hanno. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Josephine van Willigenburg, onderwijzeres, geboren te den Haag op 6 november 1921, wonende te Schiedam.
  Zij is getrouwd te den Haag op 23 mei 1951, op 29-jarige leeftijd met Willem van Dalen (31 jaar oud), leraar electrotechniek, geboren te Rotterdam op 8 september 1919, zoon van Willem van Dalen en Nellie Wulfse.
 2. Andries van Willigenburg, juridisch medewerker Sociale Verzekeringsraad, geboren te den Haag op 30 juni 1928, wonende aldaar.
  Hij is getrouwd te Schiedam op 9 september 1965, op 37-jarige leeftijd met Maartje van de Kooij (23 jaar oud), secretaresse, geboren te Schiedam op 9 december 1941, dochter van Marinus Adrianus van de Kooij (technisch tekenaar Wilton-Feyenoord) en Catharina Bergkotte.

XII-u Louis Gijsbertus van Willigenburg, hoofdinspecteur van politie in Den Haag, geboren te Oegstgeest op 21 maart 1893, overleden te den Haag op 16 maart 1985, 91 jaar oud, zoon van Gijsbertus van Willigenburg (XI-al) en Johanna Alijda Koudijs.

Hij woonde o.a.: Corn. Houtmanstraat 48, De Carpentierstraat 168, Thomsonlaan 240 in Den Haag.
Hij is getrouwd op 7 december 1921, op 28-jarige leeftijd (1) met Maria Jacoba Westerbaan (26 jaar oud), telefoniste, geboren te den Haag op 30 oktober 1895, overleden aldaar op 15 maart 1940, 44 jaar oud, dochter van Jozef Westerbaan (huisbewaarder en vast werkman der Rijkstelegrafie) en Hendrika van Laar. Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertus Jozef Louis van Willigenburg, geboren te den Haag op 9 februari 1925, volgt onder XIII-c.
Hij is getrouwd te Ede (Gld) op 27 mei 1941, op 48-jarige leeftijd (2) met Marrigje van Silfhout (38 jaar oud), gezinsverzorgster, geboren te Bennekom op 1 augustus 1902, overleden te den Haag op 21 mei 1949, begraven te Bennekom op 25 mei 1949, 46 jaar oud, dochter van Geurt van Silfhout (kleermaker) en Elisabeth Hendrika de Heus. Hij is getrouwd te den Haag op 10 juli 1950, op 57-jarige leeftijd (3) met Aaltje Oosten (49 jaar oud), röntgenologisch laborante, geboren te Nijehaske op 1 augustus 1900, overleden te den Haag op 30 december 1966, begraven te Driebergen op 4 januari 1967, 66 jaar oud, dochter van Roelof Oosten (landbouwer) en Sjoerdtje Veldhuis.

XII-v Johannes Hendrikus Petrus van Willigenburg, ambtenaar PTT, geboren te Oegstgeest op 21 oktober 1896, overleden te Lochem op 22 oktober 1980, 84 jaar oud, zoon van Gijsbertus van Willigenburg (XI-al) en Johanna Alijda Koudijs.

Hij woonde Fahrenheitstraat 685 in Den Haag.
Hij is getrouwd te den Haag op 3 november 1920, op 24-jarige leeftijd met Mina Elizabeth Cornelia Schild (23 jaar oud), verpleegkundige, geboren te Amsterdam op 25 juni 1897, overleden te Leiden op 6 november 1989, 92 jaar oud, dochter van Willem Johannes Schild (machinist en medewerker bouw electriciteitsnetten) en Cornelia Maria Nierse. Uit dit huwelijk:
 1. Johan Willem Gijsbert van Willigenburg, geboren te den Haag op 19 februari 1921, volgt onder XIII-d.
 2. Nellie van Willigenburg, geboren te den Haag op 24 september 1927, volgt onder XIII-e.
 3. Pieter van Willigenburg, geboren te den Haag op 3 april 1929, volgt onder XIII-f.
 4. Gijsbertus van Willigenburg, kassier electriciteitsmij Berkelstreek, geboren te den Haag op 12 oktober 1931, overleden te Lochem op 3 november 1994, 63 jaar oud.
  Hij is getrouwd te den Haag op 5 juni 1956, op 24-jarige leeftijd met Johanna Margaretha van Eijk (22 jaar oud), telefoniste, geboren te den Haag op 16 oktober 1933, wonende te Lochem, dochter van Jan van Eijk (eigenaar detailhandel ijzerwaren) en Johanna Margaretha de Haas.
 5. Corrie van Willigenburg, geboren te den Haag op 31 december 1933, volgt onder XIII-g.

XII-w Andries van Willigenburg, boekhouder, natuursteenhandelaar, geboren te den Haag op 30 juli 1900, overleden te Tilburg op 6 april 1995, begraven te Drunen (Algemene begraafplaats) op 11 april 1995, 94 jaar oud, zoon van Andries van Willigenburg (XI-ao) en Maria Johanna van Essen.
Hij woonde van 1920 tot 1924 op het Koningsplein 43 in Delft.
Hij is getrouwd te Delft (kantonrechter) op 5 november 1924, op 24-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden van) Gerarda Maria Saraber, Gerrie (23 jaar oud), onderwijzeres, geboren te Delft op 17 augustus 1901, wonende te Bergen op Zoom, te Amsterdam, te Delft, te Axel en te Wilhelminadorp, overleden te Bergen op Zoom op 16 maart 2001, gecremeerd aldaar op 21 maart 2001, 99 jaar oud, dochter van Fredericus Carolus Saraber (muziekleraar/organist) en Catharina van Langen (naaister).
(Zij is later getrouwd te Amsterdam op 3 juni 1952, op 50-jarige leeftijd met Jan Knorr (52 jaar oud), adj. hoofdopz. Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam, geboren te Makkum op 3 oktober 1899, overleden te Amsterdam op 3 februari 1968, begraven te Bolsward (Algemene begraafplaats) op 8 februari 1968, 68 jaar oud, zoon van Jacobus Knorr (hotelhouder) en Lolkje de Boer. (Hij was weduwnaar van Jaantje Achterberg.)) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Johanna van Willigenburg, Marianne, geboren te den Haag op 25 februari 1926, volgt onder XIII-h.
 2. Fredericus Carolus van Willigenburg, Oom Fred, sergeant/radio-radarmonteur Kon. Marine, geboren te Rijswijk op 22 juni 1930, wonende te San Diego Californië (U.S.A.), overleden aldaar op 25 november 1994, gecremeerd aldaar op 29 november 1994, 64 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Amsterdam op 2 december 1953, op 23-jarige leeftijd met Johanna Gerarda Francisca Aarden, Tante Janny (27 jaar oud), geboren te Zaandam op 28 januari 1926, wonende te San Diego Californië (U.S.A.), overleden aldaar op 17 mei 2007, 81 jaar oud, dochter van Johannes Gerardus Franciscus Aarden en Petronella Helena Mulder.
Hij is getrouwd te Rijswijk op 9 juni 1937, op 36-jarige leeftijd (2) met Helena de Vries (26 jaar oud), geboren te den Haag op 31 maart 1911, overleden in april 2001, 90 jaar oud, dochter van Jan de Vries en Neeltje Struik.
(Zij is daarnaast getrouwd te Rijswijk op 26 juni 1964, op 53-jarige leeftijd (2) met Eduard Kila (58 jaar oud), geboren te Rotterdam op 6 oktober 1905, overleden te Rijswijk, zoon van Johan Kila (kleermaker) en Eva Crucifix.) Uit dit huwelijk:
 1. Andrea de Vries, geboren te Rijswijk op 1 maart 1936, volgt onder XIII-i.
 2. Nellie Barbara de Vries, geboren te Rijswijk op 1 maart 1937, volgt onder XIII-j.
 3. André van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 4 maart 1939, volgt onder XIII-k.
 4. Marijke Dorothea van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 5 februari 1942, volgt onder XIII-l.
 5. Robert Jan Gijsbert van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 29 november 1943, volgt onder XIII-m.
 6. Pieter Cornelis van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 22 april 1945, volgt onder XIII-n.
Hij woonde samen (3) met Cornelia Lammechiena Mouwen, geboren te Breda op 6 juni 1916, overleden te België in mei 1996, 79 jaar oud, dochter van Cornelis Mouwen en Aaltje de Wit.
(Zij was weduwe van Anne Jacob Folkerts, geboren in het jaar 1896, overleden voor 1951, hoogstens 55 jaar oud.)
Uit deze relatie:
 1. Bob van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 15 juli 1951, volgt onder XIII-o.
Andries van Willigenburg 3 jaar oud
Andries van Willigenburg 3 jaar oud.

XII-x Carolina Christina Georgine van Willigenburg, telefoniste PTT, geboren te Venlo op 18 juni 1913, wonende te Bussum (NH), te Delft, te Rijswijk, te den Haag en te Amersfoort, dochter van Andries van Willigenburg (XI-ao) en Maria Johanna van Essen. Zij is getrouwd te Delft op 17 juni 1936, op 22-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Verkroost (27 jaar oud), aannemer, geboren te den Haag op 30 december 1908, overleden te Hilversum op 11 februari 1983, 74 jaar oud, zoon van Pieter Verkroost (aannemer) en Willemijntje Antonia Stoové. Uit dit huwelijk:

 1. Hans Verkroost, geboren op 15 oktober 1936, jong overleden op 5 mei 1937 gestikt in een dekentje., 202 dagen oud.
 2. Anthony Verkroost, geboren te Rijswijk op 15 oktober 1936, volgt onder XIII-p.
 3. Edward Verkroost, directiesecretaris, geboren op 24 februari 1944, wonende te Hilversum.
 4. Joyce Verkroost, geboren op 16 mei 1945, wonende te Frankrijk.
  Zij is getrouwd te Delft in het jaar 1968, op 23-jarige leeftijd (1) met Pieter Julian Cloeck van Dijk (26 jaar oud), geboren te Deventer op 5 mei 1942.
  Zij woonde samen (2) met Edgard Chaix, kolonel bij de marechaussée, wonende te Vidauban (Frankrijk).

XII-y Dirk Jan Rijnders, koopman, geboren in het jaar 1887, zoon van Dirk Rijnders (XI-ap) en Willemijntje Rijnberk. Hij is getrouwd te Ede op 4 december 1909, op 22-jarige leeftijd met Petronella Snetselaar (27 jaar oud), geboren op 18 november 1882, dochter van Hendrik Snetselaar en Hendrikje Brouwer. Uit dit huwelijk:

 1. Willemijntje Rijnders, geboren te Ede op 5 januari 1910.
 2. Levenloos Rijnders, geboren te Ede op 21 oktober 1911, overleden aldaar op 21 oktober 1911.
 3. Hendrikje Rijnders, geboren te Ede op 31 oktober 1912.
  Zij is getrouwd te Renswoude op 19 oktober 1938, op 25-jarige leeftijd met Hendrikus Wilhelm Göbel (21 jaar oud), geboren te Renswoude in het jaar 1917, zoon van Christiaan Lodewijjk Göbel en Alberta van den Ham.

XII-z Evert van Surksum, geboren te Amersfoort op 10 augustus 1897, zoon van Hendrik van Surksum (XI-au) en Annetje van de Pol. Hij is getrouwd te Baarn (Utrecht) op 1 augustus 1919, op 21-jarige leeftijd met Clasina Adriana Mooij (18 jaar oud), geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1901, dochter van Hendrik Arie Mooij en Evertje Scholten. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Surksum, geboren te Baarn (Utrecht) in december 1922, overleden aldaar op 22 mei 1923, 5 maanden oud.

XII-aa Hendrik van Surksum, geboren te Amersfoort op 26 oktober 1901, zoon van Hendrik van Surksum (XI-au) en Annetje van de Pol. Hij is getrouwd te Baarn (Utrecht) op 23 februari 1923, op 21-jarige leeftijd met Cornelia van Baak (24 jaar oud), geboren te Hilversum in het jaar 1899, dochter van Elbertus van Baak en Cornelia Meerwijk. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Surksum, geboren te Baarn (Utrecht) op 11 januari 1941, overleden aldaar op 11 januari 1941.

XII-ab Andries van Kouswijk, geboren te Hoogland (Utrecht) in het jaar 1917, overleden te Amersfoort op 9 april 1945, 28 jaar oud, zoon van Hendrik van Kouswijk (landbouwer) en Hendrika van Willigenburg (XI-av). Hij was gehuwd met Hendrika van Westerlaak. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Andreas van Kouswijk.

XII-ac Andries van Willigenburg, veehouder en melkventer, geboren te Hoogland (Utrecht) op 17 juni 1907, overleden te Oudehaske op 28 december 1983, 76 jaar oud, zoon van Everardus van Willigenburg (XI-ax) en Leentje Kreikamp.

Vermeld bij zijn geboorte; des namiddags om zeven ure, getuige bij de aangifte: Andries van Willigenburg, 27 jaren, landbouwer te Hoogland. Hij vertrok op 26.2.1936 naar Amersfoort (Arnhemseweg). In 1939 kocht hij een boerderij in Hoogland, Kanaalweg 15, die in 1940 net als die van zijn vader Evert werd opgeblazen (zie bij Everardus VIII-f). In 1943 werd ook voor hem een nieuwe boerderij gebouwd door zijn zwager Gerard Schreuder. Toen die door de gemeente Amersfoort werd onteigend en afgebroken, verhuisde hij met zijn gezin in oktober 1959 naar Oudehaske in Friesland. Hij kocht daar een boerderij die later door zijn zoon Bertus is overgenomen.
Hij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 19 februari 1936, op 28-jarige leeftijd met Richarda Kleinhoven (28 jaar oud), geboren te Hoogland (Utrecht) op 15 februari 1908, overleden te Oudehaske op 17 maart 1988, 80 jaar oud, dochter van Albertus Kleinhoven (landbouwer) en Everarda Beijer.
Vermeld bij haar geboorte: des voormiddags ten zeven ure, B 26.
Uit dit huwelijk:
 1. Everardus van Willigenburg, vrachtwagenchauffeur, geboren te Amersfoort op 13 augustus 1936, wonende te Gorredijk.
  Hij is getrouwd te Joure op 19 juni 1992, op 55-jarige leeftijd met Elisabeth Catharine Hielkema (49 jaar oud), geboren te Terband (Heerenveen) op 20 april 1943, dochter van Wieger Hielkema en Jantje Bakker.
 2. Andries van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 14 januari 1940, volgt onder XIII-q.
 3. Albertus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 2 januari 1944, volgt onder XIII-r.
 4. Richard van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 22 mei 1945, volgt onder XIII-s.

XII-ad Gijsbertus van Willigenburg, bakker, geboren te Hoogland (Utrecht) op 18 mei 1908, overleden te Nijkerk (Gelderland) op 20 juni 1986, 78 jaar oud, zoon van Everardus van Willigenburg (XI-ax) en Leentje Kreikamp.

Vermeld bij zijn geboorte: des morgens half vier, huis A 125. Getuige bij de aangifte Andries van Willigenburg, 27 jaren, landbouwer. Hij vertrok op 16.9.193 naar Amersfoort. Zij woonden in de Lange Beekstraat 25. Later verhuisden zij naar Nijkerk.

De familie verhuisde midden jaren '50 van de Lange Beekstraat naar Coninckstraat 31-I te Amersfoort. Die verhuizing hield verband met een nieuwe functie van Gijsbertus, hij werd namelijk binnenvader van de Stichting Armen de Poth en beheerde in die kwaliteit een hofje in Amersfoort. Op de website van de stichting ( www.armendepoth.nl ) is een foto van Gijsbertus te vinden in de bakkerij. Hij is de man bij de oven. Voorts heeft Gijsbertus ook een groot aantal jaren de functie van marktmeester in Amersfoort bekleed.
Hij is getrouwd te Amersfoort op 12 september 1935, op 27-jarige leeftijd met Jacoba Hendrika Heilijgers (25 jaar oud), geboren te Amersfoort op 15 december 1909, overleden te Nijkerk (Gelderland) op 6 december 1984, 74 jaar oud, dochter van Martinus Everardus Johannes Cornelis Heilijgers (winkelier) en Johanna Maria Wolf. Uit dit huwelijk:
 1. Leentje van Willigenburg, boekhoudster, reisleidster, geboren te Amersfoort op 27 september 1937, wonende te Nijkerk (Gelderland).
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 24 december 1969, op 32-jarige leeftijd met G. Bernouw.
 2. Johanna Maria van Willigenburg, lerares verzorgingsleer streekschool, geboren te Amersfoort op 26 januari 1940, wonende te Hoogland (Utrecht).
  Een van haar kinderen, Johanna Maria geboren 14.12.1968, nam na de scheiding van haar ouders de familienaam "Van Willigenburg" aan.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 26 november 1963, op 23-jarige leeftijd met Marinus van Velden (28 jaar oud), geboren te Wateringen op 17 juni 1935, zoon van Adrianus van Velden en Pieternella van den Bergh.
 3. Everardus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 28 oktober 1943, volgt onder XIII-t.

XII-ae Gerritje van Willigenburg, geboren te Hoogland (Utrecht) op 11 oktober 1909, dochter van Everardus van Willigenburg (XI-ax) en Leentje Kreikamp. Zij is getrouwd te Hoogland (Utrecht) op 24 april 1935, op 25-jarige leeftijd met Willem Kreikamp (31 jaar oud), landbouwer, veehouder, geboren te Amersfoort op 1 oktober 1903, overleden aldaar op 11 november 1980, 77 jaar oud, zoon van Jan Kreikamp (landbouwer) en Petertje van Drie. Uit dit huwelijk:

 1. Petertje Kreikamp, geboren te Amersfoort op 19 februari 1936, overleden aldaar op 20 februari 1936, 1 dag oud.
 2. Levenloos Kreikamp, geboren te Amersfoort op 12 december 1940, overleden aldaar op 12 december 1940.
 3. Everardus Kreikamp.

XII-af Hendrik de Geus, fabrieksarbeider, geboren te Arnhem op 5 december 1904, overleden aldaar op 16 mei 1944, 39 jaar oud, zoon van Antonia de Geus (koetsier en arbeider) en Antonia Everarda van Willigenburg (XI-ay). Hij was gehuwd met Eldertina Kok, geboren te Woerden (Utrecht) op 8 maart 1901, dochter van Pieter Kok en Neeltje Batelaan. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos de Geus, geboren te Arnhem op 15 oktober 1941, overleden aldaar op 15 oktober 1941.

XII-ag Arie Christiaan Quint, leerling-machinist en ondermachinist, geboren te Utrecht op 25 augustus 1884, zoon van Arie Quint (XI-be) en Berendina Smit. Hij is getrouwd te Utrecht op 18 november 1903, op 19-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Utrecht op 29 juli 1926 van) Cornelia van der Veer (19 jaar oud), geboren te Montfoort in het jaar 1884, dochter van Jan Cornelis van der Veer en Teuntje van Heezik. Uit dit huwelijk:

 1. Arie Christiaan Quint, geboren te Baarn (Utrecht) op 20 april 1904.
  Hij is getrouwd te Waddinxveen (ZH) op 18 april 1930, op 25-jarige leeftijd met Catharina Johanna Alberta Bosman (27 jaar oud), geboren te Zwolle in het jaar 1903, dochter van Hendrikus Bosman en Berendina Wolters.
 2. Jan Cornelis Quint, geboren te Utrecht op 12 maart 1905, overleden aldaar op 1 april 1905, 20 dagen oud.
 3. Johanna Cornelia Quint, geboren te Zwolle op 22 augustus 1906, overleden aldaar op 23 september 1906, 32 dagen oud.
 4. Bernardina Quint, geboren te Zwolle op 28 september 1907.
 5. Jan Cornelis Quint, geboren te Zwolle op 11 april 1912, overleden aldaar op 13 april 1912, 2 dagen oud.
Hij is getrouwd te Hoek van Holland op 25 januari 1929, op 44-jarige leeftijd (2) met Aaltje van Dijk (42 jaar oud), geboren te Zwolle in het jaar 1887, dochter van Klaas van Dijk en Hendrikje Doorneweerd.

XII-ah Reijer van den Brink, zoon van Jan van den Brink (fabrieksarbeider en slijper op een knopenfabriek) en Evertje van Wilgenburg (XI-cj). Hij was gehuwd met Geertje van den Akker. Uit dit huwelijk:

 1. Evelien van den Brink.

XII-ai Teunis de Vries, olieslager, pakhuisknecht, graanhandelaar en timmerman, geboren te Hoogland (Utrecht) op 10 oktober 1906, overleden te Amersfoort op 5 december 1980, 74 jaar oud, zoon van Bertus de Vries (arbeider) en Jannetje van Willigenburg (XI-cl). Hij is getrouwd te Amersfoort met Jannetje van de Steeg, geboren te Amersfoort op 27 oktober 1913, overleden aldaar op 24 januari 1981, begraven te Leusden (Utrecht), 67 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Bertus de Vries, volgt onder XIII-u.
 2. Jan de Vries.

XII-aj Hendrikus Lubbertus van Willigenburg, bedrijfschef, directeur staalfabriek te Klundert, geboren te Amersfoort op 15 januari 1914, overleden te Apeldoorn op 18 juni 1988, begraven aldaar op 23 juni 1988, 74 jaar oud, zoon van Lubbert van Willigenburg (XI-cm) en Maria Nijeboer.

Hij vertrok naar Soest op 31.5.1939, later naar Klundert. Ten gevolge van de watersnood verhuisde het gezin in 1953 naar Apeldoorn.
Hij is getrouwd te Enkhuizen op 25 mei 1939, op 25-jarige leeftijd met Berendina Jacoba Schuijt (27 jaar oud), geboren te Enkhuizen op 10 april 1912, overleden te Apeldoorn op 5 augustus 1986, begraven aldaar op 9 augustus 1986, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Berendina van Willigenburg, geboren te Soesterberg op 26 april 1940, wonende te Tholen.
  Zij is getrouwd te Apeldoorn op 29 augustus 1969, op 29-jarige leeftijd met Hendrik Arie van der Munnik (31 jaar oud), burgemeester van Tholen, geboren te Loppersum op 19 april 1938, zoon van Jan Daniël van der Munnik en Trijntje de Vries.
 2. Berendina Jacoba van Willigenburg, geboren te Giessendam op 9 oktober 1943, wonende te Pijnacker (ZH).
  Zij is getrouwd te Apeldoorn op 10 mei 1968, op 24-jarige leeftijd met Heert Johannes Dorus Piersma (26 jaar oud), wetenschappelijk medewerker ruimtevaart TU Delft, geboren te Groningen op 26 mei 1941, zoon van Coenraad Pieter Piersma en Grietje Alberta Kleefman.

XII-ak Teunis Rijk van Willigenburg, werkzaam bij de NS, geboren te Amersfoort op 14 oktober 1915, overleden aldaar op 3 mei 1994, 78 jaar oud, zoon van Lubbert van Willigenburg (XI-cm) en Maria Nijeboer. Hij is getrouwd te Amersfoort op 25 mei 1944, op 28-jarige leeftijd met Berendina Verhoef (29 jaar oud), geboren te Ede (Gld) op 17 januari 1915, overleden te Amersfoort op 9 december 1996, 81 jaar oud, dochter van Berend Verhoef en Harmanna Rijnders. Uit dit huwelijk:

 1. Lubbertus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 18 januari 1946, volgt onder XIII-v.
 2. Berend van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 26 mei 1949, volgt onder XIII-w.
 3. Harmanna Maria van Willigenburg, bejaardenhulp thuiszorg, geboren te Amersfoort op 11 oktober 1955, wonende aldaar.
  Zij is getrouwd te Amersfoort op 4 december 1981, op 26-jarige leeftijd met Paulus Antonius de Graaf (23 jaar oud), automonteur, geboren te Amersfoort op 19 december 1957, zoon van Jan de Graaf en Cornelia Mol.

XII-al Johan van Willigenburg, hoofdcommies belastingdienst te Utrecht, geboren te Amersfoort op 17 juni 1924, overleden aldaar op 19 november 1988, 64 jaar oud, zoon van Lubbert van Willigenburg (XI-cm) en Maria Nijeboer. Hij is getrouwd te Amersfoort op 14 juli 1954, op 30-jarige leeftijd met Johanna Lamberta van Wijk (31 jaar oud), geboren te Amersfoort op 5 januari 1923, dochter van Lambertus van Wijk en Johanna van den Heuvel. Uit dit huwelijk:

 1. Lubbertus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 11 juni 1955, volgt onder XIII-x.
 2. Johannes Lambertus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 22 maart 1958, volgt onder XIII-y.

XII-am Adrianus Jan van Willigenburg, geboren te Amsterdam op 22 mei 1907, overleden aldaar op 14 februari 1981, 73 jaar oud, zoon van Adrianus van Willigenburg (XI-cn) en Maria van Dijkhuizen. Hij was gehuwd met Klaziena Theresia Maria Meijer. Uit dit huwelijk:

 1. Richard van Willigenburg, volgt onder XIII-z.

XII-an Gerrit van Willigenburg, kleermaker, geboren te Amsterdam op 26 november 1908, overleden te Blokker (NH) op 10 juni 2000, 91 jaar oud, zoon van Adrianus van Willigenburg (XI-cn) en Maria van Dijkhuizen. Hij is getrouwd te Amsterdam op 27 januari 1932, op 23-jarige leeftijd met Carolina Antonia de Meij (23 jaar oud), geboren te Amsterdam op 8 oktober 1908, overleden te Hoorn op 24 april 1987, 78 jaar oud, dochter van Johannes Hendrikus de Meij (vuurstoker) en Maria Lhoiest. Uit dit huwelijk:

 1. Cor van Willigenburg.
 2. John van Willigenburg.
 3. Alfred van Willigenburg.
 4. Olga van Willigenburg.
 5. Ferry van Willigenburg.
 6. Franciscus Wilhelmus van Willigenburg.

XII-ao Adrianus van Willigenburg, geboren te Amsterdam op 20 maart 1911, overleden te Almere op 13 januari 1955, 43 jaar oud, zoon van Adrianus van Willigenburg (XI-cn) en Maria van Dijkhuizen. Hij was gehuwd met Johanna Wilhelmina Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Harry Adrianus van Willigenburg, volgt onder XIII-aa.

XII-ap Jansje van Willigenburg, dochter van Adrianus van Willigenburg (XI-cn) en Maria van Dijkhuizen. Zij was gehuwd met Jan Willem de Kruijff. Uit dit huwelijk:

 1. Willy de Kruijff.
  Hij was gehuwd met R. Lippens.
 2. Jan Willem de Kruijff, volgt onder XIII-ab.

XII-aq Gerard van Willigenburg, zoon van Adrianus van Willigenburg (XI-cn) en Maria van Dijkhuizen. Hij was gehuwd met Berendje de Vries, dochter van Jetze de Vries en Sietje Hamwijk. Uit dit huwelijk:

 1. Louise Yvonne van Willigenburg, volgt onder XIII-ac.
 2. Hans van Willigenburg, volgt onder XIII-ad.

XII-ar Willy van Willigenburg, dochter van Adrianus van Willigenburg (XI-cn) en Maria van Dijkhuizen. Zij was gehuwd met Leendert de Man. Uit dit huwelijk:

 1. Rudi de Man.
 2. Inge de Man.
  Zij was gehuwd met haar neef Jan Willem de Kruijff, volgt onder XIII-ab.

XII-as Anthonia van Willigenburg, dochter van Adrianus van Willigenburg (XI-cn) en Maria van Dijkhuizen. Zij was gehuwd met William van 't Hout. Uit dit huwelijk:

 1. Majella van 't Hout.
 2. Peter van 't Hout.

XII-at Johan Rudolph van Willigenburg, 1e stuurman, later havenmeester in Scheveningen., geboren te Amersfoort op 28 juni 1924, wonende te Rijswijk, zoon van Jan van Willigenburg (XI-cp) en Juliana Augusta ten Hoedt.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Intervieuw Haagsche Courant 1 juli 1959, Haagsch Dagblad 31 juli 1959, over de binnenscheepvaart in Den Haag 29 juli 1960, over zijn vak: Haagsch Dagblad 5 juli 1962.
Hij is getrouwd te Batavia (Nederlands Oost Indië) op 27 januari 1948, op 23-jarige leeftijd met Joyce Dito (20 jaar oud), geboren te Batavia (Nederlands Oost Indië) op 23 april 1927, dochter van Willem Dito (procuratiehouder) en Wilhelmina Frederika Jacobs. Uit dit huwelijk:
 1. Arnout Sven van Willigenburg, geboren te Batavia (Nederlands Oost Indië) op 6 december 1949, volgt onder XIII-ae.
 2. Axel Reinout van Willigenburg, geboren te Hoek van Holland op 27 april 1953, volgt onder XIII-af.
 3. Archibald Lars van Willigenburg, geboren te Delft op 4 januari 1961, volgt onder XIII-ag.

XII-au Antonie Gerard van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 17 januari 1935, wonende te Waddinxveen, zoon van Antonie van Willigenburg (XI-cr) en Geertruida Petronella ten Hoedt. Hij is getrouwd te Rotterdam met Apollonia Adriana Jenneke Rijsdijk, geboren te Rotterdam op 24 december 1938, dochter van Jan Rijsdijk en Jenneke Jannetje van Driel. Uit dit huwelijk:

 1. Sander Antonie van Willigenburg, geboren te Gouda op 25 februari 1967, volgt onder XIII-ah.
 2. Marjolijne Aplonia van Willigenburg, geboren te Gouda op 29 mei 1969, wonende aldaar en te Waddinxveen.
  Zij is getrouwd te Gouda op 29 april 1995, op 25-jarige leeftijd met Herman van der Hoek (40 jaar oud), geboren te den Haag op 14 maart 1955, zoon van Jan Willem van der Hoek en Mensina Koning.

XII-av Rudolph Johan van Willigenburg, electrotechnicus, geboren te Amersfoort op 11 juni 1941, wonende te Nijkerk (Gelderland), zoon van Antonie van Willigenburg (XI-cr) en Geertruida Petronella ten Hoedt. Hij is getrouwd te Amersfoort op 30 december 1965, op 24-jarige leeftijd met Janna Mol (21 jaar oud), geboren te Amersfoort op 4 maart 1944, overleden te Utrecht op 2 augustus 2007, 63 jaar oud, dochter van Hellebart Mol en Hendrika Vlijm. Uit dit huwelijk:

 1. Rudolph Patrick van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 29 december 1967, volgt onder XIII-ai.
 2. Edwin Marc van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 12 maart 1970, volgt onder XIII-aj.

XII-aw Hesselina van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 27 december 1926, wonende aldaar, dochter van Reijer van Willigenburg (XI-cs) en Hesselina van Plateringen. Zij is getrouwd te Amersfoort op 29 augustus 1958, op 31-jarige leeftijd met Hendrik Craanen (25 jaar oud), geboren te Amersfoort op 5 juli 1933, overleden aldaar op 30 juni 1989, 55 jaar oud, zoon van Johan Antoon Craanen en Annigje van der Leeden. Uit dit huwelijk:

 1. Annelien Craanen, geboren op 19 februari 1959.
 2. Marianne Craanen, geboren op 12 juni 1961.
 3. Henk Craanen, geboren op 4 november 1962.
 4. Anita Craanen, geboren op 17 oktober 1963.

XII-ax Jan van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 27 oktober 1928, zoon van Cornelis van Willigenburg (XI-ct) en Teunisje de Bree. Hij is getrouwd te Amersfoort op 18 juli 1957, op 28-jarige leeftijd met Truus Lambrechts (26 jaar oud), geboren te Amersfoort op 25 januari 1931. Uit dit huwelijk:

 1. Eric Harald Jan van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 27 juni 1960.

XIII-a Hendrik van Mourik, geboren te Hilversum in het jaar 1910, overleden aldaar op 6 juli 1947, 37 jaar oud, zoon van Willem Dirk van Mourik en Niesje van Willigenburg (XII-f). Hij was gehuwd met Aagje Lubbertje Hendrika Hooier, geboren op 8 maart 1914, overleden te Hilversum op 11 maart 1997, 83 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Riek van Mourik.
 2. Niesje van Mourik.

XIII-b Matheus van Willigenburg, kolenhandelaar, wonende te Hilversum, zoon van Roelof van Willigenburg (XII-g) en Johanna Catharina Loekemeijer. Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Dirk van Willigenburg, wonende te Bussum (NH).

XIII-c Gijsbertus Jozef Louis van Willigenburg, hoofdinspecteur Rijksbelastingen, geboren te den Haag op 9 februari 1925, wonende te Oegstgeest, zoon van Louis Gijsbertus van Willigenburg (XII-u) en Maria Jacoba Westerbaan. Hij is getrouwd te den Haag op 21 mei 1951, op 26-jarige leeftijd met Gerardina Schapink (25 jaar oud), onderwijzeres, geboren te den Haag op 19 juli 1925, dochter van Andries Johan Schapink (hoofdcommies Ministerie van Waterstaat) en Alberdina Nijhoff (facturiste Brocades). Uit dit huwelijk:

 1. Louis Gerard van Willigenburg, geboren te Leiden op 21 juli 1958, volgt onder XIV-a.
 2. Andries Johan van Willigenburg, geboren te Utrecht op 20 december 1963, volgt onder XIV-b.

XIII-d Johan Willem Gijsbert van Willigenburg, administrateur technische school, geboren te den Haag op 19 februari 1921, wonende te Castricum, zoon van Johannes Hendrikus Petrus van Willigenburg (XII-v) en Mina Elizabeth Cornelia Schild. Hij is getrouwd te Amsterdam op 16 januari 1946, op 24-jarige leeftijd met Johanna Valentina Bobbe (22 jaar oud), telefoniste, geboren te den Haag op 23 maart 1923, dochter van Jacob Bobbe (verzekeringsadviseur) en Catharina Maria Hoos. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Pieter van Willigenburg, geboren te Amsterdam op 17 januari 1947, volgt onder XIV-c.
 2. Catharina Maria van Willigenburg, geboren te Amsterdam op 1 oktober 1952, volgt onder XIV-d.

XIII-e Nellie van Willigenburg, telefoniste, geboren te den Haag op 24 september 1927, wonende te Wassenaar, dochter van Johannes Hendrikus Petrus van Willigenburg (XII-v) en Mina Elizabeth Cornelia Schild. Zij is getrouwd te den Haag op 28 mei 1954, op 26-jarige leeftijd met Hendrikus Nieuwenhout (29 jaar oud), majoor medische dienst Marine, geboren te den Haag op 16 april 1925, overleden te Wassenaar op 2 januari 1989, 63 jaar oud, zoon van Hendrikus Nieuwenhout (boekbinder) en Elisabeth Clasina de Moet. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Richard Nieuwenhout, geboren te den Haag op 20 november 1956, volgt onder XIV-e.
 2. Yolande Eleonore Nieuwenhout, geboren te Katwijk op 10 april 1959, volgt onder XIV-f.
 3. Irene Patricia Nieuwenhout, geboren te Wassenaar op 7 september 1963.

XIII-f Pieter van Willigenburg, stuurman grote vaart/havenloods, geboren te den Haag op 3 april 1929, wonende te Breda, zoon van Johannes Hendrikus Petrus van Willigenburg (XII-v) en Mina Elizabeth Cornelia Schild. Hij is getrouwd te den Haag op 26 mei 1955, op 26-jarige leeftijd (1) met Ilse Susanne Landsberg (25 jaar oud), verpleegkundige, geboren te Landsberg an der Warthe (Duitsland) op 3 april 1930, overleden te Voorburg op 28 april 1959, 29 jaar oud, dochter van Erich Robert Hermann Landsberg (apotheker) en Auguste Luise Ilse Schaefer (röntgenologe). Uit dit huwelijk:

 1. Constanze Susanne van Willigenburg, geboren te den Haag op 7 augustus 1956, volgt onder XIV-g.
 2. Petra Marian van Willigenburg, medewerkster verzorgingshuis, geboren te Voorburg op 27 april 1959, wonende te Vogelwaarde.
  Zij is getrouwd te Dedemsvaart op 26 februari 1988, op 28-jarige leeftijd met Pieter Jan van Westrenen (29 jaar oud), assistent-bedrijfsleider, geboren te Rotterdam op 4 oktober 1958, zoon van Jacobus van Westrenen (werkzaam in de autobranche) en Adriana Burggraaff.
Hij is getrouwd te Voorburg op 14 juni 1960, op 31-jarige leeftijd (2) met Thea Lem (32 jaar oud), administratief medewerkster, geboren te Rotterdam op 12 februari 1928, dochter van Theodorus Johannes Josephus Lem (eigenaar handelsonderneming) en Maria Margaretha Brons. Uit dit huwelijk:
 1. Robert Jeroen van Willigenburg, geboren te Scheveningen op 16 oktober 1960, volgt onder XIV-h.
Hij is daarnaast getrouwd te Vlaardingen op 27 september 1972, op 43-jarige leeftijd (3) met Anneke Cornelia Schipper (37 jaar oud), secretaresse, geboren te Oud Gastel op 15 april 1935, dochter van Cornelis Schipper (ondernemer) en Aagje Johanna van Overhagen.

XIII-g Corrie van Willigenburg, physiotherapeut, geboren te den Haag op 31 december 1933, wonende te Kapellen (België), dochter van Johannes Hendrikus Petrus van Willigenburg (XII-v) en Mina Elizabeth Cornelia Schild. Zij is getrouwd te den Haag op 29 maart 1956, op 22-jarige leeftijd met Boudewijn Santerse (25 jaar oud), physiotherapeut, geboren te den Haag op 15 april 1930, zoon van Johannes Albertus Snaterse (aannemer) en Margaretha Elisabeth Naumann.

Voorheen droeg hij de familienaam Snaterse.
Uit dit huwelijk:
 1. Alexander Boudewijn Santerse, arts, geboren te den Haag op 17 februari 1962.
 2. Annemieke Erika Santerse, geboren te den Haag op 7 oktober 1963, volgt onder XIV-i.

XIII-h Maria Johanna van Willigenburg, Marianne, telefoniste PTT, geboren te den Haag op 25 februari 1926, wonende te Bergen op Zoom, te Steenbergen, te Rijswijk, te Kattendijke en te Wilhelminadorp, overleden te Tilburg op 24 oktober 2001, 75 jaar oud, dochter van Andries van Willigenburg (XII-w) en Gerarda Maria Saraber, Gerrie. Zij is getrouwd te Wilhelminadorp op 6 oktober 1950, op 24-jarige leeftijd met Jan de Jonge (25 jaar oud), ambtenaar PTT, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), wonende te Bergen op Zoom, te Goes en te Steenbergen, overleden op 21 oktober 1999, begraven te Bergen op Zoom op 25 oktober 1999 Begraafplaats Holleweg, 74 jaar oud, zoon van Jan de Jonge (ambtenaar PTT en telegraafambtenaar) en Jozina Pieternella Valkier.

Het gezin woonde in Breda Drie Hoefijzerstraat 11, Archimedesstraat 9; in Steenbergen Nicolaas Peckstraat 2, Hyacinthstraat 2 en in Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Jan de Jonge, Fred, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, volgt onder XIV-j.
 2. Job Michiel de Jonge, geboren te Breda op 24 november 1954, volgt onder XIV-k.
 3. Irene Marianne de Jonge, bibliothecaris bij de Dienst Openbare Bibliotheek, geboren te Breda op 3 mei 1958, wonende te den Haag.

XIII-i Andrea de Vries, kapster, geboren te Rijswijk op 1 maart 1936, wonende aldaar, dochter van Andries van Willigenburg (XII-w) en Helena de Vries. Zij is getrouwd te Rijswijk op 16 juli 1958, op 22-jarige leeftijd met Gerardus Cornelis Hendriks (23 jaar oud), geboren op 9 december 1934, zoon van Henk Hendriks en Sien Mastenbroek. Uit dit huwelijk:

 1. Hank Hendriks, geboren te Rijswijk op 30 april 1963, volgt onder XIV-l.
 2. Rick Hendriks, pianoleraar, geboren te Rijswijk op 3 mei 1965.
  Hij woont nu samen met Suzanne.

XIII-j Nellie Barbara de Vries, kantoorbediende, geboren te Rijswijk op 1 maart 1937, wonende te Oud Gastel, dochter van Andries van Willigenburg (XII-w) en Helena de Vries. Zij is getrouwd te Rijswijk op 9 mei 1958, op 21-jarige leeftijd met Abel van den Bos (24 jaar oud), geboren op 26 september 1933, zoon van Rinus Pieter van den Bos en Annechiena Alida de Haan. Uit dit huwelijk:

 1. Danielle van den Bos, geboren te Voorburg op 8 februari 1968, volgt onder XIV-m.
 2. Viola van den Bos, geboren te Voorburg op 23 februari 1969, volgt onder XIV-n.
 3. Victor van den Bos, geboren te Voorburg op 20 november 1970, volgt onder XIV-o.
 4. Desiree van den Bos, geboren te Voorburg op 25 april 1974, wonende te Oud Gastel.
  Zij is getrouwd te Oud Gastel op 11 juli 1997, op 23-jarige leeftijd met Spencer Lips.

XIII-k André van Willigenburg, financieel controleur (Min. van WVC), geboren te Rijswijk op 4 maart 1939, wonende aldaar, zoon van Andries van Willigenburg (XII-w) en Helena de Vries. Hij is getrouwd te Rijswijk op 20 maart 1964, op 25-jarige leeftijd met Janny Oosterwijk (20 jaar oud), geboren op 20 september 1943, dochter van Teunis Oosterwijk en Johanna Maria Meelker. Uit dit huwelijk:

 1. André van Willigenburg, chemisch ingenieur, geboren te Voorburg op 17 januari 1965, wonende te Voorschoten.
  Hij is getrouwd te Voorschoten op 11 mei 1994, op 29-jarige leeftijd met Ada Prins.
 2. Robert van Willigenburg, journalist, geboren te Rijswijk op 28 juni 1967.
  Hij woont nu samen met Alexandra Scheltema.
 3. Manda van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 9 februari 1969, volgt onder XIV-p.

XIII-l Marijke Dorothea van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 5 februari 1942, wonende te Hoogeveen, dochter van Andries van Willigenburg (XII-w) en Helena de Vries. Zij is getrouwd te Rijswijk op 19 juni 1964, op 22-jarige leeftijd met John Rombouts (22 jaar oud), geboren op 23 december 1941, zoon van Charles Godefridus Rombouts en Maria Magdalena Appolonia Grombbee. Uit dit huwelijk:

 1. Esther Rombouts, geboren te den Haag op 18 juni 1967, volgt onder XIV-q.
 2. Luke John Rombouts, betontimmerman, geboren te Voorburg op 19 maart 1970, wonende te Berghuizen.
  Hij woont nu samen met Jolande Norg.

XIII-m Robert Jan Gijsbert van Willigenburg, veiligheidskundige bij PTT Telecom, geboren te Rijswijk op 29 november 1943, wonende te Hoogezand, zoon van Andries van Willigenburg (XII-w) en Helena de Vries. Hij is getrouwd te Monster (ZH) op 14 februari 1967, op 23-jarige leeftijd met Toos Heskes (22 jaar oud), geboren op 1 juni 1944, dochter van David Heskes en Rika de Gier. Uit dit huwelijk:

 1. Yvonne Helena van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 12 mei 1968, volgt onder XIV-r.
 2. Robert-Jan van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 18 mei 1969, volgt onder XIV-s.

XIII-n Pieter Cornelis van Willigenburg, electrotechnicus bij Shell Moerdijk, geboren te Rijswijk op 22 april 1945, wonende te Oudenbosch (NB), zoon van Andries van Willigenburg (XII-w) en Helena de Vries. Hij is getrouwd te Rijswijk op 17 januari 1968, op 22-jarige leeftijd met Jannie Endlich (19 jaar oud), geboren te den Haag op 22 augustus 1948, dochter van Fredericus Antonius Valentinus Endlich en Margrietha Marijna Krul. Uit dit huwelijk:

 1. Sylvia Johanna Jacqueline van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 4 april 1971, volgt onder XIV-t.
 2. Richard van Willigenburg, meet- en regeltechnicus, geboren te Oudenbosch (NB) op 26 januari 1974, wonende aldaar.
  Hij woont nu samen met Natasja van Oers.

XIII-o Bob van Willigenburg, computertechnicus, geboren te Rijswijk op 15 juli 1951, wonende te Tilburg, natuurlijke zoon van Andries van Willigenburg (XII-w) en Cornelia Lammechiena Mouwen.

In het geboorteregister van Rijswijk (ZH) ingeschreven als Bob Mouwen.
Hij is getrouwd te Tilburg op 10 februari 1978, op 26-jarige leeftijd met Jovanka Ljubinkovic (27 jaar oud), geboren te Jarak Giludinici (Joegoslavië) op 16 september 1950, dochter van Lazer Ljubinkovic en Helena Paowic. Uit dit huwelijk:
 1. Sabrina van Willigenburg, onderzoeker Faculteit Rechtsgeleerdheid Tilburg en meester in de rechten, geboren te Tilburg op 24 november 1978.
 2. Sander van Willigenburg, geboren te Tilburg op 20 september 1986.

XIII-p Anthony Verkroost, cineast, geboren te Rijswijk op 15 oktober 1936, wonende te Amersfoort, zoon van Johannes Cornelis Verkroost (aannemer) en Carolina Christina Georgine van Willigenburg (XII-x). Hij is getrouwd te Maastricht in het jaar 1969, op 33-jarige leeftijd (1) met Netty Cobben. Hij woonde samen (2) met Ineke Fredriks, geboren te Schiedam op 14 maart 1947, dochter van W.F. Fredriks en E.V.L. de Jong.
Uit deze relatie:

 1. Bor Waldemar Anthony Verkroost, geboren te Rijswijk op 16 maart 1978.

XIII-q Andries van Willigenburg, adjunct-directeur beroepsonderwijs te Epe, geboren te Hoogland (Utrecht) op 14 januari 1940, wonende te Vaassen, zoon van Andries van Willigenburg (XII-ac) en Richarda Kleinhoven. Hij is getrouwd te Amersfoort op 8 juni 1966, op 26-jarige leeftijd met Eva Maria Fecken (28 jaar oud), geboren te Remscheid op 13 augustus 1937. Uit dit huwelijk:

 1. Uwe van Willigenburg, bankemployé, geboren te Wuppertal (Duitsland) op 22 mei 1963, wonende te Amsterdam.
 2. Volker van Willigenburg, logistiek medewerker, geboren te Nijmegen op 20 oktober 1969, wonende te Apeldoorn.
  Hij woont nu samen met Ilze Bosman.
 3. Nicole van Willigenburg, geboren te Nijmegen op 16 december 1972, overleden te Vaassen op 1 mei 1984, begraven aldaar op 4 mei 1984, 11 jaar oud.

XIII-r Albertus van Willigenburg, veehouder, geboren te Amersfoort op 2 januari 1944, wonende te Oudehaske, zoon van Andries van Willigenburg (XII-ac) en Richarda Kleinhoven. Hij is getrouwd te Joure op 20 mei 1968, op 24-jarige leeftijd met Corneliske Berger (20 jaar oud), geboren te Oudehaske op 26 december 1947, dochter van Thijmen Berger en Gettje Visser. Uit dit huwelijk:

 1. André Theo Christiaan van Willigenburg, geboren te Oudehaske op 2 juni 1969, volgt onder XIV-u.
 2. Theo Albertus van Willigenburg, vrachtwagenchauffeur, geboren te Oudehaske op 7 januari 1971, wonende te Akkrum.
  Hij woont nu samen met Helena de Wolff, geboren te Scharsterbrug op 21 juli 1975.
 3. Richarda Gettina van Willigenburg, assistent drogist, geboren te Oudehaske op 30 juli 1975, wonende te Rotsterhaule.
  Zij woont nu samen met Hendrik Egbert Kuipers, vrachtwagenchauffeur, geboren op 1 maart 1973.

XIII-s Richard van Willigenburg, gemeenteambtenaar, geboren te Amersfoort op 22 mei 1945, wonende te Joure, zoon van Andries van Willigenburg (XII-ac) en Richarda Kleinhoven. Hij is getrouwd te Heerenveen op 14 oktober 1971, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Bosma (23 jaar oud), geboren te Oudehaske op 31 januari 1948, dochter van Sieben Bosma en Aafje Idzenga. Uit dit huwelijk:

 1. Aafje Elisabeth van Willigenburg, cassière, geboren te Joure op 24 december 1972, wonende aldaar.
  Zij woont nu samen met Michiel Mink, gemeenteambtenaar.

XIII-t Everardus van Willigenburg, calculator bij Boskalis, geboren te Amersfoort op 28 oktober 1943, wonende te Chandler's Ford, Winchester, zoon van Gijsbertus van Willigenburg (XII-ad) en Jacoba Hendrika Heilijgers. Hij was gehuwd met Judy-Ann Haslam, secretaresse, geboren te Calcutta op 12 september 1945. Uit dit huwelijk:

 1. Stephanie Jane van Willigenburg, geboren op 18 november 1972.
 2. Michelle Louise van Willigenburg, geboren op 6 december 1976.

XIII-u Bertus de Vries, zoon van Teunis de Vries (XII-ai) en Jannetje van de Steeg. Hij was gehuwd met Maria Elisabeth Margaretha Verwindt, dochter van Hendrik Verwindt en Elisabeth Maria Margaretha Hinten.
(Zij was later gehuwd met Eduard Francois Baerveldt.) Uit dit huwelijk:

 1. Ronaldus Tuenis Jan de Vries, volgt onder XIV-v.
 2. Bertus Erik Sebastiaan de Vries.

XIII-v Lubbertus van Willigenburg, verwarmingsmonteur, geboren te Amersfoort op 18 januari 1946, wonende te Driebruggen (bij Woerden), zoon van Teunis Rijk van Willigenburg (XII-ak) en Berendina Verhoef. Hij is gehuwd (1) met Marian van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Paul van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 17 oktober 1970.
 2. Monique van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 19 januari 1975.
Hij woont nu samen (2) met Wil Berger.

XIII-w Berend van Willigenburg, machinist NS, geboren te Amersfoort op 26 mei 1949, wonende te Hoogland (Utrecht), zoon van Teunis Rijk van Willigenburg (XII-ak) en Berendina Verhoef. Hij is getrouwd te Amersfoort op 23 maart 1978, op 28-jarige leeftijd met Jacoba Elisabeth Gijtenbeek (22 jaar oud), geboren te Amersfoort op 18 augustus 1955. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Berendina Elisabeth van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 6 september 1979.
 2. Mara Jacoba van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 17 maart 1981.

XIII-x Lubbertus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 11 juni 1955, wonende te Haarlem, zoon van Johan van Willigenburg (XII-al) en Johanna Lamberta van Wijk. Hij is getrouwd te Amsterdam op 17 oktober 1983, op 28-jarige leeftijd met Karin Gouverneur. Uit dit huwelijk:

 1. Lucas van Willigenburg, geboren te Amsterdam op 5 mei 1984.
 2. Job van Willigenburg, geboren te Haarlem op 11 februari 1987.
 3. Hester van Willigenburg, geboren te Haarlem op 21 oktober 1991.
 4. Boaz van Willigenburg, geboren te Haarlem op 4 maart 1994.

XIII-y Johannes Lambertus van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 22 maart 1958, wonende aldaar, zoon van Johan van Willigenburg (XII-al) en Johanna Lamberta van Wijk. Hij is getrouwd te Amersfoort op 12 mei 1995, op 37-jarige leeftijd met Carla Kempf. Uit dit huwelijk:

 1. Raymon Johan van Willigenburg, geboren te Amersfoort op 19 februari 1989.

XIII-z Richard van Willigenburg, zoon van Adrianus Jan van Willigenburg (XII-am) en Klaziena Theresia Maria Meijer. Hij was gehuwd met C M van der Lugt. Uit dit huwelijk:

 1. Franklin van Willigenburg.

XIII-aa Harry Adrianus van Willigenburg, zoon van Adrianus van Willigenburg (XII-ao) en Johanna Wilhelmina Vos. Hij was gehuwd (1) met Albertien Spahr van der Hoek, dochter van Broor Hendrik Pieter Spahr van der Hoek en Gepke de Haan. Uit dit huwelijk:

 1. Marrit van Willigenburg.
 2. Eline van Willigenburg.
Hij was gehuwd (2) met Hilda Koops. Uit dit huwelijk:
 1. Marcel van Willigenburg.

XIII-ab Jan Willem de Kruijff, zoon van Jan Willem de Kruijff en Jansje van Willigenburg (XII-ap). Hij was gehuwd met zijn nicht Inge de Man, dochter van Leendert de Man en Willy van Willigenburg (XII-ar). Uit dit huwelijk:

 1. Amanda de Kruijff.
 2. Mark de Kruijff.

XIII-ac Louise Yvonne van Willigenburg, dochter van Gerard van Willigenburg (XII-aq) en Berendje de Vries. Zij was gehuwd met Antonie Gerrit Roos. Uit dit huwelijk:

 1. Lilian Yolanda Roos.
  Zij was gehuwd met Harry Oenema.
 2. Tanja Ilona Roos.
  Zij was gehuwd met Gert Vendrig.

XIII-ad Hans van Willigenburg, zoon van Gerard van Willigenburg (XII-aq) en Berendje de Vries. Hij was gehuwd met Diny de Haas. Uit dit huwelijk:

 1. Cynthia Bianca van Willigenburg.
 2. Guido Xander van Willigenburg, volgt onder XIV-w.

XIII-ae Arnout Sven van Willigenburg, directielid Dow Europe en directielid CEO, geboren te Batavia (Nederlands Oost Indië) op 6 december 1949, wonende te Rüschlikon (Zürich - Zwitserland), zoon van Johan Rudolph van Willigenburg (XII-at) en Joyce Dito.

Getuige bij zijn huwelijk (o.m.): Axel Reinout van Willigenburg, oud 24 jaar, beroepsmarinier, broer van de bruidegom.
Hij is getrouwd te Rijswijk op 18 maart 1978, op 28-jarige leeftijd met Marion Elizabeth Bostelaar (25 jaar oud), geboren te Waddinxveen op 14 september 1952, dochter van Pieter Carel Bostelaar en Margje Adriana van der Krans. Uit dit huwelijk:
 1. Stephany Nerissa Kiri Cunera van Willigenburg, geboren te Whitby (Nieuw-Zeeland) op 18 april 1979.
 2. Jocelyn Laura May-Ling van Willigenburg, geboren te Hongkong op 10 mei 1982.
 3. Nils Wijbrand Armin Everaert van Willigenburg, geboren te Wollishofen (Zürich - Zwitserland) op 9 februari 1995.

XIII-af Axel Reinout van Willigenburg, luitenant-kolonel, geboren te Hoek van Holland op 27 april 1953, wonende te Veenendaal, zoon van Johan Rudolph van Willigenburg (XII-at) en Joyce Dito.

Getuige bij zijn huwelijk (o.m.): Arnout Sven van Willigenburg, oud 27 jaar, broer van de bruidegom.
Hij is getrouwd te Rijswijk op 28 mei 1977, op 24-jarige leeftijd met Jacoba van der Kooy (22 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 17 oktober 1954, dochter van Hendrik van der Kooy (lid Koninklijke Marechaussee) en Johanna Egbertina van der Meer. Uit dit huwelijk:
 1. Marloes Leonie van Willigenburg, geboren te Duiven (Gelderland) op 31 mei 1981.
 2. Mirko Reijer van Willigenburg, geboren te Capelle aan de IJssel op 15 februari 1983.

XIII-ag Archibald Lars van Willigenburg, projectassistent bij het CBS, geboren te Delft op 4 januari 1961, wonende te den Haag, zoon van Johan Rudolph van Willigenburg (XII-at) en Joyce Dito. Hij was gehuwd met Jacoba van der Kooij. Uit dit huwelijk:

 1. Mirko Reijer van Willigenburg.
 2. Marloes Leonie van Willigenburg.

XIII-ah Sander Antonie van Willigenburg, geboren te Gouda op 25 februari 1967, wonende te Waddinxveen, zoon van Antonie Gerard van Willigenburg (XII-au) en Apollonia Adriana Jenneke Rijsdijk. Hij was gehuwd (1) met Patricia Sabrina Raymonda Riep. Hij woonde samen (2) met Ramona.
Uit deze relatie:

 1. Angelina Jasmijne van Willigenburg, geboren te Gouda op 5 juni 2005.

XIII-ai Rudolph Patrick van Willigenburg, bakker, geboren te Amersfoort op 29 december 1967, wonende te Nijkerkerveen, zoon van Rudolph Johan van Willigenburg (XII-av) en Janna Mol. Hij is getrouwd te Wellington (Nieuw Zeeland) op 1 februari 1994, op 26-jarige leeftijd met Dona Marree Smylie (23 jaar oud), geboren te Christchurch (Nieuw-Zeeland) op 3 juli 1970. Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Leigh van Willigenburg, geboren te Wellington (Nieuw Zeeland) op 2 december 1993.
 2. Carolien Alecia van Willigenburg, geboren te Wellington (Nieuw Zeeland) op 17 december 1994.

XIII-aj Edwin Marc van Willigenburg, specialist netwerkmanagement, geboren te Amersfoort op 12 maart 1970, wonende te Nijkerk (Gelderland), zoon van Rudolph Johan van Willigenburg (XII-av) en Janna Mol. Hij is getrouwd op 17 september 1999, op 29-jarige leeftijd met Annemieke Veenstra (26 jaar oud), software tester, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 24 januari 1973, wonende aldaar, dochter van Atze Jan Frederik Veenstra en Tini Schalk. Uit dit huwelijk:

 1. Sven Olaf van Willigenburg, geboren te Harderwijk (Gelderland) op 12 juli 2003.
 2. Lars Olsen van Willigenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 22 juli 2005, wonende aldaar.
 3. Finn Olivier van Willigenburg, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 21 maart 2008.

XIV-a Louis Gerard van Willigenburg, wetenschappelijk medewerker Univ. Wageningen, geboren te Leiden op 21 juli 1958, wonende te Rhenen, zoon van Gijsbertus Jozef Louis van Willigenburg (XIII-c) en Gerardina Schapink. Hij is getrouwd te Leiden op 17 oktober 1985, op 27-jarige leeftijd met Angela Liduina Maria Duindam (25 jaar oud), röntgenologisch laborante, geboren te Leiden op 6 september 1960, dochter van Petrus Johannes Jozef Duindam (eigenaar schildersbedrijf) en Cornelia Maria van Berge Henegouwen (verpleegkundige). Uit dit huwelijk:

 1. Raisa Cornelia Gerardina van Willigenburg, geboren te Leiden op 16 augustus 1988.
 2. Cindy Gisela van Willigenburg, geboren te Rhenen op 24 april 1991.

XIV-b Andries Johan van Willigenburg, journalist, geboren te Utrecht op 20 december 1963, wonende te Leiden, zoon van Gijsbertus Jozef Louis van Willigenburg (XIII-c) en Gerardina Schapink. Hij heeft nu een relatie met Nicolina Elisa Wirschell, accountmanager, geboren te Rotterdam op 10 oktober 1962, dochter van Willy Petrus Cornelis Wirschell (accountant) en Henrietta Elisabeth Feuth (directiesecretaresse).
Uit deze relatie:

 1. Didier Louis Gijsbertus van Willigenburg, geboren te Leiden op 3 mei 1995.
 2. Veerle Henriette Elisabeth van Willigenburg, geboren te Rotterdam op 27 februari 1998.

XIV-c Henricus Pieter van Willigenburg, informaticus, geboren te Amsterdam op 17 januari 1947, wonende te Alphen aan de Rijn (ZH), zoon van Johan Willem Gijsbert van Willigenburg (XIII-d) en Johanna Valentina Bobbe. Hij is getrouwd te Amstelveen op 28 april 1972, op 25-jarige leeftijd (1) met Machteld Adelheid Bresser (20 jaar oud), medisch analiste, geboren te den Haag op 17 maart 1952, overleden te Alphen aan de Rijn (ZH) op 17 juni 1980, 28 jaar oud, dochter van Anthonie Bresser (personeelschef) en Elisabeth Adriana Cornelia van Koot (chemisch analiste). Hij is getrouwd te Alphen aan de Rijn (ZH) op 23 oktober 1992, op 45-jarige leeftijd (2) met Astrid Veronique Runsink (38 jaar oud), secretaresse, geboren te Benthuizen op 20 september 1954, dochter van Geert Jaxon Albertus Runsink (gemeentesecretaris) en Jansje Maria Hak (secretaresse). Uit dit huwelijk:

 1. Jesse Arthur van Willigenburg, geboren te Alphen aan de Rijn (ZH) op 26 september 1993.

XIV-d Catharina Maria van Willigenburg, medewerkster Openbare Bibliotheek, geboren te Amsterdam op 1 oktober 1952, wonende aldaar, dochter van Johan Willem Gijsbert van Willigenburg (XIII-d) en Johanna Valentina Bobbe. Zij is getrouwd te Tanger op 31 maart 1982, op 29-jarige leeftijd met M'Hand Khalipha (28 jaar oud), geboren te Marokko in het jaar 1954. Uit dit huwelijk:

 1. Khalid Khalipha, geboren te Amsterdam op 24 april 1983.
 2. Naima Khalipha, geboren te Amstelveen op 22 juli 1985.

XIV-e Peter Richard Nieuwenhout, opmaakredacteur, geboren te den Haag op 20 november 1956, wonende te Katwijk, zoon van Hendrikus Nieuwenhout (majoor medische dienst Marine) en Nellie van Willigenburg (XIII-e). Hij is getrouwd te Wassenaar op 10 juli 1987, op 30-jarige leeftijd met Karolina van der Marel (29 jaar oud), verpleegkundige, geboren te Katwijk op 15 juli 1957, dochter van Jacob van der Marel (agrariër) en Maartje van Duijn. Uit dit huwelijk:

 1. Richard Nieuwenhout, geboren te Katwijk op 10 september 1989.
 2. Marc Nieuwenhout, geboren te Katwijk op 16 oktober 1991.

XIV-f Yolande Eleonore Nieuwenhout, stewardess, geboren te Katwijk op 10 april 1959, wonende te Bloemendaal (NH), dochter van Hendrikus Nieuwenhout (majoor medische dienst Marine) en Nellie van Willigenburg (XIII-e). Zij is getrouwd te Amsterdam op 17 juli 1987, op 28-jarige leeftijd met Alfred Leo Schickendantz (28 jaar oud), piloot KLM, geboren te den Haag op 23 februari 1959, zoon van Leonardus Alphonsus Gerardus Schickendantz (quality-manager Paktank) en Sophie Marie Cornelia van de Kraats. Uit dit huwelijk:

 1. Micke Schickendantz, geboren te Haarlem op 14 februari 1992.
 2. Putzy Schickendantz, geboren te Haarlem op 27 augustus 1994.

XIV-g Constanze Susanne van Willigenburg, onderwijzeres, geboren te den Haag op 7 augustus 1956, wonende te Zoetermeer, dochter van Pieter van Willigenburg (XIII-f) en Ilse Susanne Landsberg. Zij is getrouwd te den Haag op 16 mei 1986, op 29-jarige leeftijd met Johannes Erik Smit (24 jaar oud), ambtenaar Rijkspolitie, geboren te Noordwijk op 18 augustus 1961, zoon van Johannes Daniël Smit (beroepsmilitair) en Hendrika Ligt. Uit dit huwelijk:

 1. Quinten Timothy Smit, geboren te den Haag op 2 januari 1988.

XIV-h Robert Jeroen van Willigenburg, bouwvakker, geboren te Scheveningen op 16 oktober 1960, wonende te Amsterdam en te Kloosterzande, zoon van Pieter van Willigenburg (XIII-f) en Thea Lem. Hij woont nu samen met Gerritje van Unen, geboren te Elburg op 30 juli 1959, dochter van Bart van Unen (marktkoopman) en Annie ten Have.
Uit deze relatie:

 1. Mozanne Denizly van Willigenburg, geboren te Amsterdam op 21 oktober 1990.

XIV-i Annemieke Erika Santerse, kandidaat-notaris, geboren te den Haag op 7 oktober 1963, wonende te Leiden, dochter van Boudewijn Santerse (physiotherapeut) en Corrie van Willigenburg (XIII-g). Zij is getrouwd te Ruurlo op 23 augustus 1991, op 27-jarige leeftijd met Tijmen Lenderink (27 jaar oud), arts, geboren te Hoenderloo op 26 mei 1964, zoon van Albert Willem Lenderink (predikant) en Willempje Blokhuis (apothekersassistent). Uit dit huwelijk:

 1. Dimitri Tijmen Lenderink, geboren te Leiden op 27 december 1994.

XIV-j Frederik Jan de Jonge, Fred, bankemployé, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, wonende te Geldrop (NB), te Breda, te Steenbergen en te Eindhoven, zoon van Jan de Jonge (ambtenaar PTT) en Maria Johanna van Willigenburg, Marianne (XIII-h). Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1974, op 22-jarige leeftijd met Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 mei 1954 (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Joanna Raats), wonende te Geldrop (NB), te Steenbergen en te Eindhoven, dochter van Petrus Oerlemans, Piet (ambtenaar PNEM) en Elisabeth Anna Raats, Lies (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Kasper de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, volgt onder XV-a.
 2. Ellen de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, volgt onder XV-b.

XIV-k Job Michiel de Jonge, projectbegeleider/controller, geboren te Breda op 24 november 1954, wonende te Tilburg en te Bergen op Zoom, zoon van Jan de Jonge (ambtenaar PTT) en Maria Johanna van Willigenburg, Marianne (XIII-h). Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 augustus 1977 (getuigen waren Frederik Jan de Jonge en Matthieu Huijsmans), op 22-jarige leeftijd (1) met Henriëtte Huijsmans ook genaamd Hetty (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 juni 1957. Hij is daarnaast getrouwd te Tilburg op 27 december 1995 (getuigen waren Irene Marianne de Jonge en Maria Johanna Groffen), op 41-jarige leeftijd (2) met Cornelia Petronella Susanna Groffen, Corinne (29 jaar oud), intercedent Jeugdwerk Garantieplan, geboren te Bergen op Zoom op 24 juli 1966, wonende te Tilburg, dochter van Johannes Adrianus Groffen en Cornelia de Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Heleen de Jonge, geboren te Tilburg op 11 oktober 1995.
 2. Lars de Jonge, geboren te Tilburg op 15 april 1998.
  Geboren om 20.50, gewicht 3850 gram.

XIV-l Hank Hendriks, geboren te Rijswijk op 30 april 1963, wonende te Waddinxveen, zoon van Gerardus Cornelis Hendriks en Andrea de Vries (XIII-i). Hij is getrouwd te Delft op 15 juni 1990, op 27-jarige leeftijd met Joke Ellen Meerwaldt. Uit dit huwelijk:

 1. Milou Hendriks, geboren te Rijswijk op 3 maart 1994.
 2. Dominique Hendriks, geboren te Waddinxveen op 1 september 1997.

XIV-m Danielle van den Bos, geboren te Voorburg op 8 februari 1968, wonende te Oud Gastel, dochter van Abel van den Bos en Nellie Barbara de Vries (XIII-j). Zij is getrouwd op 1 september 1988, op 20-jarige leeftijd met Walter In 't Veld, zoon van Piet in 't Veld en Plonie Groeneweg. Uit dit huwelijk:

 1. Wesley In 't Veld, geboren te Oud Gastel op 8 december 1991.
 2. Maureen In 't Veld, geboren te Oud Gastel op 25 mei 1993.

XIV-n Viola van den Bos, geboren te Voorburg op 23 februari 1969, wonende te Numansdorp, dochter van Abel van den Bos en Nellie Barbara de Vries (XIII-j). Zij woont nu samen met Dirk Hermen van der Waal.
Uit deze relatie:

 1. Kelsey van der Waal, geboren te Dordrecht (ziekenhuis) op 13 oktober 1997.
 2. Tania van der Waal, geboren te Dordrecht (ziekenhuis) op 9 juli 1999.

XIV-o Victor van den Bos, geboren te Voorburg op 20 november 1970, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), zoon van Abel van den Bos en Nellie Barbara de Vries (XIII-j). Hij woont nu samen met Cindy van Driel.
Uit deze relatie:

 1. Noah Victor van den Bos, geboren op 22 februari 1999.
 2. Tess Lisa van den Bos, geboren op 16 augustus 2000.

XIV-p Manda van Willigenburg, directiesecretaresse, geboren te Rijswijk op 9 februari 1969, wonende aldaar, dochter van André van Willigenburg (XIII-k) en Janny Oosterwijk. Zij is getrouwd te den Haag (Oude stadhuis) op 20 april 1990, op 21-jarige leeftijd met Nico Hemmer, zoon van Dick Hemmer en Elles Huisman. Uit dit huwelijk:

 1. Sebastiaan Hemmer, geboren te Rijswijk op 1 juli 1993.
 2. Charlotte Hemmer, geboren te Rijswijk op 6 juli 1995.

XIV-q Esther Rombouts, secretaresse, geboren te den Haag op 18 juni 1967, wonende te Hengelo, dochter van John Rombouts en Marijke Dorothea van Willigenburg (XIII-l). Zij is getrouwd op 20 september 1996, op 29-jarige leeftijd met Harry Bel. Uit dit huwelijk:

 1. Sophie Johanna Bel, geboren te Hengelo op 21 november 1996.
 2. Jeroen Michiel Bel, geboren te Hengelo op 28 maart 1998.

XIV-r Yvonne Helena van Willigenburg, tandarts, geboren te Rijswijk op 12 mei 1968, wonende te Dorst, dochter van Robert Jan Gijsbert van Willigenburg (XIII-m) en Toos Heskes.

Zij heeft samen met haar man een praktijk in Breda.
Zij is getrouwd te Nijmegen op 28 april 1995, op 26-jarige leeftijd met Roeland van der Heijden, tandarts. Uit dit huwelijk:
 1. Stefan Edwin van der Heijden, geboren te Dorst op 8 juni 1997.
 2. Wouter Rob Peter van der Heijden, geboren te Hoogezand op 13 januari 1999.

XIV-s Robert-Jan van Willigenburg, geboren te Rijswijk op 18 mei 1969, wonende te Alteveer, zoon van Robert Jan Gijsbert van Willigenburg (XIII-m) en Toos Heskes.

Werkzaam bij Centrale incasso PTT Telecom.
Hij is getrouwd te Hoogezand op 2 oktober 1998, op 29-jarige leeftijd met Dunja Kruize. Uit dit huwelijk:
 1. Sylke van Willigenburg, geboren op 31 mei 2000.

XIV-t Sylvia Johanna Jacqueline van Willigenburg, verpleegkundige, geboren te Rijswijk op 4 april 1971, wonende te Oudenbosch (NB), dochter van Pieter Cornelis van Willigenburg (XIII-n) en Jannie Endlich. Zij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 6 juni 1997, op 26-jarige leeftijd met Rob Jahangir, arts, geboren te Suriname. Uit dit huwelijk:

 1. Marc Robin Jahangir, geboren te Oudenbosch (NB) op 25 augustus 1998.

XIV-u André Theo Christiaan van Willigenburg, vrachtwagenchauffeur, geboren te Oudehaske op 2 juni 1969, wonende aldaar, zoon van Albertus van Willigenburg (XIII-r) en Corneliske Berger. Hij is getrouwd te Joure op 26 juni 1997, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Karoline Doorenbosch (26 jaar oud), geboren te Heerenveen op 28 december 1970, dochter van Arie Doornebosch en Sijtske Klaasje Zijlstra. Uit dit huwelijk:

 1. Christa van Willigenburg, geboren te Heerenveen op 20 juli 1997.
 2. Karst van Willigenburg, geboren te Heerenveen op 26 april 2000.

XIV-v Ronaldus Tuenis Jan de Vries, zoon van Bertus de Vries (XIII-u) en Maria Elisabeth Margaretha Verwindt. Hij was gehuwd met Nicole Henriëtte Faber. Uit dit huwelijk:

 1. Bo Janet de Vries.
 2. Loek Bart de Vries.

XIV-w Guido Xander van Willigenburg, zoon van Hans van Willigenburg (XIII-ad) en Diny de Haas. Hij was gehuwd met Wendy Bosker. Uit dit huwelijk:

 1. Roos Dominique van Willigenburg.

XV-a Kasper de Jonge, ingenieur hogere informatica, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), zoon van Frederik Jan de Jonge, Fred (XIV-j) en Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne. Hij is getrouwd te Geldrop (NB) op 10 september 2004 (getuigen waren Eelco Kroonenberg en Ellen de Jonge), op 25-jarige leeftijd met Merel Kroonenberg (26 jaar oud), geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 28 december 1977, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), dochter van Dick Martin Johan Kroonenberg en Jacoba Cornelia Anna van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Karlijn de Jonge, geboren te Geldrop (NB) op 27 juli 2009, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.).
  Karlijn woog 3320 gram bij de geboorte en was 52 cm lang.
 2. Anouk de Jonge, geboren te Redmond (Washington, U.S.A.) op 14 februari 2013.

XV-b Ellen de Jonge, drs. psychologie, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, wonende te Utrecht en te Alkmaar, dochter van Frederik Jan de Jonge, Fred (XIV-j) en Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne. Zij woont nu samen met Tom Obdam, geboren te Sittard in september 1982, wonende te Eindhoven en te Alkmaar, zoon van Ben Obdam en Wilma van Campen.
Uit deze relatie:

 1. Samuel Frederik Obdam, geboren te Alkmaar op 3 december 2012.
 2. Hanna Sophia Obdam, geboren te Alkmaar in juli 2015.